Sourashtra Time
NOW AVAILABLE IN READY STOCK. RUSH YOUR ORDER FOR hiinun caLisye, hitavun caLisye and cunuk caLisye for Rs. 250/- ONLY.
Advertisement
binthulA kheni - 10

8. ஹுநளா கெ2நி 

(ஹுநு கலம்மௌ;ளி அவ்டி3யொ. கோவலநுக் து4லெஹால் பிக்குஹொயெ மாத3வி தெக ஸகி2க் தூ3து3 த4ட்3டி3ஸ். தேகஜொவள் தூ3து3க் அவெ ஸகி2க் கோவலந் ஒப்புலநி. தெகஹால் மாத3வி மொந்நு ஒண்கெஸ். ஹிந்தொ3 நீ: மெநெத்மெளி ஸொந்தொ3தி அவ்ட3ய் மெநந் நங்கு ஸெந்தொ ஒண்டொண்டெ தி3ந்நுந் வியாகூல் ஸெந்தொ க3ம்டி3லியவஸ்)


வெடேஸ்புரு ப்ரஸந்ந தீ3 பால்நொ கெரந் ஸாத்தொ3ங்க3ர்கிந் தெ3ட்சிண் பு2டர்ஸேத்தெ கெந்யாகுமரி ஸமுத்3ரு லெந்து எல்கெகந் ஹொயெயொ தமிள்தே3ஷ். மொஞ்சுக ஒல்லொ பொதந்கந் ரா:ந் ஈ தமிள் தே3ஸும் ஹொள்டாந் ஸெந்தொ வித்3தெ3 ஹொல்ல வித்3தெ3 ப4ந்தி3ரா:ந் ரவுளுந் பொ4ரெ கா3ம் மது3ரெ. க்2யாதிம் ஸ்ரேஷ்டு ஹொயெ கா3மு உறையூர். ரெச்செகூத்கந் கொ2ப்3பி3ம் ரா:ந் நக3ரி வஞ்சி. ஸமுத்3ரு லாடுந் ஸெத்3துந் கொ2ப்3பி3ம் ரா:ந் புகா3ர்பட்ணம். ஈ சரூ கா3மு ஸீர்கந் ஜு2க்கு கீர்த்திகந் ராஜ்ஜலத்தெநொ மந்மதந். தெக ஸொம்பும் ஸெங்கு3கந் ரா:ந் ஹுநளொ. தி ஹுநளொ புகா3ர் பட்ணமு அவிசெரெ ஸமச்சாரு அக3த்திய மஹரிஷி ஸ்ரேஷ்டு ஹொயெ பொதிகெ3 கி3ரிம் ரீ: ஜெநி தி3யெ தூ3து3 வசந் ஸங்க3ந் ஸிள்ளவரொ ஜீகு3ம் ஸ்ரேஷ்டு ஹொயெ ம:ளி ஜெ2ண்டா3வ் ஸெந்தொ ரா:ந் மந்மதந், தெக3 ஸைந்யமு ரா:ந் அளிந் அஸ்கிதெநு சொக்கட் ஸிங்க3ல்லிகிந் ர:வொ மெநி ஸங்க3ந்ஸோந் பூ2லு ஜ2ட்கிந் பொ4ரெ நந்த3வநமு ரா:ந் காமுடுகெ ப்ரேவுதவ்ரமு ரீ: கொகில் ஸைந்யமு செரெ ஒண்டெநொ காமுடு3தே3வு ஆக்ஞொ ப4வாட்கந் ஸங்கி3லியவஸ்.

