ad1
askinAk nava orsu subha nanthinin

binthulA kheni-5

பி3ந்து3லா கெ2நி:

புகா3ர் ஸர்கு3

3. மஞ்ச்ஹோர் செவ்ட3ந் கெ2நி

சூரியா ஞானேஸ்வர்

(மாதவி மெநந் தே3வதா3ஸிந் குலமு நாசு பெ3ட்கி, ஸோள ராடு3 ஸொம்மர் நசி தெ3க்கடி3ஸ். தெநொ மஞ்ச்ஹோர் நசி தெ3க்கடி3 மெர்ச்சிநிந் க2ள்ளி ஸம்மாந் அப்3பெ32ராது கோவலந் தெக ஸெந்தொ ஸொரிவ்கந் ரா:ரியொ. தெக3ஹால் தெநொ கண்ணகிக் து4லியவி மாதவி ஸெந்தொ ஜிவ்நம் கெரந் நிகி3ளெயொ எல்லெ ஸர்கு3ம் ஸங்க3ரியொ)

 

தே3வம்ஸொ ஹொயெ கி3ரி பொதிகை மெநந். த்யே கி3ரிம் ரீ:யவந் அக3த்திய மஹரிஷி இந்திரந் பெ3டொ ஜெயந்தநுக்கிந் ஊர்வசி மெநந் தே3வகெந்யாக் பு4லகு3ர் உஜி ஹொட3த்தக் ஸபி3ஞ்சரியொ. ஒண்டெ நாசு மஞ்ச்ஹோர் நசி ஸிரஸ்த3ண்டு மெநந் ஸம்மாந் க2ள்ளியெ கெ4டி3ம் ஸப3ம் திரய் மெநி ஸங்கெ3தா4நு ஸப3ம் திரரியொ. நாசு கலாம் மர்ச்சிநி கொ2ப்3பி3ம் நீ:ஸ்த்தக் ஹொயெ ப்ரபா4வ் பொந்தெ3 தே3வகெந்யாந், தெங்க3 ஸெர்ச்சமாந்கந் தீள்ஸேரு மெள்ளொ உந்நொ பொட்நாத்தக், சொக்கட் ஸிரேஷ்டு ஹொயெ குலமு உஜித்தெநொ மெநந் ஸ்திதிம் தீள்ஸேரு மெள்ளொ உந்நொ நீ:த்தக் விஸ்தார் ஹொயெ ரெட்டெ ஸெந்தொ த்யே ஊர்வஸி தோ2ரும் உஜியவெ மாதவி, தெந்து3ஸ் பு2லெ பூ2ல் போ4ர் க4ல்லி கொ3ளொகொ3ளொ ஹொயெ ஸிரஸும் பொ4ரெ ஜொ2டொ ஸெந்தொ சித்ராபதி மெநஸ்தெகொ3 பெ3டிகந் உஜிஸ்.

 

நசிநி, கீ3த்க3வ்நி, ஸிங்க3ல்லிநி எல்லெ நாசு கலாவதிநுக் ஹொயெயொ. எமொ ஒண்டெ மெள்ளொ உந்நொ நீ:த்தக் பாஞ்ச் ஒர்ஸு ரீ: பா3ர் ஒர்ஸு லெந்து ஸாத்ஒர்ஸு நாசுந் ஸிக்கிலி தெகொ3 கலாப்ராபா4வுந் அஸ்கி ஸோளராடு3க் தெ3க்கடஸ்தக் அபி3லாஷெ பொடி3ஸ். 

 

தமிழ் பா4ஷாம் கூத்து மெநரியொ நடனம், நாட்டியம் மெநி க2ள்ளரியொ. ஈ பத3முக் ஒண்டொண்டெ கெ4டி3க் ஒண்டொண்டெநு ஜிவரியொ போகு3ம் ஸேத்தெ கலாச்சார்தா4நு நாசுந் மர்ச்சயி அவ்ரெஸ். ஹிந்தா3 தி3ந்நும் பரதநாட்டியம், குச்சுப்புடி, கதக்களி, மணிப்புரி, ஒடிஸி மெநி ஒண்டொண்டெ பத3ம் ப்ரயோக் கெரராஸ். மி எமொ கூத்து மெநஸ்தெ பத3முக் நாசு மெநஸ்தெ பத3ம் ப்ரயோக் கெர்ரியொ.

