ad1
Sourashtri sahitya sammelano 07-03-2020 Saturday. venue: Sri Natana Gopala Nayaki Mandir. Chief guest Dr. R.B. Zala and Dr. Pasumpon aski tenu avo avo

binthulA kheni-3

பி3ந்து3லா கெ2நி:

புகா3ர் ஸர்கு3

1. ஸுப ஸ்துதி ஸங்க3ரியொ

சூரியா ஞானேஸ்வர்

 

(ஹொராடு3 வைப4வுக் ஸுப4ஸ்துதி ஸங்க3ரியொ. எமொ புகார் பட்ணமு விஸேஷ், ஸோள ராட் ராஜ்ஜலரியொ விதுரம், கோவலந் கண்ணகி அங்கு3ந் தெங்க மாய்பா3ப் பரிவார்நு ஸமச்சாருந் ஸங்க3ரியொ. ஸுந்து3ர் லெகு3த்த ரா:ந் கா3முக் பட்ணம் மெநஸுந். ஸுந்து3ர் கெட்ட ஜொவள்ரா:ந் தா2முக் பாக்கம் மெநந்)


காவெரியம்மொ உஸிள்ளி து4ங்கில்லி கொ2ப்பி3ம் த4மிலேத் ரா:ந் கா3ம் ஸோள தே3ஸ். தெகஹால் கொ2ப்பி3ம் த்யேட் பெயிர்நு பொல்ஸொ வநிம் தொ3ளொ பொ4ரய். தியெ தே3ஸுக் ஸ்ரேகா3ம் உறந்தை மெநந். ஸுந்து3ர் கா3ம் ஹால் புகார் மெநந் பட்ணம் ப்3யார்ஸாரும் ஜு2க்கு விஸேஷ் பொந்தெ3யொ. விதே3ஸிந் மெள்ளி தாரும் அவி ப்4யாருந் கெரந். ஏட் ஒண்டெ தாருஸ்தல் ஸேத்தெ. 


ஈ ஸோள ராஜ்யமுக் ராஜ்ஜலெ ராடுநஸ்கி கு3ண்ணும் மொந்நும் பெ4ளி ஸிரேஷ்டு ஹொயாத்தெநுந். தீ4ருடு3ந் உபகாரும் உத்தமுடு3ந். ராஜ்ய பரிபாலநொ கெரத்தெமாம் ஜெநுல்நு ஜொவள் சொக்கட் அபி4மாநிந்கந் ஹொத்3ர்யாஸ். நீதி நியாவ் தெ4ருமுக் ப3ங்க3ம் நீ:த்தக் ராஜ்ஜல்ராஸ். திஸாந் ஸோளராட் ஸொக3ந் அஸ்கி ஜெநுல்நுக் ஸமகந் பு4லக3ஸ்கொ பெர்ப்பி தே3ரொஹால் அமி தீ தூ3து சாந்து3க் க3வ்ரவே. 


காவெரி நெத்3தி3ஹால் ஸோளராடு3 ராஜ்யம் கெ4நம் பொந்த3ரியொ ஹாலிம் நெத்3தி3 த4மரியொ வாடஸ்கொ ராஜ்ஜலந் ஸோளராடு3க், யுவராட் இளங்கோ காவெரி ராஜ்யவாந் மெநீஸ் மெநராஸ். த்யே காவெரி ராஜ்யவாநு ஆக்ஞா செக்குர் ஸொக3ந் ஸிங்கா3ர் பொ4ரெ மேருகி3ரிகிந் தெகொ ரேகுநுக் சுட்டுபி2ரி அவரியொ ஸுரிதுக் அமி மெர்ச்சிலியங்கொ.


தா4க்தே3ந் ஸுந்து3ர் ஈ பிரபஞ்சஸ்கொ பொ4ரிரி:யெத் மெள்ளொ ஸோளராட் கு3ண்ணு ஸொக3ந் அகாஸ் உஞ்சொரீ: பொவ்ஸ்கந் பநி தீ3 அஸ்கி ஜீவநுக் ஜிவ்நம் தே3ரியொஹால் கெ4நம்பொ4ரெ த்யே பொவ்ஸுக் அமி பொகு3டெந்.


