Sourashtra Time
NOW AVAILABLE IN READY STOCK. RUSH YOUR ORDER FOR hiinun caLisye, hitavun caLisye and cunuk caLisye for Rs. 250/- ONLY.
Advertisement
binthulA kheni-7

5. இந்து3ருக் கா3மஸ்க ஸெந்நு கெரந் கெ2நி

 

(புகார் பட்ணம் மருவூர் பாக்கம், பட்டினப்பாக்கம் மெநி தீ3 வித3ம்க ஸே. புகா3ர் பட்ணமு விஸேஷ{ந் த்யேட் ஜிவந் திளவித3மு ஜெநுல்நு இந்து3ருக் ஸெந்நுகெரி கொண்ட3ல்லிய லெட்சணுந் ஸங்க3ந் யெமொ தே3வுக் பாய்ஞ் பொட3ந் வித3முந், ஸெந்நுந் கிஸொ சலரியொää ஸெந்நு ஸொந்தோஷ{ம் மொந்நு தி4ல்ல ஸொடெ3 அம்பு3லாந் ஸெந்தொ பை3லாந் ரூஸ் அவள்ளரியொ, கண்ணகிக் த3ய்ரொபோகு தொ3ளொகிந் மாதவிக் ஜெய்நொ போகு தொ3ளொ த்யேவேள் மிஸ்காரியொ. ஈயஸ்கி யெமொ ஸங்க3ராஸ்)


விஸ்ரந் லாடுந் தொ2வ்ல்ரி:யெ ஸமுத்3ருக் கேடு வஸ்தர்கந்கிந் தெ3க3டு3நுக் தெக ஹேமு ஸ்தநம்கந்கிந், த்யே தெ3க3டு3 ம:ஜார் த4மந் மஹாநெத்3தி3 தெநொ ஹேமுர்க4ல்லந் மொதிஹாரம்கிந், ஹொல்ல அட்காந் சுநுகு களவநி மேகு3ந், தெக ஸிரஸ{ ஜொ2டகந்கிந் தொ2வ்ல்ரி:யெ விலாஸ்கந் விஸ்தார் ஹொயெ த4ரீரளி தெக3 ஸிரஸ்ஹோர் ப2ங்கு3ர:யி ரா:ந் ஹந்தா3ர் மெநந் மொ:ட்ட ப2ங்கு3லந் வஸ்தரு தொ3ப்3பி3 தூ3ர் ஜாஸ்திஸொ உஜெத்தெநொகந், ஈ பு4லகஸ்கொ உடா3வ் கெரந் கி4ரணுந் பெர்ப்பிலியவி ரா:ந் க2வ்நஸ்வாந் ஹொயெ ஸ{ரித் க2வ்நஸ{ம் தெ3க்கயெஸ். 


ஸமுத்3ரு ஸேத்தெ கா3முக் பட்ணம்மெநி மெநஸ்தகிந்ää ஸமுத்3ரு லத்தாம் தீருஹோர் ரா:ந் வொளபா4டாந் செரெ தா2முக் பாக்கம் மெநஸ்தக்கிந் த்யேகாலும் பத்3த3தி3கந் ஹொதி3ரெஸ். புகா3ர் பட்ணம் கிஸொ ஹிந்தெ3ஸ் மெநி பெ4ளி சொக்கட் இவர்கந் ஈ ஸர்கு3ம் இளங்கோ ஆர்யாந் ஸங்கி3ராஸ்.


செந்து3ஹ{ஜாள் பொட3ஸ்திஸொ அகாஸ்ஹ{டொ ரா:ந் நெவ்டொ3கிந், மொ:ட்டாலெ ஸொம்முந் தொ2வந் அராந்ரா:ந் தா2முந்கிந் ஹரிநு தொ3ளொ ஸேரு ந:ந்நகந் புட்டொ கெரெää வரொ ஜாந் அள்டாந் ரா:ந் ரவுள் ஸொக3ந் மொ:டொமொ:ட கே4ருந்கிந் புகா3ர் பட்ணமு ரி:யெஸ். த்யே ஸநாருந் மெங்கி3 ஹொல்லஜாந் முஸ{நா பெ3தி3ரி ஹிப்3ப3டந்ää ஹீந் ஹட்வுல்நாஸ்தெ யவநர்நுந் ரா:ந் தா2முந் ஸே. கிரேக்கர்நு, ரோமாநியர்நு மெநந் விதேஷிநுக் யவநர் மெநி மெந்ராஸ்.


பொல்காம் கெரி பநிம்தெலியவந் தாரும் ரீ:யவந் ஐஸ்வர்யமுநுக் தெ4ரி தெங்க3தெங்க3 தே3ஸ{ந் ஸொட்டி3 தே3ஸ் ஜாந் தே3ஸாந்தி3ரிந் ஸெந்தொ திள தே3ஸ்வாநுந் கவ்லயி ரா:ஸ்திஸொ ஸமுத்ரு தீருர் ரா:ந் கே4ருந்கிந், கெ4ட்டிகந் கவ்லெ ரெங்குநு, வஸ{நா பு4ர்காந், ஸிள்ள ஸிர்க்கணுந், பூ2லுந், வஸ{நா தூ4மவந் ஸொம்ப்3ராணி அங்கு3ந் மேட்ஹொயெ ஸ{க3ந்தமு பு4ர்காந் விக்கந் வணிகு3ந் லொளய்லி ரா:ந் பா4டாந் ஸே.


பஷ{த், கெண்டா3ம் ஸிங்கா3ர்கந் விநிதே3ந் ஹாதுமகா3ம் க்2யாதி பொந்தெ3 விந்கர்நு ஜிவந் தா2முந் ஸே. பஷ{த், பவளமுந், சூக் நீ:த்தெ மொதிந், அப்ரஞ்ஜிந், வய்ரமு தெ3ய்டா3ந் இக்கெஸ்மெநி ஸங்க3ந் முஸ{நா பொ4ரி அட்கய்லி ரா:ந் போ2ளுந் பொ4ரெ விஸ்தார் ஹொயெ மொ:ட்டமொ:ட்டாலெ அங்கி3டி3பா4டாந்ஸே. கொட்கோட் ரீ:யவயொ மெநஸ்தெ பே4துந் களயெ பொ4ண்ணமுந்கிந்ää ஸாள்ää ர:கிää கொம்பு3ää ஜொ2ள்ளொ மெநந் ஆட் விது3ம் வெக்ளவெக்ளகந் செர்சி தொ2வி ப்4யார்கெரந் வர்தகுபா4டாந் திளயொ த்யேட் ஹிந்தெ3ஸ்.


