ad1
askinAk nava orsu subha nanthinin

bhattaam chalariyo 16-8

ப2ட்கொகிந் பு3ஸ்கொ தீ3தெநு செரி வத்தொ கெர்லேத் அவராஸ். த்யேவேளும் வெட்டி வெங்கட் தெ3க்கரியொ.

காய்ரா பு3ஸ்கா…ப2ட்கொ ஸெந்தொ வத்தாந் அஸ்கி பொ3லிம்கந் ஸே. காய் இவர்ரா… தீ3தி3ந்நு கா3முர் துமி நீ:த்தெ ஹொயெயொ ஸமச்சாருந் கயீ களளல்லந் முஸரநிரா. கோட் ஜீ ஹொதெ3யொரா..

ரேய் வெங்கட் தொரெஸோந் அமி வெட்டி பெ3ட்காந் நா:ரா. அமி ஸேலம் ஜீ ஹொதெ3யொ…

தேட் காய் விஸேஷ்ரா…

ரா:பா3 பொது3ர்நொகொ. நிதாந்கந் ஸங்கு3ஸ் ஐய்கிலே.

வேய் ஸங்கி3பா3 

ஸேலம் ஸெளராஷ்ட்ர ஸமூக ஸேவா சங்கம் கெரிந் ஸெந்தொ அசோகா டிவிகிந் பதிப்பகம் சல்த கெர்நாருந் ஒட்டுக செரி 10வது, சி.பி.எஸ்.ஸி. 12வது செவ்தி3 மார்க் ஜு2க்கு க2டி3 மாய்பா3புநுக்கிந் ஸமூகமுக் கெ4நம் க4ட்3டி3ய பில்லல்நுக் சொக்கட் ஹோர்செட்நொ மெநி ஆஸிர்வாத் கெரி புரஸ்கார்கிந் ஹந்நவ் தே3த்தக் விஸேஷ் சல்தகெரயொ…

எமொ காய் ஸேரா. தூ ஜு2க்கு அதி3ஸயம்கந் ஸங்க3த்திஸொ. அம்ரெ மெந்கியாந் கோட்கோட் ஸேகி தேட் அஸ்கி இஸா வைப4வுந் சலரியோஸ்நா.

சலரியோஸ்ரா…ஹொயெத் ஏட் விஸேஷ்கந் காய் கெராஸ் மெநெதி…ஸெந்தொ பா4ஷா ப4க்தி ஹொவ்ட3ராஸ்.

கோந்க்ரா…மொகொ கயீ அர்த்து பொட3ரெநி…

எல்லெ விஸேஷ{ந் சல்தகெரரியொ பாஞ்ச் பை4ந். தெநு அம்ரெ பா4ஷாக் தெ4ரி பிரசார் கெரரியொ. லிக்கத்தக் செவ்தத்தக் ஸிக்கட3ரியொ. எமொ…அங்குந் விஸேஷ் காய்மெநெத் அம்ரெ ஸாஹித்யமுந் ஹொட்நொ பொதிந் ப4ராட் அவ்நொ மெநெஸ்த ஆஸாம் லிக்குநார்நுந் பொதிந் ப4ராட் ஸொட்நாருந் அங்கு3ந் பத்திராதிப3ர்நுந் அஸ்கிதெங்க விஸேஷ்கந் பொ3வி ஒண்டெ புத்தகக் கண்காட்சி சல்தகெரி தெ3க்கடி3 அந்நித்ராநுக் அஸ்கி மல்சி ஸாத்திஸொ கெர்த்தியாபா3.

ரேய் ப2ட்கா தூ காய்ரா கொந்நி மெனரநி…

ரேய் வெட்டி வெங்க3டு…அவ்ரெ மது3ரெ அங்கு3ந் து3ஸ்ரது3ஸ்ர கா3முநும் ஸேத்தெ ஸ்தாபநாந் சல்தகெரரியொ விஸேஷ{ந் அஸ்கி சொக்கட் க3ம்சி ஸியெத் தொகொ3 காய் களள்ளத்தக் முஸரெஸ்மெநி ஸங்கி3.

காய் சொக்கட் ஸிரம க2ள்ளி சல்தகெரி தெ3க்கடி3 ஜெநுல்நு ஜொவள் சொக்கட் நாவ் க2ள்ளி அவராஸ் மெநெத்தெ களாரெஸ்.

தொகொ3 களயெயொ இக்கெஸ்ரா. தெல்லெ தெல்லெ ஸ்தாபநாம் ஸேத்தெ நிர்வாகி3ந் மஞ்சும் பொ4ரி ரா:ராஸ். தெங்கதெங்க பரிவார்நுந் ஸெரொ கெ4நம் கெர்லி மெச்சுலராஸ். எல்லெ து சொக்கட் கம்செஸ்யா?

