Sourashtra Time
NOW AVAILABLE IN READY STOCK. RUSH YOUR ORDER FOR hiinun caLisye, hitavun caLisye and cunuk caLisye for Rs. 250/- ONLY.
Advertisement
binthulA kheni - 9

 

7. பா4வ்நொ (ஹ_நளொ) க3வ்நி
(கோவலந்கிந் மாத3வி தீ3தெந்செரி வீணெ வவ்ஜிலி பா4வ்நாந் கீ3துந் க3வஸ{ந். ஸெத்லாம் கோவலந் மொந்நு மர்ச்சாஸ். மாத3விக் ஸொட3;டி3 து4லியவஸ். ஈயொ யெமொ ஸங்க3ரியொ)
வரிப்பாடல் மெநி தமிளும் ஸங்க3ரியொ காயொநா மெநெதி3 ஒண்டெ கெ2தா3க் ப்ரதா4ந் பாத்ரு ஹொயெ நாயக3ந் உஜெ கா3மு ஸ்திதி2ää தெநொ உஜுவாகும் தோத்கந் ரா:ந் காம்தா4முந் ஈயொ இவர்கந் தெ3க்கட3ஸ்திஸொ நசிக3வந் கீ3துக் வரிப்பாடல் மெநி வ்யாகரணு ஸங்க3ரியொ. எகொ ஸெளராஷ்ட்ரீம் பா4வ்நா கீ3துந் மெநி மெநுவாய். நீ:த்தெ ஒண்டெ ஸேத்தேஸோந்ää அவ்ரெ தொ3ளாக் தெ3க்காரியொ ஸொக3ந் ஹட்விலி க3வத்தேஸ் பா4வ்நா கீ3த். ஸேத்தெ ஸொக3ந் தெ3க்காய். ஸெஜ்ஜ ஜியெத் கயி ரா:நா. தெக ஹ{நளொ மெநந். யெமொ இஸொ அவரியொ ஹால் பா4வ்நா (ஹ{நளா) கீ3த் மெநரியொ. 
சித்ருந் லிக்கெ ஒண்டெ ஒராம் தொ2வி பூ2லுந் க4லி ஹொதெ3 வீணெää தொ3ளா கஜள் க4ல்லி நொவ்ரிஸோந் ஸிங்க3ர்லியெ ஸொக3ந் ஹொதெ3 த்யே வீணெää வஸந்தமாலெ ஹாதும்ரீ: மாத3வி க2ள்ளஸ். வியார் பா4குநும் கொந்நி சூக் உந்நொ நீ:த்தெ த்யே சொக்கட் வீணெ மாத3வி நந்தி3லி ஹாதும் க2ள்ளிஸ். 
வீணெ வாத்3யம் வவ்ஜத்தெமொ ஸேத்தெ ஆட்விது3ரம் கலா கர்மாநும் மாத3வி வவ்ஜி தெ3க்கட3ஸ். கீ3துந் வகா3ம் சூக் நீ:ஸ்த்தக்ää மரகதம் தெ3ய்டொ3 தொ2வி கெரெ முத்3திந் க4ல்லிய பூ2ல்ஸொக3ந் ரா:ந் முகு3லங்கிளிநää; க3வ்லி ரா:ந் ஒண்டு3ந் ஸோந் வீணெம் ஸேத்தெ வொள நெரமுந் ஹொல்ல லயி நி:நடி நி:நடி அவஸ்.
ஸங்கீ3து ஸாஸ்தரும் ஸங்கெ3 ஆட்வகொ3 ஸங்கீ3து கரணம்லெந்த ஹொயெ ஸங்கீ3து பா4கு3ந் காந்ஹெர்ர்; சொக்கட்;3 அய்கி அநுஸந்தா3ந் கெரி அந்த3ள்ளிஸ். ப2ல்சொ அஸ்கி ஸெர்க்க ஹொயெ வீணெ தெக மித்ரு கோவலந் ஹாதும் தே3ஸ். மி வவ்ஜுநொ ஹோரியொ துமி வவ்ஜி தெ3க்கடி இஸோஸ் மெநி ஸங்கி3 மொகொ3 உத்தர் தெ3வொ மெநி ஜு2கு அண்ககந் மகு3லஸ். கோவலந் மெளி வீணெ ஹாதும் க2ள்ளி வவ்ஜி காவேரி மாயிகிந்ää ஸமுத்3ருக் தெ4ரி மாத3வி ஸொம்பு பொந்த3ஸ்திஸொ க3வந் நிகி3ளெஸ்.
(கோவலந் காவேரிக் ஸீ க3வரியொ)
க்2யாதிஹாரம் க4ல்லிரா:ந் சாந்து3 ஸொக3ந்ää க்2யாதி3 பொந்தெ3 ஹ{ஜாள் பால்நா ஸதி தொ2வ்ரி:யெ ஸோள ராட்ää தெக3 ஸீலுத3ண்டுகெ அத்3க்யார் கெ3ங்கா3 லெந்து நெர்ப்பயி ஹிந்தெ3ஸ். தெநொ கெங்கொ3 ஜொவள் ஜி ஸொரிவ் ஸொரிவ் தொ2வ்லியெத் மெளி தூ சூகல்லி து3வேஷ் பொட3ரிநி. தெகஹால் ஜீவி காவேரி. திஸொ கெ3ங்கொ3 ஸெந்தொ மிளிரி:யெத் மெளி து து3வேஷ் பொட்3நாத்தக் ரா:ரித்தெ கொகொஹால் களாய்க்யா? ப்ரேவ் ரா:ந் அளிந் மேட் ஹொயெ பத்நிபா4வுஸ் தெல்லெமெநி மி மௌ;ளி அந்த3ள்ளிடி3யொ! தூ ஜீவி காவேரி!
மஹிமொ பொ4ரெ க்2யாதிஹாரம் க4ல்ரி:யெ ஹ{ஜாள் பால்நா ஸதி தொ2வ்ல்ரி:யெ ஸோள ராடுகெ3 ஒங்கு3நா ஸீலுத3ண்டு த4ட்டி3 தெஷிண் பு2ட3ர் ஸேஸ்தெ கெந்யா ஸெந்தொ மிளி ஹிந்தெ3ஸ். த்யே கெந்யா ஸெந்தொ மிளிரி:யெத் மெளி தூ தெக3 து3வேஷ் கெரிநி. ஜீவி காவேரி! 
