Sourashtra Time
NOW AVAILABLE IN READY STOCK. RUSH YOUR ORDER FOR hiinun caLisye, hitavun caLisye and cunuk caLisye for Rs. 250/- ONLY.
Advertisement
binthulA kheni-6

4. வீள்ஸந்து3லொ விஸேஷ்கெரந் கெ2நி

(வீளு வேளுகிந் ராதி3வேளுக் ம:ஜார் அவரியொ வீள்ஸந்து3லொ. ஈ வேளும் ப்ரேமிந் ஓக்கோக்கு செரி ரீ: ஸொம்பும் லயிஞ்சி மெங்கி3 பொடி3ரா:த்தெகிந் வெக்ள ஹொயாத்தெநு து4லெ மித்ருக் ஹட்விஹட்வி லெ:க்கநீ:த்தெ பா3தா3ம் பி3ஜ்ஜி பொட்ரா:த்தெ ர:ப்தாம் ஸேத்தேஸ். கோவலந் ஸெந்தொ செரி ரி:யெ மாதவிக்கிந், தெகஹால் து4லி வெக்ள ஹொயி, ஹாத் ஸொட்நி பொடெ3 கண்ணகி ஒண்டிதி3ந்நு வீளு வேளும் தீ3தெநு ஹிந்தெ3 வெக்ளவெக்ள ஸ்திதிந் விவர்கந் ஸங்கி3 மயாலந்தி3 வேள் ப்ரேமிநு ப்ரபா4வுந் கிஸொ ரா:ய்மெநி யெமொ ஸங்க3ரியொ.)

 

ஈ பு4லக3ஸ்க விஸ்தார்கந் தெக உடா3வ் பெர்ப்பத்தெநொ, பு4லகு3ர் ஸேத்தெ ஜீவுநுகஸ்கி தெக ராஜ்யமு கா2ல் அண்சிலி தொ2வ்ல்ரி:யெத்தெநொ, யோக் செக்குரும் ரெத்து ஸொட்லியவந் தீ4ருடு3 ஹொயெ ஸுரித் தெநோஸ் மொரெ மித்ரு. தெநு அத்தொ கோட் ஸேகீ? ஈ வேளும் தெ3க்கந் ஹோய்கீ? விஸ்தார் ஹொயெ அகாஸும் உஜி தெக3 ஸிள்ள ஹொயெ கி4ரணுந் பெர்ப்பி தே3ந் சாந்து3 மொரெ ஸிங்கா3ர் பெ3டொ. தெநொ ஈவேளும் கோட் ஜியெஸ்கி களாநி? மெநி மெல்லிய, தெக3 வத3நு ஹொயெ கா2ல்அகாஷ் சிந்தா3ரோக் பெர்ப்பயி தொ3ளதொ3ளபோ4ர் பநி பொ4ரி கெ3ள்தொ ஆங்க3ஸ்கொ ஒண்கிநிகந் லாடுந் விஸ்ரந் ஸமுத்3ரு தெக3 வஸ்தர்கந் க4ல்லிய மொ:ட்ட த4ரீரளி. தெக3 மொந்நுகெ ராட்ஹொயெ ஸுரித் மெநந் அம்பு3லாக் தெ3க்காநாஸ்த்தக் மொந்நு பொ4ரெ து3க்கும் பிக்கு பொந்தி3 ரா:ந் மயாலந்தி3வேளும்… ….

 

