Sourashtra Time
NOW AVAILABLE IN READY STOCK. RUSH YOUR ORDER FOR hiinun caLisye, hitavun caLisye and cunuk caLisye for Rs. 250/- ONLY.
Advertisement
binthulA kheni - 12

 

10. கா3ம்ஸொட்3டி3 ஜாந் கெ2நி
(கே4ர்தா3ர் ஸொட்3டி3 புகா3ர் நக3ரி ஸொட்3டி3ää ப4ராட3வெ கோவலந்கிந் கண்ணகி கவுந்தியம்மாந் மெநந் ஸமண ஸந்யாஸிநி ஸெந்தொ மது3ரெக் ஜாத்தக் நிக்ளியாஸ். ஸ்ரீரங்கு3 த3டி3 தெநு தீ3தெநு ஸோள தே3ஷ்கெ உறையூர் லெந்து ஜியெயொ தெ4ரி எமொ ஸங்க3ரியொ)
அகாஸ{ம் ஸ{ரித் தொ3ளொ ஹ{ட்நாத்தவேள்ää சுக்காந் மெர்ஸிலி ரா:ந் அகாஸ{ம் சாந்து3மெளி பு4டி3 ஜேடி3யொ. களொ ஹந்தா3ர் பொ4ரி ரா:ந் ராதி3வேளு ஸெத்லாம்ழூää பு2ள்ளொ கெரெ கர்மாநு ப2லுந்ஹால் கோவலந் தே3ஷ் ஸொட3;டி3 ஜாத்தக் ஹட்வெஸ். பெ4ண்டு3கிந் ஹரிநுந்ää ஸ{த்3தி3ஹொயெ பொகொ3ரா:ந் ஹம்ஸ பஷிந் ஈயஸ்கி ஒண்ட்யெகொஒண்ட்யொ ஸொரிவ் நீ:ஜியெத் மெளி யோக் கு3ம்புகெ ஸோந் ஒட்டுகந் ரா:த்தெஸோந் கீ2ள் ஸெந்தொ ரூபுநு காமுந் பெ4ளி விஸேஷ்கந் செக்கி கெரெ ஸிங்கா3ர் ஹொயெ மொ:ட்ட கவாட் லாம்கரா:ந் கே4ரூஸ் கோவலநுகெ. திஸா கே4ருகெ மொ:ட்ட த4டொ3 த3டி3 கோவலந்கிந் கண்ணகி ப4ராட3வி நிக்ளி ஜியாஸ்.
ழூ(ராதி3வேளு ஸெத்லாம் மெநரியொ ராதி3 தீ3 கெ4ண்டொ ரீ: ப2ல்லீபா4ர் ஸோ கெ4ண்டொ லோபு3லொ ர:வாய் மெநி ஸங்க3ஸ{ந்)
கே4ர்ஸொடி3 ப4ராட் ஜியெ கோவலந்கிந் கண்ணகி ஸிங்கா3ர்கந் ஸாப்ஹோர் ஸயநம் கெல்ரி:யெ நிளவநி ரெங்க3நாது த4வ்ரொ சுட்டுபி2ர்தி அவ்யாஸ். உஞ்சொகந் ஹொடி3 பாஞ்ச் கொம்மாந் ஸெரொ பொல்ஸாம் பாநுந் ஹொதெ பிம்பள் ஜா2டு நீடாம் பி3ஸிலி பு3த்3த3ர் தெ4ரும் ஸங்கெ3யொ. அகாஸ{ம் ரா:ந் ந:ந்நந:ந்ந தே3வதாந்மெளி த்யே தெ4ருமுந் அஸ்கிதெங்க ஹெடி3 ஸங்க3ரியொ. இஸொ தெநுந் தெ4ரும் ஸங்க3ரியொ தா2முக் இந்த்3ர விகா3ரம் மெநஸ{ந். வெடேஸ்புரு த4வ்ரொ த3டெ3 ப2ல்லொ கோவலந்கிந் கண்ணகி இஸாந் ஸாத் வித3முரா:ந் இந்த்3ர விகா3ரமுநுக் த3ர்ஸநொ கெர்லி ஜியாஸ்.
மாம்ஸ{ க2வ்நமுந் ஸொட்3டி3 மித்த வத்தாந் கெர்நா ஒக3த் தெ4ல்லிகிந்ää பொட்ஜாள்ää ஆஸாந் ஸோந் பிக்குதே3ந் ஹட்வநுந் ஹாத் ஸொட3;டி3ää தொ3ளொää காந்ää நாக்ää ஜீப்ää ஸெரீர் ஸொக3ந் பஞ்சேந்தி3ரியுந் அம்கிலி ஜிவந் லஷ்யம் தொ2வ்லியää ஸெத்துகெ அந்த3ள்ளியெ  ஸிரேஷ்டுந் ஸமணர்நுந். எங்கொ3 வாட் ஸமணத4ர்மு மெநந்.
தெநு மிளந்தா2ம் அருக3ந் த4வ்ரொ. த்யேட் பஞ்சபரமேட்டிந்ழூழூ; ரா:ரியொää பாஞ்ச் பா4டாந் ஒட்டுகந் செரந்தா2முர் ரி:யெ மொ:ட்ட ஸபா4ம்ää ஸொந்நா வநிம் ஸிங்கா3ர்கந் பு2லெ பூ@லுந் ஹிந்தெ3 அஸோக விருஷம் ஒண்டெ ஹொதெ3ஸ். த்யே ஜா2டு நீடாம் தே3வுநுக் திருமஞ்ஜநம் கெரந் ஸெந்நுவேளும்கிந் அகாஸ{ம் ரீ: தி ந:ந்நந:ந்ந தே3வுதாந் அவாய் மெநி ஹட்வி ஸமணரும் க்3ருஹஸ்தர்நுகந் ரீ: ஒக3தும் ரா:ந் ஸாவகர் மெந்நாருந் செரி ஹிப்3பி3ரா:ந். தெநு செரி ஹிப்3பெ3 ப்ரகாஷ் ஹொயெ தெ3கடாம் கெரெ மஞ்சுர் ரா:ந் ஆஸநாக் கோவலந்கிந் கண்ணகி சுட்டுபி2ரி வந்தி3லி3ல்லியாஸ்.
ழூழூ(ஸமணர்நுந் ஸந்யாஸிம் மேடி3நுக் பரமேட்டிந் மெநஸ{ந். தெமொ அருக3ர்ää ஸித்3த3ர்ää ஆசார்யார்ää உபா3த்யாயர்ää ஸாது3;ந் மெநந் பாஞ்ச் தெங்கோஸ் பஞ்சபரமேட்டிந் மெநரியொ.)
தெக3ர் ப2ல்சொ தொ3ங்க3ர் ஹொல்லொ ரீ: நிக்ளி லங்கி3லியவந் மொ:ட்ட நெத்3தி3 ஸொக3ந்ää பு4லகு3ர் ஸேத்தெநு அவிஜாத்தக் ஹொயெ தா4நு கெர்தொ2வெ புகா3ர்பட்ணமு நக3ரி த4டொ த3டி3 த்யே வாடும் ஜாந் ஜெநுல்நு ஸெர செரி கா3ம் ஸொட்டி3 ஜியாஸ். 