அந்து3ஸ் ஹொயெ புகா3ர் பட்ணமுக் க3வ்ரவே. தீ2ந்வடொ ஸுந்து3ர் பநி பொ4ரி ரி:யெ பிரபஞ்சும் ஸோளராடு3 வம்ஸாவளிந் ஸெரொ செரி மேடிந் க்2யாதிந் ஸெரொ ரா:ந் ஸிங்கா3ர் பொ4ரெ புகா3ர்பட்ணமுக் அமி பொகு3டெந் மெநி ஹரும்ப3ம் ஹோரியொ ஈ பி3ந்து3லா கெ2நி.

 

இஸாந் பூம்புகா3ர் கா3மு தெ3ட்சிணும் பொதிகை தொ3ங்கர், உத்தரும் இமயகி3ரி ஸொக3ந் நிள்சிரா:ய், கெல்லெ ஒண்கிநிந் தெ3க்குநாஸ்தெ, கொ2ப்3பி3ம் ஸொந்தோஷ் பொ4ரி ஸேத்தெ கா3ம் நாக3ர்தே3ஸ்கிந் தே3வலோகுக் தோத்தொ2வி ஸாத்திஸா புகா3ரும் ஜெநுல்நு ஒண்டெவிதும் மெள்ளொ உந்நொ நீ:த்தக் ஜிவ்நம் கெர்லி அவராஸ். ஜிவந் முஸாரநி மெநி வெக்ள கா3முர் ஜி ஜிவத்திஸா ஸ்திதி கொ2ப்3பி3ம் அவ்நாஸ்தெஹால் வெக்ள தா2முந் வெக்கில்நி நீ:.

 

இஸாந் பூம்புகா3ரும் த4நம் தா4நும் ஜு2க்கு ஸ்ரேஷ்டு ஹொயெ வணிகுந் ஒண்டெநொ ஹொத்3யெஸ். தெக3நாவ் மாநாய்கந் மெநந். த்யே த4நவாந் து3ர்ப3ள்நுக் தீ3தீ3 அகாஸ்ஸேரு க்2யாதி3 பொந்தி3ரெஸ். தெக3 ஒண்டெ பெ3டி. குலம் கெ4நம் பொந்த3ஸ்தக் உஜெ பெ3டி. பா3ர் ஒர்ஸு பொ4ரெ அந்து3ஸ் ஹொயெ அளி. ஸாப்ஹோர் ஸயநம் கெர்லி ஸேத்தெ நராயுணு ஸெஜ்ஜ பி3ஸிரா:ந் ம:லெஷ்மி ஸொக3ந் ஸிங்கா3ர். ஹீந் நீ:ஸ்த்தெ பதிவிரதா அருந்ததி ஸொக3ந் கு3ண்ணு. அம்மாநஸ்கி வந்தி3ல்லி பொகு3டந் மொ:ட்டொ கு3ணஸாலி பெ3ட்கி. கண்ணகி மெநி நாவ்.

 

த்யே கா3முர் ஸோளராட் தெ2வ்ட3 ப்ராஜாநுக் ஸ்ரேப்ராஜாந்கந் ஒஸ்திம் தொ2வெஸ். திஸாந் ஒஸ்திஹொயெ ப்ராஜாநும் க்2யாதி ஸெந்தொ தி3ந்நுக் தி3ந்நு ஹொடி3 உஞ்சலாபு3க் அவெ த4நவாந் மாஸாத்துவாந் மெந்நார். தெநொ ஜொடு3ஞ்செ ஜொடு3ம்புல் அஸ்கி து3ஸ்ரதெங்க3 ஹேதுகரந் பரோப3காரி. ஏகொ ஸங்க3நிதி, பதுமநிதி மெநந் தீ3 பொக்கிஷமுக் பா3த்யவாந் ஹொயெ குபேந்தி3ரொ ஸொக3ந் மெனுவாய். தெக3 பெ3டோஸ் கோவலந். ஸொவ்வள் ஒர்ஸு பூர்திஹொயெ ஜவ்ணொ. ப்4யார்ஸாருக் ஒள தே3ஸுக் ஜீயவெ க்2யாதி3 பொந்தெ3த்தெநொ. தெகொ சொக்கு3ண்ணுந், சாந்து ஸொக3ந் ப்ரகாஷ் ஹொயெ அளிந், ப்ரேமிந்கந் எகொ3 ஸீ தமிழ்தே3வ் முருக3ந் ஸொக3ந் ஸேமெநி மெர்சுலந். தெங்க மொந்நும். ஜவ்ணிந் ம:ஜார் ஸொப்நொ ஸொக3ந் ஈ ஜவ்ணொ கோவலந் ஹொதெ3ஸ்.