பிட்டு, அப்பம் ஹந்தி3 விக்குநாருந்கிந், கௌ;ளு விக்குநாருந், ம:ளிதெ4ரி விக்கந் ம:ர்கி3யாந், ஹ{ஜாள்மீட் விக்குநாருந், நக3ல்பாந் விக்குநார், திள வித3மு மாம்ஸ{ந் விக்குநார், தெய்ல் விக்குநார் அஸ்கி ஸெஜ்ஜகந்ரா:ந் திளவகா3ந் பொ4ட்ணமுந் பொ4ரிரி:;யெ அங்கி3டி பா4டாந் த்யேட் ஸே.


கஸாம் தம்பு3ரமும் பாத்ராந் கெரி தெ3நாருந், ஹொட3யி காம் கெர்நாருந், பொ3லிம் ஹொயெ ஹாத் ரா:ந் கஸாருந், சித்ருந் தத்ரூப்கந் லிக்குநாருந், மத்திம் பிள்டிந், விக்ரஹம் கெரந் கு2ம்பா3ருந், ஸொந்நொ ரெத்தநு காமுந் கெரந் ஸொநாருந், வஸ்தர்நுந் ஸிவந் ஸிம்பிந், கெஷணுந் ஸிவ்நாருந் மெநி பா4டாந் ஒளொயொ த்யேட் ஸே. பொட்ட3ல்நுந், நெட்டிஜா2டு பொல்காநுந் தொ2வ்லி திளவகா3 ரூபுந் ஸிங்கா3ர்கந் கெரி தெ3க்கடி3 ஜிவ்நாருந் மெளி த்யேட் ஸே. இஸொ சூக் நீ:ஸ்த்தக் ஹாதுகாமுந்ஹால் திள வகா3 ஜெநுல்நுந் செரி ஜிவந் தா2முந் த்யேட் ஹொதெ3ஸ்.


வேணு வீணெ இஸாந் வாத்3யமுநும் ரீ:யவந் ஸங்கீ3துந் சூக் நீ:த்தக் வவ்ஜி கீ3துந் க3வந். ஸங்கீ3து ஸாஸ்;தர் அந்த3ள்ளியெ மொ:டமொ:ட ப4வ்துல்நுந் ஜிவரியொ தா2முந் த்யேட் ஸே. அங்கு3ந் ந:ந்நந:ந்ந ஹாதுகாமுந் கெர்நாருந் ஸெந்தொ து3ஸ்ர தெங்கதெ4ரி காம்கெரந் காம்கெத்தாந் செரி ஜிவந் தா2முந் த்யேட் ஸே. இஸொ சூகுந் கயி நீ:த்தெ ஸ்ரேஷ்டுகந் விஸ்தார் ஹொயி ஹிந்தெ3 தா2மூஸ் புகா3ர் பட்ணமு ரி:யெ மருவூர்பாக்கம். 


மொ:ட்டகந் ஹொயெ ராஜபா4டொ ஒண்டெ பட்டிநப்பாக்கமு ஹிந்தெ3ஸ். தெக3த3டி3 ஜ2ண்டாவ் ஸெந்தொ ரெத்துந் ஜாந் பா4டொகிந்ää அங்கி3டி பா4டொகிந், ஸ்ரேஷ்டு பொ4ரெ வணிகு3நுந் ரவுள் ஸொக3ந் கே4ருந் ரா:ந் பா4டாந் ஸே. வேதுந் களயெ ப்ரோஹித் அய்யாந் ரா:ந் கே4ருந், பு4லக3ஸ்க ப்ராமபொட3ந் ப்ரஜாந் ஹொயெ ஜுநத்வாநுந், ஒய்து3ந், தி3ந்நுந் வடகெரி ஸீ லெ:க்க கெரி ஸாந் ஜோஸ{டு3ந் இஸொ அஸ்கி ஜெநுல்நு வெக்ளவெக்ளபோகு3ம் ஜிவந் தா2முந் த்யேட் ஹிந்தெ3ஸ். மொதி ஹாரம் ப4ந்து3நாருந், ஸிங்கா3ர்கந் கடந் ஸங்கு3ம் ஹாது3கவ்நொ கெர்நாருந் ஜிவந் விலாஸ் ஹொயெ மொ:ட்ட மொ:ட்ட பளாந் ஹொதெ3ஸ். ராஜ்ய ஸத3ஸ{ம் ராஜாக் ஹிப்3பி3லி தெக க்2யாதி3ந் க3வ்நாருந், பி3ஸிலி க3வ்நாருந், வேள் லெ:க்க கெரி ஸங்கு3நாருந், ஸொம்மு ஸொமந்து3ந் க4ல்லி ஸிங்க3ர்லி ஜெநுல்நுக் ஸொந்தோஷ் தே3ந் நாசளிந், காமரஸநுந் நுக3ஸ்திஸொ கெரந் பொ4தி3ரிநுந், மஞ்ச்ஹோர் நசந் காமூஸ் காம்க தொ2வ்ல்ரி:யெ நாசளிந், ஸங்கெ3 காமுந்கெரி முஸட்3நாருந், கே4ருகாமுந் கெரந் பை3லாந் அஸ்கிநாந் ஜிவ்நம் கெரந் தா2முந் த்யேட் ஸே. தெங்க காமுநுக் ஹொயெ தா4நுக் தெட்டத்தெ, பு2வத்தெ வாத்3யமுந் ஸிக்கிலி வவ்ஜுநாருந், திள விஸேஷ{க் ஜீ க3வ்நிக் ஹொயெதா4நு வவ்ஜந் பண்டி3த3ர்நுந், ராஜ்ய ஸத3ஸ{ம் வத்தொகெரி, து4ங்கி நசி அபி3நயம்கெரி தெ3க்கடி3 அஸ்கிநாக் அஸொ அவடி3 ஸொந்தோஷ் கெரந் விதூஷகர்நுந் வெக்ளவெக்ளகந் ஜிவந்தா2முந் ஹொதெ3ஸ். கொ4டா3நுக் பி3ஸ்ஸ சலட3ந் கொ4ட3க்காருந், ஐஸ்துக் ஸம்ரக்ஷணொ கெரந் ஐஸ்துகார்,  ரெத்துஸொட3ந் ஸாரதி, அத்3து3 களாநாஸ்தெ தீ4ருடு3 ஹொயெ மொவ்ராந், ரவுள் சுட்டு ரி:யெ மொ:டமொ:ட கே4ருந் ஸெந்தொ ரா:ந் எங்கொ ஸோந் திள ஜெநுல்நு செரி ஜிவந் ஸிரேஷ்டு ஹொயெ மொ:ட்டாந் பொ4ரிரா:ந் க3வ்நாருந் க3வ்நிம் தொ2வி க3வந் க்2யாதி பொந்தெ புகா3ர் பட்ணமும் பட்டிநப்பாக்கம் ஹிந்தெ3ஸ்.