ஸெரிர் நீ:த்தெ அநங்கந் காமுடு3ää சோள ராடு3க் தெநொ தெ3நொ ஹோரியொ ஹ{நளொகிந் ஸிள்ளவரொ தே3ந் தா2ம் ஹொயெ திளவித3 பூ2லுந் பொ4ரெ சொக்கட் ஜா2டுகெ நீடா3ம் இலவந்திகை மெநந் ஒண்டெ ஸிங்கா3ர் ஹொயெ நந்த3வநம் ஸே. தீ நந்த3வநம் த3டி3கிந் ஜியாஸ்.
காவேரி நெத்3தி3ம் நெத்3தி3 கெர்லத்தக் மொ:ட்டகந் ப4ந்தி தொ2வெ கா4ட் ஸே. தெக3 சுட்டு பூ2லுந் பொ4ரெ வநமுந் ஸே. தி வாட் ஜிää தீ கா4ட் மௌ;ளி த3டி3 ஜியாஸ்.
ப2ல்சொ ஒஸ்தொ தி3க்கு ஸீ சலந் நிக்ளியாஸ். காவேரிகெ உத்தர் தீரும் ஹொதெ3 பூ2லுந் பொ4ரெ நந்த3வநமுந் த3டி3 ஜியாஸ்.
த்யேட் ரீ: ஒண்டெ தெ3ஸ்ஸ{ தெ3ய்டொ சலி ஜிää பூ2லுந் பு2லந் ஜா2ட்ஜ2ட்கிந் ரா:ந் நந்த3வநமு கவுந்தி3 மெநந் ஸமண ஸந்யாஸிநி அவி ஸேத்தெ ஆஸ்ரமுக் அவி செர்யாஸ். த்யேவேள் பாஞ்ச் வித3 வெநி கு4ம்பிலிய ஜொ2டொகிந்ää தெல்லெ பா4ர் ஸெக்குல்நாத்தக் முட்டியாஸ்கீ மெநி த4க்கத்திஸொ ரா:ந் நா:ந்கந் ஹொதெ3 கேட்கிந்ää சலியவெ ஸீநும் ஜு2க்கு விசார்பொடெ பாய்ஞிந் ஸெந்தொ கண்ணகி கிலேஸ{ம் ஹொல்ல ஹ{ப்3ப4ஸ் ஸொடி3ஸ். முது3ர்நா பா3ளு வத்தாநும் க2டொ ஸொக3ந் ரா:ந் மொந தா3த் ருவ்வொ ப4ராட் தெ3க்காத்திஸொää மது3ரெ மெநரிய கா3ம் அங்கு3ந் இக்க தூ3ரும் ரா:ய் மெநி கோவலந் ஜொவள் கண்ணகி புஸஸ்.
ஸ{க3ந்தம் ஹொயெ பாஞ்ச் வெநிந் கு4ம்பிலியெ அளிவோ! மது3ரெ கா3ம் அங்கு3ந் பாஞ்ச் ஸோ தெ3கடொ தூ3ருஸ் ஸேத்தெ மெநி அஸஸ். தெக3ப2ல்லொ கோவலந் மய்ஸொக3ந் கு3ட3வாக் கெரந் கண்ணகி ஸெரொ ஆஸ்ரமு ஜி கவுந்தி3யம்மாநு பாத3மு ஒங்கி3 பாய்ஞ் பொட3ஸ்.
ஸிங்கா3ர்கிந்ää மேட்ஹொயெ குலமு உஜுவாக்ää ஆசாருநஸ்கிää அருக தே3வுந் ஸங்கெ3 தெ4ருமுக் ருவ்வொ மெளி ஸ{ட்டுநாத்தக் க2ள்ளந் தெ3ஞ்சு ஸேத்தெநுந்வோ! ஹீநு கர்மாந் கெராத்தெநு ஸொக3ந் துமி N}ஸத்தெ தா2ம் ஸொட்டி3கிந் ப4ராட3வி ஏட் அவத்தக் காரணொ காயொ மெநி கவுந்தி3யம்மொ புஸராஸ்.
தெக3 கோவலந்ää ”க2டு3ஸ் ஹொயெ த3வஸீலர்நு துமி! மது3ரெக் ஜி ப்4யார் கெரி ஜொடு3ஞ்செந் மெநி ப்ராம லக3ரியொ. த்யே ஜதொ து3ஸ்ரெ கயி மெநஸ்தெ ஸ்திதி2ம் மீ நீ:” மெநஸ்.
பவ்க3ள் க4ல்லிய எக ந:ந்ந பாய்ஞ்ää பு4ர்க தெ3ய்டா3ந் பொ4ரெ வாடுநும் ஜாத்தெ ஸெக்குலுவாநா. ம:ஜார் வநாந்தி3ரமுந் ஸேத்தெ கா3முநஸ்கி த3டி3 ஜாத்தெ ஸிரம ஹோய்நா? துமி இஸொ அவ்ரியொ கொங்கி களாநாயா? ஈ ஹட்வந் ஹாத் ஸொட்3டி3 ஏடுஸ் ரீ:டு3வொ மெநி கவுந்தி3மாயிந் மெநஸ{ந்.
தெக தெநு எண்கு3நாத்தெஹால்ää துரெ ஹட்வந் துமி ஹாத் ஸொட்நாந். சூக் நீ:த்தெ மேடிநு பா4ஷணாந் அய்க்கத்தக்கிந்ää த்யே ஸேத்தெ அருக3தே3வுநுக் வந்து3லத்தக்கிந் மீ மெளி தெஷிண் பு2ட3ர் ஸேத்தெ தமிள் தே3ஸ{ம்ää கர்மாநுக் திர்சி தொ2வந் ஸிரேஷ்டு ஹொயெ மது3ரெக் ஜநொமெநி ஹட்விலி ஸேத்தெ. தெகஹால் துரெ ஸெங்கொ மி மௌ;ளி மது3ரெக் அவுஸ். நிக்ளொ மெநி கவுந்தி3யம்மொ மெநஸ{ந்.
தெங்க3 ஹாத் துக்கி நம்ஸெ ப2ல்லொ கோவலந்ää “மாயி துமி அம் ஸெந்தொ அவத்தக் த3யந பொட்3யாஸ் மெநெத் மீ கண்ணகிகெ பிக்குநஸ்கி திர்ச்செத்தெநொகந் ஹொவு” மெநி கோவலந் மெநஸ். 
கவுந்தியம்மொ கோந்வாட் ஜவாய் மெநி ஸங்க3ரியொ. 