 

பூ2லுந் பு2லி ரேகு3ந் விலாஸ் ஹொய்லி ரா:ந் ஸமுத்3ரு தீரும் ரா:ந் நந்த3வநமு த்யேடு ஸமுத்3ரு கே2ளுந் ஸீலி ஸொம்பு பொந்தி3 ரா:ந்வேள், ராக3வள்ளி கோவலந் ஸொட3;டி3கிந் ஜதொ,  மாத3வி பெத்3தெ3கந் கே4ர் ஜி செரஸ். களாவநிம் லாம்க தொ3ளொ ரா:ந் மாத3வி, ப2ல்லொ ஹுநளொ அவ்நிக் ப்ரயாஸெ பொடி3, அகாஸ் ஸேரு உஞ்சாம் ரா:ந்,  ஹுநுகாலு வேள் அகாஸ் ஹுடொ3 ரா:ந் நெவ்டா3ம் ஜி ரா:ஸ்.

 

கெ4நம்கிந் க்2யாதி பொந்தெ3 பூ4ஷாணாந் க4ல்லி ஹொதெ மாத3வி, தெநொ தெஷிண் ஸ{ந்து3ரு மொதிகிந் பொதிகெ கி3ரி ஸிர்கண் தீ காலும் கொ2ப்3பி3ம் தே3ந் பொ4கு3மாநுந் மெநி குங்குமு பூ2லுந் வடிஹெடி3 லவ்லிய தெக ஸ்த2நமுநுக் சூகுந் நீ:த்தக் ஸ்ரேஷ்டு ஹொயெ ஈ வஸ்துந் அஸ்கி தெக3 மொந்நும் ஜிவந் மித்ருக் பொ4குமாந் தே3ஸ். த்யே ப2ல்சொ நொவ் வகா3ம் ஒண்டெ பை2ல ஹொயெ பத்மாஸநமு பி3ஸி ரீ: ஸ்வரமுந் கவ்லாநாத்தக் பத்3த3தி ஹொயெ வீணெ தெக3 ஹாதும் க2ள்ளி முல்லொ ஸொந்தோஷ்கந் க3வ்நொ மெநி ஹட்வித்தெநொ, மயாலும் தெக3 ஜந்லுநாத்தக் விசார் கீ3த் க3வந் நிகி3ளிஸ். 

 

ஜெய்நொ ஹாது ஹகு3ண்டொ வகு3ண்டொ கெர்லி து3ஸ்ர சார் அங்கி3ளிந் நித்க தொ2வ்லி தெ3க்கட3ஸ்தெ நாசும் ஒண்டெ வித3 முத்3ரொ. தெக3 பதாகெ3 மெநஸ்தெ. மாத3வி த்யே முத்3ரொ ஸெந்தொ வீணெ தொ2வ்லி, கெ4ட்டிகந் தெ4ல்லிஸ். ஸ்ருதி செர்சந் தா2முக் மாடகம் மெநஸுந். த3ய்ரொ ஹாது சார் அங்கி3ளிநா:ல் த்யே ஸ்ருதி செர்சந் தா2மு தொ2வ்லி தெவ்டி3ஸ். தேமொ சார் வகா3 சூகுந் அவ்நாத்தக், அவெதி ஜவட3ந் விது3ரம் அந்த3ள்ளி வவ்ஜிஸ். 

 

சூக் நீ:ஸ்த்தெ பத்3த3திம் செரெ சொவ்த் வகா3ந் தோத்கந் ரா:ந் தீ ஸகோட வீணெம், நெரமுந் ஸெர்க ப4ந்தி3ஸ். சார் நெரமுந் வாட் ஸங்கீ3த கா3நு மிளந் ஸெர்க ஹொயெ ஸ்திதி ரா:ஸ்திஸொ ஸீலி, க4டி3க்கிந் தெக3 தோத்கந் அவந் ஸ்ருதிக் செரி ரா:த்தெ மிட்டிகிந் காந்ஹோர் அய்கிகிந் அந்த3ள்ளிஸ்.

 

இஸொ அந்த3ள்ளியெ மாத3வி ஸங்கீ3து பொதிம் ஸங்கெ3 பத்3த3திம் ஸுட்டுநாத்தக், பஞ்சொ நெரமும் க4டி ஹிப்3ப3டி3 ஸாத் நெரமுநும் வவ்ஜிஸ்.

