Sourashtra Time
NOW AVAILABLE IN READY STOCK. RUSH YOUR ORDER FOR hiinun caLisye, hitavun caLisye and cunuk caLisye for Rs. 250/- ONLY.
Advertisement
binthulA kheni-4

பி3ந்து3லா கெ2நி:                     

   புகா3ர் ஸர்கு3

2. கே4ருதெ4ரும் ஸங்க3ந் கெ2நி
(ஹொராட் கெர்லியெஹால் ஒண்டே ஹொயெ கோவலந்கிந் கண்ணகி தீ3தெநு செரி ஜிவெ ஜிவ்நமு சல்நிந் திளயொ எமொ ஸங்க3ரியொ. ஒள ஒர்ஸ{ தெநு தீ3தெநு ஸொம்புகந் ஜிவெயொ. தெங்க3 தீ3தெங்க அலக்க3 பரிவார்கெரி மாய்பா3புந் ஜிவட3த்தக் ஹரும்ப3ம் கெரெ ஸமச்சார்நுந் எமொ ரீ: களய்லுவாய்)
ப்ரேமகிந் த4ர்மு மிளிர்ஹீட்யெத் ஸம்ஸாரு
ஸ்ரேயஸ்கிந் சொக்ப2லுந் த்யே.
மெநஸ்தெ ஸ்ரீது3விந் வாக்தா4நு கோவலந்-கண்ணகி ஜிவ்நம் ஸொம்புகந் ஹரும்ப3ம் ஹொயெஸ். ப்ரேமிந் ஜிவ்நமு லயிஞ்சி கவிந் க3வ்லிஇ பெ3ய்லு ஸிங்கா3ர் ரஸநெ ஸெந்தொ ஸெளந்த3ர்ய லஹரிகந் க3வஸ். தெங்க ஸியெத் முல்லொ ப2ல்லொ பொள்கு3நாத்தெநு மெநி மெநந் முஸ{நா. தெநு ஹொராட் கெர்லி மித்ருந் ஹொயாத்தெநு.
தெங்க ஸொம்புக் ராதி3 வேள் செர்சிதொ2வஸ். முல்லாராத் மெநந் ஷாந்தி முஹ{ர்த்து தி3ந்நு கொ2ப்3பி3ம் விஸ{ராநா மெநி மெநந்முஸய். ஸொம்பும் எல்கெ3 பை2லா தெ3க்கிநிமு ஸியெஸ். கண்ணகிக் ஜு2க்கு ப்ரேவ் கெரஸ். 
அஸ்கி தி3க்கும் க்2யாதி ஸெந்தொ கெ4நம்கந் ஸேத்தெ ராஜவம்ஸ{ந் ப்ராமகந் கொண்ட3ல்லத்திஸா ஹந்நவ்வாநுந்க ரி:யாத்தெநு. ஸ{ந்து3ர் த3டி3ஜி ப்4யார்ஸார் கெராத்தெநு. தெநு ஜு2க்கு பெர்பயி ரீ: தெங்கஹால் கா3முக் ஜு2க்கு அநுகூல் பொ4ரெ விஸ்தார் ஹொயெ மொ:ட்ட கா3ம் ஈ புகா3ர் பட்ணம்.
ஸிந்நாத்தக் ஸ{ந்து3ர்லாடு3 லொளய்லேத் ரா:ந் ஈ கா3முக் ஸ{ந்து3ர் த3டி3 பஸ்கட் ரா:ந் விதே3ஸிந் அவி செரெத் மௌ;ளொ தெங்க ஒப்பயயஸ்கி தே3த்திஸா ஸெளிம்பு3 ஹொயெ கா3ம். த்யே கா3மு அங்கு3ந் விதே4ஸி கா3மு பொ4ட்ணமுந் திளயொ பொ4ரிரா:ய். ஸ{ந்து3ர் வாடும் ஜதொ த4ரிர்வாடும் மௌ;ளி திளொ பொ4ட்ணமுந் அவி பொ4வ்ரிலேத் ரா:ந்.
குலமு கு3ண்ணுந் ருவ்வொமௌ;ளி உந்நொ பொட்நாத்தக் ப்4யாரும் ஸெளிம்பு3கந் ரி:யெ பரிவாரும் அவெ கோவலந் கண்ணகி ஹொராட் அகாஸ{ம் ஜொலிஞ்சரியொ சுக்காந் ஸொக3ந் ஹொதெ3ஸ். தெ3ங்க ஸாத் வித்3தெ3கே4ரும் சர்வொ வித்3தெ4 கொ4ம்மொ முல்லா ராத் மெநந் ஷாந்தி முஹ{ர்த்துக் ஸொட்3யாஸ். தெநு  ப்ரேமிந் ஜிவ்நமுக் வாட் தெ3க்கட்நார் ஸொக3ந் ஸொம்புகந் ரி:யாஸ். 