ம:ளிஸோந் தொ3ளரா:ந் அளிவோ! கெந்யா ஸெந்தொ மிளி ஹிந்தெ3த் மெளி சோளராடு3க் தூ து3வேஷ் கெர்நாத்தெää அளிந் நிள்சிரா:ந் மஹிம ஹொயெ பத்நி ப்ரபா4வுஸ் ஹோய்மெநி மீகிந் அந்த3ள்ளிடி3யொ காவேரி ஜீவி தூ காவேரி!
ஜுநத்வாநுந் பநி வௌ;லொ அவரியொ ஸீ ஸொந்தோஷ{ம் ப4வாட்தக3ந் ஸெத்து3ந்ää ஜலாவரணும் ரீ: கெ3ளியவந் பநி த4மரியொ ஸெத்து3ந்ää பீகுத4ரீர் ம:ஜார் ரா:ந் கே2துமிட்டாந் பு2ட்டி பநி த4மரியொ ஸெத்து3ந் நொவ்வ பநி நொவ்வ வௌ;லொ ஸீலி ஜெநுல்நு ஸெந்நு ஸொந்தோஷ{ம் தகெ3 ஸெத்3து3ந் அத்3தி3ஹொயி தீ3போகு3ர் அய்க்காத்தக் து சலியவஸ்தெநொ. ஜீவி காவேரி து ஜீவி! ஸெந்நு கெரந் ஜெநம் ஸெத்3து3ந் விஸேஷ்கந் அய்க்காத்த தூ சலியவந்வேள்ää பால்நா கெரந் ஸைந்யமு தீ4ருடு3ந் ஜ2க3ட்த3ள்ளு ரெச்சாந் ரா:ந் ஸோளராடு3 ராஜ்யமு பொஸந்து3நு ப2லுநூஸ் மெநஸ்தெ து மெளி அந்த3ள்ளுவாய் காவேரி ஜீவி தூ காவேரி!
இஸா அர்துந் ஸெந்தொ கோவலந் காவேரிக் ஸீ க3வெ ஈயொ நெத்3தி3 பா4வ்நா கீ3த் மெநுவாய். ஏமொ ஜீவி காவேரி மெநி முஸட3ரியொஹால் எகொ வத3நு மெநுவாய். பா4வ்நா கீ3துக் வத3நுகந் ஈயொ ஸேத்தெஹால் எகொ வத3நு மெநரியொ. ஈயொ பி2ரிபி2ரி முல்லவி ஸொக3ந் க3வரியொ ஹால் வத3நுரா:ந் பா4வ்நா மெநுவாய். 
பி3ந்து3லா கெ2நிக் கோவலந் க3வெ ஈ கீ3த் மாத3வி மொந்நுக் ஜு2க்கு பா3தொ3 கெரஸ். ஓண்டெ பெ3ட்கொ வொள பெ3ட்கிந் n}ஸந்தொ ஸொரிவ் தெ;h2வ்லத்தெ மெநத்தெ ஸ்வபா4வ்கிந் தெக ஜொவள் ஸேத்தெ ஐஸ்வர்யமுநஸ்கி கோவலந் ப்ராமஹோர் தி3யெயோஸ் மெநந் அர்த்துந் கெர்லஸ்திஸொ க3வரா:ய் மெநி மர்சி ஹட்வரிஸ் மாத3வி.
பு2ள்ளொ கரெ கர்மாந் அவி திண்சய் மெநஸ்தெ காரணொ பி3ந்து3லா கெ2நிக் ப்ரதா3நம்ஸ{. கோவலந் க3வெ ஈ கீ3த் பு2ள்ளொ கெரெ கர்மாப2லூந் ஹால் அவெயோஸ் மெநி ஹட்வுநொ. 
குவளை மெநந் குமுத3 பூ2ல் பநிம் ஹொடி3யவஸ். த்யே பூ2ல் தம்பெ3ää பெலொ ஸொக3ந் ரா:ய். எமொ களொää ஜெத்தää ஹ{ஜாள் மெநி தீ2ந் வநிம் ஹொடி3யவஸ். அமி ஏட் பெலாபூ2ல் மெநி மெநெங்கந். ஏட் களவநிம் லாம்கரா:ந் பெலாபூ2ல் ஸொக3ந் தொ3ளொ ரா:ந் நாயகி3க் ஸகிää நாயக3ந் ஜொவள்ää நாயகி3க் தமஸ்நீ:த்தக் ஹொராட் கெர்லெ மெநி ஸங்கெ3 ஸொக3ந் ஈ கீ3த் அவரியொ.
களொ பெலாபூ2ல் ஸொக3ந் லாம்க தொ3ள ரா:ந் மொரெ நாயகி3 ஜொவள்ää ஈ ஸமுத்3ரு தே3வ் வருண ப4க3வாநுக் தெ3க்கடி3 ப்ரதியக்ஷகந் தொ2வ்லி தொகொ து4ல்நாமெநி ஸங்கெ3 அவ்ரெ நாயக3ந் தெக3 ஸெத்துவத்தொää மித்துவத்தொ கெர்த்தியொ. எநொ இஸொ தெ4ரும் தொப்பி சலய்மெநி அமி கிஸொ அந்த3ள்ளந் ஹோய்?
ஈ புகா3ர் த4ரீரும் பொடி3ரா:ந் ஹ{ஜாள் ஸங்கு2ந் ஹ{ஜாள் மொதிந் ஸீதி த்யே அம்கொ பு2லநவெ சாந்து3கிந் சுக்கொ ஹொய்ரா:ய்மெநி ஹட்வி தீ3ஸ{ம்மௌ;ளி பு2லஸ் ஆம்ப3ல் பூ2லுந். திஸொ தீ3ஸ்ராத் மெநி மர்சி ஹட்வந் ஸ்வபா4வ் ரா:ந் புகா3ர் ந:யா அவ்ரெ கா3ம்!
ஆம்ப3ல் பூ2லுந் மயாலும் தீ3ஸ{ம் பு2லெ ஸொக3ந் தொரெ வத்தாம் ஸேத்தெ மித்துந் களள்ளுநாத்தக் ர:த்த வத்தொ மெநி ஹட்வி மொரெ நாயகி3 தெந்தூ3ஸ் மயாலும் ஹிந்தி3ஸ் மெநஸ்தெ எகொ அந்த3ரார்து. 
