ad1
askinAk nava orsu subha nanthinin

sAt mhatA geeth 23-01-19

 ஸாத்ம:டா கீ3த்!

சூர்யா ஞானேஸ்வர் 

(பா4வகீ3து3ந் (நாட்டுப்புறப்பாடல்) மெநந் ஸோந் அம்ரெ ஸாஹித்யமுந் ஜு2க்கு அப்3பி3ரியொ நீ:. களயாத்தெநு மெள்ளொ கொஞ்சுதபொடி சார்தெங்க ம:த்3தி3ம் க3வ்நா ஸொடெ3ஹால் ஹிந்தா3 தி3ந்நும் அம்கொ சாலுகீ3த், ஸாத்ம:டா கீ3த், ஸிந்தமு கீ3த், லாலிகீ3து3ந் மெநி அப்3பி3ரியொ நீ: தி ஒண்டெ உந்நொகந் ரா:ந் ஹோநா மெநி ஈ ஸாத்ம:டா கீ3த் லிக்கிரியொ. எல்லெ கீ3த் ஸாத்ம:டொ கெரி நொவ்ரிக் பி3ஸடி3ரா:ந் வேள் க3வெத் பெ4ளி இன்பு3கரா:ய். அஸ்கிதெநு ஸொந்தோஷ் பொட3ந். நலங்கு கீ3த் க3வ்நாருந் எல்லெ மெள்ளி க3வி அப்3யாஸ் கெர்லி க3வெத் இஸாந் விஸேஷுக் மெளி அபுல் பா4ஷாம் கீ3துந் ஸே மெநி காம் களாய். அம்ரெ கலாச்சார் ஹொட3ய். – ஆசிரியர்)

தி3ந்நு தொ3ப்3பி3 ஜேடி3யொமெநி ஸங்கி3ஸி கொஞ்சுதாம்

நாடி3ஸீகிந் ஒய்து3மெள்ளொ சொக்கட் விஸேஷுஸ் மெநாஸி

தீ2ந்ம:டொ முஸலெந்து மொஸ்கலும் ரீ:ஸி...எநொ

ஸொம்மர் பஸ்கட் த4மிஜீகிந் ஒக3ரி கெரிஸீ

 

சாரு பாஞ்சு ஸோம:டொ முஸெகெ4டிமூ எகொ3 மொஸ்கல் திரி

போடு ஹொடிகிந் சல்நிம் ஸீநு அவெஸி

உஞ்சொ க2ல்லொ ஸ்வாஸொ ஸொள்ளி ஹள்ளு சலிஸி

தி4க்கி லத3ந் பா3ளுக் போடும் க2ள்ளி ஒவஸு

தெல்லெ ஸொம்பும் அஸ்கிதெங்கொ மொந்நு பொ4ரெஸி

லாலிலாலிலாலி லாலிலாலீ லாலிலாலி லாலிலாலி ஸுப4லாலிலாலீ 

அமி ஸொம்புஹோரு நசிக3வெந் லாலிலாலீ

 

ப3ந்து3நஸ்கி யோக்கந்செரி சொக்கட் தி3ந்நு ஸியாஸீ

நெலுங்கு3க4லி கய்நொ பி2ரடி3 பூ2லுந் க4ல்யாஸீ

லொ:வ்வொ கய்நொ நிளாகய்நொ மொதிகய்நொ

ஹளதிகய்நொ ஸொந்நா கய்நொ பஷுடுகய்நொ

காளொகய்நொ ஹுஜாளுகய்நொ ஸெரொ கெங்கணு ப4ந்தீ

ஸொந்நாம் கெரெ வய்ரம்தொ2வெ கய்நொ ஸெந்தோ

லாலிலாலிலாலி லாலிலாலீ லாலிலாலி லாலிலாலி ஸுப4லாலிலாலீ 

அமி ஸொம்புஹோரு நசிக3வெந் லாலிலாலீ

 

மொய்லு பூ2லு முல்லெ பூ2லு பிச்சி பூ2லு

மது3ரெ மல்லி மரிக்கொழுந்து ஸம்பகி பூ2லு

ஸெரம்ஸெரம்க செர்சி ப4ந்தெ ஸுக3ந்து பூ2லூந் 

பாய்ஞிர் கொ3ல்ஸு ஹாதுகய்நாந் போ4ர்க4லீகிந்

உஞ்சொ க2ல்லொ ஆர்த்திபி2வ்ரி தி3ஷ்டி ஹெடிகிந்

காய்பஜெ கிஸொபஜெ மெநி ஸங்கி3வோ குலதே3வு

ஈகெ4டிமூ கெர்தெ3வுஸு தோக்கிந்பில்லாக் ஸங்கி3வோ

லாலிலாலிலாலி லாலிலாலீ லாலிலாலி லாலிலாலி ஸுப4லாலிலாலீ 

அமி ஸொம்புஹோரு நசிக3வெந் லாலிலாலீ

 