 

நாசு கு3ருவுந் மெந்நார் கிஸொ ர:நொ மெநி ஸங்க3ரியொ:

நாசு தீ3 விது3ரம். மொந்நு காமரஸந் நுக3ஸ்திஸொ ஹொயெத் த்யே அந்த3ர்நாசு. மொந்நு காமரஸந் ஸொட்டி3 வெக்ளஸ்கி ரஸந் நுக3ஸ்திஸொ ஹொயெத் த்யே ஸொம்மர் நாசு மெநந். ஈ நாசு ஸாஸ்தர் சொக்கட் களயொ தெநோஸ் நாசுக் கு3ருவுந் ஹோந்முஸய். 

 

எமொ திளொ விது3ரமு நாசுந் ஸேத்தெ. த்யே வியார்விது3ரம்கந் வடொகெரி தெகொ செரியவந் கீ3துந், தாளமுந் எகொகொ எல்லெல்லேஸ் மெநி ஸங்க3ந. ஜுந்நொ பத்3த3திந் ஸெரொ விஸ்தார்கந் களய்லியெத்தெநொகந் தெநொ ஹிந்தெ3ஸ். ஈ நாசும் சொவ்த்3 வடொ களய்லி, வியார் விது3ரமு நாசுந், தெக3 பி4த்தர் ரா:ந் வொள ஸுசாநாந் ஜந்லி ர:நொ. தெமொ நாசுந், கீ3துந், தாளமுந் ஒட்டுகந் வியாகரணுந் ஸங்கெ3தா4நு சல்தகெரி தெ3க்கட3ஸ்தெமாம் தெநொ கெ4டிஞாந்கந் ர:நொ. திஸொ சல்த கெரந் வேள் ரூப், ஹாரம், யோக்ஹாத் ஸிங்கா3ர், தீ3ஹாத் ஸிங்கா3ர் மெநந் முத்3ராந் வகா3ந் அந்த3ள்ளி நாசு க2ளரியொ தா2ம்மு புட்கி தெ3க்கடெ3 ஹாத் ஸங்கீ3தும் ரீ: ப4ராட் அவத்தக்கிந், ஸங்கீ3த் தெ3க்கடெ3 ஹாத் புட்கிம் ரீ: ப4ராட் அவத்தக்கிந், ரூப் தெ3க்கடெ3 ஹாத் நசந்வேள் ப4ராட் அவத்தக்கிந் நாசுநசந் வேள் தெ3க்கடந் ஹாத் ரூப் தெ3க்கடி3 ப4ராட் அவத்தக்கிந் தெமாதெமொ ஓக்கோக்கு ஹாத்லயிநா கவ்லநாத்தக் ஸீலத்தகிந் தெநொ களய்லியெ ஞாநவாந்கந் ர:நொ. த்யே ஜதொ செரிக2ளந் நாசுந்(குரவைக்கூத்து) பா4வநா நாசுந்(வரிக்கூத்து) ஓக்கோக்கு கவ்லாநாத்தக் தெகொ ஜொவள் ஸிக்குல்நார் நசஸ்திஸொ தோத்கந் அஸ்கிவிது3ரமு ஞாந்பொந்தெ3 ஞாநவாந் ஹொயெ கு3ரு ஸெந்தொ, மாத3வி நாசு ஸதஸுக் அவஸ். 

 

யாழ் மெநஸ்தெமொ ரீ: ஹொடி3யவெயோஸ் வீணெ. யாழ் மெநந் வாத்3யமுந் தீ காலும் சார் விது3ரம்கந் ஸேத்தெ மெநராஸ். யோகோக்கு யாழும் ரா:ந் நெரமு ஸங்க்யொ மர்ச்சியி ரா:ய். எகொ ப2ராது அவெ வீணெ மெநந் வாத்3யம் ஸாத் நெரம்ஸெந்தொ அவரியொ. நெரம் ப4ந்தி மிட்டுதாம் ஸரிகமபதநி மெநந் ஸப்தஸ்வரமுந் தெமொ ரீ: ஸிங்கா3ர்கந் ப4ராட் அவி, மொந்நு லயிஞ்சஸ்திஸொ கெரந் ஈயொ வீணெ மெநந். 

 

பொ3ங்கு3ம் ரா:ந் கோவி, ஒண்டெபோகு3ம்  ஜ2க4யி ஹொல்லொ ஆட் புட்டொ கெரி தெமொ ஒண்டெ புட்டாம் ஒதட்3தொ2வி பு2வந். உராவ் ஸாத் புட்டாம் ஸாத் அங்கி3ளிந் தொ2வி ஜ2கிஹுடெ3த் ஜீவராஸிநஸ்கி மெங்க3ஸ்திஸொ ஸெத்3து3 அவய். த்யே கோவிக் வேணு மெநந். எமொ ரீ:யவந் ஸங்கீ3துக் வேணுகா3நு மெநஸ்தெ.