 

வீணெ ஸாஸ்தர் தா4நு லயிஞ்சி வவ்ஜிலி க3வ்லேத் ஹொதெ மாத3விக் கோவலந் தெக3 து4லெயொ ஹட்வநவி, அஸோ மயாலும் பொடெ3ஹால் க2ள்ளி க3வெ கீ3தும் பே4த3வி ஸ்ருதி மர்சி கவ்லயெஸ்.

 

ஸுக3ந்தம் பொ4ரெ பூ2லு பா3ண்ஹால் ஈ மொ:ட்ட த4ரிர் ஜீக் பொந்தி3, தெக3 ஸீலுத3ண்டு3க்  தோத் நீ:த்தக் ராஜ்ஜலந் காமுடு3 ஹொயெ மந்மதநுகெ ஆக்3ஞெஹால், விசார்பொடி3 ஒண்டெதி3க்கு மெநி நீ:த்தக், பு4லகஸ்கொ ஸிரஸ்ஒங்கி3 வந்து3லந் தெக3 பொ3வ்நிக் ஒப்பிலி ஒண்டெ லேகு ஹோர் கோவலநுக் த4ட்3ட3த்தக் மாத3வி ஹட்விஸ்.

 

த்யேகெ4டி3ம், ஸெண்ப3க பூ2ல், மல்லிகெ, பிச்சி, வஸந்தமல்லி, வெட்டிவேர் அங்கு3ந் ஹொக3து பாநுந் ஸெரொ ப4ந்தெ3 ஹாரமுந் ம:ஜார் க3ந்த3மு பே4த்3 ஹொயெ மொய்லுபூ2ல் செர்சி ப4ந்தெ3 ப102லு ஹாரம் மாத3வி க4ல்லி ஹொதி3ஸ். தி ஹாரமு ம:ஜார் ப4ந்தெ3 மொய்லு பூ2லும் முது3ரெ ஹுஜாள் ரேகும் சொக்கட்3கந் ஸேத்தெ ஒண்டெ ஹெடி3ஸ். தேமொ பிச்சி பூ2லும் தெ3ள்க கா2ம்பு3 ரா:ந் முது3ரெ பூ2ல் ஒண்டெ க2ள்ளி தி கா2ம்பு3ம்ää பு4ருமு பூ2ல்கிந் கொ3ண்டியாவ் பாந் செரி கெ4ட்டிகந் வடி பள்டொவொந்நு ஹெடி தொ2வெ தெமாம் பு4வ்டி3 ஹெடி லேகு3 லிக்கந் நிக்ளிஸ்.

 

பு4லகு3ர் ஜிவநஸ்கி ஜீவராஸிநுக் தெந்தெநு தெங்க மொந்நுக் தெ4ரெ ஸெங்கு3 ஸெந்தொ மிளடி3, ஸொம்பு தே3ந் ஹுநளா வேளும், யுவராட் மந்மதந் அவெஸ். தெநொ ரஜொ ஸொக3ந் வக3தா4நுக் பால்நொ கெரத்தந நா: வீள் ஸந்து3லா வேளும் தெக3 ஸெங்கு3கந் அய்ஸ்துகெ கா2ந்து3ர் ஹிங்கி3 சாந்து3மெளி அகாஸும் அவ்டி3யொ. தெநொ மௌ;ளி மத3தி3யஸ்துக் ஹொயெத்தெநொ நா:

 

ஓஜநாக் ஒஜநாந் ஸொம்புகந் மிளி ரி:யெ மித்ருந் ரூஸல்லி தெங்கா3ந்தெநு ருவ்வொ கெக்கு ஸொடி து4லி ஜியாத்தெநு, தெக3 ஸெங்கு3க் விஸ்ரள்ளி அவ்நாத்தக் ஜியெத்மெளி ஸுக3ந்தம் பொ4ரெ பூ2லுந்ஹால் கெரெ பா3ண் ஸொடி3 தெங்க3 மர்லி ஹிப்3பி3ரா:ய் தி மந்மதந். ஈ மெளி துமி அந்த3ள்ளியெ ஒண்டேஸ். nமொ நொவ்வகந் கயி நீ: ஈ துமி ஜந்லி, ஏட3வி மொகொ ரஷுல்நொ மெநி மகி3லி லேகு2 லிக்கிஸ் மாத3வி.