ஹ_நுகெ ஹ{ந்நாக்மெளி ஸெக்குல்நா பொத3ந் ஹொயெ கண்ணகிக் பொ3ல்லிகிந் தெ3ட்டுகந் ரா:ந் பூ2லுவநுகெ வாட் ஜவாய். ஹொயெத்…த்யேட் கு3ள்ளெ பு3ள்ளாந் கொவ்ரி ஹெடெஹால் த4ரீர் பா2ட் ஹொயெ பொல்லமுந் ரா:ய். த்யே பொல்லமுநுக் ஜா2டுந் திளவித பூ2லுந்ஹால் பொ4வ்ரி தொ2வய். ஈ களாநத்தக் அமி பகு3ல் தொ2வ்தியெத் த்யே பொல்லமு ஸாநத்தக் பொட3யி ஹ{டந்முஸ{நா பிக்கும் ர:நொ ஹொய்யாய். த்யேட் லலிபொடெ3 பூ2லுந் பொல்லமு ஜ2கி ஸேத்தெ ஸொட்3டி3கிந் ஓரொ ரீ: ஜியெத்ää மய்கெ3ளந் ஸோந் லொம்ப3ந் முது3ரெ பொந்நிஸ் பொள்ளாந் ஸத்ருந் ஸொக3ந் அவ்ரெ ஸிரஸ{க் அவி தி4க்கய். ஹளது ஜ2ட்கிந்ää அல்லா ஜ2ட்கிந் ஓக்கோக்கு செரி கு4ம்பயி பொட்ரா:ரியொ லாநுநும் பொந்நிஸ் ஜா2டுகெ பொந்நிஸ் பொள்ளா கீத் ரீ: கா2ல்பொடெ3 பொந்நிஸ{ பீ3கு3;ந் அவ்ரெ பாய்ஞிர் குஸ்கயி து3க்3நொகெரய்.
லாம்க தொ3ளொ ஸேத்தெ கண்ணகிகெ மித்ரு! அமி கே2துவாட் மது3ரெக் ஜவாய். ஹொயெத்…த்யே தா2முரா:ந் ஸ{க3ந்தம் நீ:த்த பூ2லுந் பொ4ரெ தொப்பலும் ஜாந் ந:ந்ந ம:ளிநுக் லம்பு3க பாட் ஸேத்தெ வாளெ ம:ளிந் தெர்மய். தி வாளெ ம:ளிநுக் பநிம் ஸ{நாந் தோண் ஹோர் சவி தெ4ரய். தெமொ ரீ: தெம்செ வாளெ ம:ளிந் விலாங்கு ம:ளிந் மெர்ஸிலேத் ஸேத்தெ பு3த்3ராம் து4ங்கி லங்கி3லெய். ஈயஸ்கி தெ3க்கெத் கண்ணகி தா4கும் பெ3துரய்நா?
த்யேட் கொப்3பு3 லாநும் ரா:ந் மய்ம:கி கூ4டுந் பு2ட்டிää தெமொ ரீ: கெ3ளந் மய்ää ஸெஜ்ஜ ரா:ந் வொண்டுந் கு3ம்புகந் ரி:யெ தொப்பலு பநிம் கவ்லயி ஜேட3ய். அண்சந் முஸ{நா ஸோகு மயாலும் எநொ தளஹாதும் பநி வரிக2ள்ளி பீதய்.
ஹோநாத்தெ ஜ2ட்கிநு தொட்3நர்ää குமுத3பூ2லு ஜ2ட்கிநுந் தொடி3ää கே2துமிட்டர் வாடும் தகி தொ2வ்ராந். தேமொ ரா:ந் பூ2லுநும் மய்பீதிää புள்ளிந்கிந் கி3தா3ந் தெங்க3 ஆங்கு3ம் ஹொயெ வொண்டு3ந் மயாலும் பொட3;ரா:ய். துமி யாத்ரா ஸீநும் லொம்பி3 ரா:ந் த்யே வேள்துமி தெக3 ஹொல்லொ பகு3ல் தொ2வெதி3 தொ2வய்யாய்.
உஞ்சொகந் லாடு3நவி விஸ{ரெஹால் பநி ரா:ந் கவ்லா வாட் ஜவ்வாய். ஹொயெத்…த்யே ஆங்கு3ர் ஸிங்கா3ர்கந் புள்ளிந் ரா:ந் கிர்விலுந்ää கொவ்டா3நுந் ஸம்டி சிந்தாபால் ஹொயி ஜாய். அவ்ரெ பாய்ஞ்ஹால் தொக்கிநி பொடி3 மொரிமௌ;ளி ஜேட3ய். த்யே பாவ் அமி ஸெக்குலந் ஹோநா.
கே2துந்ää லாநுந் ஜதொ மது3ரெக் ஜாத்தக் வெக்ள வாடுஸ் ஜுண்ணா. காளொகந் ஸிரஸ{ம் முத்3தி3நி கே2ஸ் ரா:ந் கோவலா! தொரெஹோர் ப்ரேவ் ஹொயெ தொரெ பா4ரி ஸெந்தொ ஜாந்வேள் தெ3க்குலந் ஸிரமாநஸ்கி ஸ{சநாந் ஹோர் அந்த3ள்ளி கொந்நி வியாகூல் தெக3 அவ்நாத்தக் தெக3 பால்நொ கெர்நொ மெநி மெநஸ{ந் கவுந்தி3யம்மாந்.
சூக் நீ:த்தெ பி3க்ஷா கொ2வ்டி3கிந்ää கா2ந்து3ர் லொம்ப3 ஸொள்ளந் ஸிகொ3கிந் மோ:ருபீபுந் கவுந்தி3யம்மாந் தெங்க3 ஸெந்தொ ஹெட்டொ2வ்லியாஸ். அருக3ர்ää ஸித்தர்ää ஆசாரியர்ää உபா4த்யாயர்ää ஸாது3ந் ஈ பாஞ்ச் தெங்க3 ஜந்லந் மொந்துர்க அääஸிääஆääஉääஸா மெநந் பஞ்ச நமஸ்கார். ஈ மொந்துர் மெல்லி நம்ஸிலி தே3வ் அம்கொää ஜாரியொ வாடுக் ஸெங்கு3க அவந் ஹொநொ மெநி மகி3லியாஸ். ப2ருந் தெங்க பொரொக4ல்நா ஆசார்கந் ஜிவ்லியவந் கவுந்தியம்மாந் ஸெந்தொ கோவலந்கிந் கண்ணகி யாத்ரொ ஹரும்ப3ம் கெர்யாஸ். 
அகாஸ{ம் ஸெநிää கேது தெ3க்காத்தெகிந்ää ஸ{க்குர் தெஷிண் போகு3ம் ஜாத்தெ ஈயஸ்கி ஹீநு தே3ந் ஸ{சநாந். ஈ நஜ்ஜெ ஸெகு3ணுந் தெ3க்கயெத் மெளிää வரொ குடகு3கி3ரி உஞ்சொ தி4க்கி கெ4ட்டிகந் அவந் பா4டாம் பவிகந் கோ4ஷ{நவிää களமேகுந் முதி3ரி பொவ்ஸ் பொடி3 கா3மஸ்க போ2ளுந் கொ2ப்3பி3ம் உரய்.
