ad1
askinAk nava orsu subha nanthinin

bhArun khaLLuvo - vishEsha bhAshano

vishEsha bhAshano:

ஹிந்தொ3 அபுல் ஸமூஹமும் காய் சலரியொ? ஜெநுல்நுந் கொந்நீஸ் அந்த3ள்ளந் முஸரெநி! ஸெளராஷ்ட்ர மத்3ய ஸபா4ம் ரீ: அபுல் ஜெநுல்நுகஸ்கி ஒண்டெதா2மு ஸங்க3மு கெரிதெ3க்கடி அபுல் பொ3லம் ஏஸ் மெநி ராஜ்யவாநுந் ஜொவள் தெ3க்கடஸ்தக் அம்ரெ ப்ரதா3ந் மந்திரி ஹொயெ மோடி ஆர்யாநுக் பொ3வி தெங்க கெ4நம்கெரி  ராஜாங்கு3மு ரீ: அம்ரெ ஸமூஹமுக் கய்காய் அப்3ப3ய் மெநஸ்தெ விவர்நுந் களள்ளி த்யே அப்3ப3ள்ளதக் ஹோந்தயெ வாடுந் ஸீலி காமுந் கெரெத்தக்கிந் அங்குந் ராஜ்யமுக் அம்கொ ஒண்டெ ப்ரதிநிதி3த்துவமுக் தெ4ரி அமி மகு3லத்தெக்கிந்ää அம்ரெ மாய் பா4ஷொ ஸெளராஷ்ட்ரீக் பா4ஷொää ஸாஹித்யமுந் ஹொவ்ட3த்தக்கிந் ப்ரதா3ந் ஹொயெ கர்த்தவ்ய மெநி மெந்லி த்யே ஸ்திரம் கெர்லி ஹோந்தய காமுந் கெர்லேத் அவரியொ மெநி களாந் அவ்லேத் ஸே.
ஈ காமுநஸ்கி கோந் ஹோர்க2ள்ளி கெரத்தெ? கிஸொ கு3ம்புந் செர்சஸ்தெ? செரந் கு3ம்புநுக் கிஸொ போ4ஜநாந் தீ3 க3ம்சத்தெ? எமொ அநுப4வ் ஸேத்தெநு கோந்பயநாää “மி கெருஸ் மெந்லி அவொ. அமி தெங்க3 ஜொவள் தீ3 அஸ்கி விதுமு அமி பஸ்கடவெஸ் மெநி மத்3ய ஸபா4 அக்3ராஸநர்நு ஜியெ ம:டாம் மது3ரெம் சலெ நிர்வாக3அங்க3ஸ்துடுந் கு3ம்பும் மெந்லியாஸ். ஹொயெத் த்யேட் கொந்நீஸ் ஸொம்மர் அவ்யாநி! தெகஹால் த்யேட் ஸேத்தெமொ ஒண்டெங்கொ பா4ர்தீ3 தெங்க கன்வீனர்கந் தயி கேர் மெநி ஆக்ஞொ தி3யாஸ்.
ம:ஜார் காய் அதிருப்தி ஹொயெயொ மெநி களய்லந் முஸரநி? எமொ ரீ: வொளதெநு ப4ராடவி எல்லே காமுந் அமி மௌ;ளொ கெரந்ஜாரியொ மெநி அஸ்கிதெநு அவொ மெநி பொ3வ்லராஸ். ஓண்டெ மத்3ய ஸபோ3ஸ். ஓண்டெ ஸெளராஷ்ட்ர கு3ம்பூஸ். ஓண்டெ கர்த்தவ்யோஸ். ஹொயெத் தி3 வாடுந். ஸமூஹமுக் கெ4நம் உந்நொ கெரி பில்லல் கா2ள் ஸொக3ந் ஸே ஈ சல்நிநஸ்கி ஸாந்வேள்.
ஸெளராஷ்ட்ர மத்3ய ஸபா4ம் ஸெளராஷ்ட்ர பத்திரிகெநு மர்கி3யாத்3தீ3 பொ3வி சல்நிந் களட்நொ மெநி ஹட்வராநி. தெநு ஸமத்துவமு ஹொயெ குயஉந டீழழமஇ றாயவள யிp மெநரியொ தெமாம் ஒஜாநாக் ஒஜநாந் ஓர்புநீ:த்த விவாத்3 கெர்லராஸ். த்யே செவ்தி3 ஸீ ருவ்வொமுக்கொ இஸாந் விஷயுந் சலரா:ய் ஸோந்ஸே மெநி அமி களய்லுந பொட3ரெஸ்.
ஹொயெத் ஈ ஸமூஹமுக் ஹிந்தா3 ஸ்தி2திம் ஜேஷ்ட பத்திரிராதிபதிந் ஹாலிம் ஸமூஹ கெ4நமுந் மர்கி3யாது3ந் ப4ராடும் உந்நொ ஹொய்யாந் ஹோநாமெஸ்தெமொ ஜு2க்கு க3வுந்க ஸங்கு3லரியொ!
ஓண்டே வாடும் ஜவொ! ஓப்பாரெநி மெநெத் பி3ஸி த்யேடுஸ் விவாத்3கெரொ. யோக்கந் செரிரீ: காமுந் கெருவொ! பா4ருந் க2ள்ளுவொ! ஹோர் செடுவாய். பா4ர் கெல்லி தோ2ரஸ்கொ து2வ்நி பொட்நாங்கொ! தெகஹால் ஸங்க3மும் ஸங்க3மு ஹொயி ஸொம்புகந் காமுந் கெருவொ! ராஜ்யவாநுந் அவந்வேள் த்யேஸ் பெ4ளி ஸிங்கா3ர்க தெ3க்காய். ஜந்லுவொ! சல்லுவொ!!

