Sourashtra Time
NOW AVAILABLE IN READY STOCK. RUSH YOUR ORDER FOR hiinun caLisye, hitavun caLisye and cunuk caLisye for Rs. 250/- ONLY.
Advertisement
மொந்நு ஜுநந் ஸாஹித்3யமுந்

 

(மது3ரெம் ஜியெ 27-01-2018 தெந்து3ஸ் சலெ ஸெளராஷ்ட்ர ஸாஹித்ய ஸம்மேளநு கவி ஸதஸ{ம் செவ்தெ3 கவி. திருபுவனம் ரீ:யவி கவி க3வெ ரமணி பெ4ளி ருச்சிகந் ஈ கவி லிக்கிராஸ். அவ்ரெ n}ஸளராஷ்ட்ர டைம் செவ்து3நார்நுந் செவ்தி3 ஸொம்பு பொட்நொ மெநி ஹட்வி ஈ ப4ராட் ஸொட்3ரியொ)
மொந்நு ஜுநந் ஸாஹித்3யமுந்
திருபுவனம் எம்.எஸ்.ரமணி
ஸெளராஷ்ட்ர பா4ஷாம் ஸாஹித்3யம்கா – மெநி
ஸெளராஷ்ட்ரு நா:த்தெநு புஸெத் லாநி
ஸெளாராஷ்ட்ர பா4ஷாம் காய்ஸே மெநி
ஸெளராஷ்ட்ருநுகூஸ் களாரநி.
காம்தா4ம் கெரிகிந் அமி ஜிவராஸ்
காம் ப்4யார்கந் தொ2வ்லி உஞ்சாக் அவ்ராஸ்
காம் ராஜாங்கு3ம் அப்3பி3 செடி3 ஹிப்3பி3ராஸ்
காம் பா4ஷாக் கெர்நொ மெநிகோந் ஹவ்ட3ராஸ்?
ப4க்தி ப4ஜநொ த4வ்ரொ மெநெதி
ஸக்தி மிஞ்சி ஒத்தாஸ் கெர்நி
ப4க்தி பா4ஷா ஹொல்ல மெநி ஜியெதி
ஸக்தி ஜவடி3கிந் வத்தொ கெர்நி
இஸநி ஸேத்தெ ஸமூஹமு
தெ3ஸநி நீ:த்தெ ரொவ்வதெநு
கிஸதீ பா4ஷாக் ஹொவ்ட3த்தகு
கெ3ஸயி காமுந் கெரஸ{நு
பொவ்ஸ{க் ஸாநாத்தக் தஞ்ஜவூர் ராஜ்ஜி
பொ3வ்நி கெரெஸ் வருண ஜெபம் கெரி
அவ்நி கெரெநி-பொவ்ஸ் தே ஜகிலி
தொ3வ்டி3 ஸொடெ3ஸ் மந்துர்நுக் து3தூ3ர்கநி
அம்ரெ ஸெளராஷ்ட்ர மஹாந் ஜோள் ஜீ
அம்ரெ ராஜ்ஜிம் பொவ்ஸ் பொட3ண்ணொமெநி
அஸ்கிநு செரிகிந் மெல்லியாஸி
தொ3கொ ஹோர் பநி பொ4வ்ரெ கை3டி3 தொ2வ்லி
கவெரி நெத்3தி3ம் ஜீ ஹிப்3பி3ரீ:
க3வெ கீ3து கு3ள்ளெ ஸொராஷ்ட்ரி
அவெஸ் மேகுந் க2வ்நஸ் ஸெந்து3ரும்ரீ:
ஜிவெஸ் தஞ்ஜவூரு பொவ்ஸ{ பி3ஜ்ஜிநிம் ரீ:
மாய்பா4ஷா ஸக்தி களடா3த்தெநு
மாய்பா4ஷாம் ஸாஹித்யம் உஜடா3த்தெநு
ஸ{க3ந்த3 தூ3ப தீர்த்தார்யுநு
ஸிகொ3ஹோந் ஸெளராஷ்ட்ர ஸாஹித்யுகு
ஸத்கு3ரு தியாக3ய்யர் கிருதிநு
ஸெத்துகந் ரக்ஷி தொ2வாத்தெநு
வெங்கட ரமண ப4வ்துல்நு
வெக்கி க3வ்ராஸ் மாய்பா4ஷாமு