 

ஈ வீணெ ரஸந்கிந் வேணு ரஸந் தாளமும் ஸேத்தெ வடாநுந் க3வ்நிம் கஸாக4டிகிந் ஸுதி ஸுட்டுநா செர்சி தெ3க்கடந் வாத்யமுந் எகொஹால் அஸ்கி செர்சி க3வந் ஸங்கீ3து நாசுக் கெரந்திஸொ க3வ்நிம் கெ4டிஞாந். கவி கெரெத்தெகொ3 மொந்நு அந்த3ள்ளி நாசுந், தெமொ ஸேத்தெ வடாந், த்யே வடாநும் செரெந் கீ3துந், செரந் ஸ்திதி அந்த3ள்ளி சூகுந் திர்ச்செ பொதிநும் ஸங்கெ3 ர:ப்தாம் ஸேத்தெ தொ2வ்லி தெமாம் வடாந் கெரத்தக்கிந் விஸ்தார் கெரத்தக்கிந் ஞாநவாந். திஸா கெ4டிஞாந் ஹொயெ ஸங்கீ3து3 ஆஸாந் ஒண்டெநொ மாத3வி ஸெரொ நாசு ஸத3ஸுக் அவஸ்.

 

ராத்தீ3ஸ் மெநி நீ:த்தக் ஸதா3 ஸர்வகாலுமு ஸெத்3து3 ஸெந்தொரா:ந் ஸுந்து3ரா:ல் பொ4ரெ ஈ பு4லகு3ர் ஸேத்தெ தமிழ்பா4ஷா கெரிந் அஸ்கிதெங்கொ இவர் பொட3ஸ்திஸா தமிழ் பா4ஷாநஸ்கி பூர்த்திகந் களயெத்தெநொகந் ஞாந்பொ4ரி ர:நொ. நாசு ஸாஸ்தர்நுந் ஸங்கெ3 விவர்நு தா4நுசல்லி ஸங்கீ3து ஆஸாந் ஸங்கி3 தி3யெயொ அஸ்கி அந்த3ள்ளி, திஸொ அந்த3ள்ளியெயொ ருவ்வொ மெள்ளொ மர்ச்சாநஸ்தக் தாளமு செரந் வத்தாந் ப4ந்த3த்தெமாம் கெ4டிஞாந் ஹொயெத்தெநொ. பத்3த3திம் மர்ச்சயாத்தெநு கா3ளுவத்தாந் களள்ளி த்யே ஸிக்குல்நாத்தக் சொக்கட் கு3ள்ளெ வத்தாந் தொ2வி கவிந்கெரந் பா4ஷாஞாந் பொந்தெ3த்தெநொகந் ர:நொ. திஸா பா4ஷாஞாந் பொந்தெ தெநொ தமிழாஸாந்கந் மாத3விக் ரி:யெஸ்.

 

நசிநி, க3வ்நி, ஸங்கீ3த், தமிழ் இத்யாதிந் சூக் நீ:ஸ்த்தக் களய்லியெ எநொ, வத்தாந் த்யே ஸங்கீ3தும் தீ3தீ3வாள் செர்சி தொ2வந் புட்கி, நசந்வேள் தி வத்தாந் பி3ஸந்தா2ம் உந்நொ நீ:ஸ்தக் ஆவர்த்தநம்கந் பி3ஸ்ஸ அவஸ்திஸொ மெத்3த3ள் வவ்ஜய். பஸ்கட் க3வ்நாருந் க3வந்வேள் ஸெர்கொ காநும் க2ள்ளி த்யே கீ3துக் ஹொயெதா4நு வீணெ, வேணு ரஸந் ஸெந்தொ தோணுக3வ்நி செரி அய்கத்திஸொ எநொ வவ்ஜய். சலரியொ நாசு கு3ரிஜந்லி அங்கி3ளிநு மொநொ மெத்3த3ளும் லக3டி3 வஸொ ஹோத்திஸொ வவ்ஜய். து3ஸ்ர வாத்3யமுந் உந்நொஉபி3ர் ஹொயெத்மெளி ஸெர்க்கொகெரி இன்பு3கந் அய்கத்திஸொ தெகொ வாத்3ய ஸெத்3து3 உந்நொஉபி3ர் ஹோநாத்தக் ஹாது அங்கி3ளிநும் உந்நொ நீ:த்தக் வவ்ஜத்தெமாம் கெ4டி3காள். மெத்3த3ள் வவ்ஜத்தெ மெநந் க2டுஸ்ஹொயெ காமும் ஸ்ரேஷ்டு பொந்தெ3 ஞாநவாந்கந் ரி:யெ ஒண்டெநொ மாத3விக் வத்3தி3யார்கந் ஹொதெ3ஸ்.