எகொ3ஹால் மொ:ட்ட வெல்வ ஸெந்தொ அவந்ää காவேரிகெ நொவ்வ பநிää குடகு3கி3ரிம் ஹொடி3 அட்கயெ திள பொ4ட்ணமுந் அவி மொ:ட்ட தீருமவி குஸ்கி தி4க்கய். ஸமுத்3ரு போ2ளுந் ஹொயெ பொ4ண்ணமு தோ2க் செடி ஸமுத்3ருக் அவி செரய். த்யேவேள் ந:ந்ந ஜலாவரணும் ரா:ந் த4டா கவாடு3 ஹொல்ல ஹநரியொ பநிந்ஹால் அவந் ஸெத்3து3 கொங்கி3டி3ம் அய்காய். த்யே ஸெத்3து3 ஜதொ கா3முர் ஜுநத்வாநுந் கே2துநுக் பநி செந்தி3 ஸொட3ந்வேள் அவந் ஸெத்3து3 கொட்டி அய்காநா.
இஸாந் கே2தும் கொப்3பு3கிந் ஸாளுந் பொஸந்து3கந் ஹொடி3ரா:ந் த4ரீரும் ரா:ந் பநியாதா4ரும் பொல்ஸெம் பொஸந்து3கந் கமலுந் பு2லி ஹிப்3ப3ய். த்யேட் குடி3ää குக்ரொää ஹம்ஸ{ää நிளொ பாய்ஞ் வகொ3ää முஷ்ணிää வங்குடொ3ää பஷிண்ää மொ:ட்ட குக்ரொ இஸாந் பநியாதா4ரு பஷிண் ஜீக் பொந்த3ந் ராடு3ந் மல்லந் ஜ2கட்த3ள் ஸோந்ää ஒட்டுகந் செரி உச்சஸ்தாயிம் ப4வாட் தகந் திள ஸெத்3து3ந் ஹ{டெ3ஸ்.
ஜுநத்வாநந்ஹால் ஜுந்நந் முஸ{நா ஜெநுல்நு பகு2ல்பொடெ3 நி:நாவ் பு3த்3தா3ம் பொடி3 து4ளெலெந்த பெ4ய்ஸ{ந் ஆங்க3ஸ்க பு3த்3த3கெர்லிää இஸொ ஸ{த்3தி3 நீ:த்தக் ஹொயெ கே2ஸ{ந் லொ:வ பொடெ3 தொ3ளாந் ஸெந்தொää தெங்க பாட்ஹோர் அவெ ஜாளுந் ஜவள்ளத்தக்ää ஜுநத்வாநுந் பிக்கெ வெந்நுந் கடி3 அட்கந் மிட்டர்ää கொ3வத் பீள்க4லி கெரந் தோ3ரா:ல் ப4ந்தி3 தொ2வெ கொ2ப்3பி3ம் நஸிநம் ஹோநாத்தக் போ2ளுந் மிஞ்செ ஸாளுகூ4டு3ந் ஹோர் தெங்க பாட் கெ3ஸ{ல்லந். தெக3ஹால் ஹொயெ ஹல்லிநிஹால் பி4த்தர் ரி:யெ போ2ளுந் ஹொயெ திள பொ4ட்ணமுந்ää முதி3ரெ ஸாளுந்ஹோர் பொடி3 ருச்சயி பெர்ப்பயி ஹிந்தெ3ஸ். த்யே ஸீதி பொ3லம் ஹொயெ ஹாதுந் ரா:ந் காஸ{காம் கெரந் பொலய்து3ந்ää ஜுநத்வாநுந் தெல்லெக தொ3வ்ட3த்தக் ஒட்டுகந் செரி ப4வாட் தக3ந் ஸெத்3து3 ஒண்டிபோகு3ம் அய்காய்.
க3ந்த3ம் பொரெ பூ2லுந் தொடி3 விஸ்தயிää த்யே தா2முர் நாத் கு3ச்சந் ஸொவ்டி3 வடொ கெரி க2ள்ளிய ஜுநத்தளிந் நாத் குஸ்வி க4ட்3யாஸ். த்யேவேள் பி3ந்து3லொ க4ல்லிய கா2ந்து3ர்கிந்ää ஹேமுர் ஸ்தநமுக்கிந் பு3த்ரொ லயி ஸிங்கா3ர்கந் தெ3க்கயெஸ். ஜெத்தாம் ரா:ந் கெண்டெ ம:ளி ஸோந் தொ3ளொகிந்ää பா3ளுந் ஸொக3ந் வத்தாந் கெரந் ஈ ஜுநத்தளிந்ää தெநுந் மயால் தே3ந் ஜா2டுபநி ஜு2க்கு பீதிää த்யே மயாலும் க3வந்; நொவ்வ கீ3துநு ஸெத்3து3 ஒண்டெ போகு3ம் அய்காய்.
ஜு2க்கு உஞ்சொகந் லாம்க ஹொடி3யவெ ஹரளிந்கிந்ää குமுத3பூ2லுந் ஒட்டுகந் செர்சி ஸொந்நா வநி ஸாளு வெந்நுந் ஸெரொ பொமி ப4ந்தெ3 ஹாரமுந் க4லிää பொகு3ட்நாருக் வந்தி3ல்லி ஹிப்3பு3தொää த4ரிர் பா2ட் ஹோத்திஸொ ஜுந்நந் ஜுநத்வாநந் க3வந் மங்க3ல கீ3துந் ஒண்டெ போகு3ர் அய்காய்.
பிக்கெ ஸாளுநுந் கடிää ஒண்டெபோகு3ர் அட்கிää தெல்லஹோர் கா3யிநுக் ஸொடி3 தொக்கட்3யாஸ். த்யேவேள் லலெ லொ:வ ஸாளுந் ஸ{பு3டா3ம் ஹெடி3 ப2ங்கு3டந்வேள் க3வந் முக3வை கீ3துந் ஒண்டெபோகு3ம் அய்காய்.
சொக்கட் ஸெத்3து3தே3ந் பு3டு3பு3டு3 ஸோந் ரா:ந் தடா3ரி மெநந் தெட்டொ ஹாதும் தொ2வ்லி தெட்டந் கலகார்நு செரிää வளு தெ2வெ மொ:ட்ட கோவி பு2வி கெரந் ஸொந்தோஷ் ஹொயெ ஸெத்3து3;ந் ஒண்டெபோகு3ர் அய்காய். 
கவுந்தி3யம்மொää கோவலந் கண்ணகி எநு அஸ்கி இஸொ காவெரி லங்க3ந் தே3ஷ{ம் திளவித3 ஸெத்3து3;ந் அய்கிலேத் சலி ஜாஸ{ந்.
காவேரியம்மொ லங்கி3லி த4மந் த்யே மொ:ட்ட நெத்3தி தீருர் அய்காந் திளவித3 ஸப்3து3ந் மொந்நும் விசார் நீ:த்தக் ஸொந்தோஷ்கந் அய்கிலேத்கந் தி2நூதெநு சலி ஜியாஸ்.