த்யேவேள் அஸ்கொ விஸ{ஞ்செ தம்ப்3யா பூ2ல்இ ஒண்டு3ந் கொ4ய்ஞ் ஸெத்3து3 கெரெஹால் விஸிஞ்செ கமல்பூ2ல்இ பெயிர்நு ம:ஜார் ஹொடி3யவெ ஒள பநிம்பூ2ல்நுந்இ த்யே ஜதொ வெக்ள பூ2லுந் வித்ரமு வநிம் பொ4ரெ பூ2லுநும் ஸேத்தெ மய் ஜு2ரந்நவிஇ அளிநு ஜெம்பொளா வெநிம் ரீ:யவந் வஸ{நொ அந்த3ள்ளி த்யே அப்3ப3ள்ளந் வாட் அப்3பு3நாத்தக் லொளந் ஒண்டு3ந் ஸெரொஇ பொத3ம்ஹொயெ வரொ அவிஇ மொண்ணி செர்சி ப4ந்தெ3 அள்டொஹோர் ஹொதெ3 ந:ந்ந ரெந்து3வாட் துரெஸ். தி வரொ ஹால் கோவலந் கண்ணகி தீ3தெநு ஜு2க்கு ஸொம்பு பொந்த்3யாஸ். தெங்க3 மொந்நு ப்ரேவ்பொ4ரி லயிஞ்சி ரா:ந்வேள் பூ2லு பா3ண் ஸொட3ந் காமுடு3கிந் தெக நொவ்ரி ரதி தேட3வி பி3ஸெ ஸொக3ந் லயி த்யே ஸாத்வித்3தெ3ரும் தூ3து3சாந்து தெ3க்காந் நெவ்டா3ம் அவஸ{ந். சாந்து3கெ காந்தி ஸிள்ளொ தீ3 தெங்க மொந்நு லயிஞ்சி திளொ ரஸநுந் நுகி3லி; ரா:ராஸ்.
நொவ்வொ நொவ்ரா நொவ்ரிந் ஹொயெ கோவலந் கண்ணகி நிஞ்ஜத்தக் தகி3ரிய மஞ்ஜுஹோர் ஒண்டு3ந் மய் ஜு2ரத்திஸா பூ2லுந் பெர்ப்பயி ஸே. த்யேஹோர் தீ3தெநு பி3ஸஸ{ந். கண்ணகிக் ஆங்கு3 விலாஸ்கந் ஸே. தெக ரெட்டெஹோர் கோவலந்இ ரதிமந்மதந் ஸொக3ந் கொ3ண்ட்3யாவும் சித்ரு லிக்கஸ். சுட்டு ஸ{ந்து3ர்ஹால் பொ4ரிஸேத்தெ பு4லகு3ர் ஹ{ஜாள் க்4ராண் விஸ்தார்கந் பெர்ப்பி ஸொட3ந் ஸ{ரித்கிந் சாந்து3 தி3ய்யொ தெங்கா3ம்தெநு செரி ஒட்டுகந் ரி:யெ ஸொக3ந் தெநு தீ3தெநு செரி ரி:யாஸ்;. தெநொ மல்லிகெ3 பூ2லுந் செர்சி ப4ந்தெ3 ஹாரமுந் க4ல்லி ஹொத்3யெஸ். ஜெத்த ஆம்ப3ல் பூ2லு க2ட்டி மொட்நாஸ்தக் ப4ந்தெ3 ஹாரம் கண்ணகி க4ல்லி ஹொதி3ஸ். கோவலந்கிந் கண்ணகி பொட்டலி ப4ந்தி3ல்லி ஒஜாநாக்ஒஜநாந் தெவ்டி3தீலி பஸலயி ரா:ந்வேள் தெங்க ஹேம்ஜொவள் ரா:ந் பூ2லு ஹாரமுந் மௌ;ளி தெங்காந்தெநு செரி மயாலும் ரா:ஸ{ந். த்யே ஸ்திதிம் பொட்டல்லி ப4ந்தி3ல்லி ரி:யெ கோவலந் ரொவ்வ ஹாத் தி4ல்லகர்லி திந்நா ப்ரேவ் ஸெந்தொ கண்ணகி ஸிங்கா3ர் ஹொயெ வதநு ஸாஸ். முல்லொ ஹட்வுhநஸ்தெயஸ்கி ஹட்வி ஹட்வி தெகொ பெ4ளி சொகட் மெர்ச்சிலி வத்தாந் ப4ந்தி ஸங்க3ஸ்.
தே3வாதிதே3வர்நுந் ஸ்துதி கெரந் ஸிவுடு3 ஸிரஸ்ஹோர் ஸிங்கா3ர்கந் செரிரா:ந் தி3ஜயெ தீ2ந்தி சாந்து ம:லெஷ்மிக் ஸெந்தொ உஜெ பெ3ய்ந் நா:யா? தெகஹால் தெகோ3ஸ் தெல்லெ பா3த்யம் ஹொயெயொமெநி த்யே ப4க3வாந் தொரெ கபாள்கந் ரா:ந்த3க்மெநி தீ3டி3ரா:ய் ஸொக3ந்ஸே.