ஸமுத்3ருக் லத்தரா:ந் பூ2லுவநிம் அவ்ரெ நாயகி3 ஹொல்ல ஹொதெ ப்ரேவும் தெக ஜொவள் தே3ஸ்தக் ஹாதும் தெ4ல்லியவெ பொ4கு3மாந் துக்கிலி தெக3பஸ்கடூஸ் அவி த3யாளுபந் ஸநி ஸாநாயாமெநி பீ4மக3த்தெநொஸோந் அவெஸி. ஹொயெத் ஹிந்தொ3 அமி தெக ப4ரள்ளா மெந்க்யாந் ஸொகந் ஹொயிää தெந தொரெ த3யாளுபந் ஸநி அவ்ரெ போகும் பொட்3நொ மெநி அமி பீ4மக3ரியொஸோந் மகி3லெத் மெளிää தெக த3யாளுபந் மொந்நு நீ:த்தெநொகந் ஹிப்3பி3ரெஸ். தெநொ இஸொ கெரய்மெநி அமி கிஸொ அந்த3ள்ளந் ஹோய்?
அளிநு தொ3ளாந்ää பநிம் தெ3க்காந் சாந்து3 நீடா3க் ஸீ பு2லெ களநிளா வநி பூ2லுக் ஸீ கெல்லெ தொ3ளொää கெல்லெ பூ2ல் மெநந் பே4த் களாந் முஸ{நாத்தக் மயாலும் ஒண்டு3ந் எங்கு3ட் தெங்கு3ட் லொளய்லிரா:ந் பொஸந்து3 ஹொயெ புகா3ர் ந:யா அவ்ரெ கா3ம்!
மொ:ட லாடு3;நவி தி4க்கி தெகஹால் கா4ம்லகி ஹள்ளு ஹல்லிலி தீரு ஸீயவிää ஸெத்3து கெரந் தோண் ரா:ந் ஸங்கு2ந்ää ந:ந்ந பெ3ட்கி நு:க்ருந் நெத்3திவளும் கே4ர்ப4ந்தி க2ளந்வேள் த்யே அஸ்கி ஜுண்ணி நஸஸ். தெக3ஹால் ரகு3ஞ்சிலியெ த்யே பெ3ட்கி நு:க்ருந் தெநு க4ல்லி ஹொதெ3 பூ2லுஹாரமுநும் தெங்கொ ந:ந்ந முகுலங்கி3ளிந்ஹோர் கடி ஹெடி த்யே ஸங்கு2ந் ஹோர் விஸ்ரஸ{ந். த்யேவேள் த்யே ஹாரமு ரீ: த்யேட் செதி3ரி பொடெ3 நிளாபூ2லுந் கோந்கி ஒண்டெநொ தொ3ளொ ஓரகெர்லி ஸாரியொஸோந் தெ3க்காஸ். த்யேவாடும் தெல்லெ வீள் ஸந்து3லாவேள் ஸமுத்3ரு தீரும் அவஸ்தெநு த்யே ஸீதிää ஓர தொ3ளாம் ஸாரா:ந் ஸோந்  ஸே மெநி ஹட்வி செடி3 ஜாந் முஸ{நாத்தக் மெங்கி3 ஹிப்3ப3ஸ{ந். இஸாந் ஸ்வபா4வ் ஹொயெ புகா3ர் அவ்ரெ கா3ம் ந:யா?
ப்ரக்ருதி ஸ்வபா4வ் ஹால் ப்ரேவும் வஸொ ஹொயிää தொரெ து4லந் ஸெக்குல்நாத்தக் கிலேஸ{ ஸ{பா4வ் ஹால் கா3ம்களயெத் காய்கெரத்தெ மெநி த4க்கஸ். தெக ஸேணமவி ஹொராட் கெர்லெ மெநெத்தேஸ் எக3 அந்த3ரர்து!
கோவலந் க3வ்நிம்ää நாயக3நு ஸிங்க3தி நாயகி3க் ப்ரேமொ வேநுஹொய்ரியொ அந்த3ள்ளி நாயக3ந் ஜொவள் அவி ஸங்க3ரியொ.
ஸமுத்3ரு லாடும் தீருஹோர் அவரியொ ஸங்கு2ந் த்யேட் ரா:ந் வளும் பொட3ந்வேள் கா4ம்லகி வளும் பொல்லம் பொட3ஸ். ஸ{ந்து3ர் லத்தா பூ2லுவநிம் ரா:ந் புந்நெ ஜா2டும் ஹொடியவெ பூ2லுந் அத்3திஹால் பா4ர் ஸெக்குல்நாத்தக் லலிபொடி3 த்யே பூ2லுந் ஸொம்மர் ரா:ந் வ்ருத்3தி3ந் த்யே பொல்லம் ஜ2கஸ். இஸாந் தா2மு அ};ஸ்கொ சாந்து3கெ3 காந்தி தோண்டு3ர் ம:ளி ஸொக3ந் ரா:ந் தெக3 தொ3ளொää வெக்ள ஹொக3த் கொந்நிஹாலூஸ் திர்ச்சந் முஸ{நா சித்தா3 ரோகு3க்ää கொ3ண்டி3யாவ் ஸொக3ந் வொள வஸ{நாம் ஹேம்போ4ர் சித்ருந் லிக்கிரா:ந் பெ2ளி ஸிங்கா3ர்ஹொயெ ஸ்த2நமுநுஸ் ப4ரகெரந் ஸக்தி ஹொயெயொ ஸோந் ஸே!
ஸங்கு2 வளும்பொடி3 பொல்லம் பொட3ஸ்தக்கிந்ää த்யே பொல்லமுநு பூ2லு ஸொம்மர் ரா:ந் வ்ருத்3தி3ந்  அவி ஜ2கு3வாய். ஹொயெத் தெக தொ3ளொ மொரெ மொந்நும் க4லெ மொ:ட க2ஜ்ஜுக் தெக ஸ்த2நம் ஒண்டேஸ் ஹொக3த் ஸோந் ஸே மெநஸ்தெ அந்த3ரர்து!
க2டொ பொ4ரெ ம:ளிநுக் ஸ{க்கதயி ஒத்தல் கெரந் தா2முää த்யேட3வி த்யே ஒத்தல்நுந் கா2ந் பஷிநுக் தெர்மத்தக்குசி ஒண்டெ கெந்யா பெ3ட்கி ர:க2ய்துகந் ஹிப்3பி3ரா:ஸ். ஓண்டு3ந் கு3ம்புகää தெல்லெ கெந்யா பெ3ட்கிஹாதும் ரா:ந் வாகுநெக்கு ராணுஹ{ளா பூ2லு செண்டுக் சுட்டு லொளஸ். க4மக4ம ஸ{க3ந்துந் பொ4ரெää பூ2லுந் ரா:ந் ஸ{ந்து3ர்தீரும் ரா:ந் பூ2லுலாநும் தெக ஸாரியதெங்க பா3தொ கெரந் தே3வ் ஒண்டெ ஜிவ்லேத் ஸேத்தெ மொகொ களாநா! களய்ரி:யெத் த்யேட் ஜீ ரா:நாந?