தி3 மொ:டமொ:ட ராடு3ந் ஜ2கட் தெ4ரி அவந்வேள் ரா:ந் ஜ2கட்த3ள் கே4ருக் ம:ஜார் ரா:ந் த4ரிர் ஸொக3ந் மருவூர்பாக்கம்கிந் பட்டிநப்பாக்கம் மெநந் தீ3 தா2முந் ஹொதெ3ஸ். த்யேட் ஸெஜ்ஜெ ஸெஜ்ஜெகந் ஹொடிஹிந்தெ3 ஸிள்ளதே3ந் ஜா2டுநு கா2ம்பு3கந் ஹட்விலி தெமொ ப4ந்தெ3 அங்கி3டி3ம் ஸேத்தெ பொ4ண்ணமுந் விக்குநார் க2ட்3நாருந் கெரந் ஸெத்3து3ந் கெக்கு நீ:த்தக் அய்காந் விஸேஷ் ஹொயெ தீ3ஸங்கி3டி3. த்யே அங்கி3டி3 பா4டாம் சைய்த்ர ம:டாம் சைய்த்ர நட்சத்ரும் புண்ணிம்செரி அவந் தி3ந்நும் கா2ல் விலாஸ்கந் ஹொல்லொ மோநகந் ரா:ந் ஜீக் ஹொயெ அய்து3 ப4லொ தொ2வ்ல்ரி:யெ முஸ{கு3ந்தந் மெநந் ராடு3க் அவந் து3க்குந் திர்ச்சி தோ2வ் மெநி இந்து3ரு ஸங்கி3 த4ட்டி3யதா4நுää முல்லொ அவிசெரெ ப3ந்தோ3பஸ்து பூ4து த4வ்ரொ ஸே. த்யே த4வ்ரா த4டொ3 ஸொம்மர் ரா:ந் பொ3லி மிட்டர் கெந்நுகிந் தோ2ர் செர்சி ஸிஜ்ஜடெ3 பதா3ர்த்துந், தீளு உண்டொää பா4த், பூ2ல்நுந், ஸ{க3ந்து ஹொயெ தூ4பமுந் ஸெரொ கீ2ரு க4லி பாய்ஞ் பொட்3யாஸ் மொவ்ரொ குலமு அளிந். ப2ல்சொ பை3லாந் தெ3ய்வுக் பாய்ஞ் பொட்3லி ஜெதொகந் ஹாத் தெ4ல்லி க2ளிதெ3க்கடெ3 நாசுக் துணங்கை3 மெநி மெநந். ஜு2க்கு ஜுந்நொ ஹொயெ நாசுகந் குரவை நாசு ஒண்டெ. ஜெநுல்நு ம:ஜார் நாவ்பொடெ3 நாசுகந் ஈயெ ஹிந்தெ3ஸ். வாத்3யமுநு ஸங்கீ3து3க் ஹொயெதா4நு திள கலாகார்நுந் செரிக2ளத்த ஸொக3ந் ரா:த்தெ எகொ3 விஸேஷ். அம்ரெ கா3மு ராட் பரிபாலந கெரந் ஈ தீ3 தா2மு அஸ்கொ பூ4குரோக்கிந், விரோது3ந் ஹெட்லி, பொவ்ஸ் பீக் பொ4ர்நொ மெநி நந்தி3ல்லி க3வி த்யே மொவ்ரொ குலமு அளிந் ஸொந்தோஷ்கந் ஸிங்க3ர்லி த்யே தீ3 நாசுந் க2ளி பெ4ளி விஸேஷ்கந் ஸெந்நு கெரராஸ்.


சோளராட் முஸ{குந்த3ந் மெநந் ரஜொ தே3வாதி3தே3வுநு பஷம்மு ரீ: ஜ2கட் கெரி ஜீக்3 பொந்தே3ஸ். தெல்லக பொ4குமாந்கந் இந்து3ரு புகா3ர் பட்ணம்கிந்ää ரஜாக் கப3ட3ஸ்த்தக் தேஜஸ் ஹொயெ பொ3லிம்ஹொயெ பூ4த் ஒண்டெ தி3யெயொ. த்யே பூ4த் காவேரி பட்ணமு தீ3ஸங்கி3டி3ம் ரீ: ஹிப்3பி3 ரஷணொ கெர்லேத் ஸே. இந்து3ருக் ஸெந்நு கெரந்வேள் ஹரும்ப3மு புகா3ரும் ஜிவந் ஜெநுல்நு த்யே பூ4துக் பொ3லி தீ3 நம்ஸிலி அவத்தெ பத்3த3தி.


மருவூர் பாக்கமு சுட்டு பொ3லிம் ஹொயெ தீ4ருந் திளதெநு ஜிவ்லேத் ஹிந்த்3யாஸ். பட்டினபாக்கமு லெகு3த்தொ ஜ2கட் சைந்யுந் அய்து3ந் ஸெரொ திளொ தீ4ருந் ஜிவ்லேத் ஹொத்யாஸ். ஈ தி3வித3 தீ4ருநு கு3ம்புந் த்யே மொ:ட்ட பொ3லி மிட்டரு ஸொம்மர் ஜியாஸ். ஜீக் பொந்த3ந் யோக்3யதெ3 ரா:ந் அபுல்ராடுக்ää தெக3 அவந் கெஷ்டமுந் கடிஹெடி3 ஜீக் தெ3நொ மெநி மெந்லி நம்யாஸ். த்யே ரஷணொ கெரந் பூ4துக் பொ3லி ஹொயெத் தெநூஸ் பொ3லிமுக் எல்கெ ஹொயி பொ3லிம்வாந் ஹோந்மெநி ஹ{ப்3ப3ந் மொந்நும் ப4வாட்தகி மெநஸ{ந்.


தெ3க3டொ3 க2ள்ளி கவட்டெம் ரீ: விஸ்ரந் வொள ஸிப்பாயிந் அவ்யாஸ். ஹாதும் ப4லாய்து3 தெ4ல்லியாத்தெநு திளொ தெநு. களொ கெ2ஷணும் கெரெ பி3ந்துப4வ்லிந் க4ல்லி அவ்யாஸ். தெநு அஸ்கிதெநு தெங்க3தெங்க3 கா2ந்து3ர் ஹல்லி ப4வாட் தக3ஸ{ந். முல்லொ ஜ2க3டொ சலந்வேள் ஜ2கட்த3ள் தெங்க3யகெர்லி தீ4ருடு3ந்கந் ஹொத்3யாத்தெநு, மொ:ட்ட ஜ2கட்த3ள்ளு விஸ்தாரும், ஸியாத்தெநு த4க்கஸ்திஸொ தொ3ளாம் ரீ: விஸ்தவ் பொ3டந்ஸோந் மல்லியாத்தெநு. திஸாதெநு தெங்க களவநி ஸெரிர்ää ஜீக3; ராட் ஜீக்3 க2ள்ளந்த3க் மெநி நம்ஸிலி த்யே பொ3லி மிட்டரும் கடி3கடி3 தொ2வஸ{ந். த்யேவேளும் பொ3லியவெ ஜீவுநுக் கா2ந் த்யே பூ4து ஸெத்3து கெ3ஜநாந்ஸோந் சரூபோகு3ம் ஹ{டி ஹிப3ப3ஸ். தெக ஸெந்தொ நக3ரா ஸெத்3து3ந் மெளொ செரி அய்காஸ். இஸொ ஸ்ரேஷ்டு ஹொயெ நரபொ3லி பூ4துக் தி3யாஸ் புகா3ர்பட்ணமு ரா:ந் பொ3லிம்ஹொயெ மொவ்ராந். 