 

மாஸாத்துவாந்கிந் மாநாய்கந் தீ3தெந் மிளி ஒண்டெ சொக்கட் தி3ந்நு ஸீ கோவலநுக்கிந் கண்ணகிக் ஹொராட் கெரி ஸாத்தக் ஆஸெ பொட்3யாஸ். த்யே ஸமச்சார் ஐஸ்துஹோர் ஸிங்கா3ர் ஹொயெ தீ3யளிநுக் பி3ஸடி3 கா3மஸ்கொ ஹொராடு3 ஸுசநொ ஸங்க3ட்யாஸ்.

 

ஹொராடு3 வைப4வு தி3ந்நு அவெஸ். நக3ரா ஒண்டெ போகு3ம், தொ4ண்டொ3 ஒண்டெ போகு3ம் ஸங்கு3 ஒண்டெ போகு3ம் காநுக் இன்பு3கந் அய்காத்தக் ராடு3ந் ஜாந்வாஸ் அவெ ஸொக3ந் ஹுஜாள் ஸதிந் அவத்தக், தெக3ஸெந்தொ ஸொம்மு ஸொமந்துந் மெளியவஸ்.

 

ஹொராடு3 மொண்ட3பு பி4த்தர் வைரமுந் மொதிந் ஸெந்தொ ஸேத்தெ கா2ம்பு3ர் பூ2லு ஹாரமுந் லொம்ப3ஸொடி தெக3 உஞ்சொ பள்கார்நு ஸ்ரேஷ்டுகந் விநெ பஷுட் ஸவ்லாநும் நிளொ வநி பஷுட் ஸவ்லாந் தொ2வி மவ்டொ ப4ந்தி3 சாந்து, ரோகி3ணி ஜொவள் செரெ ஸுப4வேளும் அகாஸு சுக்கொ அருந்ததி ஸொக3ந் கு3ண்ணு பொ4ரெ கண்ணகிக், ஒர்ஸும் முது3ரெ ப4வண் மொந்துர் ஸங்கு3த கோவலந் ஹாத் தெ4ல்லி அக்3நிக் சுட்டுபி2ரி அவரியொ ஸிங்கா3ர் ஸாத்தக் ஸஸர் தொ3ளொ பஜெ. ஸியெ தொ3ளாநஸ்கி காய் புண்ணுகெரெ தொ3ளொகீ!

 

த்யே மண்ட3பும் கே4ரளிந் ஸொம்புகந் ஹொராடு3க் அவராஸ். வஸுநா தெய்லுந் லவ்லிகிந் தெ2வ்ட அளிந், பூ2லுந் க4ல்லியெ அளிந் தெ2வ்டதெநு, ஸிங்க3ல்லிகிநு தெ2வ்ட3தெநு, கு3ம்புதய்லி பா4ஷாநாந் கெர்லி தெ2வ்ட3 அளிந், கீ3துந் க3வ்லி தெ2வ்டதெநு, கொஞ்சுதஹோர் தொ3ளொ ஒரகெர்லி ஸிலேத் தெ2வ்ட3தெநு, இஸநி கே4ரளிந், ந:ந்ந ஒர்ஸு ஜவ்ணிந் இஸொ வொளதெநு கு3ம்புகந் அவ்யாஸ். அங்கு3ந் ஸிர்க்கண் க4ல்லிகிநு தெ2வ்ட3 அளிந் ஸுக3ந்தம் ஹொயெ ஸொம்பு3ராணி தூ4ம் தய்லிகிந் தெ2வ்ட3தெநு, ஸிங்கா3ர் ஹொயெ பூ2லுஹாரம் ஸெந்தொ அவ்ர்யாஸ். அஸோ உஞ்சொகந் ஸ்தநம் ஸேத்தெ ஜவ்ணிந் திளதெநு செரி அவ்ர்யாஸ். தெங்க3 ப2ல்லொ ஹாதும் தி3வாந் தெ4ல்லிகிந், சொக்கட் ஸொம்மு ஸொமந்துந் க4ல்லிகிந் தூ3துகொடு3ம், ஸொந்நொ பொ4ரெ ஸொந்நா கொடு3முந் க2ள்ளிகிந் தெ2வ்ட3தெநு, தொ3ஸ்கொ போ4ர் பூ2லுந் க4ல்லி ஜெம்பொள்ளா வநிம் லாம்கவெநி கு4ம்பிலி ஹள்ளுஹள்ளு சலி அவராஸ். ஈ அஸ்கி ஸாத்தக் பெ4ளி மங்க3ள்கந் தெ3க்கயெஸ். இஸொ சலி அவெ தெ2வ்ட3தெநு, “ப்ரேமிந் து4ல்நாத்தக் தெ4ரெஹாத் தி4ல்ல பொட்நாத்தக் ஹீந்நஸ்கொ ஸொட்டி3கிந் துமி லாம்க ஸொம்பு பொந்தி3 ர:நொ மெநி ஸ்துதிகரி கண்ணகி ஹோர் பூ2ல்கிந் அட்சந்து3ர் க4லி ஸுபஸ்துதி ஸங்க3ராஸ். அருந்த3தி ஸொக3ந் ஸேத்தெ கண்ணகிக் ஹொராடு3 மஞ்ச்ஹோர் ஹிங்க3டி3 பி3ஸட3ராஸ். கோவலந் கண்ணகிக் பொ3ட்டு ப4ந்த3ரஸ். ஹொராட்3 மெநெத் எல்லேஸ்மெநி பு4லக3ஸ்கொ மெர்ச்சஸ். 