ஜ2க3ட்த3ளும் வைரிந் ராக்ஸெந்தொ அவந்வேள் ஜ2க3டொ மல்லத்தெங்க ஜ2க3ட் அய்து3ந் தே3த்தெ மெநஸ்தெ ஒண்டெ பத்3த3தி ஸேத்தெ ந:யா? தெகஹால் வதநம் நீ:ஸ்தெ காமுடு3கெஇ ஸமாந் நீ:த்தெ தெகொ மொ:ட்ட கொப்3பு3 வங்கட் தொரெ தொ3ளொ ஹொல்லொ களொ பவிநிகந் தீ மொகொ3 ஜீக் கெர்லெ மெநெ ஸொக3ந் ஸே.
தீ2ந்வித3 அவ்ஷதி3ஹொயெ அமிர்தும் து லெஷ்மிகந் ஹொயி அவிஸி. தெகஹால் இந்து3ருக் வஜ்ர ஸைன்யம் தீ3 தே3வர்நுக் பால்நொ கெரடீ3ஸ்நா…தெகஸோந் தெநொ தொகொ கேட்கந் தீ3டி3ஜாஸ்.
தோத் நீ:த்தே ஸோதோண் ஸ{ப்3ரமண்யந் மொரெ ஸெந்தொ மல்லி க2ள்ளந்த்திஸொ ஒண்டெவாட் மௌ;ளொ நீ: மெநெத்மௌ;ளி மீஇ விஸ{ரள்ளந் ஹோநா ஹட்வநும் நஸிநம் பொந்த3ரியொ ஸநொ மெநஸ்தக் தெ4ரிஇ தெக3 ஸிங்கா3ர் ஹொயெ ஜ்வாலாந் பொ4ரெ கா2ல் விலாஸ்கந் உஞ்சொ மோநகந் லாம்க ரா:ந் ப4லொ மெநந் அய்து3 தொரெ தோண்டு3ர் ஸிள்ள பொ4ரெ தீ3 ஜெத்த தொ3ளகந் ஹோந்த3க் மெநி ஹட்வி தீ3ட்3ராஸ்.
நிளொவநிம் பீப்கிந் நிளமொண்ணி வநிம் ஸேத்தெ மோ:ர் மௌ;ளி தொரெ ஸிங்கா3ரு ஸொம்மர் ஜீக் பொந்த3ந் முஸ{நாத்தக் ஸிள்ளபொ4ரெ ராணும் த4மி ஜீ லிக்குலுட3ரஸ். சொக்கட் கபா3ள் ஸேத்தெநா! தொரெ சல்நி ஸொம்மர் க்ரியாந் ஜியெ ஹம்ஸ பக்ஷி மௌ;ளொ சொக்கட் பநி பொ4ரெ பொ3யலும் பு2லிரா:ந் கமலும் ஜி லிக்கிலிடி3யொ. து தோண் ஹ{டி3 கெரந் வத்தாந் அய்கெ ரமாந்மௌ;ளொ ஒடி3 ஜேட3ராஸ். தெங்க3தி து மொந்நு ஹ{த்திரி ஸாந் ஹோநாயா? 
வேணுகிந் வீணெ ஸெத்3து3 ஸெர அமிர்து குஸிரி தி3யொ ஸொக3ந் ரா:ந் தொரெ பா3ளு வத்தாநுந் அய்கி ஒடி3 த்யே அஸ்கி து3க்கு பொந்தி3யாஸி. ஹொயெத் சல்நிம் ஸிங்கா3ர் ஹொயெ அளிவோ! தொரெ பூ2லு ஹாத் ஸொட்நாத்தக்இ தொரெ வத்தாநும் ஸேத்தெ ருச்சிந் அந்த3ள்ளி மீ மௌ;ளொ த்யே ஸிக்குல்நொ மெநஸ்தக்தெ4ரி தொர்ஸெந்தோஸ் ர:நொமெநிஇ தொகொ வெக்ள கெர்நாஸ்தக் ரீ:ரெஸ்கிவோ!
ஸ{க3ந்தம் ஹொயெ பூ2லுந் க4ல்லிய அளிவோ! தொரெ ஸிங்கா3ர் மெச்சுலந் தொரெ காமுந் கெரந் பெ3ட்கிந்இ சூக் நீ:ஸ்தெ தொரெ ர:த்த ஸிங்கா3ர் ர:தொ வெக்ள திளொ ஸொம்முந் தொகொ க4லராஸ்நா. திஸொ க4லெஹால் தொகொ அப்3பெ3 அத்3தி3 ஸிங்கா3ர் காய்கீ? தொரெ களொமேக் ஸொக3ந் ஸேத்தெ ஜொ2டாம் ஒள பூ2லுந் க4லெத் பு2ர்நாயா? தெங்கொ3தி காய் அவெயொ? ஸொம்பு3ராணி தூ4ம்தகி3 ஜொ2டாக் சொக்கட் ஸ{க3ந்தம் தே3த்தெ ஸெர்க்கஸீஸ். ஹொயெத் கெஸ்தூரு ஹளத்இ ஸிர்க்கண் லவி தொ2வ்ரியாஸ்நா…த்யே