புராணமுந் வ்யாகரணு அமரம் ஸப்3த மஞ்ஜரி
உராவ் நீ:த்தக் நளந்கெ2நி லாலிகீ3துந் ஸெங்கொ
ராமாளி கிருஷ்ணாளி நாசராம்ம ஸதகம்
ஸாமாந்யுந் ஜகத்திஸா க2தா காலகே;ஷபுந்
அஸ்கி விஷயுந் லலிதம்கந் அம்ரெ பா4ஷாமு
பு3ஸ்கொ நீ:த்தக் மாயிபா4ஷாக் லிபிரூபுநு
தியாக3ய்யர் லிக்கெ நௌகா சரித்ரமு
தி3யாஸி தே3வ பா4ஷா ஸம்ஸ்கிருதம்மு
கு3ள்ளெ கீ3துந் கீஷ்டு ஹொல்ல க3வெ ஸ்வாமிநு
எல்லெ மது3ரெ பூ4ஞிம் உஜெ நாயகி தே3வுநு
ஸிள்ளபநி ஸொகொ வத்தாம் அர்து2 பொட3ட3நு
தெ4ல்லியெ மொ:ட்ட விஷயுந் மௌ;ளி எங்கொ கீ3துமு
தே3வுக் தா3ஸ{ ஹோத்திஸா நாயகி பா4வம்மு
ஸேவொ கர்லேத் தி3ந்நு க3ம்டா3ஸ் எங்கொ ஜிவ்நம்மு
நடநகொ3பால் மெநி-நாவ் க4லாஸ் ஜீயர்நு
நடநகொ3பால் நாயகி ஹொயாஸ் திருபு4வநம்மு
லிக்கிநி சொவ்தி3நி போ3லுந் தீ2நெ ஸேத்தேஸ் பா4ஷொ
ஸிக்கிநி லிக்கந் நிகுளத்தகு பஜெ அக்ஷர் அம்கொ – மெநி
வெக்கிதெ4ரி ஸெர்கொகெரி கு3ர்து களடா3ஸ் லிபி
தெ3க்கிஸ் புஸ்தவுந் பா4ஷாமாயி எங்கொ ஹாதும் ரீ:
ராமராயிந் ஸொகநு ஸேவொ கெர்நார் கோநு?
ராமகெ2தொ வசநுமுää நீதிஸம்பு3 கீ3துமு
போ3த3நாநு புஸ்தவுநு வல்லரி அக3ராதி3நு
பா3தொ3 நீ:த்தெ வ்யாகரணு லிக்கெ பொதிந் தீ3ந்திஸ{
அம்மையப்பந் கா3மு கொண்டி3ய ப4வ்துல்நு
அம்பா3 பா4ஷாம் கீஷ்டுக் க3வ்ராஸ் ஜு2கு கீர்தநாநு
ஸேலம் மஹாகவி பு3ட்3டா3 அளக3ரார்யுநு
ஜாலம் கெர்ராஸ் தெநு லிக்கெ பஞ்சல் சரித்ருமு
கு3ருகாஜி ரெங்க3தா3ம பா4க3வதர்நு
கு3ரு கோ3விந்த3ர் க3வெ கீ3தகோ3விந்த3மு
அஷ்டபதிகந் க3வி தொ2வாஸ் அம்ரெ பா4ஷாமு
கெஷ்டம் நீ:த்தக் க3வத்தக் ஹொயெஸ் அம்ரெ ப4வ்துல்நு
கீ3தா அஷ்டாவதா3நி பத்மநாப3ய்யாநு
கீ3தா அஸ்கொ க3வி தொ2வாஸ் மாத்ரு பா4ஷாமு
தஞ்ஜவூரு ஸ{ந்த3ரம் பா3லகிருஷ்ண ஸ்வாமிநு
விஞ்சிராஸ் மாய்பா4ஷாமு ப4க்தி கீ3துநு
ஸங்கு3ராமுந் கெரெ மா:மொ:ட காமு
ஸங்கு3நாத்தக் ர:வாய்கீ எல்லெ தா2ம்மு
திருக்குறள் அஸ்கொ தெல்லேஸ் ரூபுமு
விருத்3தி3 கெரி தி3யாஸ் அம்ரெ பா4ஷாமு