ஓல தொ2வ்லி ஜிவ்நம் கெரந் ம:ளய்துந் ஜிவரி;யொ தா2ம்முää ஒலாநஸ்கி ஒண்டெ மூலாம் ஸ{க்க தகி ஹொதி3யாஸ். த்யேட் ஒண்டெ பூ2லுசெண்டு3 ஹாதும் தெ4ல்லிய தா4நு ஸ{க்கதகெ ம:ளி ஒத்தல்நுந் விக்கத்தக் ர:க்கி பால்நொ கெரத்தக் ஒண்டெ கெந்யா பெ3ட்கி ஹிப்3பி3 ஹொதிஸ். தேநொ பஜெஹொயெ ரூப் ஹெட்லி ஹத்தி க்ரியொ கெரந் லாம்க சூல்ஸோந் தொ3ளாந் ஸெந்தொ ரா:ந்ää எமுட் ஸொகந் யோக் அளிää ஸமுத்3ரு லாடுந் லொளய்லேத் ரா:ந் ஸிள்ளபொ4ரெ ஸ{ந்து3ர் தீருர் ஜிவ்லேத் அவரியொ முல்லாமூஸ் மொகொ களயெநி! களய்ரி:யெத் த்யேட் மி ஜீரா:நாந!
(கோவலந் வீணெ வவ்ஜிலேத் க3வரிய ஈ கீ3த் ஸெங்கு3 நீ:ஸ்த்தக் அலக்க3வெ ஒண்டெ பெ3ட்கிக் ஸீ நாயக3ந் ஸங்க3ரியொ ஸோந் அவரியொ)
ம:ளிஸோந் தொ3ளொää த4நுஷ்ஸோந் ரொப்பொää ஜொ2டொஸோந் களவநி மேக் ஈயஸ்கி லிக்கிää மொரெ தோ2கவி சிந்தாரோகுநு பா3தொ3கெரி க2டுஸ்க்ரியாந்; கெரந்ஸோந்ää தொ2வ்ல்;ரிஸ் ஸவொ எகொ வதநு! ஏநொ சாந்து3ஸ்யா? ஸிங்கா3ர் நெர்ப்பயெ அகாஸ{ம் ரி:யெத் ஸாபுநவி தெகொ3 மிங்கு3தய்கீ மெநி த4க்கிää ம:ளி தெ4ரத்தக் வத்தெந் தொ2வ்லி ஜிவ்நம் கெரந் ம:ளய்துந் ஜிவந் ஈ ந:ந்ந கா3முர் அவி தீ சாந்து3 ஜிவரா:ய்கீ?
ஸ{ந்து3ருலாடுந் விஸ{ரெ ஸங்கு2ந் ஸெத்3து3ஸெந்தொ தீருர் அவ்தொää தெகொ த4க்கி திபோகும் பெ3தி3ரி த4மந் ரெக3து காட்ஸெந்தரா:ந்ää ப4லொஸோந் தொ3ளொ ஸேத்தெ கர்மி ஹொயெ பெ4ய்ஸ{ வாகநாதிபதி எமுட்கீ மெநி ஸவொ? ஸமுத்3ருக் நொம்மி ஜிவ்நம் கெரந் ஈ ஸிங்கா3ர் ஹொயெ ந:ந்ந கா3ம் பி4ஸ்தர் பொதம்ஹொயெ பெ3ட்கி ரூபும் தீ எமுடூஸ் அவரியொகீ? 
கவுச்சி கா4ந் ஹொயெ ஸ{க்கி கொட்3டி3 ஹொயெ ஹ{ஜாள் ம:ளிக் கொத்தி கா2த்தக் அவந் பஷிநுக் தெர்மிதிää தெக3 ஸநாருகஸ்கி மொந்நு ஸ்வபா4வ் மர்சி சிந்தாரோகு3 வஸகெரி பா3தொ கெர்லி ஹிப்3பி3ரி:யெ அளி எநோ}ஸ்கீ? ஸவொபா3!
ஸ{ந்து3ரு தீருர் மொஞ்சு பநி பொ4ரெ தரீரும் ஹொடி3யவந் ஒண்டெவிது ஜா2டுஸ் அடும்பு3மெநந். திஸா ஜா2டும் தெ3ட்டுகந் பூ2லுந் ரா:ரியெஸோந்ää ஈ ஸிள்ள ஹொயெ ஸமுத்3ரு தீருர் தெ3ட்டுக லகுபொத3ம் ஹொயெ ஜொ2டொ ஸெந்தொ ஒண்டெ பெ3ட்கி ரூபும் தீ கெந்யொ அவரா:ய்கீ?
(நாயக3ந் தெக3 ஸிங்க3தி ஜொவள் தெக3 லயயொ ஸங்க3ரியொ ஸொக3ந் அவரியொ ஈ கீ3த்)
பூ2லுலாநுந் தே3ந் ஸ{க3ந்தமுந் ஹொயெ பூ2லுந்ää த்யே பூ2லுந் பெர்ப்பந் நொவ்வ க3ந்தம் தெகஹால் விஸ்தார் ஹோந் த4ரிர்ää தெகஹோர் ஹிப்பெ3 நாயகி3கெ சூக் நீ:த்தெ கு3ட3வாக்ää உண்டகந் ஹொடி3யவெ ஸிங்கா3ர்க பொதம்ஹொயெ ஸ்த2நமுந்ää அஸ்கொ சாந்து3 ஸொக3ந் வத3நுää வங்க3ட் ஸொக3ந் வங்குடொகந் தீ3 ரொப்பாந்ää லிக்கி தெ3க்கட3ந் முஸ{நா ஸம்பு3ஸோந் கேடுää ஈயஸ்கி மொரெ மொந்நுக் பிக்குவேந் கெரெஸ் ஸகா!
ஸ{ந்து3ர் லாடுந் நெர்ப்பய்லியெ பநி பொ4ரிää வளுந்பொ4ரெ ஸிங்கா3ர் ஹொயெ ஸ{ந்து3ரு தீருர்ää ஸ{க3ந்தம் தே3ந் பூ2லுந்ää ஜ2டாந் அண்ககந் பொ4ரெ வநுந்ää த்யேட் ஹிப்3பி3 ஹிந்தெ3 நாயகி3கெää வஸ{நொ பொ4ரெ ஸிங்கா3ர் ஜொ2டொää சாந்து3ஸோந் தெக வத3நுஸிங்கா3ர்ää தீ3 ம:ளிஸோந் செரெ தொ3ளாந் ஈயஸ்கி மொகொ பிக்கு கெரயொ ஸகா!