 

ஸங்கீ3து, ஸாஸ்தர்நு ஸங்கி3ரியொ பொதிந்தா4நு தீ3வகொ3. ஈ தீ3 வகா3ந் அந்த3ள்ளி வவ்ஜத்தெநொ, கீ3த் க3வந்வேள் ஸிங்கா3ர் கெரந் அட்சருந் ஹொல்ல க2டுஸ் தணுந் அவந்வேள் முகுல்தணுந்ஸோந் கீ3த் க3வத்தக் தோத்கந் ஹிப்ப3டந். த்யே தா4நுக் கீ3த் க3வந்வேள் வவ்ஜிநிம் செர்நா அட்சருந் ஹொல்ல க2டுஸ் தணுந் அவந்தா2மு த்யே முகுல்தணுந் ஸொக3ந் கெரி மொந்நு வஸஹோத்திஸொ க3வத்தெ. கவிந் ப4ந்தத்தெமொ கிஸொ ஞாநவாந்கி திஸோஸ் வேணு வவ்ஜத்தெமாம் பெ4ளி ஸிரேஷ்டுகந் ஞாந் பொந்தெத்தெநொ. ஸப்3த ஸ்வரமுந் ஹிங்க3டி3 ஹுத்துரடி3 க3வத்தக்கிந் வத்தாநும் உட்சி, நிள்சடி3 க3வத்தெமாம்கிந், வத்தாநும் ஸேத்தெ அர்த்துந் சூக் நீ:த்தக் வேணு வவ்ஜத்தெமாம் கெ4டி3ஞாந்கந் ஹொதெ3 ஒண்டெநொ மாத3விக் வேணு வத்தியார்கந் ஹிந்தெ3ஸ்.

 

யாழ் மெநஸ்தெ வாத்3யம் த்யே காலும் மக3ரயாழ், பேரியாழ், சகோடயாழ், செங்கோட்டியாழ் மெநி சார்விது3ரம்கந் ஹொதி3ரெஸ். ஈ யாழ் மெநந் வாத்3யம் காலமு தயெதா4நு ஹொடி3யவி ஹிந்தா3 தி3ந்நும் வீணெ மெநஸ்தெ நாவும் ஸேத்தெ மெநஸ்தெ இவர் மி ஸங்கு3லரெஸ். எல்லெ யாழ் மெநஸ்தெ வாத்3யம் தீஸாத் நெரமுந் சொக்கட்கந் ப4ந்தி3 தெமொ தாரம், குரல், கைக்கிளை, விளரி, இளி, உழை மெநஸ்தெ ஸ்வரமுந் கொம்மாகொம்மாம் செர்சி க3வத்தெ, ஆரோக3ணம் அவரோக3ணம்கந் வவ்ஜத்தெமொ ஒண்டொண்டெ நெரமுந் அம்கி மிட்டி ஸொடெ3த்தெமொ ருவ்வொ மெளி சூக் நீ:த்தக் கீ3தும் ஸேத்தெ ஸ்ரேஷ்டுந் உந்நொ பொட்நாஸ்தக் அஸ்கி ஸெர்க்ககந் ரீ:யவஸ்திஸொ செர்சி லயிஞ்சஸ்திஸொ வவ்ஜத்தெமாம் கெ4டி3ஞாந் ஸேத்தெ வீணெ ஆஸாந் மாத3விக் தி வாத்3ய கலாம் ஸேத்தெ அஸ்கிவகா3ந் ஸிக்கடி3 ஹொதெ3ஸ்.

 