ஹிந்தா3க் மௌ;ளி தெ2வ்ட3தெநு லிக்கிலேதூஸ் ஸே
ஸொந்தா3க் பா4ஷா ரக்ஷத்தக் காம் கெர்லேதூஸ் ஸே
உந்நாத்தக் ஸேத்தெ ஜெதொ கொ2ப்3பி3ம் திஸோஸ் ஸே
ஹ{ண்ணாத்தக் கவாட் ஜ2ய்லி ஐகநாத்தக் ஸே
அஸ்கிந்ஜோளு பா4ஷா லிக்கிநி ஜீகிந் செர்நொ
குஸ்கெ ஸொக3; வத்தாந் ஹாலு ஸாஹித்யுந் உஜுநொ
அத்தொ ஸேத்தெ ப4க்தி கீர்தநாந் கெத்3தீ3ஸ் பு2ர்நா
நித்தொ பா4ஷொ ஹிப்3பி3ரா:த்தக் ஜு2க்கு அவ்நொ ஸேநா
வொய்து3ப்பந் விஞ்ஞாநு கலா ஸாஸ்தரு
விஸ்தார்கந் நீதிவிவாது3 ஞாநு
தொ3ய்ரப்பந் பொந்தெ3 ரூபுநுநு
தே3க3 ஆரோக்யு கா2ளு விஷயுந்
அம்ரெ பா4ஷாமு லிக்கி தொ2வ்நொ
அந்நத்ராந் மௌ;ளி த்யே களய்லத்தகு
அம்ரெ பா4ஷா செவ்த3ந் அவ்நொ
அகி3 விஸேஷ் காமுந் கெரி தொ2வ்நொ
அங்கு3ண்டெ பா4ஷாம் ஸேத்தெயேஸ்
அமிஹெடி3 லிக்கிலேத் பி3ஸிரா:ந்ஹோநா
அங்கொமெநி நொவ்வ ஸாஹித்யமுந்
ஆஹாமெநஸ் திஸொலிக்குநொ
ஸொங்ககந் அமிஅங்கொ ஹவ்டுநாத்தக்
ஸொம்மர் அவ்நொ கெ4நம் ஜு2குபொந்து3நொ
ஸங்க3ட்ணொ அஸ்கி கக்ஷிகெரிநுக்
ஸெளராஷ்ட்ருந் அமிமெநெத் பெத்தே3க்கந்
ராஜாங்கு3 ஆது3ர்வொ அப்3ப3ள்ளிகிந்
ரி:யெதீஸ் அம்ரெ பா4ஷொ ஹொட3ய்
ஸாஜா மெநிகிந் பில்லல்நுகு
ஸிக்கடி3 தி3யெதீஸ் பா4ஷொ நிள்சய்
கோ3ஜாநாத்தக் அமி ஒண்டொண்டெநு
கெ3நமு பா4ஷாக் அப்3ப3ட3ந் ஸநொ
நீ:நாஜியெதி ஹொல்லெ தோ2ருமு
நீ: ஸமூஹ{ மெநந் வத்தொ ஐகநொ
அமி அஸ்கிந் ஓக்கந் மிள்டு3ண்ணொ
அந்நத்ராநு மெ:ஜார் செடி3 அவ்நொ
த4மி ஜாநாத்தக் பில்லல் ஐகுல்நொ
த4க்கி ஜிவத்தெ காம் ஸொட்3டு3குநொ
பொமி தொ2வெ மொதி ஹாரம் ஸொகொ
புஸ்தவுந் மாய்பா4ஷாம் ஸேத்தெ ஸநொ
நோமி வொகது ரி:யெ ஸொகநு
ந:ந்நாம் ரீ: ர:ப்தாக் ஏ பொ3ல்லியவ்நொ
கு3ர்து தெ3க்கட3த்தெ லிபி - ஸொட்3டி3
கு3ட்டா3ந் ஸொகொ ஹ{தா3ர் லிபி – தெ4ல்லி
அர்து நீ:த்தக் காமுந் கெர்லி - அம்கி
அமி அடுக் ஜியெயொ பு2ஜ்ஜாய்மெநி – தெ2ள்சி
ஞாநு பா4ஷாம் ஸேத்தெ மொ:ட்டாந் வத்தொ க2ள்ளி
நா:நு பா4ஷாக் த3ள்கொ பொட3ண்ணொ – அமி
காநும் ஐகொஹோநா ஸொந்தா3ர்தி3ம் - ந:ந்நாந்
காயிகெராஸ் மெநி புஸந் வத்தொ.