ஸங்கு2ந் ஹொட3ந் தா2ம்ää க3ந்துந் பொ4ரெ ஸமுத்3ரு தீருர் நந்த3வநமுந் ஸொவ்டி3 ஸொடெ3 ஸொக3ந் தெக3 ஸ{க3ந்து3ந்ää தெநொ ஏகாந்தும் லொளய்லி ரா:ந் தா2ம்ää மொல்கஸோந் ஹொடி3யவெ தா3துந்ää காந்தி பொ4ரெ சாந்து3 ஸொக3ந் வத3நுää யவ்வநம் ஹொயெ தெக ஸெந்தொ செரி ரி:யெ ஸ்த2நமுந் ஈயஸ்கி மொகொ அந்யாவ் பிக்கு கெரெஸ் ஸகா!
தொரெ பை4ப3ந்து3ல்நுந்ää மொ:ட்டாநஸ்கி ஸ{ந்து3ர் பி4த்தர் ஜி த்யேட்ரா:ந் ஜீவராஸிந் ஹொயெ ம:ளிநுக் மரி ஜிவ்நம் கெர்யாத்தெநு. தூகி மொரெ ஆங்கு3பி4ஸ்தர் துரி மொரெ ஜீவ் மர்தி ஜிவரிஸ். ஸெர்க ஹொயெ படந் பி4ஸ்தர் ரீ:மெளி எண்கு3நா}ஸ்தக் மொகொ பா3தொ3 கெரந் தொரெ ப்ராமஹொயெ ஸ்த2நமுந் பா4ர்ஸெக்குல்நாஸ்தக் தி4ல்லொ ஸ{ட்டரஸ் தொரெ கேட். த்யே கேட் தூ ஜவள்ளுடு3நுக!
கர்மிந்ஸோந் தொ3ளாந் ரி:யெ ஒலாம்ää பநிம் ஜிவந் ஜீவ ஜந்து3நுக் மரத்தெநொ தொரெ பா3ப். தூகி தொரெ லாம் தொ3ளா ஒலாம் மொரெ ஜீவுக் மரரிஸ். மொதிஹாரமுந் தொ2வ்லி  ஹிப்3பி3ரியொ தொரெ ஸ்தநமுநு பா4ரா:ல்ää பொவ்ஸ் மேகு3 ஸம்பு3 ஸோந் ஹவ்லிலி தி4ல்ல ஸ{ட்டரெஸ் தொரெ கேட். தி கேட் து ஜவள்ளுங்கொ3!
ஸமுத்3ரும் த4மந் வத்தெநு தொ2வ்லி ஜீவஜந்து3நுக் மரி ஜிவ்நம் கெர்நார் தொரெ பை4ப3ந்து3ல்நுந். தூமெளி தொரெ வங்க3டு பபி3நிஹோர் மொகொ3 மர்த்தெய்கீ? தொரெ கெ4நமுந்கிந்ää தொரெஹால் து3ஸ்ரதெந பொட3ரி;யொ பா3தா3நஸ்கி தூ ஹட்வி ஸா! தொரெ ஸ்த2நமுந் பா4ர்துக்கிலி வடி3 ஜாரெஸ் தொரெ ந:ந்ந நா:ந்கேட். த்யே கேட் தூ ஜவள்ளுடு3ங்கொ!
பவளமு கெரெ முஸள் ஹாதும் தெ4ர்லி ஹ{ஜாள் காந்தி ஹொயெ மொதிநு ஹநரிஸ்நா! ஜெத்த ரேகு3;ந் அப்3ப3யெ எகொ3 தொ3ளாந் குமுத3பூ2ல்கி காய்? நா: நா: குமுத3பூ2ல் நா: த்யே ஜு2க்கு கர்மி ஹொயெயொ!
பொந்நா ஜா2டு நீடா3ம் கவுச்சி கா4நு லாடும் ஹம்ஸபஷி சலெ ஸோந் ஹள்ளு ஹல்லிலி ஹல்லிலி சலரிஸ்நா! எகொ ஜெத்த தொ3ளொ தொ3ளொ நா: ஜு2க்கு கர்மி ஹொயெ எமுடூ3ஸ்!
மய் தோணும் தொ2வ்ல்ரி:யெ நிளபூ2ல் ஹாதும் தெ4ல்லிää ஸ{க்கெ ம:ளிக் கா2த்தக் அவந் பஷிநுக் தெர்மரிஸ்ந! தெக3 ஜெத்த தொ3ளொ ரெக3து காட் லகிநாத்தெ ப4லொகீ? நா: நா: தெக3 ஸொம்மர் கர்மி கர்மி!! 
முகுல:ம்ஸ பஷி! து தெக3 ஸெந்தொ செர்நொகொ! லாடுந் பொ4ரெ ஸமுத்3ருக் ரஷாவரண்கந் ரா:ந் பு4லக3ஸ்கொ தெக3 ஸிங்கா3ரா:ல் கவ்லிலி ஹிண்டி3த்தெநொ! தெக3 சல்நிக் தொரெ சல்நி தோத்ஹோநா. தெக3ஹால் தூ தெக3 ஸெந்தொ சல்நொகொ!
(கோவலந் க3வெ ஈ கீ3துநஸ்கி ப்ரேவும் ஸொந்தோஷ் பொடெ3ஸோந் கெர்லிää தெக3ஹாதும் ஹொதெ3 வீணெ க2ள்ளி ராக்கந் மாத3வி பா4வ்நா கீ3த் க3வந்நிக்ளிஸ்)
கோவலந் வீணெ கா3நமு ஸெந்தொ க3வெ பா4வ்நா கீ3துந் த்யேட் ஹொதெää ஹிரண்ஸோந் லாம்தொ3ளொ மாத3வி அய்கஸ். கோவலந் க3வெ கீ3தும் வெக்ள பெ3ட்கி தெ4ரி ஸங்கெ3ஸோந் அவரெஸ். எநொ மொரெ ஸெந்தொ ரா:ந்வேள் ஹொதெ3 ஸ்திதிம் ரீ: மர்ச்சயி ஸே மெநி ஸம்ஷெ பொட3ஸ். மாத3வி மொந்நும் ராக் ரி:யெத்மெளி ப4ராட் ஸொந்தோஷ்கந் ஸேத்தெஸோந் தெ3க்கட்லி ஹொதி3ஸ். கோவலநு ஹாதும் ரீ: வீணெ க2ள்ளி து3ஸ்ரெ ஸ{சநாந் மொந்நும் தொ2வ்லியெ ஸொக3ந் ஸ{ந்து3ர் த4ரிர் ஜெநுல்நு தே3வ் ஹொயெ வருண ப4க3வாந் ஆஸ்சர்யம் பொட3ஸ்தகிந் ஜு2குதூ4ர் ரீ:யவந் ஜெநுல்நு அய்கி மொந்நு லயிஞ்சி மெங்க3த்தகிந் வீணெ கா3நு ஸெந்தொ மிள்வி தெக கஸாக4டிம் க3வந் நிக்ளிஸ்.