வாகு3கு3ரி ரா:ந் ஜெ2ண்டா3வுக் துக்கி தெ4ல்லிய ரெத்து ரா:ந்ää பொ3லிம் ஹொயெ ஸோள ராடு3கெ ஜீகுக் தெ4ரிää பொவ்ஸ் பொட3ந் ஸ்திதி அவட3த்தக்கிந்ää யாக3ஸாலாம் வேத்3 செவ்தெ3 அய்யாந் யாக3முந் கெர்யாஸ். தீ அக்3நிம் ரீ:யவெ ஹ{ந்நாம்  ஹ{டெ3 க3ந்த3மு தூ4முந்ää அகாஸ்ஸேரு உஞ்சாம் ப4ந்தெ3 ரவுளுந்ஹோர் அஸ்கி தா2முர் பொ4ரெஹால் மேக் நெர்ப்பயெ தொ3ங்க3ர்ஸோந் பெ4ளி ஸிங்கா3ர்கந் ஸிரேஷடுகந் தெ3க்காஸ். இஸாந் ஸ{ப4ஸநிந் ஸிலேத் மங்க3லம் பொ4ரெ வேத்3ஸிக்கெ ப4வள்நுந் கே4ருந் ஸேத்தெமெளி த3டி3 ஜியாஸ்.
விஸ்தார்கந் பநிரா:ந் காவேரியம்மா பெ3டா3க்கிந்ää பீ4ம் மய்நார்நு ஒஸ்துநுக்கிந்ää ரஜா ஜீக்3கிந்ää தெங்க3 ஜுநத் க்ரியாம் ரீ: கப3ள்ளி பால்நொ கெர்லியவ்நாருந் ஜுநத்வாநுந். தெநு ஜிவ்லிரா:ந் ஸிரேஷ்டு பொந்தெ3 கா3முநஸ்கி ஜாரியொ வாடும் ஸியாஸ்.
கொப்3பு3 பிளந் தா2மு கொப்3பு3 ரெஸ்ஸ{ தப்பட3ந் வேள் ஹ{டியவந் தூ4ம்ää ப2ங்கு3ட்நாத்தெ ஸாளு கெ3ல்லாநும் நெர்ப்பயி ரீ:ட3ய். த்யே ஸாந்வேள் களஹந்தா3ர் ப2ங்கி3லிய மேக் தொ3ங்க3ர்ஸோந் தெ3க்காய். த்யேஸோந் ஜுநத்வாநந் திளதெநு ஜிவ்நம் கெரந் ஸிரேஷ்டு ஹொயெ திள கா3முந்கிந் தெக3ம:ஜார் ரா:ந் தே3ஸ{ந்மெளி தெ3க்யாஸி. 
ஒண்டெ தி3ந்நும் தெ3ஸ்ஸ{ தெ3ய்டொ3 மிஞ்சி சலந் முஸ{நாத்தெநுகந் தெத்த்யேட் ஹிப்3பி3 ஹிப்3பி3 ரீ:லிää வொள தி3ந்நுந் சலி தி2நூதெநு மது3ரெக் ஸீலி ஜிலேத் ஹொத்3யாஸ்.
த்யே தி3ந்நும் ஒண்டெதி3ää காவேரி நெத்3தி3க் ம:ஜார் ஹொய்ரி:யெ ஷீராப்திநாது ஸயநம் கெர்லிய ரெங்க3நாது த4வ்ராம்ää வெக்ள கொட்டி ஸாந் முஸ{நா ஸ்திதிம் ஹொதெ3ää பொ3ங்கு3 தெ3டி3ஹால் ஜ2கெ ஜா2டுந் பொ4ரெ வநி ஒண்டெ ஹிந்தெ3ஸ். ஆகாஸ{ம் ரீ:யவந் தே3வுநுந் ரா:த்தக் ப்ராம பொட3ந்ää பூ2லுநு ஸ{க3ந்தமுந் பொ4ரெ ஒண்டெ தா2மு ஸாரணர்நுந் அவத்தக் தெ4ரிää பு4லகஸ்கொ ரா:ந் த3வமுநிந் ஒட்டுகந் செரி கெர்தொ2வெää ப்ரகாஷ் ஹொயெ ஸிலாமிட்டொ ஒண்டெ ஸியாஸ். தெக3 ஹொல்லொ ரீ: த3யந கெரெஸோந்ää அருக தே3வ்ஹால் த3யந அப்3பெ தீ2ந்வித3 அதி3ஸயமுந் தொப்புநா ஸெத்து ஹொயெ தெ4ருமுந் ஸங்க3ந் ஸாரணர்நு வொளதெநுää புகா3ர்பட்ணமு ஸொட்டி3யவெ எங்கொ ஸொம்மர் ப்ரத3ட்சண்யம் ஹொய்யாஸ்.
தெங்க ஸியெ கெ4டி3ம்ää பு2ள்ளொ கரெ ஜுந்ந கர்மாநஸ்கி நஸிநம் ஹொயி ஜநொ மெநி த்யே ஸாரணர்நு பய்ந்த3ர் பொடி3 வந்தி3ல்லியாஸ். எநு ஏட் அவத்தக் ஹொயெ காரணாந்கிந்ää தெக3ஹால் ஹொயெ பு2ள்ளகர்மாந்கிந்ää த்யே கர்மாந்ஹால் தெங்க அங்கு3ந் சலந் ஸிரமாந்ää பிக்குநஸ்கிää த்யே கெ4டி3ம் தி ஸாரணர்நும் மொ:ட்ட தெங்க ஞாந் ஹால் ஜந்லியாஸ். ஹொயெத் மெளிää தெநு இஷ்ணிää து3வேஷ் த3டெ3 பொ3லிம் ஹொயெ மொந்நு ஸேத்தெநு. ஹாலிம் ருவ்வொ மௌ;ளொ விசார் நீ;:த்தக் மௌநிகந் ரி:யாஸ். 
மஹாமேட் ஹொயெ கவுந்தி3யம்மா! நஸிநம் ஹொநொ மெநி அமி மகி3லியெத் மெளி கொங்கிஹாலுஸ் நஸிநம் ஹோநாத்தெ ஹீநு க்ரியாந் தெ3க்குவாய்!
பீகு த4ரிரும் தகெ பீ3க்ää பிக்கி ப2லுந்தே3ரிய ஸொக3ந்ää கெரெ ஹீநு க்ரியாந் தெக ப2லுந் தே3த்தகூஸ் கெரய். த்யே நுக3ஸ்தவேளும்ää கொங்கிஹால் ஸொட3ந் முஸ{நா. வரொ பொ3லிம்க ஹநந்வேள் மொ:ட்ட பொ3யலும் பொ4ர்வி ஹிங்க3டி தொ2வெ தி3வொ வராக் ம:வ்லிய தெ3க்காந ஜேட3ய். த்யேஸோந் ஹீநு க்ரியாந் ப2லுநவி மரந்வேள் ஸிரஸ{ம் ரி: ப்ராண் ஜாத்தெ ஸ்திரம்.