தெ3ய்டொ3 கொத்தி ரூப்கெரந்  ஸாஸ்தருக் ஸில்பகலா ஸாஸ்தர் மெநந். ஈ ஸில்ப கலாம் உந்நொ நீ:ஸ்தக்  ஞாந்பொந்தெ3 ஞாநவாநுந் நாசு மஞ்ச் கிஸொ ர:நொமெநி ஸங்கெ ப்ரபா4வும் ருவ்வொ மெள்ளி மர்ச்சாநஸ்தக் மஞ்ச் ப4ந்த3த்தக் யோக்3யதெ3 ஹொயெ ஒண்டெதா2ம் வெக்கி தொ2வ்லியாஸ். பொதிகெ3 தெ3க3டு3 ஸொக3ந் ஸேத்தெ ஸ்ரேஷ்டு ஹொயெ தொ3ங்கர் ராணும் ஹொடி3யவந் பொ3ங்கு3ம் ஒண்டெ போ3ட் தூ3ருக் கெ3ணுக் ரா:த்திஸா பொ3ங்கு3ந் ஒண்டெ செக்கி ஹெடி3,  த்யே ஸில்பகலா ஞாநிந் பொதிம் ஸங்கெ3தா4நு ஒண்டெ உத்தமுடு3 ஹாது ஹகுண்டா மோபுக் தீ2ந்சார் ஹகு3ண்டா கெக்கு ரா:ஸ்திஸொ கட3ந். (ரமாரமிகந் ஹிந்தா லெ:க்காக் ஒண்டெ மோபுக் தே3ட் அடி லம்பு3 மெநுவாய்) தெல்லேஸ் பொது3வ் மோபுகந் தொ2வ்லந். த்யேதா4நுக் ஸாத் த3ண்டு விலாஸ் ஆட் த3ண்டு லம்பும் யோக் த3ண்டு உஞ்சொகந் ரா:ஸ்திஸொ நாசு மஞ்ச் கெர்யாஸ். தேமொ சார்போகு3ம் கா2ம்பு3ந் ஹிப்3ப3டி3 தெமொ ஹுத்ரமு பொல்கொ தொ2வ்யாஸ். ஈ ஹுத்ரமு பொல்காந், மஞ்ச்ஹோர் ப4ந்தெ3 பொல்காந் தொ2வெ கெக்கு தா2மு மோபு சார் த3ண்டு லம்பு3கிந் மூரொ ரா:ஸ்திஸொ ஹிந்தெ3ஸ். ஈ மோபு தா4நுக் ஹிந்தெ3 மஞ்ஜ்க் ஹொயெ தா4நுக் ஜாத்தக் அவத்தக் தீ3 த4டொ தொ2வந். மஞ்ஜ் ஹொல்லொ அஸ்கிதெநு நம்ஸத்திஸொ சார்விது3ரம் வருணபூ4துநு ரூப் லிக்கி தொ2வ்யாஸ். 

 

கா2ம்பு3ந் நீடொ3 மஞ்சும் பொட்நா:ஸ்த்தக் ரா:த்தக் மஞ்சுக் சரூபோகு3ம் தி3வாந் லொம்ப3 ஸொடி3யாஸ். தெக3ர்ப2ல்லொ த்யேட் த3கரபோகு3ம் ரீ:யவஸ்திஸொ ஒண்டெ தெரொ, ஜெக3நொ போகு3ம் ரீ:யவஸ்திஸொ ஒண்டெ தெரொ உஞ்சொ ரீ: கா2லவஸ்திஸொ ஒண்டெ தெரொ மெநி ப4ந்தி3 ஹொத்3யாஸ். தெக3ப2ராது3 சித்ரு காமுந் பொ4ரெ ஒண்டெ, உஞ்சொ ப4ந்தி3 தொ2வ்யாஸ். க்2யாதி3 பொந்தெ3 மொதி ஹாரம்கிந் பூ2லு ஹாரமும் லாம்க ப4ந்தி3 லொம்ப3 ஸொட்3யாஸ். இஸொ ஒண்டொண்டெ போகு3ம் நொவ்வநொவ்வகந் ரா:ஸ்திஸொ ஹாதுகாமுந் பெ2ளி சொக்கட்கந் கெரி தொ2வி ஹொத்3யாஸ் மாத3வி ஹிங்க3ந் நாசு மஞ்ச். பெ4ளி ஸிங்கா3ர்கந் ஹாதும் காம்கெரி ஸாத்தக் ஜு2கு அந்து3ஸ்கந் தெ3க்காத்திஸொ மஞ்ச் கெரி தொ2வி ஹிந்த்யாஸ். ஈயொ பள்கார்நுந் ஹாதுமகா3ம் பி3ஸி பேட், பு3ட்டா மெநி கோநக் ஸவ்லாந் ஸிங்கா3ர்கந் விநராஸ்கி திஸொ ஹிந்த்3யெஸ். 