(பை2லொகந் காவேரி நெத்3தி3க் நந்தி3ல்லி க3வஸ்)
கவேரி நெத்3தி3க் தீ3பு2டர் ஒண்டு3ந் க்4ஙொய்ஞ்; கெரத்தக்ää ஸிங்கா3ர் பூ2லுந்ஹோர் கெரெ வஸ்தர் பி2ல்லிய தொராம் உஸ{ளந் களொ ம:ளிநுக் தொரெ தொ3ளொகந் தொ2வ்லி து ஹல்;லிலி சலீஸ்நா! காவேரி தூ ஜீவி!
இஸொ தூ ஹல்லிலி ஹல்லிலி சலஸ்தொ காரணொ தொரெ பதி ஹொயெ சோள ராடு ஹாதும் ரா:ந் சூக் நீ:ஸ்தெ ஒங்கு3நா ஸீலுத3ண்டு3ஸ் மெநஸ்தெ மீமௌ;ளி அந்த3ள்ளிடி3. காவேரி து ஜீவி!
பூ2லுந் தெ3ட்டுகந் பொ4ரெ வநும் மோ:ருந் நாசுந் நசஸ்தக்கிந் கோகிந் ஸங்கீ3து க3வத்தகிந் து க4ல்லிய ஹாரமுந் ஸெஜ்ஜ ஹல்லத்தக்கிந் எகொ3 பி4ஸ்தர் துரி தூ சலிஸ் காவேரி து ஜீவ்! இஸொ து ஜாத்தக் காரணொ தொரெ பதி ஹொயெ ஸோளராடுகெ3ää வைரிநுக் தா4க் தே3ந் ப3லாபொ3லிம் களள்ளீஸ் மெநஸ்தெ மிமௌ;ளி களய்லிடி3 காவேரி தூ ஜீவி!
தொரெ பதிகெ பொஸந்து3 ஹொயெ தே3ஷ் ஜிவந்த3க்! தெல்லெ து தொரெ பில்லொ ஸொக3ந் ஹட்வி பால்நொ கெரி மாய்ஸோந் ஹொவ்டி3லி வேளுந் ஸ{ட்டுநாஸ்தக் உபகார் கெர்லி அவரிஸ். தெக3ஹால் காவேரி தூ ஜீவ்!
திஸொ தூ பால்நொ கெரந் காரணொää தே3ஸ{க் பால்நொ கெரி ரஷண் ஆக்ஞா செக்குர் தெ4ல்லிää மத்3யஸ்தம் பொல்லுநாத்தக் ராஜ்ஜலந் இஷ்ணிஹொயெ தொரெ பதி ஸோள ராடுகெ3 த3யாளுப்பநுஸ். தெக3ஹால் காவேரி தூ ஜீவ்!
(மொதிந் தீ3 பூ2லுந் வல்லிஜாந் லாடுந் ஸொக3ந்ää நாயக3ந் தெகமொதிந் தீ3 பூ2ல் ஸொக3ந் ஸேத்தெ நாயகி3க் ஜுட3த்தக் ஆஸெ பொட3ரெ}ஸ் மெநி ஹட்விää நாயகி3கெ ஸகி2 நாயக3ந் தே3ந் பொ4கு3மாந் க2ள்ளுநா மெநஸ்)
ஸொம்பு தே3ந் காந்தி3ந் லுச்சந் சாந்து3 ஸொக3ந்ää பெ4ளி காந்திஹொயெ வத3நு நாயகி3கெ லொ:வ தோணும் ரா:ந் தா3துந் துமி தே3ரியொ மொதிக் தோத் ஹோநா! ரி:யெத் மெளி மொதிநுக் துமி க2ள்ளுவொ மெநி ஸங்கி3லியவந் தூ3து ஸ{ந்து3ருவாஸி லெஷ்மிபதி விஷ்ணுகெ பெ3டொ காமுடு3 ஸொக3ந் ஏட் அவிரெஸ்நா ஸமுத்3ரு! அய்யானு! ஸெத்3து3 பொ4ரெ ஸமுத்3ரு லாடுந்ää காந்தி வேந் ஹொயெ ஹ{ஜாள் மொதி தீ3டி3ää ஸ{க3ந்தம் பொ4ரெää ஸமுத்3ரு தீருர் ரா:ந் வநிம் தெக தோத்க வணிகு3ந் ஸோந் பூ2லு செண்டு3ந் ஜுடி3ரா:ந் புகா3ர் பட்ணம் அவ்ரெ கா3ம் ந:யா?
(ஹம்ஸ பஷிகிந் பூ2லுநுக் ஸீ பநிம் ஹொடந் ஆம்ப3ல் பூ2ல் பு2லெ ஸொக3ந் தொரெ மித்தாநுந் அய்கிலி மொரெ நாயகி3 எண்கி3ஸ் மெநி ஸகி2 நாயக3நுக்  அந்த3ட3ந் ஸோந் ஈ கீ3த் அவரியொ)
ஸமத்து ஹொயெ ம:ளி விக்குநாருந் ஜிவந் த4ரிரும் கொங்கிக் களாநத்தக் யோக் ஹொயெ மித்ரளிந் நாயக3நுக் து4லெஹால் தெங்க3 கொ3ரஹாதும் ரீ: கவ்நாந் அஸ்கி த்யேகாநு ஹிட்டி பொடெ3ஸ். து3ர்ப3ள்நு ஹொயெ அமி ஜெநம் இஸொ பொரக4லரியொ கிஸொ அந்த3ள்ளுவெ? அய்யாநு! ஹம்ஸ{ ஒண்டெ பு2லெ பூ2லுந் பா4ரா:ல் அத்3தி3ஹொயெ பா4ரும் லாம்க ஹொடிஹொதெ3 புந்நெ ஜா2டு கொம்மாம் ஹிங்கி3ர:தொää த்யே ஹம்ஸ{க் பூர்ணசாந்து மெநிகிந் பூ2லுநஸ்கி சுக்காந்கந் மெந்லிகிநு ஆம்ப3ல் தீ3ஸ{முஸ் பு2லெஸ். த்யே ஆம்ப3ல் பூ2லுக் ஒண்டு3ந் பு2வி ஹிப்3ப3ந் கா3ம் ந:யா அவ்ரெ புகா3ர் பட்ணம்!