திருமாவளவந் மெநந் சோள ரஜொ மொ:ட்ட விஸ்தார் ஹொயெ தமிள்தே3ஷ் தெக சுட்டுமுட்டும் ஸேத்தெமாம் தெக ஸெந்த3ர் தோ2க்செடி3 மல்லந் நீ:த்தக் ஹொயெஹால் ஜ2க3டு3ம் ஜீக்3 பொந்து3நொ மெநந் ஆஸொ வேந்ஹொயெஹால் புண்ணுவெக்கில்லிகிந் ஜாந் உத்தர் பு2டாம்ää விரோதி3நுக் வெக்கில்லி தெக க2ட்3கொ3ää ஸதிää நக3ரா அஸ்கி ஒண்டெ சொக்கட் தி3ந்நும் த4ட்3டி3யெஸ். தெக3 பொ3லம் பொந்தெ3 கா2ந்து3ர் ஈ உத்தர் பு2டாம் விரோதி3நுக் அப்3ப3ள்ளி ஜீக்3 பொந்து3நொ மெநி ஹட்விலி புண்யதி3க்கு ஹொயெ உத்தர்போக் ஸீ தெக3 ஸைந்யு ஸெந்தொ ஜியெஸ். திந்நாத்தெ தெக3 ஆஸொ பஸ்கட் ஜீ ஹீந் கெரத்தஸோந் ஹிந்நாதெக3ட் மெநந் இமயகி3ரி அட்3ட3ம் பொடி3 நஸ்தியொ மெநி ரகு3லெஸ். தே3வாதி2தே3வர்நுந் வாஸம்கெரந் ஹிமயகி3ரிம் தெக வாக் ஜ2ண்டா3வ் க3டெ3ஸ். தியெ ஹிந்நாத்3ரி ஹொயெ ஹிமயகி3ரி த3டி3 ஜநொ மெநந் தெக ஆஸாந் த்யேஸெந்தொ ஸொட்3டி3கிந் ஸோள தே3ஸ{க் பி2ரெஸ். அவந் வாடும் உத்தர் தே3ஸ{ ரஜாந் வொளதெநு தெக3 பராக்3ரமுநுக் த4க்கி மல்லந் முஸ{நாத்தக் பொ4கு3மாநுந் ஜு2குயொ ஸ{ல்கம்கந் தி3யாஸ்.


பநி லாடுந் பொ4ரிரா:ந் ஸமுத்3ருஸ் து3ருகு3கந் தொ2வ்லி ஹிந்தெ3 வஜ்ர தே3ஸ{ ரஜொ மொதிஹண்டொ3 தி3யெஸ். க2ட்கா3 ஜ2க3டும் மஹாஞாநவாந் ஹொயெ மக3த3தே3ஸ{ ரஜொ, பு2ள்ளொ விரோத்3கந் ரா:நாஜியெத்மெளி, ப2ல்லொ ஜீக3; பொந்து3நாத்தக் ஒடி3 வித்3யா மண்ட3ப் மெநி ஒண்டெ ஸ{ல்கம்கந் தி3யெஸ். அவந்தி3 தே3ஸ{ ராட் ஜு2கு மேட் ஹொயெ காம்தா4முந் ஹொயெ த4டாதொரந் ஒண்டெ ப்ராமகந் தி3யெஸ். ஈ தி2நூயெ ஸொந்நொகிந் மொதி செரி ப4ந்த3டெ3யோஸ் ஹொயெதி மௌ;ளொ நகா3ஸ் காமுநும் மேட் ஹொயெ ஸொநாருந்மெளி ஸீ ரா:நாந் தியெ ஹாதுகாமுந்.


ப2ருநு பிக்கு ஹெட3த்தக் ஹேதுஹொயெ விஸேஸ{ந் ரா:ந் தீ தீ2ந் தே3ஷ{ ராடுநு ஒள்டு3ந்ää தெங்க3 காலும் தே3வாதிதே3வுநுக் ஸஹாவ் கெராஸ். தெக3 விஸ்வாஸ் தெ3க்கட3ந்ஸோந் தே3வலோகு3 கஸார் மயந் கெர்தி3யெயொ தெல்லெ தி2நூயொ. தெல்லெ புகா3ர் நக3ரிக் க2ள்ளியவி ஒட்டுகந் தொ2வி ஒண்டெ மண்ட3ப் ப4ந்தி தொ2வெஸ் திருமாவளவன். ஜுட3த்தக் அப்ரூப் ஹொயெ த்யே மண்ட3புக் சித்ரு மண்ட3ப் மெநி மேடிந் அஸ்கிதெநு ஆச்சர்யுகந் பொகு3ட்ரியாஸ்.

விதே3ஸ{ம் ரீ:யவெ நொவ்வ ஜெநுல்நு, தெநு க2ள்ளியவெ பொ4ட்ணமுந் மொள்டொ ஹொல்ல தெங்க3நாவ் லிக்கி கு3ர்து களாத்திஸொ கு3ர்துசித்ருந் ஸெர லிக்கிää விதே3ஸ{க் த4ட்3ட3ந் பொ4ண்ணமு, விதே3ஸ{ம் ரீ:யவி ஹ{த்ரடெ3 பொ4ண்ணமுந் மொள்டொ மொள்டகந் காவேரி கெட்டர் வாட்ஸார்வ ஓர்த அட்கயி பொடி3 ஹிந்தெ3ஸ். ஸீந் நீ:த்த ஹிப்3பி3லி பரிபாலந கெரத்தக் பால்நார் நீ: த்யேட் ஸேத்தெ பொ4ண்ணமுநுக் பா3த்யதொ3 ஸேத்தெநுந் நீ: பாலநாந் ஸ{ட்டெ ஸொக3ந் ஹிந்தெ3 த்யேட் எக3ர்மிஞ்சி கோந்தி சொர்நொமெநி ஹட்வி சொர்தியா மெநத் தெங்க3 கெ3ளொ து3வ்நொ அவஸ்திஸொ த்யே மொள்டாநும் ஒண்டெ துக்கி தெங்க3 தொ3ஸ்கர் ஹிங்க3டி3 விஸ்தார் ஹொயெ ரித்தஸபாக் சுட்டு பி2ரடெ3த்தேஸ் த்யே காலும் பத்3த3தி3கந் ஹொதி3ரி:யெஹால்ää சொர்நொ மெநி ஹட்வுநாரஸ்கி த4க்கி ஒண்கந். த்யே ரித்தஸபொ3 ரா:ந் தா2முர் ஒண்டெ தெ3ய்வுகந் பூ4த் ஒண்டெ பால்நகெர்லி புகா3ர் நக3ரிம் ஹிந்தெ3ஸ்.