ஸெர்கிபா4த்கிந் ஸெவிகெரி தொ4வ்ளா ஜொமந் க4லுஸு

திள்சி ஸெந்தொ சைநொபொள்டி ருச்சிகந் க4லுஸு

அட்குல்பஸெமு கு3ள்ளுபுரி க2வடி க4டிகு3ள்ளெ கெருஸு

அம்ப3ட்பா4த்கிந் ஸேமியா அங்கு3ண்டெதி க4லுஸு

அய்ங்கே4ர் ஜொமநு மௌஸி ஜொமநு அத்தெபெ3ய்ந் ஜொமநு

அட்பிந் ஜொமநு கொ2ப்3பி3ம் ஸேவோ! தொப்புநா க2வாயி

லாலிலாலிலாலி லாலிலாலீ லாலிலாலி லாலிலாலி ஸுப4லாலிலாலீ 

அமி ஸொம்புஹோரு நசிக3வெந் லாலிலாலீ

 

ஹாதுந் தெட்டி ஸெத்3து3ந்கெர்லி கீ3துந் க3வ்யாஸி

தொகொ3 ஸொம்பு தே3ஸ்தக் பூ4ஷணாந் க4லெஸி பூ4ஷிதா!

ஸொந்நொ ஸோநு பில்லொ ஜெநி தீ3டு3நொ பெ3டி!

அமிது3வ்நொ நீ:த்தக் ஹொவ்டி3 தீடு3வெநா பெ3டி!

அங்கே3ரம்பா3 அங்கே3ர்பா3 மெந்லி சுட்டுசுட்டு அவ்டு3நொ

அமி துக்கிதொ2வ்லி சும்ப்ளொ தீ3லி பா4வஸுக பொந்து3லுவெ!

லாலிலாலிலாலி லாலிலாலீ லாலிலாலி லாலிலாலி ஸுப4லாலிலாலீ 

அமி ஸொம்புஹோரு நசிக3வெந் லாலிலாலீ

 

(ஸாத்ம:டா நொவ்ரி கவரித்தெ)

 

மிமகெயொ அஸ்கி க2டிதே3த்தக் பா3பொ3 பஜெ!

மிமெநெயொ அஸ்கி கெர்தே3த்தக் அம்பொ பஜெ!

த4மிஜி காமுந்கெரத்தக் ஸெரஉஜெ பை4பெ4ய்நாந் பஜெ!

ப்ரேவ் ஸெந்தொ ஸெஜ்ஜ அய்யொஅம்மொ

ஸெந்தொ பொ2ய்யம்பொ3 மௌஸி மமொ மமி

அஸ்கி ஸொந்தமுந் மொகொ சுட்டுபி3ஸி ர:நொ

லாலிலாலிலாலி லாலிலாலீ லாலிலாலி லாலிலாலி ஸுப4லாலிலாலீ 

அமி ஸொம்புஹோரு நசிக3வெந் லாலிலாலீ

 

எல்லெ அஸ்கி ஹொயெ ப2ல்லொ தெ3ஸ்வ ம:டாம்

ஸொந்நொ ஸொக3நு பில்லொ ஜெநிகிந் தீ3டு3குநா

கா3ம்மிவ்ளி நாவ்க4லத்தக் பள்ளொ ப4ந்தி தொ2வ்துநொ

மொரெ ஸஸுஸொஸுராந் ஸீகிந் ஸொம்பு பொந்து3நொ

நித்தெ மொகொ தொ3ளாம் தொ2வ்லி த2ளாம்தெ4ல்லி

ஹாதுதெ4ரெ அய்யாந் ஸெஜ்ஜ ரீ:கிந் ஸீலுநொ

லாலிலாலிலாலி லாலிலாலீ லாலிலாலி லாலிலாலி ஸுப4லாலிலாலீ 

அமி ஸொம்புஹோரு நசிக3வெந் லாலிலாலீ

 

User Comments

Question : 1
+
8=