(மது3ரெம் ஜியெ 27-01-2018 தெந்து3ஸ் சலெ ஸெளராஷ்ட்ர ஸாஹித்ய ஸம்மேளநு கவி ஸதஸ{ம் செவ்தெ3 கவி. திருபுவனம் ரீ:யவி கவி க3வெ ரமணி பெ4ளி ருச்சிகந் ஈ கவி லிக்கிராஸ். அவ்ரெ n}ஸளராஷ்ட்ர டைம் செவ்து3நார்நுந் செவ்தி3 ஸொம்பு பொட்நொ மெநி ஹட்வி ஈ ப4ராட் ஸொட்3ரியொ)

மொந்நு ஜுநந் ஸாஹித்3யமுந்

திருபுவனம் எம்.எஸ்.ரமணி


ஸெளராஷ்ட்ர பா4ஷாம் ஸாஹித்3யம்கா – மெநி

ஸெளராஷ்ட்ரு நா:த்தெநு புஸெத் லாநி

ஸெளாராஷ்ட்ர பா4ஷாம் காய்ஸே மெநி

ஸெளராஷ்ட்ருநுகூஸ் களாரநி.


காம்தா4ம் கெரிகிந் அமி ஜிவராஸ்

காம் ப்4யார்கந் தொ2வ்லி உஞ்சாக் அவ்ராஸ்

காம் ராஜாங்கு3ம் அப்3பி3 செடி3 ஹிப்3பி3ராஸ்

காம் பா4ஷாக் கெர்நொ மெநிகோந் ஹவ்ட3ராஸ்?


ப4க்தி ப4ஜநொ த4வ்ரொ மெநெதி

ஸக்தி மிஞ்சி ஒத்தாஸ் கெர்நி

ப4க்தி பா4ஷா ஹொல்ல மெநி ஜியெதி

ஸக்தி ஜவடி3கிந் வத்தொ கெர்நி


இஸநி ஸேத்தெ ஸமூஹமு

தெ3ஸநி நீ:த்தெ ரொவ்வதெநு

கிஸதீ பா4ஷாக் ஹொவ்ட3த்தகு

கெ3ஸயி காமுந் கெரஸ{நு


பொவ்ஸ{க் ஸாநாத்தக் தஞ்ஜவூர் ராஜ்ஜி

பொ3வ்நி கெரெஸ் வருண ஜெபம் கெரி

அவ்நி கெரெநி-பொவ்ஸ் தே ஜகிலி

தொ3வ்டி3 ஸொடெ3ஸ் மந்துர்நுக் து3தூ3ர்கநி


அம்ரெ ஸெளராஷ்ட்ர மஹாந் ஜோள் ஜீ

அம்ரெ ராஜ்ஜிம் பொவ்ஸ் பொட3ண்ணொமெநி

அஸ்கிநு செரிகிந் மெல்லியாஸி

தொ3கொ ஹோர் பநி பொ4வ்ரெ கை3டி3 தொ2வ்லி


கவெரி நெத்3தி3ம் ஜீ ஹிப்3பி3ரீ:

க3வெ கீ3து கு3ள்ளெ ஸொராஷ்ட்ரி

அவெஸ் மேகுந் க2வ்நஸ் ஸெந்து3ரும்ரீ:

ஜிவெஸ் தஞ்ஜவூரு பொவ்ஸ{ பி3ஜ்ஜிநிம் ரீ:


மாய்பா4ஷா ஸக்தி களடா3த்தெநு

மாய்பா4ஷாம் ஸாஹித்யம் உஜடா3த்தெநு

ஸ{க3ந்த3 தூ3ப தீர்த்தார்யுநு

ஸிகொ3ஹோந் ஸெளராஷ்ட்ர ஸாஹித்யுகு


ஸத்கு3ரு தியாக3ய்யர் கிருதிநு

ஸெத்துகந் ரக்ஷி தொ2வாத்தெநு

வெங்கட ரமண ப4வ்துல்நு

வெக்கி க3வ்ராஸ் மாய்பா4ஷாமு


கவி மஹாராட்கந் பா4ஷா மாயிகு

க3வி ஸிங்கா3ர் ஸியாத்தெநு ஸ{ரிஸ்வாமிநு

இதிஹாஸ{ ராமாயணு எங்க ஹாதுமு

 

மொதிஸொகொ ஜொலிஞ்செஸி ஸெளராஷ்ட்ரிமு


புராணமுந் வ்யாகரணு அமரம் ஸப்3த மஞ்ஜரி

உராவ் நீ:த்தக் நளந்கெ2நி லாலிகீ3துந் ஸெங்கொ

ராமாளி கிருஷ்ணாளி நாசராம்ம ஸதகம்

ஸாமாந்யுந் ஜகத்திஸா க2தா காலக்ஷபுந்


அஸ்கி விஷயுந் லலிதம்கந் அம்ரெ பா4ஷாமு

பு3ஸ்கொ நீ:த்தக் மாயிபா4ஷாக் லிபிரூபுநு

தியாக3ய்யர் லிக்கெ நௌகா சரித்ரமு

தி3யாஸி தே3வ பா4ஷா ஸம்ஸ்கிருதம்மு


கு3ள்ளெ கீ3துந் கீஷ்டு ஹொல்ல க3வெ ஸ்வாமிநு

எல்லெ மது3ரெ பூ4ஞிம் உஜெ நாயகி தே3வுநு

ஸிள்ளபநி ஸொகொ வத்தாம் அர்து2 பொட3ட3நு

தெ4ல்லியெ மொ:ட்ட விஷயுந் மௌ;ளி எங்கொ கீ3துமு


தே3வுக் தா3ஸ{ ஹோத்திஸா நாயகி பா4வம்மு

ஸேவொ கர்லேத் தி3ந்நு க3ம்டா3ஸ் எங்கொ ஜிவ்நம்மு

நடநகொ3பால் மெநி-நாவ் க4லாஸ் ஜீயர்நு

நடநகொ3பால் நாயகி ஹொயாஸ் திருபு4வநம்மு


லிக்கிநி சொவ்தி3நி போ3லுந் தீ2நெ ஸேத்தேஸ் பா4ஷொ

ஸிக்கிநி லிக்கந் நிகுளத்தகு பஜெ அக்ஷர் அம்கொ – மெநி

வெக்கிதெ4ரி ஸெர்கொகெரி கு3ர்து களடா3ஸ் லிபி

தெ3க்கிஸ் புஸ்தவுந் பா4ஷாமாயி எங்கொ ஹாதும் ரீ:


ராமராயிந் ஸொகநு ஸேவொ கெர்நார் கோநு?