ககொ? தொரெ ஸிங்கா3ர் ஹொயெ ஸ்தநம்ஹொல்லொ ஸிர்க்கண் லவ்தி ஒண்டெவோடும் மொதி ஹாரம் க4ல்ராஸ்நா…சாந்து3 ஸொக3ந் ஸேத்தெ தொரெ தோண்டு3ர் மொதிமொதி ஸொக3ந் ஸெக3உரி உண்டகந் ஹிப்3பி3ரெஸ்நா…நா:ந்கந் ரா:ந் தொரெ ந:ந்ந கேட் ஈ பா4ருநஸ்கி ஸெக்குநால்தக் முட்டியாய்கி மெநி விசாரும் வட்ஜாரஸ். இயொ அஸ்கி ஸீதி மௌ;ளொ இக்கூயெ தொரெ ஆங்கு3ஹொல்லொ க4லராஸ்நா…எங்க3 அஸ்கி பெய்த்து அத்3தி3கந் ஹிங்கி3ரா:ய்கி காய்கீ?
ஸ{த்3தி3ஹொயெ ஸொந்நொ தூ! பஞ்சஜந்யமு உஜெ மொதிவோ! சூக் நீ:த்தெ ஸ{க3ந்தி! து கொப்3பு3ம் கு3ள்ளெ. போ3லும் மய். அப்3ப3ஸ்தக் அப்ரூப் ஹொயெ சொக்களி! மொரெ ஜீவுக் அம்ருது ஹொயெ அளிவோ! ப்4யார்ஸாரும் மேட் ஹொயெ க்2யாதி பொந்தெ3 மாய்பா3புக் ஸெல்கெ ஹொயெ பெ3டிவோ! தொகொ தொ3ங்க3ர்  ம:ஜார் உஜுநா மொதி மெநுகீ…? தூ3து ஸ{ந்து3ர் ம:ஜார் உஜுநா அம்ருது மெநுகீ…? வீணெ ம:ஜார் உஜுநா கா3நம் மெநுகீ…? சொக்கட் பொ4ரி லொம்ப3ந் களவநிம் ஜொ2டதொ2வ்ல்ரி:ய ஸிங்கா3ரு தொகொ3 மி காய்மெநி மெச்சுலஸ்தெ.
இஸொ கோவலந் கண்ணகிக் ஒளதிளொ வத்தாநுந் மெநி மெர்ச்சுலஸ். கண்ணகி ஸெந்தொ ரீ: ஸொம்பும் லயிஞ்சஸ். கோவலந் பா4ரி கண்ணகி ஸெரொ இன்பு3கந் ரீ: பொ2வ்நாநுக் பொ2வ்நப்பந் கெரிஇ ஜிவ்நமும் மொ:ட்டாநுக் மர்கி3யாத்3 தீ3லி மொ:ட்டகந் கே4ருதெ4ரும் க2ள்ளி ப3ந்து3ல்நுந் ஸெரொ பா3ந்த3ம்கந்இ ஸெஜ்ஜப3ஜ்ஜாந் ஸெந்தொ ஸொம்புகந்இ இஷ்டுடு3ந் ஸெந்தொ இஷ்நிகந் ஒள ஒர்ஸ{ பரிவார் சல்தகெர்லி ஜியாஸ்.
எல்லெ பு4லகு3ர் ஜித்ரவும் ஸ்திரம் மெநஸ்தெ கயி நீ: மெநந் ஸெத்துஹொயெ இவர்நுந் களள்ளியெ ஸொக3ந் ஒஜாநாக் ஒஜநாந் செரி ர்P: ஸொம்புகந் ஜிவஸ{ந். நாகஸாப் ராகும் ஒண்டெ ஹொயி து4லந் முஸ{நா பீள்பொடி செரி ரி:யெ ஸொக3ந்கிந் காமுடு3கிந் ரதிமாய் ஒஜாநாக் ஒஜநாந் கபி3ல்லி ரி:யெ ஸொக3ந்கிந் ஸொம்புந் நுக3ஸ்தொ நுக3ஸ்தொ ஸெர்நாத்தக் திர்நாத்தக் ஜிவ்நமு ரா:ந் அஸ்கிவிது3ரம் ரஸநாந் ஸ{ட்டுநா நுக3ஸ{ந். தீ3தெநு மொந்நு யோக்ஹொயி லயிஞ்சி ஜிவ்லியவ்யாஸ்.
கே4ருதெ4ரும் ஸங்க3ந் கெ2நி முஸெஸ்
விதே3ஸிந்-அண்டைநாட்டவர், ப்ரேமிந்-காதலர், தம்ப்3யா பூ2ல்-குவளை மலர், பொத3ம்-மென்மை, நுக3ஸ்-அனுபவித்தல், க்4ராண்-கதிர், மயால்-மயக்கம், வதநு-முகம், ஜ2க3ட்த3ள்-போர்க்களம், ஸைந்யம்-படை, ப4லொ-வேல், பீப்-மயிலிறகு, க்ரியா-செயல், பா3ளுவத்தாந்-மழலைச்சொல், ஸ்தநம்-முலை, அளி-பெண்