பாட் ஒங்க்3யாத்தெநு, ஹொட்3நி உந்நாநு, வத்தாந்கெரந் முஸ{நாத்தெநு, காந் அய்க்காநாத்தெநு, ஆங்கு3முர்கி3 ஜாத்திஸா மொ:டரோக் கெராநு பு4டி3 பநிக4ல்லியெ  கெ4டி உந்நொ நீ:த்த சொக்கட் ஸிங்கா3ர் ரூப் அப்3பி3ää ப2ல்சொ தீ2ந்சுட்டுபி2ரி வந்தி3ல்லி ஜாஸ்திஸொ ஒண்டெ ஹிரோஸ் த்யேட் ஸே. எகொ3 ஹிரோஸ் ஸபொ3 மெநி மெநஸ{ந்.


வஞ்சநொலெந்த வொளதெநு ஹொக3த் க4லெஹால் மொந்நு பிஸக4லயாத்தெநு, விக்கு க2யி மொந்நு கிஷ்கிட்டில்லி பா3தொ3 பொந்த்யாஸ்தெநு, விஸ்தவ் ஸொகந் விக்கு தொ2வ்லிய நாகஸாபுகெ மோநஹொயெ தா3த்ஹோர் சவ்நி பொட3;யாத்தெநுää தொ3ளொ பிஸ்கய்லி ரா:ந் து3ஷ்டாத்மொலெந்த ஜு2க்கு பிக்கு பொந்த்3யாத்தெநு அஸ்கி ஒண்டெவாள் சுட்டுபி2ர்லியவி வந்தி3லியெ கெ4டிம் அஸ்கி பா3தாந் ஜவடி3 காந்தி தே3ந் லாம்ஹொயெ காந்தி தெ3க3டொ ஹிப்3பெ3 ஸபொ3 ஒண்டெ த்யேட் ஹொதெ3ஸ். தெல்யகொ லாம்தெ3க3டொ ஹிப்3பெ3 ஸபொ3 மெநி மெநஸ{ந்.


தபஸ்விந் ரூப் ஜ2கிலி மொந்நுபோ4ர் ஹீந்வாடும் சலந் ஸ்திதி2ம் ரா:ந் ஹீநுவாநுந் நஜ்ஜெ சல்நிம் பி3ஜ்ஜெ ஸிந்நளிந்ää ராடுக் ஜொவள் ரீ: விரோத்3கந் ஹீந் கெரந் மந்த்ரிää வெக்ளதெக பை3லாநுந்ஹோர் ஆஸ்தபொடி3 ஹிண்டு3நாருந், ஸத்வாசு ஸொட3டி3கிந் மித்தாந் ப்ரதியக்ஷ ஸங்கு3;நாருந், மித்தவாசுந் ஸங்கி3லி சொட்3டொ3 ஜிவ்நம் கெரந் ஸ்வபா4விந் எநு அஸ்கிதெநு மொர் ஹாதும்ஸேத்தெ ப்ரேவுதோ3ரும் ஸம்டிநி பொட3ந்மெநி சார் தி3க்கு கா3முந் அய்காஸ்திஸொ க2டுஸ்ஹொயெ க4டிஸெத்3து3ம் ப4வாட் தக3ந்ää பூ4த் ஸேத்தெ. த்யே தா4நு திஸாதெங்க3 ஹாத்தெ4ர்லி மரி கா2ந் சரூபோகு3ம் பூ4த் ஹிப்ப3ந்,ஸெந்துபூ4து ஸபொ3 ஒண்டெ த்யேட் ஹிந்தெ3ஸ்.

 

ராஜ்யமுந் சலந் சொக்கட் ராஜ்யநீதி ஸிங்க3யி ஸீலுத3ண்டு வகு3ண்டகந் ஹொயெத் மெளிää தெ4ரும் ஸங்க3ந் ஸபா4ம்ரா:ந் ந்யாயவாநுந் ஸாஸ்தர் தொப்பி தெ4ரும் ஸங்கெ3த்மெளி யோக்போகும் ஒங்கி3லி ந்யாவ் தி3யெத்மெளிää ஜீப்ஹோர் பா4டகந் ஸங்கு3நாஸ்தக் பிக்குஹோர் தொ3ளாம்பநி லுச்சாஸ். திஸொ ரொட்ளி ஹிப்3பிரா:ந் பபி3லி ஒண்டெ ஹிந்தெ3 பபி3லி ஸபொ3 ஹொதெ3ஸ். ர:த்ததா4நு ஜிவ்நமு ஸாஸ்தர் அந்த3ள்ளியெ க4நவாநுந்ஹால் பொகு3ட3ந், பாஞ்ச்வித3மு ஸபா3நும், க2டு3ஸ்ஹொயெ வெக்ளவெக்ள பொ3லிம் தீ3 ஜெநுல்நு திளதெநு வந்தி3ல்லி பொகு3ட்யாஸ்.


இந்து3ருக் பா3த்யதொ3 ஹொயெ கடு2ஸ் அய்து வஜ்ராய்து3. த்யே ரா:ந் த4வ்ராம் வஸ{நொ நெர்பிலி ஸேத்தெ நக3ரா. ஜ2க3ட்த3ளும் ஜாத்த முல்லொ ஸொம்பு3ராணி தூ4முந் ஜதொ, வெக்ளவெக்ள ஸ{க3ந்தம் ஹொயெ பூ2லுந் தகி3 புஜெகெரந். தெகஹால் த்யே நக3ரா கொ2ப்3பி3ம் வஸ{நஸெந்தொ ரா:ய் மெநந். சொக்கட் ஹ{ஜாள்வநி ஐராவத3ம் மெநந் ஐஸ்து தே3வராட் ஹொயெ இந்து3ருகெ பா3த்யு ஹொயெயொ. த்யே ஐஸ்துக் விஸேஷ்கந் ஸிங்க3ரால் கெரெ வஸ்தர் பி2ரடி3 தெக3 ஸி;ரஸ்ஹோர் த்யே வஸ{நொ பொ4ரெ நக3ர்h ஹிங்க3டி3 தொ2விää இந்து3ருக் ஸெந்நு சலந் வேள் ர்P: ஸெத்லாம் முஸந்லெந்து சலந் விவர்நுந் நக3ரா ஹநி ஸெத்3து3கெரி த3ண்ட3காள் கா3மஸ்க ஸங்கி3லிகிந் ஜாய். கா3மு பொவ்ஸ்பொடி3 பீக் வேந் ஹொயி பு4லக3ஸ்க ஸவ்;ரியம்கெரி தொ2வத்தக் த்யே த4வ்ராம் ரீ: இந்து3ரு பாலநொ கெர்நொமெநி மகி3லி மங்க3ல ஜ2ண்டா3வ் அகாஸ் அந்த3ந் தூ3ரும் செவ்ட்3யாஸ்.