அஸ்கி களயெத்தெநொää தெ4ரும்தா4நு சல்லத்தெநொää அந்த3ள்ளிநிம் எல்கெ3 த3டி3 ஹிப்3பெ3த்தெநொää அஸ்கி ஜீவநுக் ரஸந் தே3த்தெநொää க்ரியாநுநஸ்கி ஜீக் பொந்தெ3த்தெநொää தெக3ஹால் ஹொயெயொ கெரெத்தமாம் தயார்கந் ஸேத்தெநொää திரிக்hலு ஜந்லியத்தெநொää தெ4ருமுக் ப்ரதா4நிää தே3வர்நும் ஸ்ரேஷ்டு ஹொயெ புநிது3ந்ää ஜுந்நப்3பி4யாஸிää ஞாநவாந்ää ராகு அண்சிலியெத்தெநொää தே3வர்நுக் பை2லாந்ää ஸிவுடூஸ் கெ3திமெநி ரா:த்தெமாம் நாயக3ந்ää மேட் ஹொயெத்தெநொää ஸ்ரேஷ்டு ஹொயெ கு3ணஸாலிää பு4லகு3க் காந்தி ஹொயெத்தெநொää தத்துவமுந் அந்த3ள்ளியெத்தெநொää பஞ்சேந்தி3ரியமு அம்கிலி ராஜ் ஜலத்தெநொää அகாஸ{ம் ரீ: சலட3ஸ்தெநொää அஸ்கிதெக3 மூலகாரணகந் ஹொயெத்மொ மொ:ட்டொää அக்3ராஸநமுக் ஸ்ரேஷ்டுவாந்ää ப்ரகாஷ்கந் ரா:த்தெநொää பொ4ரெ க்2யாதி பொந்தெ3ஸ்தெநொää கு3ண்ணு ஸ்ரேஷ்டும் ரஜொää சொக்கடு3யொ கெரத்தெநொ. ஸகல ஸம்ப3த்து3;ந் ஸேத்தெநொ. தெநகந் ஹொயெ ஸ{யம்பு. சார் தோண்டு3வாந்ää வேது3ந் தி3யெத்தெநொ. பொகு3ட3ந் ஹொயெத்தெநொ. அஸ்கி ஜீவராஸிநுக் த3யந கெரத்தநொ. தே3வ். அஷ்ட கு3ணவாந். ரா:த்தக் க2டு3ஸ்ஹொயெ பூர்வுவாந். ஸொர்க3லோக3வாஸி. வேது3நுக் பை2லவாந். அந்த3ள்ளிநி மெநந் ஹந்தா3ர் ஜவட3ந் ப்ரகாஷ் ஹொயெத்தெநொ. இஸநி பொ3வந் வேது3க் ப்ரகாஷ் ஹொயெ அருக3தே3வுநுக் கொரிச்சிலி ரி:யெத் ஜதொää பா4வ மெநந் ஜ2கெ தவ்ரமு ரீ: ப4ராட் ஜாந் ஹோநாமெநி ஸாரணர்நு அக்ராஸநர் அருக3தே3வுநு நுதிந் கவுந்தி3யம்மொ ஜொவள் ஹெடி3 ஸங்க்யாஸ்.
ஸாரணர்நு ஸங்கெ3 ஸெத்துஹொயெ உபதேஸ{நஸ்கி த3வஸிரேஷ்டு ஹொயெ கவுந்தி3யம்மொ தெங்க ஹாத் தொ3ஸ்க உஞ்சர் துக்கிலி நமஸ்கார் கெரஸ{ந். மொரெ காநுந்ää இச்சாää ராக்ää மயால் மெநந் தி2நூயொ அண்சிலி ஜீக3; பொந்தெ3 அருக3தே3வுநுந் ஸங்கெ3 தெ4ருமு வத்தாந் ஜதொ வெக்ள வாசுநுக் ஹ{டா3நா.
இச்சா ரஸநுக் ஜீக்3 பொந்தெ3 அருக3தே3வுகெ ஸஹஸ்ரநாமம் ஸிக்லுலஸ்தெ ஜதொ வெக்ள நாமம் மெநஸ்தக் மொரெ தோண் ஹ{ட்நா.
பஞ்சேந்தி3ரியமு ஜீக்3 பொந்தெ அருக3தே3வுநு பய்ந்த3 ஜதொ து3ஸ்ர தே3வுநு பய்ந்தொ3 பெ4ளி ஸெஜ்ஜ ரி:;யெத்மெளிää மொரெ தொ3ளாந் த்யே ஸாநா.
த3யாளுப்பந்கிந் தெ4ருமுந் ஜந்லி சலந் அருக3தே3வுநு ஸ்ரேஷ்டு ஹொயெ ஸெரீருக் ஜதொ வெக்ள கொங்கிகு மொரெ ப2லுந் நீ:த்த ஸெரீர் பு4லகு3ர் ரீ: வந்து3ல்நா.
தெ4ரும் ஸங்க3ந் அருக3தே3வுநுக் அந்த3ள்ளியாத்தெநு ஜதொ து3ஸ்ர தே3வுநுக் பாய்ஞ் பொட3த்தக் மொரெ ஹாத் ஸொம்மர் அவ்நா.
பூ2லுந்ஹோர் சலெ அருக3தே3வுநு பொத3ந்ஹொயெ பகு3ல்நு ஜதொ து3ஸ்ரெ கொங்கி பகு3லுக் மொரெ ஸிரஸ் ஒங்கு3நா.
ஸெத்லொ நீ:த்தெ ஸொம்புஹொயெ தே3வுகெ3 வேத்3 பி2ரிபி2ரி மெநுää ஜதொ து3ஸ்ர கொந்நி வத்தாந்மெநி மொரெ மொந்நு கெர்ங்க3ள்ளுநா.
இஸநியஸ்கி அருக3தே3வுநுக் பொகு3டி3  ஸ்துதி க3வ்யாஸ் கவுந்தி3யம்மொ. கவுந்தி3கெ3 நுதிந்வாசு அய்கெ ஸாரணர்நு மொந்நு ஸொம்பு பொந்தி3யாஸ்.
ஸிலா மிட்டர் ரீ: ஹ{டி3ää கொ2பா லாமு த4ரீர் ரீ: உஞ்சொ ஜி அந்த3ரும்  ஹிப்3யாஸ.; கவுந்தி3யம்மா. உஜுவாகு தே3ந் ப்ரேவ்ää தொக3 நீ:த்தக் ஹோந்த3க் மெநி ஆஸீர்வாத் தீ3ää அகாஷ் வாடும் ஹ{டி3ஜியாஸ். தெநு ஜியெ தி3க்கு ஸீலிää அவ்ரெ பா4வப3ந்த3ம் கட3ய்நொ மெநி கோவலந்கிந் கண்ணகி மகி3லி பாய்ஞ் பொட்3யாஸ்.