2. கே4ருதெ4ரும் ஸங்க3ந் கெ2நி

சூரியா ஞானேஸ்வர்

(ஹொராட் கெர்லியெஹால் ஒண்டே ஹொயெ கோவலந்கிந் கண்ணகி தீ3தெநு செரி ஜிவெ ஜிவ்நமு சல்நிந் திளயொ எமொ ஸங்க3ரியொ. ஒள ஒர்ஸு தெநு தீ3தெநு ஸொம்புகந் ஜிவெயொ. தெங்க3 தீ3தெங்க அலக்க3 பரிவார்கெரி மாய்பா3புந் ஜிவட3த்தக் ஹரும்ப3ம் கெரெ ஸமச்சார்நுந் எமொ ரீ: களய்லுவாய்)

ப்ரேமகிந் த4ர்மு மிளிர்ஹீட்யெத் ஸம்ஸாரு

ஸ்ரேயஸ்கிந் சொக்ப2லுந் த்யே.

மெநஸ்தெ ஸ்ரீது3விந் வாக்தா4நு கோவலந்-கண்ணகி ஜிவ்நம் ஸொம்புகந் ஹரும்ப3ம் ஹொயெஸ். ப்ரேமிந் ஜிவ்நமு லயிஞ்சி கவிந் க3வ்லி, பெ3ய்லு ஸிங்கா3ர் ரஸநெ ஸெந்தொ ஸெளந்த3ர்ய லஹரிகந் க3வஸ். தெங்க ஸியெத் முல்லொ ப2ல்லொ பொள்கு3நாத்தெநு மெநி மெநந் முஸுநா. தெநு ஹொராட் கெர்லி மித்ருந் ஹொயாத்தெநு.

 

தெங்க ஸொம்புக் ராதி3 வேள் செர்சிதொ2வஸ். முல்லாராத் மெநந் ஷாந்தி முஹுர்த்து தி3ந்நு கொ2ப்3பி3ம் விஸுராநா மெநி மெநந்முஸய். ஸொம்பும் எல்கெ3 பை2லா தெ3க்கிநிமு ஸியெஸ். கண்ணகிக் ஜு2க்கு ப்ரேவ் கெரஸ். 

 

அஸ்கி தி3க்கும் க்2யாதி ஸெந்தொ கெ4நம்கந் ஸேத்தெ ராஜவம்ஸுந் ப்ராமகந் கொண்ட3ல்லத்திஸா ஹந்நவ்வாநுந்க ரி:யாத்தெநு. ஸுந்து3ர் த3டி3ஜி ப்4யார்ஸார் கெராத்தெநு. தெநு ஜு2க்கு பெர்பயி ரீ: தெங்கஹால் கா3முக் ஜு2க்கு அநுகூல் பொ4ரெ விஸ்தார் ஹொயெ மொ:ட்ட கா3ம் ஈ புகா3ர் பட்ணம்.

 

ஸிந்நாத்தக் ஸுந்து3ர்லாடு3 லொளய்லேத் ரா:ந் ஈ கா3முக் ஸுந்து3ர் த3டி3 பஸ்கட் ரா:ந் விதே3ஸிந் அவி செரெத் மளொ தெங்க ஒப்பயயஸ்கி தே3த்திஸா ஸெளிம்பு3 ஹொயெ கா3ம். த்யே கா3மு அங்கு3ந் விதே4ஸி கா3மு பொ4ட்ணமுந் திளயொ பொ4ரிரா:ய். ஸுந்து3ர் வாடும் ஜதொ த4ரிர்வாடும் மெள்ளி திளொ பொ4ட்ணமுந் அவி பொ4வ்ரிலேத் ரா:ந்.

 

குலமு கு3ண்ணுந் ருவ்வொமள்ளி உந்நொ பொட்நாத்தக் ப்4யாரும் ஸெளிம்பு3கந் ரி:யெ பரிவாரும் அவெ கோவலந் கண்ணகி ஹொராட் அகாஸும் ஜொலிஞ்சரியொ சுக்காந் ஸொக3ந் ஹொதெ3ஸ். தெ3ங்க ஸாத் வித்3தெ3கே4ரும் சர்வொ வித்3தெ4 கொ4ம்மொ முல்லா ராத் மெநந் ஷாந்தி முஹுர்த்துக் ஸொட்3யாஸ். தெநு  ப்ரேமிந் ஜிவ்நமுக் வாட் தெ3க்கட்நார் ஸொக3ந் ஸொம்புகந் ரி:யாஸ். 