கொ2ப்3பி3ம் ஜீக் பொந்தெ3ந் தீ4ருடு3 ஹொயெ ரஜொ தெக3 ஸைந்யு ஸெந்தொ கா3முர் நீ:மெநஸ்தெ இவர் ராஜ்யமு ஸுல்கம் தே3நாஸ்தக் அந்த3ர் விரோத்3கந் ரீ:யவந் ப்ரஜாந் ஸெந்தொ3 ஸொரிவ் கெர்லிய ந:ந்நந:ந்ந கா3மு ராடுந் தெங்க ஸைந்யம் ஸெந்தொ அவி ரீ: கா3முர் பெயிர் பொஸ்கெந்நஸ்கி ஹீந் ஹோஸ்திஸொ கெர்லி த்யே கா3மு ரீ:யவந்வேள் ராஜ்யமு ஸுல்கம் தீ3 ராஜ்ய பரிபால்நாக் விஸ்வாஸ்கந் ரீ:யவந் ப்ரஜாந் ஸிரஸ்ஹோர் ஹாத் தொ2வ்லி பொட3ந் பிக்குந் லெ:க்க நீ: தெக3 ஸோந் வீள்ஸந்து3லா வேளும் தெங்க3தெங்க3 ஸெந்தொ ரீ:யவெ அம்பு3லாநுக் து4லெயளிந் ஜு2க்கு பா3தொ3 பொட3ஸ்தகிந், தெங்க3தெங்க3 அம்பு3லாந் ஸெந்தொ செரி ரீ:யவந் அளிந் ஜு2க்கு ஸொம்பு பொந்தி ரா:த்தெகிந் ஹொயெ மயாலந்தி வேள் அவெஸ். கொ3ல்லர்நு வேணு வவ்ஜத்த, மொய்லு பூ2லும் ஒண்டு3ந் பி3ஸி தோண் தொ2வி பு2வத்த, குஸும்பு3 கெரந் ஒண்டு3நுக் தெர்மிதி த்யே பூ2லும் ஸேத்தெ க3ந்தமுநுக் அஸ்கி மிஞ்சிலி ஜியெ வரொ பா4டாமஸ்கொ பெர்ப்புதொ, சொக்கட் மெர்ஸந் ஸொந்நாம் ஹொயெ ஹாது பி3ந்து3லொ க4ல்லிய அளிந் தி3வொ பொ4வ்ரி தொ2வஸுந். இஸநி போ2ளுந் பொ4ரெ புகா3ர் நக3ரிம் கா3ம்பி4ஸ்தர் வீளு வேள் அவி ரி:யெஸ். 

 

ந:ந்ந ஒர்ஸு ஜவ்ணொக ரி:யெத்மெளி விரோத்3ராட் வெது3ர்செடி3 அவந்வேள் தெக3 ஜீக் பொந்தி3 த4மி ஜாஸ்திஸொ கெரத்தமாம் தீ4ருவாந். ஜ2க3டும் மேட்3ஹொயெ பாண்டிய ரஜொ தெக3 வம்ஸுக் சாந்து பை2லராட். ஹொயெதி, அந்தி3வேளும் லொ:வபொடெ3 அகாஷும் ருப்பொ ஸொகந் மெர்ஸந் முகுல் சாந்து ஸொகந் அவெத் மெள்ளொ து3க்கு தே3ந் அந்தி3வேளு கா2ளுநுக் அஸ்கி வெது3ர்செடி3 த4மடி3 ஜீக் பொந்தே3ஸ். தேக3 ப்ரபா4வும் ருவ்வொ மெள்ளொ மர்ச்சாநஸ்தக்கந் தூ3து3சாந்து தெக3 காந்திகி4ராணுந் அஸ்கிபோகு3ர் பெர்ப்பெஸ். ஆகாஷ்போ4ர் பொ4ரி ரி:யெ சுக்காநு ம:த்தி3 ராஜ்ஜலந் சாந்து இஸொ பு4லக3ஸ்கொ கி4ரணுந் தி3யெ சாந்து மெள்ளி த்யே புகா3ர் நக3ரிக் வீளந்தி ப2ல்சொ அவெஸ்.

 

கொ4ம்மொ ஹொவ்ட3ந் முல்லெ பூ2ல் ஸெந்தொ மல்லெ பூ2ல் அங்கு3ந் வெக்ளவெக்ள வஸ்நா பூ2லுந் சொல்லி தொ2வெ பூ2லு மஞ்சுஹோர் கோவலந்கந் மாதவி பி3ஸிரா:ஸுந். மோஹவதி மாதவிக் ஸதொ3ஸதொ3 தெக ஸிங்கா3ரும் லயிஞ்சி ஓக்கோக்கு கபி3லி காமரஸந் நுக3ஸ்திஸொ ரா:ந்வேள் தெக3 கேடுர் க4ல்லிய பவளம்கிந் மொதிம்கெரெ பூ4ஷணொ ஒட்3யாணம் ஹல்லி ஒத்தி தொ3ப்ப3யி ஜி ரா:த்தெகிந், த்யே பூ4ஷணாநஸ்கி ஸெர்க்க கெர்லி ஹிப்பு3தொ பீ2ர்பீ2ர் தெக3ஹோர் மெங்கி3 உட்சிலி பொட்டலி ப4ந்தி3லி ஓக்கோக்கு மிளி ரஸந் நுக3ஸுந். வத்தாபோ3லும் ரூஸல்லி பி2ர்திர்சிலி மிளந்மிளந்ஹோர் ரஸந் நுக3ஸுந். மாதவி மெளி கோவலந் ஹோர் திர்நா ப்ரேவ் ஸெந்தொ தெநொமெள்ளி வெது3ர்செடி3 செரந்செரந் ஹோரும் நுக3ஸ். இஸாதெமாம் தெக3 ஸிங்க3ரால்நுந் உந்நொ பொட3த்தக்கிந் பி2ரிதெநொ ஸிங்க3ரால் கெர்லியவி மிளி நுக3ஸ்தக்கிந் கோவலந்கிந் மாதவி தெல்லெ மயாலந்தி3வேளும் ப்ரேமரஸநும் கெக்கு நீ:த்தக் பு4டி3ரா:ஸுந். எல்லெ ஸ்ரீதுவிந் காமபா4கு3ம் ஸங்கெ3 ரூஸ்வாந் மிளத்தெ மெநந் வியாகரணுக் ஸாஹித்யம்கந் ஹிந்தெ3ஸ் மெநி மெநுவாய்.