ஸெந்நுகெ பா4டாம் மரகத3ம்கிந் வய்ரமு தெ3க3டா3ந் செர்சி தொ2வி ப4ந்தெ3 பவளமு ஹொயெ கா2ம்பு3ந்ää ஸொந்நா முகு3ட்3 நெர்பி மொ:டமொ:ட ஹொள்டாந் ஸெந்தொ ப4ந்தெ3 ரவுளுந் ஸே. த்யேட் த4டொ ஸொம்மர் மோந கொம்மும் கெரெ ஜ2கநொ தகி3 பா2ட்கெர்லி ப4ராட3வெ மொதிகெ காந்திஸெர ப4ந்தி3,மங்க3லு ஹொயெ வங்குடா ரூபும் கெரெ ஹாரம் ஸொக3ந் வங்குடொ கெரடெ3 ம:ளிதொரண்கந் ஹிந்தெ3ஸ். சூக் நீ:த்தக் நிள்சிரா:ந் அப்ரஞ்ஜி கெரெ பூர்ணகு2ம்ப3ம் மடி3 தொ2வ்ர்யாஸ். சொக்கட் ப்ரகாஷ்கந் மொல்க ஸொடி3 ஹொடி3யவெ ஹண்டி3ந்ää தி3வ தெ4ல்லிய அளி பபி3லிதி3வொ ஸொந்நா ஜெ2ண்டாவ் ப2ண்ட கே2ஸ{ந் பொ4ரெ விஜநொ, ஸ{க3ந்த3மு பு4ர்காந் ஸெர பா4டாம் ஜாந்வாஸ் அவந் இந்து3ருக் ஸீகிந் ஸ்வாக3த் கெரத்தக் கே4ருகே4ரு ரெ:ய்லி ஹொத்3யாஸ்.

பை2லொ ஸங்கெ3 தா4நு மந்தி3ரிää புரோஹிது3ää ஸேநாபதிää தூ3து ஸங்கு3நார்ää ஸாரணர் மெநந் பாஞ்ச்மஹாகு4ம்புகிந்ää ரஜாக் யோசநொ ஸங்க3ந் ஆட் தீ4ருநு கு3ம்புகிந்ää ராடு3 பெ3டாந்ää ப்4யார் கெரந் வணிகு3நு பெ3டாந்ää பி3ஸ்ஸொ ஜாந் கொ4டா கு3ம்புந்ää அய்ஸ்து கு3ம்பு3;ää ஹ{டி ஜாஸ்திஸொ கொ4டா3ந் ப4ந்தெ ரெத்துந் ஸெந்தொ ஒட்டுகந் செரி ஸெஜ்ஜவி க்2யாதி பொந்தெ3 தெங்க ரஜொ மேட் ஹோத்தக் ஈ புகா3ர் பட்ணமு ரீ: க்2யாதி பொ4ரெ ராஜ்ஜலந் ரஜொ ஜீக் பொந்த3ந்த3க்மெநி நந்தி3லியாஸ். ஜு2கு மொ:ட்ட ஹொயெ பு4லகு3ர் பொ4ரிரா:ந் ஜீவராஸிநுக் அஸ்கி வஹிலி பாலந்கெரந்ää ஸஸர் ஹொல்ல ஆட் ஸிரஸ் ரா:ந் ஆதி3ஸேஷந் ஸொக3ந் ந:ந்நந:ந்ந கா3மு ரஜாந் ஸிள்ளகந் வஸ{ந பொ4ரெ காவேரி நெத்3தி3 தீருர் ஜீ புண்ய தீர்து ஸொந்நா கொடு3மு பொ4வ்ரிää துக்கிலியவி தே3த்தக்ää பஞ்சமஹாகு3ம்புந் ஸெந்தொ அவெ அஸ்கிதெநுந்ää பு4லக3ஸ்க பெ3து3ரத்தக்ää அகாஸ{ம் ரா:ந் தே3வலோகு3வாஸிந் ஆஸ்சர்யு பொட3ஸ்திஸொ தே3வராட் இந்து3ருகெ ரூபுக் பநி க4லயாஸ்.


ஒண்டெ மாயிபோடு3ம் ரீ: உஜ்வாக நீ:த்தெää ஸ{த்3தி3 ஹொயெ ஸிரஸ்ரா:ந் மா:தே3வ் ஸிவுடு3 த4வ்ரொகிந்ää ஸோ தோண்டு ரா:ந் ஸிங்கா3ர் ஹொயெ முருக3ந் த4வ்ரொகிந்ää ஹ{ஜாள் ஸங்கு3 ஸொக3ந் காந்திஹொயெ ப3ல்தே3வ் த4வ்ரொகிந்ää நிளவநி ஸிரஸ{ம் லாம்க ஹொயெ வைகு3ண்டவாஸி விஷ்ணு த4வ்ரொகிந்ää மொதிஹாரமுந் லொம்ப3ந் ஹ{ஜாள் பால்நா ஸதி தொ2வ்ல்ரி:யெ ராடு3 த4வ்ராந் ஸே. யெமொ ஜு2க்கு தொ3வ்ரபொடெ3 பை2லட்ஹொயெ ப்3ரம்மொ தி3யெ ஸெத்தும் ரீ: ருவ்வொமெளி ஸிங்கா3நத்தக்ää சார்வேது3ந் ஸங்கெ3 பத்3த3தி3ந்தா4நு அக்3நிசெவ்டி யாக3முந் ஒண்டெபோகு3ம் சலெஸ். 


வஸ{ந்ää ஆதி3த்தர்நுää ருத்தி3ரர்நுää ஒய்து3ந் மெநந் சார்விது3 தே3வர்நுந்ää ஜதொ தே3வர்நுந்ää அஸ{ருந்ää முநிந்ää கி3ந்நரர்நுää கிம்பு3ருட3ர்நுää கெ3ருட்ää க3ந்த3ர்வநுந்ää அரக்கர்நுää ஸித்த3ர்நுää ஸாரணருந்ää க3வ்நிம் பண்டி3த3ர்நுää நரக3ர்நுää பூ4துந்ää அமாநுஷ்யர்நுää பட்சிநு கு3ம்புää அகாஸ{வாஸிந்ää பூ4லோக3வாஸிந் இத்3யாதி தி3வ்நிஸ் விது3ரமு கு3ம்பு3;ந்தெ4ரி தெங்க பே4துந் அந்த3ள்ளி பா4க்விநி பெத்3தெகந் ரூபுந்ஹொயெ வெக்ள வெக்ள தே3வுநுநுக் ஸெந்நுகிந்ää த்யேத்யேட் தெங்க3தெங்க3 ஹொயெ ஸபா4ந் விஸேஷ்க சல்த ஹொயெஸ். 