ஹாய்ரா ப2ட்கா து மெநெ ப2ல்லொ மொகொ3 ந:ந்நக லக3ரெஸ். அத்தொ லெகு3த்தாம் மது3ரெம் ஒண்டெ ஸ்தாபநாம் ரீ: சலெ விஸேஷ{ம் து மெநெ ஸொக3நூஸ் ஹொதெ3ஸ்பா3. ஸெர்க்கஸி …. து காய் மெநஸ்தக் அவரியொ. தெல்லெ ஸங்கி3. ரேய் பு3ஸ்கா து காய் மெநரியொ…

அரே வெட்டி வெங்க3டு3…அத்தொ அமி ஜீலி அவெ விஸேஷ{ம் தெல்லெ ஸ்தாபநாக் பாஞ்ச் பை4ந் செரி காம்கெரி சல்தெ கெரயொ மெநி மெநஸ்நா…

ஹாயி…தெமொ அக்3ராஸநர் கார்யவாகு3ந் கோந்கோந் ஸேத்தெ?

தெமொ தெல்லேஸ்ரா விஸேஷ். அஸ்கிதெநு ஸமகந் காம்தா4ம் கெர்லி ஜாரெஸ். தெல்லெ ஜவ்ணாந் பொறுப் க2ள்ளியெ ப2ல்லொ த்யேட் பத3வி நீ: அஸ்கி தெங்கொ ஒண்டே தெ3ஞ்சு. ஸமூகம்முக் தெ4ரி சொக்கட் காமுந் கெர்நொ. பா4ஷா ஹொவ்டுநொ. இக்கேஸ். 

மஞ்சும் எநு பொ3வி அவெ ஸமூகமு மொ:ட்டாந் அங்கு3ந் முக்ய பிரமுக3ர்நுந் பி3ஸி ஹொதெ3யொ. எல்லெ நிர்வாகி3ந் அஸ்கி கா2ல் ஹிப்பி3ரீ: சல்நிந் சல்தகெர்லேத் ஹொதெ3யொ. த்யே ஸீதி தெங்கஹோர் ஜு2க்கு மர்கி3யாத் அவ்டி3யொரா. 

மொரெ மொந்நு தளெநி. தெங்க3 பொ3வி புஸ்தியொ. காய் இஸநி கெரரியொ. துமி மஞ்சும் அவி பி3ஸராநி ககொ…

ஸங்கி3ரா ப2ட்கா காய் மெநாஸி…

அமி காம் கெரத்தக் அவிராஸ். ம:ட்டாநுக் ஸமூகமுக் காம் கெர்லேத் ஸேத்தெங்க கெ4நம் கெரி தெங்கஹால் ஸமூகமுக் அங்கு3ந் ஸேவொ அப்பு3நொ மெநஸ்தே அம்கொ ஆஸெ. தெங்கோஸ் அமி மஞ்சும் பி3ஸட3ராஸ். அமி மஞ்சும் பிஸ{நொ கெ4நம் கெர்லுநொ மெநி கொ2ப்பி3ம் ஹட்வராநி மெநி மெநெயொ அய்குநாத்திக்காம் எங்கொ ஸொம்மர் ஸீலி அஸ்கி தெநு தெங்கதெங்க வட்கெந் மர்சுலுநொரா. த்யேவேளுஸ் ஸ்தாபநாந் ஹோர் ஜெநுல்நுக் ஒண்டெ மர்கி3யாத் அவய்.

ஹாய் ஹாய் து மெநரியொ மௌ;ளி ஸெர்க்கஸ். ஹொயெத் கொந்நி கெர்நாந். அமி இக்கெ ஸிரம பொடி3 காம்தா4ம் ஸொட்டி3 அவி அம்கொ அமி கெ4நம் கெர்லுநா ஜியெத் அமி காம் கெரத்தெமாம் அர்த்தூஸ் நீ: மெநி தா3வா கெரந். எல்லெ அஸ்கி மொகொ3 ஹொயெயொ நா:ரா. ரேய் பு3ஸ்கா ரேய் ப2ட்கா துமி தீ3தெநு காய்தி கெர்லி ஜவொ…மொகொ3 ஸொடொ3…

ரேய் ப2ட்கா எல்லேஸ்ரா ஸமூகம். சொக்கட் வத்தாந் ஸங்கி3தெ3க்கடெ3த் க2ள்ளத்தக் மொ:ட்ட மொந்நு ர:நொரா….

சால் சால் மொ:ட்ட மொந்நு வெக்கில்லி ஜயெங்கந். அப்ப3த்தெர் மர்ச்செங்கந். 

 

User Comments

Question : 3
+
5=