ராமகெ2தொ வசநுமுää நீதிஸம்பு3 கீ3துமு

போ3த3நாநு புஸ்தவுநு வல்லரி அக3ராதி3நு

பா3தொ3 நீ:த்தெ வ்யாகரணு லிக்கெ பொதிந் தீ3ந்திஸ{


அம்மையப்பந் கா3மு கொண்டி3ய ப4வ்துல்நு

அம்பா3 பா4ஷாம் கீஷ்டுக் க3வ்ராஸ் ஜு2கு கீர்தநாநு

ஸேலம் மஹாகவி பு3ட்3டா3 அளக3ரார்யுநு

ஜாலம் கெர்ராஸ் தெநு லிக்கெ பஞ்சல் சரித்ருமு


கு3ருகாஜி ரெங்க3தா3ம பா4க3வதர்நு

கு3ரு கோ3விந்த3ர் க3வெ கீ3தகோ3விந்த3மு

அஷ்டபதிகந் க3வி தொ2வாஸ் அம்ரெ பா4ஷாமு

கெஷ்டம் நீ:த்தக் க3வத்தக் ஹொயெஸ் அம்ரெ ப4வ்துல்நு


கீ3தா அஷ்டாவதா3நி பத்மநாப3ய்யாநு

கீ3தா அஸ்கொ க3வி தொ2வாஸ் மாத்ரு பா4ஷாமு

தஞ்ஜவூரு ஸ{ந்த3ரம் பா3லகிருஷ்ண ஸ்வாமிநு

விஞ்சிராஸ் மாய்பா4ஷாமு ப4க்தி கீ3துநு


ஸங்கு3ராமுந் கெரெ மா:மொ:ட காமு

ஸங்கு3நாத்தக் ர:வாய்கீ எல்லெ தா2ம்மு

திருக்குறள் அஸ்கொ தெல்லேஸ் ரூபுமு

விருத்3தி3 கெரி தி3யாஸ் அம்ரெ பா4ஷாமு


ஹிந்தா3க் மௌ;ளி தெ2வ்ட3தெநு லிக்கிலேதூஸ் ஸே

ஸொந்தா3க் பா4ஷா ரக்ஷத்தக் காம் கெர்லேதூஸ் ஸே

உந்நாத்தக் ஸேத்தெ ஜெதொ கொ2ப்3பி3ம் திஸோஸ் ஸே

ஹ{ண்ணாத்தக் கவாட் ஜ2ய்லி ஐகநாத்தக் ஸே


அஸ்கிந்ஜோளு பா4ஷா லிக்கிநி ஜீகிந் செர்நொ

குஸ்கெ ஸொக3; வத்தாந் ஹாலு ஸாஹித்யுந் உஜுநொ

அத்தொ ஸேத்தெ ப4க்தி கீர்தநாந் கெத்3தீ3ஸ் பு2ர்நா

நித்தொ பா4ஷொ ஹிப்3பி3ரா:த்தக் ஜு2க்கு அவ்நொ ஸேநா


வொய்து3ப்பந் விஞ்ஞாநு கலா ஸாஸ்தரு

விஸ்தார்கந் நீதிவிவாது3 ஞாநு

தொ3ய்ரப்பந் பொந்தெ3 ரூபுநுநு

தே3க3 ஆரோக்யு கா2ளு விஷயுந்

அம்ரெ பா4ஷாமு லிக்கி தொ2வ்நொ

அந்நத்ராந் மௌ;ளி த்யே களய்லத்தகு

அம்ரெ பா4ஷா செவ்த3ந் அவ்நொ

அகி3 விஸேஷ் காமுந் கெரி தொ2வ்நொ


அங்கு3ண்டெ பா4ஷாம் ஸேத்தெயேஸ்

அமிஹெடி3 லிக்கிலேத் பி3ஸிரா:ந்ஹோநா

அங்கொமெநி நொவ்வ ஸாஹித்யமுந்

ஆஹாமெநஸ் திஸொலிக்குநொ

ஸொங்ககந் அமிஅங்கொ ஹவ்டுநாத்தக்

ஸொம்மர் அவ்நொ கெ4நம் ஜு2குபொந்து3நொ

ஸங்க3ட்ணொ அஸ்கி கக்ஷிகெரிநுக்

ஸெளராஷ்ட்ருந் அமிமெநெத் பெத்தே3க்கந்


ராஜாங்கு3 ஆது3ர்வொ அப்3ப3ள்ளிகிந்

ரி:யெதீஸ் அம்ரெ பா4ஷொ ஹொட3ய்

ஸாஜா மெநிகிந் பில்லல்நுகு

ஸிக்கடி3 தி3யெதீஸ் பா4ஷொ நிள்சய்