பா4ருந் க2ள்ளுவொ! ஹோர் செடுவாய்!

சூர்யா ஞானேஸ்வர் 

ஹிந்தொ3 அபுல் ஸமூஹமும் காய் சலரியொ? ஜெநுல்நுந் கொந்நீஸ் அந்த3ள்ளந் முஸரெநி! ஸெளராஷ்ட்ர மத்3ய ஸபா4ம் ரீ: அபுல் ஜெநுல்நுகஸ்கி ஒண்டெதா2மு ஸங்க3மு கெரிதெ3க்கடி அபுல் பொ3லம் ஏஸ் மெநி ராஜ்யவாநுந் ஜொவள் தெ3க்கடஸ்தக் அம்ரெ ப்ரதா3ந் மந்திரி ஹொயெ மோடி ஆர்யாநுக் பொ3வி தெங்க கெ4நம்கெரி  ராஜாங்கு3மு ரீ: அம்ரெ ஸமூஹமுக் கய்காய் அப்3ப3ய் மெநஸ்தெ விவர்நுந் களள்ளி த்யே அப்3ப3ள்ளதக் ஹோந்தயெ வாடுந் ஸீலி காமுந் கெரெத்தக்கிந் அங்குந் ராஜ்யமுக் அம்கொ ஒண்டெ ப்ரதிநிதி3த்துவமுக் தெ4ரி அமி மகு3லத்தெக்கிந், அம்ரெ மாய் பா4ஷொ ஸெளராஷ்ட்ரீக் பா4ஷொ, ஸாஹித்யமுந் ஹொவ்ட3த்தக்கிந் ப்ரதா4ந் ஹொயெ கர்த்தவ்ய மெநி மெந்லி த்யே ஸ்திரம் கெர்லி ஹோந்தய காமுந் கெர்லேத் அவரியொ மெநி களாந் அவ்லேத் ஸே.


ஈ காமுநஸ்கி கோந் ஹோர்க2ள்ளி கெரத்தெ? கிஸொ கு3ம்புந் செர்சஸ்தெ? செரந் கு3ம்புநுக் கிஸொ போ4ஜநாந் தீ33ம்சத்தெ? எமொ அநுப4வ் ஸேத்தெநு கோந்பயநா, “மி கெருஸ் மெந்லி அவொ. அமி தெங்க3 ஜொவள் தீ3 அஸ்கி விதுமு அமி பஸ்கடவெஸ் மெநி மத்3ய ஸபா4 அக்3ராஸநர்நு ஜியெ ம:டாம் மது3ரெம் சலெ நிர்வாகஅங்க3ஸ்துடுந் கு3ம்பும் மெந்லியாஸ். ஹொயெத் த்யேட் கொந்நீஸ் ஸொம்மர் அவ்யாநி! தெகஹால் த்யேட் ஸேத்தெமொ ஒண்டெங்கொ பா4ர்தீ3 தெங்க கன்வீனர்கந் தயி கேர் மெநி ஆக்ஞொ தி3யாஸ்.


ம:ஜார் காய் அதிருப்தி ஹொயெயொ மெநி களய்லந் முஸரநி? எமொ ரீ: வொளதெநு ப4ராடவி எல்லே காமுந் அமி மௌ;ளொ கெரந்ஜாரியொ மெநி அஸ்கிதெநு அவொ மெநி பொ3வ்லராஸ். ஓண்டெ மத்3ய ஸபோ3ஸ். ஓண்டெ ஸெளராஷ்ட்ர கு3ம்பூஸ். ஓண்டெ கர்த்தவ்யோஸ். ஹொயெத் தி3 வாடுந். ஸமூஹமுக் கெ4நம் உந்நொ கெரி பில்லல் கா2ள் ஸொக3ந் ஸே ஈ சல்நிநஸ்கி ஸாந்வேள்.