 

செம்பி3யந் மெநந் ராட் யுத்து3 கெரத்தெமாம் ஸ்ரேஷ்டு ஹொயெ ஸுலாய்து தொ2வ்லி யெத்தெநொ. ஹிமாலய போகு3ர் எகொ3 ஆக்ஞா ஜெ2ண்டா3வ் ஹுட3டி3 ஸொடெ3த்தெநொ. ஹிமாலய தெங்கு3ட் உத்தர்போகு3ர் மெள்ளி ஜீ தெநொ வாகுகு3ரி ஹிப்3ப3ட்டி நிள்சட்டி அவெத்தெநொ. தெநொ பெத்3தெ3கந் ஈ ஸாம்ராஜ்யமு செக்குர் அஸ்கிபோகு3ர் பி2ர்லி ஜாஸ்திஸொ கெரெத்தெநொ மெநி, தீ கா3முராடு3க் மெள்ளி ஸ்துதிகரி க3வராஸ் ஸுப4ஸ்துதி க3வந் மங்க3லம்ஹொயெ அளிந். ராட் ஹொல்ல அவெத் ப்ராஜாந் மெள்ளி ஹொல்ல அவந் மெநஸ்தெ யுவராட் இளங்கோ ஸ்திரம்கந் ஸங்கெ3 ஸொக3ந் ஸே.


ஸுப4ஸ்துதி-மங்கலவாழ்த்து, பொல்ஸொ-பச்சை,  ஸ்ரேகா3ம்-தலைநகரம், விதே3ஸிந்-வெளிநாட்டவர், தாரு-கப்பல், தாருஸ்தல்-துறைமுகம், க3வ்ரவே, பொகு3டெந்.-போற்றுவோம், அளி-பெண், ஸுசநொ-கவல், து4ல்நா-பிரியாத, ஜெ2ண்டா3வ்-கொடி, வாகுகு3ரி-புலிச்சின்னம்

 


User Comments

பெ4ளி சொக்கட் ஸே பா3. பா4ஷாம்ருது பியெஸி

N.S.Visu, Madurai

rajan mundadim kono hothiriyo meni chevdeti, atha kalamu raajalariyo thengo onte inspiration avai meni havtariyo..

Sridharan Ramiya

அனுவாத் சொக்கட்கன் அவ்ரேஸ் !! ஜு2க்கு க3ம்சி செவ்தி அர்த்து பொடள்ளுனொ ஹோரஸ் !! அத்தா கலமு அபிமானின் ஸுலவ்கன் களளத்திஸொ ரி:யேத் அங்கு3ன் சொக்கட் லகய் !!

Ramesh Babu

Sri Gnaneswar-nu bheLi sompukan likkaraas. mantun avet parvaa nhi. likkilEt avo.

Krishnaiyen Venkatachalapathy, Bangalore

வசன காவ்யம் பி3ந்து3லா கெ2னி சொக்கட் ஹரும்பம் கெர்ராஸ். ஸௌராஷ்ட்ர ஸாஹித்யமுன் ஜு2க்கு அவ்னொ. தெல்லெ அஸ்கி தெனு செவ்தி பா4ஷா ஹோர் ப்ரேவ் அவள்ளுனொ.

ஓ.எஸ்.ஸுப்3ரமண்யன்.
Question : 2
+
6=