 

தெநொ ஸிக்கெ சார்க3ளஸாட்  வித3 கலாந் தெக3 ஸொட்3டி3 தோ2ர்கந் ஜேடி3ஜாத்தக், தெக ஸெந்தொ கீ3துந் எகொ3 ஜீவுக் தெ4ந்நாத்தக் ஹிப்பு3தொ, ஸொவ்டி3 ஸொடெ3 ஆஸ்தாம் நு:ருந் கெரந் பா3ளு வாசுந் திளயொ மெல்லேத்கந் லேகு லிக்கிஸ். சிந்தாரோகு3ம் பஸலகெ3 மாத3வி, கோவலந் ஹோர் ஹட்வந் மிஞ்சி, பிக்கும் விசார்பொடி3 தி வீளுவேளும் தெக3 ஸகி2 வஸந்தமாலெக் பொ3விஸ். 

 

மாத3வி ஜொவள் அவெ வஸந்தமாலெ ஜொவள், ஸுத்3தி3 ஹொயெ பூ2லு ஹாரம் ஸொக3ந் ரா:ந் ஈ லேகும் மி லிக்கிரியொ இவர்நுந்  ஸங்கி3 கோவலநுக் பூர்திகந் இவர் பொட3ஸ்திஸொ ஸங்கி3 தெ3க்கடி3, தெங்க3 ஏட் மொர்ஜொவள் பொ3ல்லியாவ் மெநி ஆக்3ஞொ தே3ஸ்.

 

மாத3வி தி3யெ லேகு க2ள்ளிய, ரெக3த்காட் லகெ ப4லா மொநொ ஸொகந் லொ:வ்வகந் லாம்க தொ3ளொ ரா:ந் வஸந்தமாலெ, தி புகா3ர் பட்ணமு திள பொ4ண்ணமுந் விக்கந் அங்கி3டி3வீதும் ஹொதெ3 கோவலநுக் தெ3க்கி தெக3ஜொவள் மாத3வி தி3யெ லேகு தே3ஸ்.

 

கபா3ளும் திலக்கிந், தெக ஹொல்லொ ஜொ2டொ3கிந், களொவநிம் ந:ந்ந வங்க3டு பபிநிகிந், குமுத3பூ2ல் ஸொக3ந் தொ3ளொ, குமிழ்பூ2ல் ஸொக3ந் நாக், ஜெத்த செரிபொள்ளொ ஸொக3ந் தோண் ரா:ந் மாத3வி தெக3 ஸிங்கா3ர் ஹொயெ ப்ரகாஷுவத3நு மொர்ஹோர் ப்ரேவ் தொ2வ்லித்தெநொ ஸோந் கெ2டி3ந் மொந்நு ஸெந்தொ மொர் வெது3ரவி தெந்தூ3ஸ் ஒண்டெ தி3ந்நு நட்விஸ்.

 

ஜொ2டொ மெநந் அகாஸு பா4ர் வஹிலி, த்யே பா4ரா:ல் விசார் பொடெ3 சாந்து3 ஸொக3ந் வத3நும் தொ3ளாந் மெநந் ம:ளிந் லொளய்லி ஹிண்ட3ந் தெக ஸிங்கா3ர் ப4ராட் தெ3க்கட்3லி, மய்பொ4ரெ, பவளம் ஸொக3ந் ஜெத்த வநிம் ரா:ந் தோண் ஹுடி,  ப்ராகாஷ் தே3ந் முகுல் மொதி ஸொக3ந் தெக3 முகுலஸொ தெ3க்கடி3, மி ஆவ்மெநி பொ3வெத் அவிஜா மெநி ஸங்கெ3வேள் ஜீ.  தி களாம் லாம்க ஹொயெ தொ3ளாந் ரா:ந் தெக3 நட்விஸ் மீ ஸீரேஸ்.