 

ஜு2க்கு க்2யாதி3 பொந்தெ3, விரோத்3 ராடு ஸெந்தொ சலெ ஜெ2க3டாம் ஜீக் பொந்து3நா த4மிஜியெவேளும், தெக3ஜொவள் ரீ: உக்கிலியெ பெ2ளி ஸிரேஷ்டு ஹொயெ ஸிம்மா:ஸநு ஹொல்லொ பி3ஸி பால்நொ கெரந் ராடு3கெ ஸிரஸ்ஹொல்லொ ரா:ந் ஹுஜாள் பால்நா ஸதிம் ம:ஜார் கா2ம்பு சொக்கட் ஸீ பு2ட்டுநாத்தக், பா2ட் நீ:த்தக் ஹெடி3, த்யே கா2ம்பு கெ3ணுகு3க் கெ3ணுகு3 ஸுத்3த3ம் கெரெ நொவ்வ வகா3 மொண்ணிந் ப4ந்த3ந். த்யே கெ3ணுகு3 ம:ஜார் ஸொந்நா தெக3ட் தொ2வந். தே3ஷ்பரிபாலந கெரந் ரஜா ரவுளும் ரா:ந் ஈ ஹுஜாள் பால்நா ஸதி, இந்து3ரு பெ3டொ ஸயந்தந் ஸொக3ந் ரா:நொ. தெல்லெகொ நம்ஸி பாய்ஞ்பொடி3 பொகு3ட3ந். தெல்லெகோஸ் ஸிரஸ் த3ண்டு மெநந்.

 

த்யே ஸிரஸ்த3ண்டு ஸொந்நா கொடுமும் பொ4வ்ரிலியவெ புண்யதீர்துந் க4லி, வஸுநா பூ2லுந் செர்சி ப4ந்தெ3 ஹாரமுந் க4லி, சொக்கட் ப2லுந்தே3ந் தி3ந்நும், ஸொந்நா பூண்கிந் ஸொந்நா பொட்டம் ப4ந்தி3ல்லியெ பொட்டமு அய்ஸ்துகெ லாம் ஸொண்டிம். நந்தி3நிந் கோ3ஷம் ஸெந்தொ தே3ந். தி3யெ ப2ல்லொ த்யே அய்ஸ்து ஸெந்தொ பா4டாம் சுட்டுக் அவந். தெல்லெ பா4டா சுட்டு ஹரும்ப3ம் ஹொய்யொ. யெமொ தீ2ந் வகா3ம் தொ4ம்டொ3 அங்கு3ந் ஒள வாத்3யமுந் தொ3நிந் ஸெரொ ரஜொகிந் தெக ஸெந்தொ மந்த்3ரி, புரோஹிது3, ஸேநாபதி, தூ3துவாந், ஸாரணந் மெநி இத்3யாதி பாஞ்ச்தெநு ஹொயெ ஒண்டெ கு3ம்பு ஸெந்தொ செரி அவஸுந். அய்ஸ்து மெளி எங்கொ ஸெந்தொ அவி ரெத்து ரா:ந் பா4டாம் சுட்டுபி2ர்லியவஸ். ப2ல்லொ அய்ஸ்துகெ லாம் ஸொண்டிம் தெ4ல்லிய ஸிரஸ்த3ண்டு மஞ்ச் ஸெஜ்ஜொ ஹிப்3பிரா:ந் கவி ஹாதும் எஜ்ஜிதே3ஸ். பா4டாம் சுட்டுபி2ர்லி தெகஹாதும் அவெ ஸிரஸ்த3ண்டு த்யே கவி நாசு மஞ்சுகெ வெது3ர்போகு3ம் தொ2வஸ்.

 

தெங்க3தெங்க3 ஸுபா4வுக் ருவ்வொ மெள்ளி உந்நொ பொட்நாஸ்த ஸொக3ந் ராட், தெக3ஸெந்தொ அவெ அஸ்கிதெநு தெங்கதெங்கொ மெநி ஹொயெ ஆஸாநாநும் ஓக்கோக்கு ஜி பி3ஸஸுந். வாத்3யமுந் தொ2வ்லியாத்தெநு அஸ்கி தெந்தெநு ஹிப்3ப3ந் தா2முந் அந்த3ள்ளி ஆசார் ப்ரபா4வ்தா4நு மஞ்ச் ஸெஜ்ஜொ ஒண்டெபோகு3ம் ஹிப்3பி3 ஹிந்த்3யாஸ். ஜெக3ந பாய்ஞ் ஸொம்மர் துக்கி தொ2வி மாத3வி நாசு மஞ்ச்ஹோர் ஹிங்க3ஸ். முல்லொ மஞ்ச்ஹோர் ஜெக3நபோகு கா2ம்பு3 ஜொவள் ஜி நசஸ்தெநொ ஹிப்3பு3ந மெநஸ்தெ பத்3த3தி3தா4நு தெநொ முல்லொ ஜி த்யேதா2மு ஹிப்3ப3ஸ்.