பியாத்தெங்க தெக மயாலும் தெளிவ் ஜவடி3 தெக கா2ல்பொடி3 ரா:ஸ்திஸொ கெரந் கௌ;ளு மெநந் ஒண்டெ வகொ3 பா3நம் அம்கா3மு நிள்சி ஹிப்3ப3ய். த்யேட் ஒளஷதி3ந்ஹால் ப3ரகெரி திர்ச்சந் முஸ{நா சிந்தாரோகு3ந் அளிநுக் தூ தே3ரெஸ்கிநா! ப4வாநு! த்யே அமி கிஸொ அந்த3ள்ளுவெ?
ந:ந்நிந் ஸ{ந்து3ர் வளும் ப3ந்தி3க2ளந்ää த்யே வளுநஸ்கி ஸ{ந்து3ர் லாடுந் அவி நஸிநம் கெர்தி ஜதொää ஹாத்ஹோர் தி வளுக் ஹ{ங்கி3ஸியெ சாந்து3 வத3நுஹோர் வைரிநு கா4மா:ல் பி3வ்ஜிஹெடெ3 ப4லொஸோந் தொ3ளாம்ää பநி நிள்சல்லி ராகல்லிய ந:ந்நிந் ஸ{ந்து3ருக் தெர்மத்தக் யத்தந்கெரி வளுவரி விஸ{ரந் புகா3ர் பட்ணம் ந:யா அம்; கா3மு!
(நாயக3நு மொந்நும் ஸேத்தெ பா3தா3ந் திர்ச்சந் ஹட்வெ ஸகி2 களாநாமெநி ப4வாட்தகி ஸங்கு3தää நாயகி3க் நாயக3ந் ஹொல்ல ப்ராம அவட3த்தக் யத்தந் கெரஸ்)
தெக3 ஸெங்கு3 ஸெந்தொ செரி க2ளந்ää பொ3ட்டுந்ரா:ந் ஆங்கு3கெ கிர்விலுக் நாயக3ந் ஸியெஸ். த்யேவேளும் பூ2லுந் அட்கயி தெ3ட்டுகந் ரா:ந் ஸமுத்3ரு தீரு வநிம் ஹிப்3பெ3 மொகொ ஸீதிää தெக ப்ரக்ஞெ ஸொடெ3 ஸ்திதி2ம் ஜியெஸ். இஸொ ஜியொத்தெக3. லாடு ஸெத்3து3ந் கொ2ப்3பி3ம் ரா:ந் ஸமுத்3ரு போகு ரா:ந் நாயக3நு மொந்நு ஸ்திதி வளவ்வளவ்கந் ஜொ2டஸேத்தெ நாயகி3….மீ மௌ;ளொ ஜந்லிநிநா? 
(நாயகி3 ஸெந்தொ செரிரீ: ஸொம்பு பொந்தெ3 நாயக3ந் கய்கீ வொளதிள காரணாந்ஹால் தெக தெ3க்கந் அவந்முஸநி. நாயகநுக் து4லெ பிக்குஹால் வடெ நாயகி3 ஜெத்த பாய்ஞ் ரா:ந் குக்ரொ ஜொவள் தெக3 ஸ்திதி ஸங்கி3 த்யே நாயக3ந் ஜொவள் ஜி ஸங்கி3மெநி மகு3லரிஸ்)
மொகொ3 ஹட்வுல்நாத்தக்ää தெநொ தெக3 த3யாளுப்பந்3ää தெக3 கொ4ட ப4ந்தெ3 ரெத்து ஈயஸ்கி தெநொ ஹாத் ஸொட்3டெ3ஸ்கீ? திஸோஸ் ஹாத்ஸொட்டி3 ஜியகா! ஸிங்கா3ர்கந் மெது3ட்ஹொயெ பீப் பொ4ரெ அடு3ம்பு3ந்ää ஹம்ஸ{நுந்! அம்கொ விஸ்ரள்ளிய தெங்க3 அமி கொ2ப்3பி3ம் விஸ்ரள்ளுநாந்நா!
பிக்குவேந் கெரந் வீள்ஸந்து3லாவேள்ää து4லந்ஹால் அவெ ஏகாந்தும் விசார்பொடி3 மொரெ தொ3ளாந் ஸொக3ந் பிக்குஹால் விசார்பொட்3நாத்தக்ää து3வ்நொ நீ:த்தக் ஸொம்புகந் நிஞ்ஜிரெஸ்நா! சொக்கட்3 கு3ள்ளெகந் மைய் உரந் தோண்ரா:ந் பூ2லு து தெ3க்கந் ஸொப்நாம் கர்மிந் ஹொயெ மொரெ மித்ரு ஈ வநுபோகு3ம் அவெஸ்யா? அவெத் மொரெ ஸ்தி2ரம் நீ:த்தெ ஸ்திதி2 தூதி தெங்கஜொவள் ஹெடி ஸங்கி3!
ஸ{த்3தி3 ஹொயெ பநி ரா:ந் ஸமுத்3ரு! அகாஸ{ம் ஹ{ட3ந் பஷிந் ஸொக3ந் பெ4ளி  பி3ஸ்ஸ ஜாந் கொ4டாநுந் ப4ந்தெ3 ரெத்துகெ செக்குர் ஜியெ வாடஸ்க தூ தொரெ லாடுந்ஹால் த்யே நஸிநம் கெர்தியொ! அத்தொ மி காய் கெரந்ஹோய்? திஸொ நஸிநம் கெரெ து ஏட் அம்ஸெந்தொ ஈ தா2மு செரி ரா:நா மித்ருந் ஸெரொ செரி ரீ அம்கொ பிக்கு தீ3 பா3தொ3 கெரரியொ. மொகொ அவெ ஈ சிந்தாரோகு3க் தூ மெளி தெங்க ஸொகந் அந்த3ள்ளுநாயா? தூ மெளி அந்த3ள்ளுநா மெநெத் மி அத்தொ காய் கெரத்தெகீ?