 

ஓஸ்த தி3க்கும் ரா:ந் தே3ஷும் ரீ:யவெ ஹுஜாள்க ரா:ந் கு3ள்ளெ மீட்கிந் க2வ்நஸ் தே3ஷும் ரீ:யவெ களவநி பு4ர்கொ ஒட்டுகந் கவ்லி ஜளெத்  அவந்தூ4மு ஸுக3ந்தமுந் க2ள்ளத்தெ அளிந் ஸொட்டி3யாஸ். பொ3து3லுக், உத்தர்கி3ரி தேஷும் ரீ:யநெ காந்திஹொயெ ஸிர்க்கணு தெ3க3டா3ம், தெட்சிண் பு2ட3ர் பொதிகெ மெநந் தெ3க3டு3ம் ஹொடி3யவெ ஸிர்க்கணு கெட்டெ சொக்கட் நி:நாவ்க ஹுளி ஆங்க3ஸ்கொ மித்ருந் ஸெந்தொ செரி ரி:யெ து3ஸ்ரெ அளிந் லவ்லியாஸ்.

 

முகுல் கமல்பூ2ல்கிந், க3ந்த3ம் பொ4ரெ வெக்ள பூ2லுந் ஸெரொ ஹொக3து பாநுந் செர்சி ப4ந்தெ3 ஹாரம்கிந் மொதிஹாரம் தெங்க கெ3ளாநும் ஸிங்கா3ர்கந் ப4ந்தி3லியாஸ். ஸுக3ந்த3ம் ஹொயெ பூ2லுந் ருச்சயி பொ4ரெ பூ2லு மஞ்ச்ஹோர் மயாலும் ப்ரேவ் அத்தி3ஹொயி தெங்க ஜீவுக் ஸமாந்ஹொயெ ப்ரேவு அம்பு3லாநு விஸ்தார் ஹொயெ ஹேமுர் ஸிரஸ் தொ2வ்லி பூ2ல் ஸொக3ந் ஸிள்ளஹொயெ ஸிங்கா3ர் தொ3ளாந் ரா:நளிந், ரஸநாநும் பு4டி3பு4டி3 பி3ஜ்ஜி தெல்லெ ஸ்திதிமூஸ் மெங்கி3 பொடி3 நிஞ்ஜி ரி:யாஸ். 

 

இஸொ ப்ரேமிந் ஒட்டுகந் செரி ஹிந்தெ3 வீளுவேளும் ப்ரேவ்பொ4ரெ அம்பு3லாக் து4லநவி ஏகாந்தும் ரா:ந் கண்ணகி விசாரும் பிக்கு பொந்தி3 ஹொதெ3 ஸ்திதி ஸ்ரீதுவிநும் காமபா4கு3ம் ஸங்கெ தோது3க் ஸெர்க்ககந் ஸே.

 