பொ4வெ த4ர்மிநு ஸாலொகிந்ää த4ர்முதா4நு சலந் த4ர்மு ஸாலொகிந்ää எல்கெ3க் ஓரரா:ந் அபி3லாஷாநஸ்கி ஸொட3;டி3 ஜிவந் புண்யஸ்தல்ää ஸமர்து ஸேத்தெநு ஸங்கெ3யொ அஸ்கி விஸேஷ்கந் சல்தஹொய்லேத் ஸே

ஜெ2ண்டா3வ் ப4ந்தெ3 ரெத்துரா:ந் ஸோளராட் ஜொவள் ஜீக3; பொந்து3நா ஒடி3கிந் தெக3ஜொவள் ஹாத்ப4ந்தி3லி ரா:ந் ந:ந்ந ந:ந்ந தே3ஸ{ ராஜாநுக் ஈ விஸேஷ் தி3;ந்நும் ஹாத் ப4ந்தெயொ ஸொவ்டி3 ஸொடி3 ரஷணொ கெரந் பத்3த3தி ஒண்டெபோகு3ம் விஸேஷ்கந் ஹொய்லேத் ஹிந்தெ3ஸ்.

ப2ருந் தொ3ளொ ஆகர்ஷநொ ஹொயி தெக நாசுந்ää ஸிங்க3ல்லிநிஹால் நசியவந் நசுநாருந்ää ஸங்கீ3து வவ்ஜுநாருந்ää வீணெ வவ்ஜுநார்ää க3வ்நிந் க3வ்நார் இஸொ அஸ்கிதெநு மொவ்ஜந் முஸ{நா விஸேஷ் ஹொயெ அப்ரூப் ஹொயெ ஸங்கீ3து க3வ்நிந் திளயொ ஒண்டெபோகு3ம் சல்த ஹொய்லேத் ஹிந்தெ3ஸ். நக3ராää தொ4ண்டா3ந் ஸெத்3து3ந் ராத்தீ3ஸ் மெநி நீ:த்தக் ஸிந்நாத்தக் செட்லேத் ஹொதெ3ஸ். ந:ந்ந மொ:ட்ட பா4டாநஸ்கி ஸெந்நு ஸொந்தோஷ{ம் பு4டி3 ஹொதெஸ். 


ப்ரேவ் ஹொயெ மித்ரு கோவலநுக் து4லிமெளி நிஷ்டுர் பொந்து3நா ஸிங்கா3ர் ஹொயெ ம:ளி ஸொக3ந் வங்குடொ ஹொயெ அப்ரஞ்ஜி ஜு2ங்கல் க4ல்லிய மாத3வி ஸெந்தொää கொ4ம்மொ ஹொவ்ட3ந் முல்லெää மல்லிகெ3ää இருவாட்சி மத்திஹண்டி3ம் ஹொட3ந் குமுத3பூ2ல்ää ஒண்டு3ந் பொ4ரியவந் ஜெத்தாம்ப3ல் இத்யாதி3 பூ2லுந் ஸெந்தொ ப4ந்தெ3 பூ2லு ஹாரம் க4ல்லி மங்க3லகரம்கந் காமரஸநும் கெ3ருவ்பொடி3 பூ2லு ஸ{க3ந்தமுந் பொ4ரெ ஸிங்கா3ர் ஹொயெ பூ2லுவநிம் க2ளத்தக் ப்ராமபொடி3 நித்தெ  ஸொம்பும் லயிஞ்சி ரா:ந் தா2முக் ஹொயெ தீ3ஸங்கி3டி3ம்ää பூ2ல் ப்3யார் கெரந் தா2மும் திளவித3 பூ2லுநு வஸ{நாம் துரி அகில்ää ஸிர்கண்ää ஸொம்பு3ராணி தூ4மு ஸ{க3ந்த3மு ஹீந் ஹோநாத்தக்ää அஸிலி க2ளந் அளிநு கு3ம்பும் காமரஸந் தே3ந் ஸரஸம்ஹொயெ வத்தாந் கெக்கு நீ:த்தக் அய்கிலி லயிஞ்சி கீ3துந் க3வந் க3வ்நார் ஸெந்தொää த்யே புகா3ர் பட்ணமு பொ4தி3ரிந் ஸெந்தொ லோல்பொட3ந் ஸ{பா4வ் ஹொயெ கோவலந் ஸொக3ந் ஸிங்கா3ர்கந் ஸங்கீ3து க3வந் ஒண்டு3ந் ஸெந்தொää அஸ்கிதெங்க3 ஸொம்புதே3ந் ஜவ்ணிஹொயெää பொதிகெ3 கி3ரிம் ரீ:யவந் முகுல்வரொ புகா3ர் நக3ரிம் ஸேத்தெ அஸ்கி பா4டாம் உலாஸ{க் அவெஸ்.


ஸிள்ளவரொ மொந்நுக் ஸொந்தோஷ்கர்லி நெர்ப்பிலி ரா:ந் பா4டாம் களமேகு3க் வஹிலி ந:ந்ந காட் நஸ்தி தீ3தெக3 ம:ஜார் குமிழம் பூ2ல்கிந் ஸிங்கா3ர் அகாஷ் தெக3லத்த ரா:ந் ஸர்ப்பமு விரோது3க் த4க்கி சாந்துமெளி புகா3ருமவி லொளரா:ய் ஸோந் ஸே மெநிகிந்கிந்…. 

தூ3து ஸமுத்3ரு ரீ: ஹ{டெ3 சாந்து3 தெக3 விஸ்தார் ஹொயெ த4ரிரும் ரா:ந் ஒல்லா ஸ்வபா4வும் தெ3க்கெ அம்ருத்து ஹொயெ பநிம் ஒண்டெ பொ3ட்டு பீதி அதிரூபு ஸிங்கா3ர்பொடெ3 ம:ளி ஜெ2ண்டா3வுக் பா3த்யவாந் ஹொயெ காமுடு3 ஹொவ்டெ3 ஸம்பு3 ஜெ2ண்டா3வ் மௌ;ளி புகா3ர் நக3ரிம் அவ்நி ரா:ய் ஸோந்ஸே!


மொ:ட மொ:ட ராஜ்யமுந் ராஜ்ஜலந் ரஜாநுக் மஹா உத்சலாவு ஸ்வபா4வ் தெ3க்கண்ணொ மெநி ஸ்ரீமதி அவி ஜியெஹாலிம் ஈ பட்ணம் உத்சலாவு பட்ணம் ஹொய்ரா:ய் மெநி ஹட்வி ஜெத்த பு4ரும்கிந்ää ஹ{ஜாள் முல்லெகிந்ää லாம்க களொ குமுதம்பூ2ல்கிந்ää குமிளபூ2லுந் பு2லிää பு2லெ த்யேகெ4டிம் தெக செரியவந் ஸெங்கு3 ஹொயெ ஸ்ரீமதிக் வெக்கிலி கமலு பா4டாம் லொளர:வ்வாய்கிää மெநிகிந்….