 

த்யே பத்3த3தி3தா4நுஸ் த3க3ரபோகு கா2ம்பு ஜொவள் ப்ரகி3ருதிக் அஸ்க ஹொயெதா3நு ஸெந்தொ நசந் அளிந் திளதெநு ஜி ஹிப்ப3ஸுந். தே3வு ஸ்துதி க3வந் க3வ்நி தீ3 விதுரம். சொக்கட் ப்ரபா4வுந் செடக்குகந் ரா:த்தகிந் ஹீந் ஹொயெ ப்ரபா4வுந் ஒட்டுகந் நீ:த்தக் ஹொநொ மெநி மெந்லி தே3வு ஸ்துதி க3வந். க3வ்நிந் தீ3 விதுரமுந் ஓக்கோக்கு க3வஸுந். ஈ க3வ்நி முஸந்வேள் த்யேதா2மு கு3ம்புகந் ஹிப்பி3ஹொதெ3 வாத்3யமுநஸ்கி வவ்ஜந்வேள் வாத்3யமுந் தொ3நி ஒட்டுகந் செரி அய்காஸ்.

 

வேணு கா3நு வாடுஸ் ஹிப்ப3ஸ் வீணெ நாது3. வீணெ நாது3தா4நுக் மெத்3த3ள் வவ்ஜிநி செரி ஹிப்ப3ஸ். ஈ மெத்3த3ளு ப2ராது நக3ரா ஸெத்3து. நக3ரா ஸெந்தொ த3க3ர ஹாதும் வவ்ஜந் ஒண்டெ தொ4ம்டா ஸெத்3து3. ஈ தீ3தெகொ கெக்கு நீ:ஸ்தக் அஸ்கி வாத்3யமுந் ஒட்டுகந் வவ்ஜ்யாஸ். தாளம் தொப்புநாஸ்தக் த்யேத்யே வாத்3யமுந் பத்3த3தி தா4நுக் ருவ்வொமெளி சூக் நீ:ஸ்த்தக் அஸ்கி வாத்3யமுந் வவ்ஜி முஸடெ3 ப2ல்லொ….

 

ராக3 ஆலாப3நெ கெரந்வேள் த்யே மோபுவேந் ஹொயி அய்குநார் மொந்நு பு2ரொ ஹொய்யாய். திஸொ வேந் ஹொநாத்தக் மோபு நிர்ணயம்கெரி க3வந் கீ3துக் தீ2ந்விதம் தளம் தொப்புநாத்தக் ரூப், ஹாரம், ஹாதும் ஸிங்கா3ரு அபி3நய வகாந் தெ3க்கடி, தெகதெக தோத்க மாத3வி பகு3ல்தொ2வி மஞ்சும் நாசுந் நசிஸ். நாசு ஸாஸ்தர் பொதிநும் ஸங்கெ3 வ்யாகரணும் ருவ்வொமெளி உந்நொ நீ:த்தக் பெ4ளி விஸேஷ்கந் அஸ்கிதெநு ஸாத்திஸொ நசி தெ3க்கடி3ஸ். 

 

ஸோள ராட் தெக3 ஸொந்நாம் ஹொயெ நிளஹாரம் மாத3விக் நாசுக்கிந், கீ3துக் ஸிங்கா3ர்கந் ஹொயெதா4நு ஸிரஸ்த3ண்டு மெநந் ஸம்மாந் தீ3, ஸிரஸ்த3ண்டுதா4ரி மெநந் நாவ் விஸேஷ்கந் க4ல்யாஸ். நாசு மஞ்ச்ஹோர் ஹிங்கி3 நசி, ஸிரஸ்த3ண்டு ஸம்மாந் க2ள்ளியாத்தெங்கொ ஒண்டிவாளும் ஸஸர்ஹொல்லொ ஆட் அப்ரஞ்சி பொ4கு3மாந் தே3ந் பத்3த3தி நாசு ஸாஸ்தரும் ஸேத்தெ மெநஸ்தெ இவர்நுந் பொதிநும் ஸங்கி3ரியொ தா4நுக் ஸோளராட் தி3யெஸ். 