ப2ல்சொää மேகு3ந் ஜ2ய்லிய வநிம் ரி:யெ காவேரி நெத்3தி3ம் பநி பொ4ரெ தா2முர் வத்தெம் தி2நுதெநு தடி3ஜிää சூகுந் திர்சந் த4வ்ராந் ரா:ந் காவேரிகெ தெஷிண் தீருக் ஜீ செர்யாஸ். த்யேட் ஹிந்தெ3 பூ2லுந் பொ4ரி ரி:யெ பூ2லுவநிம் பி3ஸிலி ஸிரமபரிஹார் கெர்லியாஸ். த்யேவேள் ஸிந்நளிப்பந் நொவ்வக கெரந்நிக்ளெ ஒண்டெ பொ4திரிந்கிந்ää தெக ஸெந்தொசெரி ப2லுந் நீ:த்தெ வத்தாந் கெரந் காமுக3 ஒண்டெநொ த்யேட் தி2நூதெங்க ஜொவள் அவ்யாஸ்.
கோவலநுக்கிந் கண்ணகிக் ஸியெ தெநுää ஸெரீர் நீ:த்தெ மந்மதந்கிந் தெக3பா4ரி ரதி ஸொக3ந் ரா:ந் எநு கோந் மெநி புஸி களய்லியெந் மெநி ஹட்விலி கவுந்தி3யம்மொ ஜொவள் ஜியாஸ்.
ஓக3து3ந் ரீ: பு4க்க பொடெ3ஹால் ஆங்கு3 சிக்கயெ தபஸ்விநு! துங்க3 ஸெந்தொ அவரியொ எநு கோந்? மெநி புஸியாஸ்.
எநு மொர் நு:க்ருந். தெநுமெளி துரெ ஸோந் மெந்க்யாநூஸ். ஜு2குதூ3ர் ரீ: சலியவெஹால்ää ஜு2க்கு ஸிந்தி பி3ஸிரியொ. தெங்க ஸிரம கெர்நாத்தக் ஸொட்3டி3 வெல்கி3 ஜவொ மெநி கவுந்தி3யம்மொ மெந்யாஸ்.
மொரெ நு:க்ருந்; மெநி மெநாஸ்நா ஒண்டெ மாயி போடும் உஜ்யாத்தெநு த3ல்லொ பெ3ய்ல்கந் செரி ஜிவாய்யா? துமி செவ்தெ3 பொதி3நும் வேது3ம் ஈயொ ஸேயா? மெநி கே3லி வத்தாந் கெரெஸ் தீ காமுக.
ஸேளுவத்தாந் கெரெ தெங்க3 ஹீநு வத்தாநய்கெ கண்ணகி தெக3 தீ3காந் ஜ2ய்லி தெக3 அம்பு3லொ ஜொவள் ஒண்கிலி ஹிப்3பி3ஸ். தெல்லெ ஸீதிää பூ2லுஹாரம் ஸோந் ஸேத்தெ மொரெ கண்ணகிக் எநு நக்கல்கந் வத்தொ கெரரியாஸ்நா! எநு க2டொ பொ4ரெ ராணும் ஒர்ஸ{ ஹொயெ கொ2லாந் ஹொயி லொளய்லி ஹிண்டு3வொ மெநி கவுந்தி3யம்மொ ஸபி3ஞ்சியாஸ்.
தவ ஸிரேஷ்டுந் ஹொயெ கவுந்தி3யம்மா த3வப2லூந்ஹால் தெநு ஸபி3ஞ்செ கெ4டிமுஸ் ப2லிஞ்செஸ். ஸாபநொ பொடெ3 தெநு தீ3 தெநுந் காயொ மெநி அந்த3ள்ளத்தெ லோபு3லொ தெங்க3 ஸொம்மர் தொ3வ்ரொ பொடெ3 கொ2லாந்க மர்ச்சயாஸ். தெநு மொ:ட்டகந் ஹிகெ3ஹால் த்யே ஸப்3து3 அய்கெ ஸ{க3;ந்த3ம் ஹொயெ பூ2லுந் க4ல்லிய கண்ணகிகிந் கோவலந் த4க்கி ஒண்க்யாஸ். தெ4ரும் தொப்பி வெல்கி3 ஜியெ எநு இஸநி வத்தொ கெரத்தக் காரணொ தெங்க ஜொவள் அந்த3ள்ளிநி நீ:த்தெஹாலிஸ். துமி தப3ஸ் கெரெ ஸ்ரேஷ்டுந்! எங்க3 தி3யெ ஸாபநொ திரி ஜிவந் காலு மௌ;ளி த3யகெரி துமீஸ் ஸங்கு3நொமெநி கவுந்தி3யம்மொ ஜொவள் மகி3லியாஸ்.
தெங்க3 அந்த3ள்ளிநி நீ:த்தெஹால் இஸாந் ஹீநு ஹொயெ ஜெலும் க2டெ3 எநுää உறையூர் எல்கெ3போகு3ம் ரா:ந் வநாந்தி3ரம் போகு3ம் லிக்கிலிää பா3ர் ம:டொ கிலேஸ{ம் விசார்பொடி3 ஜிவெ ப2ல்சொ எங்க3 முல்லா ரூப் அப்3ப3ய் மெநி ஸாபமுக் விமோசநொ ஸங்க்யாஸி கவுந்தி3யம்மாந்.
ப2ல்லொää த3வ ஸிரேஷ்டு ஹொயெ கவுந்தி3யம்மொ கோவலந் கண்ணகி ஸெந்தொ த்யேட் ரீ: நிக்3ளியாஸ். முல்லொ ஒண்ட்வாள்ää ஸோள ராடு3கெ ஸ{பு3டொ3ஸோந் காந் ரி:யெ அய்ஸ்து உறையூர் அவி செரெவேள்ää ரெக்கெ ஹிந்தெ3 குடி3யொண்டெ த்யே அய்ஸ்துக் தோ2க் செடி3 மல்லி ஜீக்3 பொந்தெ3ஸ். தெக3ஹால் ஸோள ரஜொ தி த4ரீருக் ஸ்ரோஸ்த2ல் கெரி குடி3 மெநி நாவ் க4லெஸ். இஸாந் ஸ்ரேஷ்டு ஹொயெ உறையூர் பி4த்தர் தி2நூதெநு ஜியாஸ்.