சோளராடுகெ3 ஸீலு த3ண்டு3க் ஆட்ஷேபணொ கெரெஸோந் மெநி திள ஜீவுநுக் தோண் பெஸாவ் கெர்லி மிங்கெ3 எமுட்3மௌ;ளி த4க்கி தெக3 த3ல்லப்பநு ஸ்வபா4வ் ஸிங்கி3லிää ஹொயெத் ஜீவுநு மரத்தெ காமுந் மாத்ர ஸிங்கு3ல்நாத்தக் கொஞ்சுத ஸெந்தொ தோண்டு3ர் அஸமுக3 ஸெந்தொ ஸிங்கி3லி கீ3துந் க3வந் தந்திந் ஸெந்தொ ஹொயெ வீணெ ஸொக3ந் போ3லுந் கெர்லிää பெ3ட்கி ரூபுமவி ஹிண்ட3ந் ஸ்வபா4வ் ஈ பட்ணமு ரா:ய் ஸோந்ஸே மெநிகிந் தெ3க்குநாரஸ்கி மெங்க3ஸ்திஸொ பொ4தி3ரிந் குலமு ஜவ்ணிந் திளதெநு ஈ பட்ணமு பா4டாம் லொளயி அவராஸ்.


ஸிவுடு3 ஸெந்தொ க2ளி தெகராகு3க் பொ3லி ஹொயெ காமுடு3ää தெக3 பா4ரி ரதி மெல்லிய தா4நு காமுடு3க் ஜீவ் தி3 ஹொயெத் ரூப்நீ:த்த கெரயொ. திஸொ ரூப்நீ:த்த ஹொயெ காமுடு3 தெக3 தோத் நீ:த்த மஹாஸேநொ ஹொயெ முகுல்அளிந்ää ஜவ்ணாந் ஸெரொ தொ3ளா ஸநிம் தே3ந் மயால் பா3ணுந்ஹால் ஜ2கட் கெரி ஜீக்3 பொந்தி3 தெநு பஸ்கட் பொடி3ää த4மி ஜாநாத்தக் தோ2க் அட்3ட3ம்பொடி3 ஹிப3;ப3டி3 தெங்க3 ஹேமுர்ää ரெட்டெர் லிக்கெ முக்3கு3ந் த்யே ஜவ்ணாந் ஸெரீரும் தெ3ஸத்திஸொ அம்கிலி கபி3லியாஸ். த்யே நொவ்வகந் தெ3ஸெ கு3ர்த்துந் தொ2வ்லி தெங்கதெங்க கொ4ம்மாநு ஜியெ அம்பு3லாநுக் ஸெந்தொ ப்ராமகந் கவ்லாந் அருந்ததி ஸொக3ந் பத்நிந் ஹொயெ கே4ரளிந் ரூஸல்லி ரகு3லஸ{ந். த்யேவேள் வொள பொ2வ்நாந் அவஸ{ந். தெங்கொ ஸீதி த்யே கே4ரளிநு ஸிங்கா3ர்கந் ப்ரகாஷ்ஹொயெ தோண்டு3ர் தொ3ளொ நாக் லொ:வ ஜெத்துகந் ரி:யெத் மெளி பொ2வ்நாநு ஸியெ கெ4டி3ம் ஜநொ. ஹொயெத் த்யே கே4ரளிந் ஜொவள் ரீ: ரூஸ் ஜாநத்தெ மஹாமொ:ட ப்ரபஞ்சும் ரி:யெத் தீ3கிந் திர்ச்சுவாய் மெநி மொந்நும் ஒண்கிலி மெல்லஸ{ந். ஸெந்நு தி3ந்நு ம:ஜார் இஸா ரூஸ{ ஸநிநஸ்கி த்யே புகார் பட்ணமு சலெஸ்.


ஜெத்த குவளெ பூ2ல் பி4த்தர் பொ4ரிரா:ந் வஸ{நா மகரந்;து3ந் பூ2லு கெட்டுந் பு2லி ஸொவ்ட3யி மய் லுச்சாத்தொ ஒண்கிலி ரி:யெஸோந் கோவலந் து4லிஜியெ விசார் ப4ராட் களட்நாத்தக் மொந்நு பி4த்தர் ஜ2கி;லி தொ3ள களாமுளி கெல்லிய கண்ணகிகிந்ää ஸொட3;டி3 ஜியெ மித்ரு அவ்ட3ய்மெநி வாட்ஹோர் தொ3ளதொ2வி ஸிலேத் ரீ: தொ3ளதோண் லொ:வ பொட3ல்லி ஹொதெ3 மாத3விகிந் இந்து3ருக் சலெ ஸெந்நு தி3ந்நும் தீ3தெநு தொ3ளாநம்பநி க2ள்ளி ஹொத்யாஸ். கண்ணகி ஜொவள் கோவலந் அவி செரய்மெநி த3க3ரொ தொ3ளொ மிஸ்காஸ். மாத3விக் ஸொட்டி3 து4லந்ஜாஸ்மெநி தெகொ3 ஜெக3நொ தொ3ளொ மிஸ்கயெஸ் ஈ ஸெந்நு தி3ந்நும்.

ஸெந்நு-திருவிழாää சுநுக்-மழைத்தூரல்ää த4ரீரளி-நிலமடந்தைää க2வ்நஸ்-கிழக்குää நௌகா-படகுää போ2ளுந்-வளம்ää கெஷண்-தோல்ää ஜுநத்வாந்-உழவன்ää நுக3ஸ்தெ-அனுபவித்தல்ää பொ4தி3ரிந்-விலைமாதர்ää ஜ2க3ட்த3ள்-போர்க்களம்ää ப4லொ-வேல்ää கீ2ரு-பொங்கல்ää ஸிங்கு3-மாற்றுää பத்3த3தி-பழக்கம்ää வஹஸ்தெ-தாங்குதல்ää பி3ந்துபௌ3லி-கேடயம்ää நக3ரா-முரசுää உத்தர்-வடக்குää ஜ2ண்டா3வ்-கொடிää ஹிந்நொ-பநிää குளிர்ää அத்3ரி-மலைää ஸ{ல்கம்-கப்பம்ääவரிää து3ருகு3-கோட்டைää ப2ருந்-பிறர்ää பிக்கு-துன்பம்ää ஜுட3ந்-பெறுதல்ää பபிலி-பாவைää முகுல்வரொ-இளங்காற்றுääதென்றல்ää உச்லாவு-வருவாய்ää பு4ரும்-இலவம்ää கே4ரளி-குடும்பப்பெண்ää மித்ரு-காதலன்ää மித்ருந்-காதலர்கள்

இந்து3ருக் கா3மஸ்க ஸெந்நுகெரந் கெ2நி முஸெஸ்

 

 

User Comments
Information
Name
Comments
 
Verification Code
3 + 9 =