 

வீள் ஸந்து3லாவேள் அவெத் து4லந்ஹால் விசார்பொடி3,  சிந்தநாம் அத்3தி3ஹொயெ, மொரெ விசார் ஸீலி, தெநொ தெக3 ரமாநு பா4ஷாணாந், ஹம்ஸு சல்நிந், குதூகலு ஹொயெ மோ:ரு ஸோந் ர:நிந் அஸ்கி ஜ2கிதொ2வி ஜ2கட் மல்லந் ப4லொ ஸொக3ந் ரா:ந் லம்பு3க ஹொயெ தொ3ளாந் ரி:யெ, காம்கெரந் பெ3ட்கிந் ஸோந் ரூபல்லி, பெத்தெ3கந் மொர்லத்தொ அவி ப4வ்யம்கந் சல்லய்நா தீ நட்விஸ்மெளி மீ அந்த3ள்ளரேஸ்.

 

பாய்ஞ் பி3ந்து3லாந் க2ணக2ண ஸெத்3து3 கெரத்தக்கிந், கேடும்ரா:ந் மேகலாப4ரணு ஹல்லி ஹல்லி பா4ர் ஸெக்குலந் ஹோநாத்தக் முகுல்கேட்கெரிந் மொர் ஹோர் மித்ரு ஹொயித்தெநொ ஸோந், மொர் தோ2கவி, தெக மீ து4லி விசார் பொட3ரியொ களய்லி மௌ;ளொ மொந்நுமர்சிலி மொரெ ஸெந்தொ செரி ரா:நாத்தக், ப4ராட் ஹிப்3பி3 நசெ தெக நசிநிம் ஹிந்தெ3 நட்விஸ் மொகொ களாய்.

 

பூ2லுஹாரம்கிந் ஜொ2டொபோ4ர் கே2ஸும் பெ4ளி ஸிங்கா3ர்கந் வெநி கு4ம்பிலி, ஒண்டெவோடும் மொதிஹாரம் க4ல்லி, பெ4ளி ஸிங்கா3ர்கந் படந் க4ல்லிய ஸ்த2நம் ஈயஸ்கி செரெ பா4ரா:ல் கிலேஸிஞ்செ ஸம்பு3ஸோந் கேட்கிந்ää ஸிங்கா3ரு கபா3ள் ரா:ந் மாத3வி, தெநொ மொர்லத்தொ அவ்நாத்தக் த3ரும்பு3ரொ ஜொவள் ஹிப்3ப3ஸ். மொரெ ஆஸாநுந் காம்கெரந் பெ3ட்கிந் ஜொவள் ஸுசநொகந் ஸமாச்சார் களடெ வேளும், வெக்ள அர்து க2ள்ளித்தெநொ ஸோந் தெக3 பா4வநாம் தெநொ ஒண்டெ நட்விமெநி களய்யிரியொ!

 

முல்லொ மி தெக து4லி ஜிவந்வேள்ää மொரெ து4லந்ஹால் விசார்பொடி3த்தெநொகந், மொரெ ஒஸ்துந் ஸொம்மர் தெநொ ஜு2க்கு பிக்கும் ஸேத்தெநொஸோந் பா4வநொகெரி பொட3ரியொ பா3தா3நஸ்கி ஸங்கி3 நட்வெ தெக ஞாந்மௌ;ளி மொகொ களாய்.