கோ3ஜாநாத்தக் அமி ஒண்டொண்டெநு

கெ3நமு பா4ஷாக் அப்3ப3ட3ந் ஸநொ

நீ:நாஜியெதி ஹொல்லெ தோ2ருமு

நீ: ஸமூஹ{ மெநந் வத்தொ ஐகநொ


அமி அஸ்கிந் ஓக்கந் மிள்டு3ண்ணொ

அந்நத்ராநு மெ:ஜார் செடி3 அவ்நொ

த4மி ஜாநாத்தக் பில்லல் ஐகுல்நொ

த4க்கி ஜிவத்தெ காம் ஸொட்3டு3குநொ

பொமி தொ2வெ மொதி ஹாரம் ஸொகொ

புஸ்தவுந் மாய்பா4ஷாம் ஸேத்தெ ஸநொ

நோமி வொகது ரி:யெ ஸொகநு

ந:ந்நாம் ரீ: ர:ப்தாக் ஏ பொ3ல்லியவ்நொ


கு3ர்து தெ3க்கட3த்தெ லிபி - ஸொட்3டி3

கு3ட்டா3ந் ஸொகொ ஹ{தா3ர் லிபி – தெ4ல்லி

அர்து நீ:த்தக் காமுந் கெர்லி - அம்கி

அமி அடுக் ஜியெயொ பு2ஜ்ஜாய்மெநி – தெ2ள்சி

ஞாநு பா4ஷாம் ஸேத்தெ மொ:ட்டாந் வத்தொ க2ள்ளி

நா:நு பா4ஷாக் த3ள்கொ பொட3ண்ணொ – அமி

காநும் ஐகொஹோநா ஸொந்தா3ர்தி3ம் - ந:ந்நாந்

காயிகெராஸ் மெநி புஸந் வத்தொ.


பநி நீ:த்தெ தளாமு ம:ளி தெ4ராய்கியா?

பா4ஷா காம்கெர்நார் அஸ்கிந் ஏட் ஸேயா?

வநி நீ:த்தெ ஸவ்லொ பா4ஷா மாயிக் தே3ந்கியா?

வஸ்தர் விநி அஸ்கிந் மிளி தே3த்தெ நீ:யா?

கெ2நி கெ2தாந் நொவ்வகந் உஜத்தெ நொக்கொயா?

கெ4நம் நீ:த்தக் லிக்கத்தக் ஸொம்மர் அவந்கியா?

க2ணி கொவ்ரயி பா4ஷா க2ல்லொ ஜாத்தெ ஸொட3த்தயா?

கொ4ம்மாநும் ரீ: பா4ஷாமாயிக் ஜீவு ஹெட3த்தயா?


மாய்பா4ஷா ஹொவ்ட3த்தெநு அவ்வாய் அவ்வாய்

மாந்ஸெங்கொ காம்கெர்நார் அவ்வாய் அவ்வாய்

காய்நா: லிக்கி பா4ஷாம் தெ3வ்வாய் தெ3வ்வாய்

காம்ஸீகிந் பொ4கு3மாந் தெ3வ்வாய் தெ3வ்வாய்

ஹத்3து3ம் துரிஸொம்மர் அவ்நார் ஜவ்வாய் ஜவ்வாய்

ஹாத் லிக்குநாத்தக் கெ4நம் க2ள்நார் ஜவ்வாய் ஜவ்வாய்

ஹத்3தா3முத்3து3 காமுந்ஹால் நஜ்ஜாய் நஜ்ஜாய் - பா4ஷொ

ஹள்ளு ஹொடி அவத்தயொ நஜ்ஜாய் நஜ்ஜாய்.


பா4ஷா ஹொல்ல அவத்தகு அவொ அவொ – மாய்

பா4ஷாம் லிக்கி சொவ்த3த்தகு அவொ அவொ

பா4ஷாக் ஹொயெ லிபிம் லிக்கெந் அவொ அவொ

பா4ஷாக் பு4லோக் ஸாத்தகு அவொ அவொ

பா4ஷாம் லிக்கி தொ3ப்3ப3த்தக் அவொ அவொ – மாய்

பா4ஷாம் கவி க3வ்நார் அவொ அவொ

பா4ஷொஹால் மொந்நு ஜுந்நந் அவொ அவொ – மாய்

பா4ஷொஹால் செடி3 ஹிப்3பெ3ந் அவொ அவொ.

 

User Comments
Information
Name
Comments
 
Verification Code
3 + 5 =