 

த்யேவேள் அஸ்கொ விஸுஞ்செ போ3ணி பூ2ல், ஒண்டு3ந் கொ4ய்ஞ் ஸெத்3து3 கெரெஹால் விஸிஞ்செ கமல்பூ2ல், பெயிர்நு ம:ஜார் ஹொடி3யவெ ஒள பநிம்பூ2ல்நுந், த்யே ஜதொ வெக்ள பூ2லுந் வித்ரமு வநிம் பொ4ரெ பூ2லுநும் ஸேத்தெ மய் ஜு2ரந்நவி, அளிநு ஜெம்பொளா வெநிம் ரீ:யவந் வஸுநொ அந்த3ள்ளி த்யே அப்3ப3ள்ளந் வாட் அப்3பு3நாத்தக் லொளந் ஒண்டு3ந் ஸெரொ, பொத3ம்ஹொயெ வரொ அவி, மொண்ணி செர்சி ப4ந்தெ3 அள்டொஹோர் ஹொதெ3 ந:ந்ந ரெந்து3வாட் துரெஸ். தி வரொ ஹால் கோவலந் கண்ணகி தீ3தெநு ஜு2க்கு ஸொம்பு பொந்த்3யாஸ். தெங்க3 மொந்நு ப்ரேவ்பொ4ரி லயிஞ்சி ரா:ந்வேள் பூ2லு பா3ண் ஸொட3ந் காமுடு3கிந் தெக நொவ்ரி ரதி தேட3வி பி3ஸெ ஸொக3ந் லயி த்யே ஸாத்வித்3தெ3ரும் தூ3து3சாந்து தெ3க்காந் நெவ்டா3ம் அவஸுந். சாந்து3கெ காந்தி ஸிள்ளொ தீ3 தெங்க மொந்நு லயிஞ்சி திளொ ரஸநுந் நுகி3லி ரா:ராஸ்.

 

நொவ்வொ நொவ்ரா நொவ்ரிந் ஹொயெ கோவலந் கண்ணகி நிஞ்ஜத்தக் தகி3ரிய மஞ்ஜுஹோர் ஒண்டு3ந் மய் ஜு2ரத்திஸா பூ2லுந் பெர்ப்பயி ஸே. த்யேஹோர் தீ3தெநு பி3ஸஸுந். கண்ணகிக் ஆங்கு3 விலாஸ்கந் ஸே. தெக கா2ந்து3ர் கோவலந், ரதிமந்மதந் ஸொக3ந் கொ3ண்ட்3யாவும் சித்ரு லிக்கஸ். சுட்டு ஸுந்து3ர்ஹால் பொ4ரிஸேத்தெ பு4லகு3ர் ஹுஜாள் க்4ராண் விஸ்தார்கந் பெர்ப்பி ஸொட3ந் ஸுரித்கிந் சாந்து3 தி3ய்யொ தெங்கா3ம்தெநு செரி ஒட்டுகந் ரி:யெ ஸொக3ந் தெநு தீ3தெநு செரி ரி:யாஸ். தெநொ மல்லிகெ3 பூ2லுந் செர்சி ப4ந்தெ3 ஹாரமுந் க4ல்லி ஹொத்3யெஸ். ஜெத்த ஆம்ப3ல் பூ2லு க2ட்டி மொட்நாஸ்தக் ப4ந்தெ3 ஹாரம் கண்ணகி க4ல்லி ஹொதி3ஸ். கோவலந்கிந் கண்ணகி பொட்டலி ப4ந்தி3ல்லி ஒஜாநாக்ஒஜநாந் தெவ்டி3தீலி பஸலயி ரா:ந்வேள் தெங்க ஹேம்ஜொவள் ரா:ந் பூ2லு ஹாரமுந் மள்ளி தெங்காந்தெநு செரி மயாலும் ரா:ஸுந். த்யே ஸ்திதிம் பொட்டல்லி ப4ந்தி3ல்லி ரி:யெ கோவலந் ரொவ்வ ஹாத் தி4ல்லகர்லி திந்நா ப்ரேவ் ஸெந்தொ கண்ணகி ஸிங்கா3ர் ஹொயெ வதநு ஸாஸ். முல்லொ ஹட்வுநாஸ்தெயஸ்கி ஹட்வி ஹட்வி தெகொ பெ4ளி சொகட் மெர்ச்சிலி வத்தாந் ப4ந்தி ஸங்க3ஸ்.

 

தே3வாதிதே3வர்நுந் ஸ்துதி கெரந் ஸிவுடு3 ஸிரஸ்ஹோர் ஸிங்கா3ர்கந் செரிரா:ந் தி3ஜயெ தீ2ந்தி சாந்து ம:லெஷ்மிக் ஸெந்தொ உஜெ பெ3ய்ந் நா:யா? தெகஹால் தெகோ3ஸ் தெல்லெ பா3த்யம் ஹொயெயொமெநி த்யே ப4க3வாந் தொரெ கபாள்கந் ரா:ந்த3க்மெநி தீ3டி3ரா:ய் ஸொக3ந்ஸே.