 

ஓண்டு3ந் அவி பு2வி பு2லடெ3 பூ2லுஹாரம் தொ2வ்லியெää வீளுவேளும் மயாலும் ரீ: மீ து4லியவெ ஸமச்சார் தொ3ளா தெ3க்கயத்தெங்க ஜொவளஸ்கி ஸங்கி3லி குங்கி3 தெங்க3 அநுதாப் க2ள்ளத்திஸொ நட்வெ நசிநிந் மௌ;ளி ஸீரெஸ்.

 

  மொக ஸொட3டி3 து4லெஹால் கிலம்பொந்தெ3 ஸொகந், ஹொல்லொ ஹொல்லொ மொரெ ஒஸ்துந் ஸொம்மர் தெநொ மெய்ங்கெ3 மித்தொ மயாலுந், தெங்க3ஜொவள் தெகொ பிக்குநஸ்கி ஹெடி ஸங்கி3 திர்ச்சி தொ2வ்நொ மெநி ஸங்கெ3 பா4வநாநஸ்கி களாநாத்தெநொ நா: மீ!.

 

அளிவோ! தெநொ நாசு பெ3ட்கி. தெகஹாலிஸ் மொர்ஹோர் மித்ருகந் பா4வநொ கெர்லி ஸ்வபா4வ்கந் நட்விஸ். தெநொ நட்வெ நாசுநஸ்கி தெக தோது3க் த்யே ஸெர்ககந் ரா:யிஸ்.

 

இஸொ அஸ்கி மாத3விக் நிந்த3நொ கெரெ கோவலந், தெநொ த4ட்டி3யெ லேகு2 க2ள்ளுநாத்தக் ஆஷேபணொ கெரி பி2வ்ரி த4ட்3ட3ஸ்.

 

ஸிங்கா3ர் ஹொயெ ஸொந்நா பூ4ஷணாந் க4ல்லிய மாத3வி கோவலநுக் த4ட்3டி3யெ லேகு க2ள்ளுநா ஆஷேபணொ கெரெஹால் வஸந்தமாலெ விசார் பொட3ரிஸ். விசாரும் வடெ3 மொந்நு ஸெந்தொ மாத3வி ஜொவள் ஸேணம் ஜி கோவலந் லேகு2 க2ள்ளுநா ஆஷேபணொ கெரெ ஸமச்சார் ஸங்க3ஸ்.

 

வஸந்தமாலெ ஸங்கெ3 ஸமச்சார் அய்கெ மாத3வி! கெ4நம் பொந்தெ3 பூ4ஷணாந் க4ல்லியெ ஸகி2வோ! ஹிந்தொ3 வீள்டொ தெநு தொர் ஸெந்தொ அவ்நா ஜியெத் மௌ;ளி ஸொந்தொ ப2ல்லிபா4ருந் தீ அமி ஏட் தெங்கொ ஸவ்வாய் மெநி மெநஸ். ப2ல்சொ கை கெரந் ஹோநா மொந்நு ஸெந்தொ தெநொ ஹொதெ பூ2லு மஞ்ஜும் நிஞ்ஜிலி ருவ்வொ கெ4டி3 மௌ;ளொ தொ3ளொ ஜ2ய்நாத்தக் து4லந் பிக்குஹால் ஸுக்கஸ்.

 

ஜெத்தகமலு தொண்மெ விஸுஞ்செஸ். கச்சம்பா3 ஜா2டு பூ2லுந் ஸிங்கா3ர்க மொல்கொ ஸொடெ3ஸ். ஸிங்கா3ர் வேளும் அஸோக ரேகு3ந் விஸுஞ்செஸ். பூ2லு கு3ம்புநஸ்கி தி3க்கும் பொ4ரிரா:ந் ஹுநளா காலு அவெஸ். மோநப4லொ ஸொக3ந் தொ3ளொ ரா:ந் மாத3விகெ மொந்நு கோவலநுக் து4லெஹால் அத்தெங்கு3ட் கய்காய் பிக்குந் அவி லக3ஸ்கீ?