முல்லொ ப்ராமகந் ஸொரிவ் தொ2வ்லிய மித்ருகெää மொ:ட்ட தி4ட3வ்ஹொயெ செக்குர் ரா:ந் ரெத்து ஜியெ வாடஸ்க நஸெ விஸ்தாரும் நெர்ப்பயெ ஸமுத்3ரு பநி வெல்வா! ஸிள்ளகந் பூ2லுந் ரா:ந் வநி! தொரெ ஸெங்கு3ஸெந்தொ செரி ஸொம்பு பொந்த3ந் ஹம்ஸா! ஒல்லொ பொத3மும் மொஞ்சுகெ ஸமுத்3ரு ரேமுபதி! இஸொ மொகொ து4லி ஜியெயொ ஸெர்க நா: மெநி கோந்தி தெக3ஜொவள் ஜி ஸங்கு3நாந்யா? முல்லொ ப்ராமகந் ஸெந்தொ செரி ஹொதெ மித்ருää தி4ட3வ்ஹொயெ செக்குர் ரா:ந் ரெத்து ஜியெ வாடஸ்க நஸிநம்கெர்திää விஸ்தார்கந் நெர்ப்பயெ ஸமுத்3ரு வெல்வா! தூ ஜீவ்பா! முல்லொ மொரெ ஸெந்தொ ப்ராமகந் ஸொரிவ் தொ2வ்லியெ ஸமுத்3ரு! ஹிந்தொ தூ தொரெ ஈ காம்ஹால் ஸிங்க3தி3ஸோந் பா4வநொ கெரி வைரி ஹொயெஸ்! ஹொயெத் மௌ;ளொ தூ ஜீவ்பா!
சொக்கட்3 சூக் நீ:த்தெ மொதிம்கெரெ ஹாரம்கிந் பவளமு தொ2வி ப4ந்தெ3 மேகலாப3ரணமுந் க4ல்லிää ஸாளுந் பிக்கந் த4ரிரும் ஸ{ந்து3ர் லாடுந் உலாஸ{க் அவந் ரேமுபதி! தெ3ட்டுகந் ரா:ந் காநுஜா2டு வநிம் பா3தொ3 தே3ஸ்திஸொ ஹொயெ ம:ளி ஜ2ண்டா3வ் தொ2வ்லிய மந்மதந் சலடெ3 பா3ண்ஹால் நொவ்வ க2ஜ்ஜுந் மொரெ கு3ர்து தெ3க்கண்ணாத்தக் ஜ2கி ஸே! ஈ பே3த் மொரெ மாய் தெ3க்கி ஸீதியெத் மி காய்கெரு?
ஸமுத்3ரு மொதிஸோந் முகுலஸொ கெர்லிää ஜெத்த பவளம்ஸோந் ரா:ந் தோண் ஹ{டிää ம:ளி விக்குநார் ஜிவ்நம் கெரந் ந:ந்ந பொர்ஸெம் ஒலொ ஸ{க்க தகிரா:ந் பொஷாணும் ஸ{ந்து3ர் லாடுந் உலா}ஸ{க் அவிஜாந் ஸமுத்3ரு தீரும் ரா:ந் ரேமுபதி! பொவ்ஸ் காலும் பு2லந் தொ3ண்கா பூ2லு வநி மொரெ ஆங்க3ஸ்க லயிää விகா3ர்கந் தெ3க்காஸ். மொரெ மாய் தே3வ் ஜொவள் இஸொ கெரெ கர்மிந் கோந்மெநி புஸி களய்லியெத் மி காய்கெரு?
ஸெத்3து3 ஸெந்தொ ரா:ந் லாடு3ந்ää தெங்கஹோர் கவுச்சி கா4ந் லயிரா:த்தக் விசார்பொடி3ää தி கவுச்சி கா4ந் ஜவள்ளத்தக் ஸமுத்3ரு தீரும் ரா:ந் பூ2லுவநிம் பி4த்தர் துரி த்யேட் லலி பொட்3ரி:யெ திள பூ2லுந் கவ்லயி த்யே ஸ{க3ந்தம் மொந்நு பொ4ரத்தக் உலாஸ{க் அவந் ஸமுத்3ரு தீருக் பா3த்3யவாந் ஹொயெ ரேமுபதி! 
திளபிக்குந் நுகெ3ஹால் இஸாந்ரோக் மெநி ஸங்க3ந் முஸ{நாத்தக் அவி நெர்ப்பயெ மொ:ட சிந்தாரோக் ஈ அளி ஏகாந்தும் நுகி3ஸ்நா! எநொ கிலம்பொந்த3ரியொää மொந்நு ஹ{த்துரரியொ ப2ருநுக் தெ3க்காரியொநீ:ஹால் ஈஅர்தி3லெந்து கொங்கிஹால் களய்லத்தக் ஹொய்ரெநி. எகொ ப2ல்லொ எகொ மாய் களய்லிடி3யெத்ää மி காய் கெருகீ?
இஸொ ஸகி2ää நாயகந் ஜொவள் நாயகி நாயகவஸ ஹொயெஹால் ரா:ந் ஸ்திதி ஸங்கி3 தெக3ஹால் ஜெநெ மாயிக் களாத்த முல்லொ ப4ராட் கர்மிநுக் களயெத் ப2ங்கு3ட3ந் தெகஹால் ஸேணம் ஹொராட்3 கெர்லெ மெநி க3வரியொ கீ3த்.
(மயாலந்தி3ம் சிந்தாரோகு3ம் ரா:ந் நாயகி3க் ஸகி2 ஸங்க3ரியொஸோந் ஈ கீ3த் அவரியொ)
நா:ந் ஹந்தா3ர் அஸ்கிபோகு3ர் நெர்ப்பயஸ். தீ3ஸஸ்கொ காந்தி தி3யெ ஸ{ரித்மெளொ ஒஸ்தொர் ஜி ஜ2க3ய்யொ. விஸ்ரள்ளந் முஸ{நா ஏகாந்து தே3ந் விசார்ஹொயெ பா3தா3ந்ஹால் தொ3ளாம் பநி அஸோ கெ3ள்ளேத் ஸே. முகுல் ஸ{ட்டெ பூ2லுந் ஜொ2டாம் க4ல்லிய நாயகி! அம்கொ து4லி ஜியெ நாயக3;ந் தெக கா3முர் ஹாது க4ல்லிய கவ்நொ கா2ல்பொட3ந் சிந்தாரோக் மெநந் ஹ{ளாக் பொ3ல்லியவெää மயால் தே3ந் ஈ வீள் ஸந்து3லொ ஸே ந:யா?
ஸ{ரித் ஜ2கய்யொ. களொஹந்தா3ர் அஸ்கிபோகு3ர் பெர்ப்பய்யொ. தொ3ளா கஜள் க4ல்லி ஸ{ந்த3ர பூ2லுந் ஸொக3ந் ஸேத்தெ மொரெ தொ3ளாம் ரீ: பநி லுச்சயி ரொடா3ரெஸ். நொவ்வக பூர்ணசாந்து3 ஸொக3ந் வத3நு ரா:ந் நாயகி! அம்கொ ஸொட்டி3
User Comments
Information
Name
Comments
 
Verification Code
1 + 6 =