ஸெளராஷ்ட்ர மத்3ய ஸபா4ம் ஸெளராஷ்ட்ர பத்திரிகெநு மர்கி3யாத்3தீ3 பொ3வி சல்நிந் களட்நொ மெநி ஹட்வராநி. தெநு ஸமத்துவமு ஹொயெ Facebook, Whats app மெநரியொ தெமாம் ஒஜாநாக் ஒஜநாந் ஓர்புநீ:த்த விவாத்3 கெர்லராஸ். த்யே செவ்தி3 ஸீ ருவ்வொமுக்கொ இஸாந் விஷயுந் சலரா:ய் ஸோந்ஸே மெநி அமி களய்லுந பொட3ரெஸ்.

 

ஹொயெத் ஈ ஸமூஹமுக் ஹிந்தா3 ஸ்தி2திம் ஜேஷ்ட பத்ராதிபதிந் ஹாலிம் ஸமூஹ கெ4நமுந் மர்கி3யாது3ந் ப4ராடும் உந்நொ ஹொய்யாந் ஹோநாமெஸ்தெமொ ஜு2க்கு க3வுந்க ஸங்கு3லரியொ!


ஓண்டே வாடும் ஜவொ! ஓப்பாரெநி மெநெத் பி3ஸி த்யேடுஸ் விவாத்3கெரொ. யோக்கந் செரிரீ: காமுந் கெருவொ! பா4ருந் க2ள்ளுவொ! ஹோர் செடுவாய். பா4ர் கெல்லி தோ2ரஸ்கொ து2வ்நி பொட்நாங்கொ! தெகஹால் ஸங்க3மும் ஸங்க3மு ஹொயி ஸொம்புகந் காமுந் கெருவொ! ராஜ்யவாநுந் அவந்வேள் த்யேஸ் பெ4ளி ஸிங்கா3ர்க தெ3க்காய். ஜந்லுவொ! சல்லுவொ!!

 

User Comments

பாஞ்ச், ஸோ ஒர்ஸு ஒண்டெவாள் லட்சமும் வசூல் கெரி மா:நாடு தக3ராஸ். ஒண்டெ பொருளாளா் தீ ஹன்னவுன் அவ்னி ஜனி -- வேஸுன் -- லெ:க்க தெ3க்கட்ராஸ்யா? லெ:க்க மவரியத்தெங்க மதி3ஞ்சரியோஸ் நீ:! ஜவாப்3 தே3ரியோஸ் நீ:. சொக்கட் காம் கெரத்தெங்க ஸெச்சிலி காமுன் கெர்னொ மெனத்தெ ஹவ்ட3னூஸ் நீ:. "பவர்பு2ல்" கன் சார் தெனு லெகு3த்த ரி:யெத் பு2ஜ்ஜாய் மெனி காமும் ஹுத்ரெதி3, மொன்னு ரொஸ்யாத்தெனு தெல்லெ கு3ம்பும் ர:னொ மெனி கோனக் வெது3ர் ஸவாய்? கன்வீனர் கன் பொறுப் க2ள்ளியாத்தெனு, அஸ்கி தெங்க ஸெச்சிலி காமுன் கென்யா? என்வாள்தீ லெக்க ஸெர்க்க தொ2வ்லி மகத்தவேள் தே3ன்யா? தே3ன் மெனத்தக3 காய் உத்ரவாத3ம்? இஸான்கெ அஸ்கி ஹவ்டிஸீஸ் அலக்க3 கு3ம்பு உருவ் ஹொய்ரெஸ். ஹிந்தா3 ஸ்திதி கோனக் ரி:யெத் மெள்ளி, ஒண்டெ ஸமூகமு மா:நாடு அஸ்கி கா3மு மென்க்யான் யோக்கன் செரி மிளி சல்தகெர்னொ மெனத்தமாம் அஸ்கி தெங்க ஓர்ப்பு ஸே! அலக்க3 ஹொயெ கு3ம்புனுக் ஸமாதா3ன் கெரி எல்லெ மா:நாடு ஒண்டே கு3ம்புகன் சல்த கெரத்த பொறுப் மத்யஸபா தலைவர் ஜோளூஸ் ஸேத்தே! காய் சலஸ் மெனி ர:க்கி ஸியெங்கெ3ன்.

Govardanan Laguduva

துமி புஸிலியெ ஸொகந், அஸ்கியெ ஸொம்புக3ந் சல்தொ ஹோய். கொ2ப்பொ3, அஸ்கிந்தெங்கொ3 ஸெராடி மிளி, ஓக்கும் ஓக்கு, நுவ்வொ பொறுப்புன் தி3 அஸ்கி கா3ம் ஸேஸ அவ்ர, ம:ட்டால்நு, ந:ன்னொ ஹொடா3ந்நுக், செர்ச்சிலி, காய் அத்தொ அவ்ர சமூகமுக் பயே ஹோரிஸ் மெனி தெங்க தெங்க தோண் ஹாது3ர் களைலி, ப2ராது3 மாநாடு தகெ3தி...ம:ட்டக3ந் கெ:3ணம் அப்3ப3ய். சொக்கட் நாவ் அப்3ப3ய்.

Arjuna Krishnaram, Tanjore
Question : 2
+
5=