 

ஜ2க3ட்த3ளும் வைரிந் ராக்ஸெந்தொ அவந்வேள் ஜ2க3டொ மல்லத்தெங்க ஜ2க3ட் அய்து3ந் தே3த்தெ மெநஸ்தெ ஒண்டெ பத்3த3தி ஸேத்தெ ந:யா? தெகஹால் வதநம் நீ:ஸ்தெ காமுடு3கெ, ஸமாந் நீ:த்தெ தெகொ மொ:ட்ட கொப்3பு3 வங்கட் தொரெ தொ3ளொ ஹொல்லொ களொ பவிநிகந் தீ மொகொ3 ஜீக் கெர்லெ மெநெ ஸொக3ந் ஸே.

 

தீ2ந்வித3 அவ்ஷதி3ஹொயெ அமிர்தும் து லெஷ்மிகந் ஹொயி அவிஸி. தெகஹால் இந்து3ருக் வஜ்ர ஸைன்யம் தீ3 தே3வர்நுக் பால்நொ கெரடீ3ஸ்நா…தெகஸோந் தெநொ தொகொ கேட்கந் தீ3டி3ஜாஸ்.

 

தோத் நீ:த்தே ஸோதோண் ஸுப்3ரமண்யந் மொரெ ஸெந்தொ மல்லி க2ள்ளந்த்திஸொ ஒண்டெவாட் மெள்ளொ நீ: மெநெத் மெள்ளி மீ, விஸுரள்ளந் ஹோநா ஹட்வநும் நஸிநம் பொந்த3ரியொ ஸநொ மெநஸ்தக் தெ4ரி, தெக3 ஸிங்கா3ர் ஹொயெ ஜ்வாலாந் பொ4ரெ கா2ல் விலாஸ்கந் உஞ்சொ மோநகந் லாம்க ரா:ந் ப4லொ மெநந் அய்து3 தொரெ தோண்டு3ர் ஸிள்ள பொ4ரெ தீ3 ஜெத்த தொ3ளகந் ஹோந்த3க் மெநி ஹட்வி தீ3ட்3ராஸ்.

 

நிளொவநிம் பீப்கிந் நிளமொண்ணி வநிம் ஸேத்தெ மோ:ர் மெள்ளி தொரெ ஸிங்கா3ரு ஸொம்மர் ஜீக் பொந்த3ந் முஸுநாத்தக் ஸிள்ளபொ4ரெ ராணும் த4மி ஜீ லிக்குலுட3ரஸ். சொக்கட் கபா3ள் ஸேத்தெநா! தொரெ சல்நி ஸொம்மர் க்ரியாந் ஜியெ ஹம்ஸ பக்ஷி மெள்ளொ சொக்கட் பநி பொ4ரெ பொ3யலும் பு2லிரா:ந் கமலும் ஜி லிக்கிலிடி3யொ. து தோண் ஹுடி3 கெரந் வத்தாந் அய்கெ ரமாந் மெள்ளொ ஒடி3 ஜேட3ராஸ். தெங்க3தி து மொந்நு ஹுத்திரி ஸாந் ஹோநாயா? 

 

வேணுகிந் வீணெ ஸெத்3து3 ஸெர அமிர்து குஸிரி தி3யொ ஸொக3ந் ரா:ந் தொரெ பா3ளு வத்தாநுந் அய்கி ஒடி3 த்யே அஸ்கி து3க்கு பொந்தி3யாஸி. ஹொயெத் சல்நிம் ஸிங்கா3ர் ஹொயெ அளிவோ! தொரெ பூ2லு ஹாத் ஸொட்நாத்தக்இ தொரெ வத்தாநும் ஸேத்தெ ருச்சிந் அந்த3ள்ளி மீ மெள்ளொ த்யே ஸிக்குல்நொ மெநஸ்தக்தெ4ரி தொர்ஸெந்தோஸ் ர:நொமெநி, தொகொ வெக்ள கெர்நாஸ்தக் ரீ:ரெஸ்கிவோ!

 

ஸுக3ந்தம் ஹொயெ பூ2லுந் க4ல்லிய அளிவோ! தொரெ ஸிங்கா3ர் மெச்சுலந் தொரெ காமுந் கெரந் பெ3ட்கிந், சூக் நீ:ஸ்தெ தொரெ ர:த்த ஸிங்கா3ர் ர:தொ வெக்ள திளொ ஸொம்முந் தொகொ க4லராஸ்நா. திஸொ க4லெஹால் தொகொ அப்3பெ3 அத்3தி3 ஸிங்கா3ர் காய்கீ? தொரெ களொமேக் ஸொக3ந் ஸேத்தெ ஜொ2டாம் ஒள பூ2லுந் க4லெத் பு2ர்நாயா? தெங்கொ3தி காய் அவெயொ? ஸொம்பு3ராணி தூ4ம்தகி3 ஜொ2டாக் சொக்கட் ஸுக3ந்தம் தே3த்தெ ஸெர்க்கஸீஸ். ஹொயெத் கெஸ்தூரு ஹளத், ஸிர்க்கண் லவி தொ2வ்ரியாஸ்நா…த்யே ககொ? தொரெ ஸிங்கா3ர் ஹொயெ ஸ்தநம்ஹொல்லொ ஸிர்க்கண் லவ்தி ஒண்டெவோடும் மொதி ஹாரம் க4ல்ராஸ்நா…சாந்து3 ஸொக3ந் ஸேத்தெ தொரெ தோண்டு3ர் மொதிமொதி ஸொக3ந் ஸெக3உரி உண்டகந் ஹிப்3பி3ரெஸ்நா…நா:ந்கந் ரா:ந் தொரெ ந:ந்ந கேட் ஈ பா4ருநஸ்கி ஸெக்குநால்தக் முட்டியாய்கி மெநி விசாரும் வட்ஜாரஸ். இயொ அஸ்கி ஸீதி மெள்ளொ இக்கூயெ தொரெ ஆங்கு3ஹொல்லொ க4லராஸ்நா…எங்க3 அஸ்கி பெய்த்து அத்3தி3கந் ஹிங்கி3ரா:ய்கி காய்கீ?