 

த்யேதா4நு ஸஸர் ஹொல்லொ ஆட் அப்ரஞ்ஜி க2ள்ளியெ பூ2ல் ஸொக3ந் முகுல் ஹொயெ மாத3விக் நொவ்ரொ ஹொநொ மெநெத், கோந் ஸஸராட் அப்ரஞ்ஜி தீ3 தி ஹாரம் க2ள்ளஸ்கி தெங்கோ3ஸ் தீ ப்ராப்து அப்3ப3ய் மெநி மாத3விக் மாய் சித்ராபதி, ஹிரண்ஸோந் பெ3தி3ரிபெ3தி3ரி ஸாந் ஸநிரா:ந் ஒண்டெ தொ3வ்ரி ஜொவள் தீ3,  ஜவ்ணாந் லொளய்லேத் ரா:ந் பா4டாம் த4ட்3ட3ஸ். முகுல் ஹொயெ பூ2ல்ஸொக3ந் ரா:ந் கஜள்க4ல்லியெ மொ:ட்ட ஸிங்கா3ர் தொ3ளா மாத3விகெ ஹாரம் த்யே தொ3வ்ரி ஜொவள் ரீ: கோவலந் க2ள்ளியெஸ். தேக3ஸெந்தொ மாத3வி கொ4ம்மொ ஜியெஸ். மாத3வி ஸெந்தொ கோவலந் செரெஸ். தீ3தெநு தெந்தூ3ஸ்தி3ந்நு பொட்டளி ப4ந்தி3லி ஸொம்பு பொந்தி3யாஸ். 

 

மாத3வி கோவலநுக் பொட்டளி ப4ந்து3ல்லந்வேள்  தெக3ஹோர் மயாலும் மெங்க3ஸ். தெக3ஹோர் ப்ரேவ் வேந்ஹொயி தெக3 ப்ரேமிகந் ஹொயெஸ். தெக3ஸொட்டி3 ரா:ந் முஸுநா மெநந் ஸொக3ந் ஸதாஸர்வகாலமு மாத3வி ஸெரொ செரி ரா:த்தமாம் மித்ருகந் ரா:ஸ். சூக் நீ:த்த ப்ரபா4வ் ஹொயெ தெக3பா4ரி கண்ணகி ஹட்வந் தெக3 மொந்நும் ருவ்வொ மௌ;ளொ தொ2வ்லுநாத்தெநொகந், தெக3 கே4ர், கண்ணகிக் மூள்ஸெரொ விஸ்ரள்ளி மாத3வி கொ4ம்மொ தெக3ஸெந்தோஸ் ஸொந்தோஷ்கந் ரீ:யவஸ்.

 

ஸிங்கா3ர் ஹொயெ புகா3ர்பட்ணமு ஸொந்நாம் கெரெ ஹாதுகவ்நொ க4ல்லியெ மாத3வி, தெநொ ஸிரஸ்மஞ்ச் ஹோரவி, மஞ்சுர் ஹிங்கி3 லெ:க்காம் விஸேஷ் ஹொயெ ஸங்க்யாநு அக்சருந் பாஞ்ச் விதுரமுந், தமிழ்பா4ஷொ ஸங்கெ3 சார்வகா3 கீ3துந் தெக3 ப்ரபா4வுந், ஸெந்தொ செரெ வியார்விது3ரமு நாசுந் நசி தெ3க்கடி3 ஈ பு4லக3ஸ்கொ பொகு3ட3ந்திஸொ கெரிஸ்.

மஞ்ச்ஹோர் செவ்ட3ந் கெ3நி முஸெஸ்


மஞ்சு-மேடை, செவ்டத்தெ-அரங்கேற்றுதல், ஸொரிவ்-தொடர்பு, து4லி-பிரிந்து, ஸிரஸ்த3ண்டு-தலைக்கோல், ஸம்மாந்-விருது, நுக3ஸ்தெ-அனுபவித்தல், வொள-சில, திளொ-பல, பத்3த3திந்-பழக்கங்கள், ஸுசாநொ-குறிப்பு, கெ4டி3ஞாந்-வல்லவன், திறமைசாலி,  ரூப்-பிண்டி,  ஹாரம்-பிணையல், எழில்கை-தாளமு தா4நுக் ஸிங்கா3ர் கெரி தெ3க்கடந் ஹாத் ஸுந்த3ரஹாத், தொழில்கை-  பு4லகு3ர் சலந் வொளசல்நிந்,  காமுந் அஸ்கி கெரி தெ3க்கட3ந் ஹாத் பா3வநாஹாத்,  முத்3ரொ-அபிநயம், ஞாநவாந்-அறிவாளி,   பொதி-நூல்,  க2டுஸ்தணுந்-வல்லினம்,  முகுல்தணுந்-மெல்லினம், வேணு-புல்லாங்குழல், மஞ்ச்-மேடை,  மோபு-அளவு,  ஹுஜாள் பால்நா ஸதி-வெண்கொற்றக்குடை, ஸீலுத3ண்டு-செங்கோல், ஸுபா4வ்-தகுதி.

User Comments

Question : 4
+
9=