 

ரூஸும் து4லி ஜிவந் மொந்நுந்வோ! காமுடு3கெ ஆக்ஞொதா4நு துமி அஸ்கி செரி ஜிவொமெநி கொகிலுந் ஸங்க்3யாஸ். மாத3விகெ3 பா4வநா கீ3த் அய்கி ரூஸல்லி ஜியெ கோவலா! தொரெ ஸெந்தொ கொ2ப்3பி3ம் செரி மிளி ரி:யெ தெக பொத3ந் ஹொயெ பூ2ல்ஸோந் வத3நு ஈ ஹுநளா காலும் தூமெளி ஜி ஸாஜா மெநி கோவலநுக் ஸங்க3ரியொ ஸோந் கொகிலுந் ப4வாட் தய்லி ஹிந்த்3யாஸ்.

 

ஹுநளா காலும் நாயக3ந்கிந் நாயகி3 து3லந்வேள் நா: து4லி ஜியெ மித்ருந் மிளி காமரஸந் நுக3ஸ்திஸொ ஹுடி3யவந் வேள்ää ஈ வேள் கோவலநுக் மெளி மயாலும் தொ3ப்பெ3ஸ்மெநி தெ3க்கட3ரியொ எல்லெ ஸர்கு3ம். காமரஸந் ஹுட3ந்வேள் இஸாந்வேள். கோவலந் து4லெஸ் மெநி ஸங்க3ரியொ. பு2ள்ளா கர்மாந் தெர்மிலியவி திண்சய் மெநரியொ ஈயேஸ். ஏகாந்தும் பிக்கு, கோவலந்ஹோர் மர்ச்சாந ப்ரேமாம் ஹொதி3ஸ் மெநஸ்தெ யெமொ ரீ: களய்லுவாய்.

 

ஈ ஹுநளா கெ2நியஸ்கொ மாத3வி மெநந் நாசளி ஒண்டெ சொக்கட்3 கு3ணவதிமெநி தெ3க்கட3ரியொ. கலாம் ஸிரேஷ்டுஹொயெ மாத3வி மொந்நு வீணெ கா3நும் லயிஞ்சுநாத்தக் மித்ருகெ ஸொரிவுக் வெக்கிலி லேகு2 லிக்குநொ மெநி லகெயொ, தெக மொந்நு ஸ்வபா4வுக் ஒண்டெ ஆதா4ர். 

 

ஹுநளாக் ஸொம்மரு காலுமுஸ் து4லெத்தெநொ ஹுநளாம்தி அவய்மெநி மயாலும் ஹொதெ தெக மொந்நு, ஹுநளா காலு அவெ ப2ல்சொ மெளி தெநொ அவ்நாத்தெ ஸீலி, மொந்நு ஒண்டெ ஸ்திதிம் நீ:த்தக் அல்லட3ரியொ களய்லுவாய்.

 

மித்ருக் ப்ரேவ்ஹோரு லிக்கெ லேகு2ம் ப்ரயோக் கெரெ வத்தாந் கித்கொ சொக்கட்3 ஹொதெஸ். கோவலநுகெ ரொஸெ மநோபா4வ், லேகு2 க2ள்ளத்தக் ஆஷேபணொ கெரந்வேள் தெநொ கெரந் வத்தாநும் ரீ: களய்லுவாய். ஹுநளாவேளு ஹெதோஸ் கோவலநுக் கண்ணகிக் ஹட்வத்தக் கெரஸ்கி காய்கீ?

 


ஹுநளொ-வெயில்காலம். நெவ்டொ3-வராண்டா. பூ4ஷணொ-ஆபரணம். அந்த3ள்ளி-அறிந்து. களய்லி-தெரிந்துகொண்டு. ஜந்லி-உணர்ந்து. கெக்கு-இடைவெளி. நட்வொ-நடிகன். நட்வி-நடிகை. கிலம்பொந்தெ3-வருந்திமெலிதல்.

 

ஹுநளா கெ2நி முஸெஸ்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

User Comments
Information
Name
Comments
 
Verification Code
3 + 6 =