சேர சோள பாண்டி தே3ஸ{ ரஜாந் தீ2ந்தெமாம் பொ3லிம் ஹொயெ பி3ந்து3லாந் க4ல்லிய மொ:ட்ட ஹாத் ரா:ந் சோள குலமு உஜ்யாத்தெநு தெங்க3 தெ4ருமுந்ää பொ3லிமுந்ää ஷக்திந் தெங்க3 பூர்வும் கெ4நம் ஹொயெ மொ:ட்ட நக3ரிஹொயெ புகா3ர். தெக கு3ண்ணுஹால் வெக்ள நக3ரிந் ஸொம்மர் மேட் ஹொயி ரா:த்தக்கிந் ஸெந்நுந் பொ4ரெ ஸ்ரேஷ்டுந்ää தே3வர்நுந் அவ்நிந்ää உந்நொ நீ:த்தெ ரஸந் ஸெந்தொ ஜிவந் ப்ரஜாநுந்ää பிக்கரிய கா2த்தெ பொ4ட்ணமு அத்3தி3 ஹொநிகிந்ää தே3வுக் ஸமாந் ஹொயெ காவேரி நெத்3தி3கெ பநி ஹீந் நீ:த்த கெரந் விஸேஸ{ந்ää உந்நொ நீ:த்தக் ஹொங்க3ண்ணாத்தெ மேக்கிந்ää த்யே மேக் நொவ்வ பநி பொவ்ஸ்கந் பொட3ட3ந் விஸேஸ{ந் நாசு மஞ்சுந்ää நாசுந்ää பு4லக3ஸ்கொ க்2யாதி பொந்தெ3 பா4ரதி வ்ருத்தி3 மெநந் விக்3யார்வித3 நாசுந்ää பா4வநா கீ3துந்ää தெமொ செரெ வீணெ கா3நு ஸ்திதிää தெமொ செரெ சொவ்த்3 வித3 ஸங்கீ3து ஹாரமுந் ஹொயெ வீணெ விஸேஷ{ந்ää புகா3ர் பட்ணமு ஸிங்கா3ருந்ää ஜுநத்தளிந் க3வந் காந்திஹொயெ கீ3துந்ää ஈயஸ்கி அங்கு3ந் எமொ ஸங்க3ந் முஸ{நா ரா:ந் அங்கு3ந் திள விஸேஷ{ந் ஒட்டுகந் மிளி ரா:ந் புகா3ர் ஸர்கு3 முஸெஸ்.
ப2ல்லீபா4ர் க2வ்நஸ{ம் ரீ: பு2லி தெக கி4ராணுந் பு4லக3ஸ்க நெர்ப்பட3ந் க2வ்நஸ்வாந்கிந்ää வீளுவேளும் ஒஸ்தர் ரீ: உஜி ஸிள்ளகந் காந்தி தே3ந் சாந்து3 ஸொக3ந்கிந் விஸ்தார்கந் ஹொயெ ஸமுத்3ரு பொ4ரெ ஈ பு4லகு3க் ஹாரம் ஸொக3ந் ஸிரேஷ்டு ஹொயெ புகா3ர் நக3ரிää கொ2ப்3பி3ம் நிள்சி ரீ: ஸிங்கா3ர்கந் உந்நொ நீ:த்தக் ஜிவந்த3க்.
பொகொ3-சிறகு. பொல்ஸெ-பச்சை. லங்கி3லி-பாய்ந்து. கா4ட்-படித்துறைää க4டொ-குடம்ää கு3ட3வாக்-இன்சொல். பவ்க3ள்-காலணி. முத்3தி3நி-சுருட்டைமுடிää பவி-இடிää கு3ச்சந்-கட்டுää ஸெக்குல்நா-தாங்கமுடியாத. கே2துவாட்-வயல்வழி. கிர்வில்-நண்டு. ஹரளி-அருகம்புல். நுதி-புகழ். ஸிலாமிட்டொ-சிலைமேடை.
கா3ம்ஸொட்3டி3 ஜாந் கெ2நி முஸெஸ்
புகா3ர் ஸர்கு3 முஸெஸ்.

10. கா3ம்ஸொட்3டி3 ஜாந் கெ2நி

(கே4ர்தா3ர் ஸொட்3டி3 புகா3ர் நக3ரி ஸொட்3டி3, ப4ராட3வெ கோவலந்கிந் கண்ணகி கவுந்தியம்மாந் மெநந் ஸமண ஸந்யாஸிநி ஸெந்தொ மது3ரெக் ஜாத்தக் நிக்ளியாஸ். ஸ்ரீரங்கு3 த3டி3 தெநு தீ3தெநு ஸோள தே3ஷ்கெ உறையூர் லெந்து ஜியெயொ தெ4ரி எமொ ஸங்க3ரியொ)

 

        அகாஸ{ம் ஸ{ரித் தொ3ளொ ஹ{ட்நாத்தவேள், சுக்காந் மெர்ஸிலி ரா:ந் அகாஸ{ம் சாந்து3மெளி பு4டி3 ஜேடி3யொ. களொ ஹந்தா3ர் பொ4ரி ரா:ந் ராதி3வேளு ஸெத்லாம்ழூää பு2ள்ளொ கெரெ கர்மாநு ப2லுந்ஹால் கோவலந் தே3ஷ் ஸொட3டி3 ஜாத்தக் ஹட்வெஸ். பெ4ண்டு3கிந் ஹரிநுந்ää ஸ{த்3தி3ஹொயெ பொகொ3ரா:ந் ஹம்ஸ பஷிந் ஈயஸ்கி ஒண்ட்யெகொஒண்ட்யொ ஸொரிவ் நீ:ஜியெத் மெளி யோக் கு3ம்புகெ ஸோந் ஒட்டுகந் ரா:த்தெஸோந் கீ2ள் ஸெந்தொ ரூபுநு காமுந் பெ4ளி விஸேஷ்கந் செக்கி கெரெ ஸிங்கா3ர் ஹொயெ மொ:ட்ட கவாட் லாம்கரா:ந் கே4ரூஸ் கோவலநுகெ. திஸா கே4ருகெ மொ:ட்ட த4டொ3 த3டி3 கோவலந்கிந் கண்ணகி ப4ராட3வி நிக்ளி ஜியாஸ்.

   *(ராதி3வேளு ஸெத்லாம் மெநரியொ ராதி3 தீ3 கெ4ண்டொ ரீ: ப2ல்லீபா4ர் ஸோ கெ4ண்டொ லோபு3லொ ர:வாய் மெநி ஸங்க3ஸ{ந்)

       கே4ர்ஸொடி3 ப4ராட் ஜியெ கோவலந்கிந் கண்ணகி ஸிங்கா3ர்கந் ஸாப்ஹோர் ஸயநம் கெல்ரி:யெ நிளவநி ரெங்க3நாது த4வ்ரொ சுட்டுபி2ர்தி அவ்யாஸ். உஞ்சொகந் ஹொடி3 பாஞ்ச் கொம்மாந் ஸெரொ பொல்ஸாம் பாநுந் ஹொதெ பிம்பள் ஜா2டு நீடாம் பி3ஸிலி பு3த்3த3ர் தெ4ரும் ஸங்கெ3யொ. அகாஸ{ம் ரா:ந் ந:ந்நந:ந்ந தே3வதாந்மெளி த்யே தெ4ருமுந் அஸ்கிதெங்க ஹெடி3 ஸங்க3ரியொ. இஸொ தெநுந் தெ4ரும் ஸங்க3ரியொ தா2முக

User Comments
Information
Name
Comments
 
Verification Code
4 + 6 =