கண்ணகி தெக ஸிங்கா3ர் ஹொயெ மெது3ட்ஹொயெ பாய்ஞ், தெல்லக3 ஸிங்க3ரந் பி3ந்து3லொ நீ:த்தகந் ஸே. கேடு3ர் க4ல்லந் நா:ந் ஸவ்லொஹோர் ரி:யெ மொதிந்தொ2வெ ஒட்3டி3யாணம் ஹிட்டியெஸ். ஹேமுர் ஸ்தநமு ஸொம்மர் கொ3ண்டி3யாவ் லவ்லி ஹொதி3நி. கெ3ளாம் மாங்கல்யம் ஜதொ வெக்ள ஸொம்முந் கயி க4ல்லி ஹொதி3நி. காநும் லொம்ப3ந் குண்ட3லம் நீ:த்தக் காந் லொம்பி3 தெ3க்கயெஸ். சாந்து ஸொக3ந் காந்திகந் ஹொதெ3 தெக3 வத3நும், அம்பு3லொ ஸெந்தொ செரி ரா:ந்வேள் அவந் ஸெகொ மெள்ளி ஹொதெ3நி. லாம்க ஹொயெ ம:ளி ஸொக3ந் ரா:ந் தொ3ளாம் கஜள் க4ல்லத்தக் விஸ்ரள்ளிஸ். பவளம் ஸொக3ந் நி:நாவ்கந் உடா3வ்கந் ரி:யெ கபா3ளு திலக் எள்ந்தி3 ஹொதெ3ஸ். மொதி ஸொக3ந் காந்திகந் ஹிந்தெ3 தா3து அஸாந் கோவலந் எள்ந்தெ3ஸ். களவநிம் தெ3ட்டுகந் பொ4ரெ ஸிரஸு கே2ஸுந் வஸுநா தெய்லுந் லவ்லெத்தெ விஸ்ரள்ளி த3ல்லாக் து4லெ கண்ணகி த்யே மயாலந்தி வேளும் மொந்நு பா4ர்கந் ஏகாந்து3கந் ரீ: கிலம்பொந்தி3லி ஹொதி3ஸ். 

 

ஈயொ ஸொளஹொய் முகிநு முதி3ரி து3ஹார்ஸ்க வீள்ஹொய் பு2லஸ்எல்தெ ரோகு3. – மெநெ ஸொக3ந் மித்ருநுக் து4லெ அளிந் ஹுந்நஹுப3ஸ் ஸொட3ஸுந். ஹுநளாவேளு ஜி ரா:த்திஸொ ப4ந்தி3 தொ2வெ பொஷாணும் ஜாநாத்தக் மொஞ்சுவேளு ஜி ரா:த்திஸொ ப4ந்தி3ரியொ கொ2ட்டாம் ஜி ரீ:லி ஹுஜாள்கிந் வரொ பி4த்தர் துர்நாஸ்த ஸொக3ந் த்யேட் ஹிந்தெ3 ந:ந்நந:ந்ந புட்டாநஸ்கி ஜ2கி தொ2வ்யாஸ். த்யேட் அளிநுக் ஸிங்கா3ர்கந் ஹுப்பி3யவெ ஸ்தநமுநுக்ää தெ3க3டு3 ஸிர்க்கண்கிந் மொதிஹாரம் லகெ கெ4டிம் பா4ர் ஸெக்குல்நாத்தக் விசார்பொட்யாஸ். ஸிள்ளஹொயெ பூ2லுநஸ்கி ஒட்டுகந் செர்சி பெர்ப்பி தொ2வெ பூ2லு மஞ்சும் மெள்ளொ நிஞ்ஜந் முஸுநாத்தக் தெக3ஸொடி3 ஹுட்3யாஸ். ஹம்ஸி பக்ஷி தெக3 ஸெங்கு ஹொயெ ஹம்ஸாக் து4லந் முஸுநாத்தக் செரி ஹிந்தெ3வேள் லலிபொட3டெ3 பொகொ3 அஸ்கி ஹெடி3 திண்சிதொ2வெ, தீ3தெநு நிஞ்ஜந் மெது3ளொ தொ2வெ மஞ்ச்ஹோர் நிஞ்ஜெத்மௌ;ளி ருவ்வொமெளி ஹோங்கு3 நீ:த்தக் பா3த3 பொந்தி3யாஸ். தெங்க3 அம்பு3லாந் ஸெந்தொ ரூஸயல்லியவேள் அட்3ட3மவெ நாகுபநி பொஸிலி, ஸிகி3ர்லி, காநும் ஹிந்தெ3 குண்ட3லமுநுந் ஹெட்டய்லி கொக்கிக் ஸிஜ்ஜுநா தெக3 த3ல்லா மொந்நுமெளி பா3த3 பொந்த3டி3, தெக3 ஸெந்தொ செரி தொ3ளாநும் ஏகாந்து ஹொயெ பா3தா3ம் மொதிமொதிகந் பநி ருச்சாத்திஸொ நொண்கி3லி விசார் பொட்ளி ஹொத்3யாஸ். 