 

ஸுத்3தி3ஹொயெ ஸொந்நொ தூ! பஞ்சஜந்யமு உஜெ மொதிவோ! சூக் நீ:த்தெ ஸுக3ந்தி! து கொப்3பு3ம் கு3ள்ளெ. போ3லும் மய். அப்3ப3ஸ்தக் அப்ரூப் ஹொயெ சொக்களி! மொரெ ஜீவுக் அம்ருது ஹொயெ அளிவோ! ப்4யார்ஸாரும் மேட் ஹொயெ க்2யாதி பொந்தெ3 மாய்பா3புக் ஸெல்கெ ஹொயெ பெ3டிவோ! தொகொ தொ3ங்க3ர்  ம:ஜார் உஜுநா மொதி மெநுகீ…? தூ3து ஸுந்து3ர் ம:ஜார் உஜுநா அம்ருது மெநுகீ…? வீணெ ம:ஜார் உஜுநா கா3நம் மெநுகீ…? சொக்கட் பொ4ரி லொம்ப3ந் களவநிம் ஜொ2ட தொ2வ்ல்ரி:ய ஸிங்கா3ரு தொகொ3 மி காய்மெநி மெச்சுலஸ்தெ.

 

இஸொ கோவலந் கண்ணகிக் ஒளதிளொ வத்தாநுந் மெநி மெர்ச்சுலஸ். கண்ணகி ஸெந்தொ ரீ: ஸொம்பும் லயிஞ்சஸ். கோவலந் பா4ரி கண்ணகி ஸெரொ இன்பு3கந் ரீ: பொ2வ்நாநுக் பொ2வ்நப்பந் கெரி, ஜிவ்நமும் மொ:ட்டாநுக் மர்கி3யாத்3 தீ3லி மொ:ட்டகந் கே4ருதெ4ரும் க2ள்ளி ப3ந்து3ல்நுந் ஸெரொ பா3ந்த3ம்கந், ஸெஜ்ஜப3ஜ்ஜாந் ஸெந்தொ ஸொம்புகந், இஷ்டுடு3ந் ஸெந்தொ இஷ்நிகந் ஒள ஒர்ஸு பரிவார் சல்தகெர்லி ஜியாஸ்.

 

எல்லெ பு4லகு3ர் ஜித்ரவும் ஸ்திரம் மெநஸ்தெ கயி நீ: மெநந் ஸெத்துஹொயெ இவர்நுந் களள்ளியெ ஸொக3ந் ஒஜாநாக் ஒஜநாந் செரி ரீ: ஸொம்புகந் ஜிவஸுந். நாகஸாப் ராகும் ஒண்டெ ஹொயி து4லந் முஸுநா பீள்பொடி செரி ரி:யெ ஸொக3ந்கிந் காமுடு3கிந் ரதிமாய் ஒஜாநாக் ஒஜநாந் கபி3ல்லி ரி:யெ ஸொக3ந்கிந் ஸொம்புந் நுக3ஸ்தொ நுக3ஸ்தொ ஸெர்நாத்தக் திர்நாத்தக் ஜிவ்நமு ரா:ந் அஸ்கிவிது3ரம் ரஸநாந் ஸுட்டுநா நுக3ஸுந். தீ3தெநு மொந்நு யோக்ஹொயி லயிஞ்சி ஜிவ்லியவ்யாஸ்.

கே4ருதெ4ரும் ஸங்க3ந் கெ2நி முஸெஸ்


விதே3ஸிந் -அண்டைநாட்டவர், ப்ரேமிந்-காதலர், குமு3 பூ2ல்-குவளை மலர், பொத3ம்-மென்மை, நுக3ஸ்-அனுபவித்தல், க்4ராண்-கதிர், மயால்-மயக்கம், வதநு-முகம், ஜ23ட்த3ள்-போர்க்களம், ஸைந்யம்-படை, ப4லொ-வேல், பீப்-மயிலிறகு, க்ரியா-செயல், பா3ளுவத்தாந்-மழலைச்சொல், ஸ்தநம்-முலை, அளி-பெண்

 

User Comments
Information
Name
Comments
 
Verification Code
1 + 7 =