 

பநி பொ4ரெ தளாம் ஹம்ஸ பக்ஷிந் ஹள்ளு சலந் ஸிக்கந் நிக்3ளெஸ். ஆம்ப3ல் பூ2ல் பு2லி தெக க3ந்த3ம் பெர்ப்பஸ். மய் பொ4ரெ கமல் தெகொ ஜெத்த தோண்டுகிந், ஸிள்ளஹொயெ களவநி நா:ந்வளு ஸொக3ந் ரா:ந் ஜொ2டொ ஸெந்தொ ஹிந்தெ3ஸ் த்யே தளொ. தெக ஸங்கீ3து க3வி ஒண்டு3ந் ஹோங்கு3ம் ரீ: ஹுட3ட3ஸ். ஸிங்கா3ர் பொ4ரெ குமுதபூ2ல் பு2லி விலாஸ் ஹோஸ். பக்ஷிநு ஸெத்3து3, நக3ரா ஸெத்3து3 ஸொக3ந் ஹுட3ஸ். பொ3ட்டு3 ஸெந்தொ3 ரி:யெ பொகா3ந் ஸெரொ குடொ3க2டொ ஸோந் கூ2ர்கந் ரா:ந் தோண்டு3ம் ரீ: ஹோருஹோரு ஸெத்3துகெரஸ். ஸமுத்3ரு ஸொக3ந் விஸ்தார் ஹொயெ புகா3ர் நக3ரிம் இஸா ஸெத்3து3ந் ப2ல்தீபா4ர் ஹோங்கு3ம் ரீ: ஹுட3ட3ஸ். ஹந்தா3ர் பொ4ரெ ராதிவேள் ரீ: ஸொளஹோலெந்து கொப்3பு3 வங்க3ட் தெ4ல்லி பூ2லு பா3ண் ஸெந்தொ ம:ளி லோஸுதகெ3 ஜெ2ண்டா3வ் தொ2வ்ல்ரி:யெ ஸெரீர் நீ:த்தெ மந்மதந் மெநந் காமுடு3 ராத் அஸ்கொ ஹிண்டி3லேத் ஹொதெ3ஸ். புகா3ர் பட்ணமஸ்கொ இஸநி தெகொ ராஜ்யம்கந் விஸேஷ்கந் மேட்3பொந்தி3 ஹொதெ3ஸ். 

 

ப்ரேமிந் ஓக்கோக்கு ஸொரிவ்கந் செரி ரா:த்தெங்க ஸிள்ளகந் நீடொ3 தீ3லி, திஸநி நீ:த்தக் து4லிகிந் வெக்ளவெக்ளகந் ஏகாந்தும் ரா:ந் ப்ரேமிநுக் ஹுந்நொ தே3ந் ஸோள ராடு3 ஸீலுத3ண்டு3 ஸொக3ந் அகாஸும் பூர்ணசாந்து3 ஹிந்தெ3ஸ். அகாஸும் ஹள்ளுகந் ஜி2ர்கி ஜாந் சாந்து3கெ கி4ரணுந் விஸ்தார்கெரி அல்லிபூ2லுந் பு2லந் ராதி3வேள் மாதவிக்கிந் கண்ணகிக் ஸிள்ள ஹுந்நொகந் ரீ: தீ3தெங்க3 ரஸநுந்கிந் வியாகூலுந் தி3யெஸ்.


மயாலந்தி3-மயக்கும்மாலை, தீ4ருடு3-தைரியமானவன், கி4ரண்-கதிர், சிந்தாரோக்3-காமநோய், த4ரீரளி-நிலமடந்தை, பிக்கு-துன்பம், ஸுல்கம்-வரி, க3ந்தம்-மணம், ஸுக3ந்தம்-நறுமணம், போ2ளுந்-வளம், பை2ல-முதல், மூத்த. ரஸந்-இன்பம், நுக3ஸ்-அனுபவித்தல், முகுல்-இளம், கு3ள்ளெமீட்-சர்க்கரை, மயால்-மயக்கம், ஏகாந்து-தனிமை,  கிலேஸு - வருத்தம், ஸ்தநம்-முலை, பொகொ3-சிறகு, மெது3ளொ-மெத்தை, நொண்கி3லி-முணங்கிக்கொண்டு, ஹம்ஸொ-அன்னம்(ஆ)  ஹம்ஸி-அன்னம்(பெ)  ஸீலுத3ண்டு-செங்கோல், வியாகூல்-துன்பம்

 

User Comments
Information
Name
Comments
 
Verification Code
1 + 5 =