Sourashtra Time
NOW AVAILABLE IN READY STOCK. RUSH YOUR ORDER FOR hiinun caLisye, hitavun caLisye and cunuk caLisye for Rs. 250/- ONLY.
Advertisement
binthulA kheni 2

பி3ந்து3லா கெ2நி

சூரியா ஞானேஸ்வர்

பதிகம்

பி3ந்து3லா கெ2நி ஹரும்ப3மு பதிகம் மெநி ஒண்டெ ஸேத்தெ. ஏல்லெ பதிகம் மெநஸ்தெக அர்த்து காயொமெநெத் பொதி கோந் ரீதிம் லிக்கரியொ - தெல்லெ பொதி லிக்கத்தக் ஹொயெ சரித்ரு இஸாந்கெமெநி ஸங்க3த்தெ. எல்லெ பொதி லிக்குநொ மெநஸ்தெ ஹட்வந் உஜஸ்தக் கொவ்ராந் தெ3க்கெ அபூ3ர்வு ஹொயெ சல்நி - தெல்லெ இவர்கந் ஸாத்தநார் ஸங்கெ3 பா4ஷாநாந் - தெக3ர்ப2ல்லொ இளங்கோ ஈ பொதி லிக்கெ விது3ரமுந் அஸ்கி எமொ ஸங்க3ரியொ.

தமிழ் ஸாஹித்யமுந் தீ2ந் காலும் செரய். பை2லா தமிழ்ச்சங்கம் ஹொதெ3 கலம்மு உஜெ ஸாஹித்யமுந், ம:ஜார் தமிழ்ச்சங்கம் கலம்மு உஜெ ஸாஹித்யமுந், ஸெத்துலா தமிழ்ச்சங்கம் கலம்மு உஜெ ஸாஹித்யமுந் மெநி மெநஸ{ந். எல்லெ பி3ந்து3லா கெ2நி ஸெத்துலாம் அவெ தி2ந்வ தமிழ்ச்சங்கம் கலம்மு ப2ராது அவ்ர:வ்வாய் மெநி தமிழ் பா4ஷா ஞாநிந் ஸங்க3ராஸ்.

ஸேரதே3ஸ் வம்ஸாவளிம் அவெ குடநாடு மெநந் ராஜ்யமு யுவராட், தெக ராஜ்ய ஜிவ்நம் ஒப்பநாத்தக் நொக்கமெநி ரொஸ்தி ஸந்யாஸம் க2ள்ளி குணவாயில் மெநரிய தா2ம்மு ரீ: அவரியொ. ஹாலிம் தெங்க இளங்கோவடிகள் மெநரியொ. எநு ஒண்டெ ஸமண ஸந்யாஸிந்.

ஓண்டெதி3 தெல்லெ கா3மு தொ3ங்கர் ஹொல்ல ஜிவரிய கொவ்ராந் அஸ்கி ஒட்டுக செரி அவராஸ். ஸொந்நா வநி பூ2லுந் பொ4ரெ ஜா2டுகா2ல் ஹொதெ3 ஸிள்ளஹொயெ நீடாம் ஒண்டெ ஸ்தனம் எள்ந்தெ ஸ்ரேஷ்டு ஹொயெ பதிவிரத அளி ஹிப்3பி3ஹொதெ3யொ ஸியாஸ். தே3வலோகும் ரீ: தே3வராட் இந்து3ரொகிந் தெக3 ஸெந்தொ செராத்தெநும் ஒளதெநு த்யெ அளிக் ஸெஜ்ஜ ஜியாஸ். தெக3 ப்ரேவ் அம்பு3லாக் தெ3க்கடி தெகமெள்ளி பொ3ல்லி தே3வலோகுக் ஜியெயொ அவ்ரெ தொ3ளொபோ4ர் ஸியெயொ! எல்லெ ஒகெ அபூர்வு ஹொயெ சல்நி ஸொக3ந் லக3ஸ். எல்லெ இவர்நுந் துமி களய்லி ரட்சுல்நொ மெநி மெநாஸ்.

த்யேவேள் தேட்ஹொதெ3 ருச்சிநும் கு3ள்ளெ பொ4ரெ அம்ருதுஸொகந் ஸேத்தெ ஸிள்ளொ ஹொயெ தமிழ்பா4ஷாம் பாண்டி3த்யம் பொந்தெ3 ஸாத்தநார் மெந்நாருந் ”திஸநி தே3வலோகு3ம் ரீ:யவி தெங்க3 பொல்ஜியெ காரணொ மொகொ சொக்கட் களாய்” மெநி மெந்தி தெல்லட் ஸேத்தெங்கஜொவள் ஸங்க3த்தக் ஹரும்ப3ம் கெராஸ்.

ஸோளராஜ்யு ராஜ்ஜலந் ஸ{ட்டுநா க்2யாதிஹொயெ புகார் மெநந் ஸ்ரே கா3முர் கோவலன் மெநி ஒகெ ஜவ்ணொ ஹொதெ3ஸ். ப்4யார்ஸாரும் சொக்கட்கந் ஜொடுஞ்சிலி ஹந்நவ் ரீ: அஸ்கி விதுரமு கடாக்ஷமுந் தொ2வ்லி, ஸிங்கா3ரும் தோத் ஸங்க3ந் முஸ{நா கண்ணகி மெநந் அளிக் ஹொராட் கெர்லி ஸொம்புகந் ஜிவ்நம் கெர்லி ரா:ந்வேள், ப4கவாந் ஈஸொ தி3யொ நாசுந் அஸ்கி ஸிக்கிலி ஸாஸ்தரும் ஸங்கெ3தா4நுக் ஆங்குலெட்சண் ஸெந்தொ பொ4தி3ரிந் கொ4ம்மொ உஜெ சொக்களி நசெ நாட்டியம் ஸீ தெமொ லயிஞ்சி தெக ஸெந்தொ ஜிவந்ஜி ஜொடு3ஞ்செ ஜொடு3ம்புல்நுந் அஸ்கி ஜவட்டி ப4ந்தி3ல்லியெ பெ3ய்ல் ஜொவள் பி3ரி அவந்வேள் தெகஜொவள் பி3ந்து3லொ தி3ய்யொ உராவ் ஸே. எல்லெ விக்கி தெமொ ரீ: அவரியொ ஹந்நவ் தொ2வ்லி ப்3யார்ஸார் கெர்லி ஜிவெந்கெந் மெநி பாண்டிய ராட் ராஜ்ஜலந் ஸ்ரேகா3ம் ஹொயெ மது3ரெம் அவி செராஸ்.

கோவலந் பா4ரி கண்ணகி தி3யெ ஒண்டெ பி3ந்து3லொ க2ள்ளி விக்கந் நிகு3ளெஸ். ப்யார்ஸாரும் ஸ்ரேஷ்டு ஹொயெ பா4டாம் ஜாந்வேள் எதுர்அவெ ஒண்டெ கஸார்ஜொவள் எகொ3 மொந்நும் ஸேத்தெ ஸங்கி3தி த்யே பி3ந்து3லொ தெ3க்கட3ஸ். தெல்லெ பி3ந்து3லொ ஹாதும் க2ள்ளி ஸிலேத், முல்லொ தெநொ பாண்டி3யராடா3 பி3ந்து3லொ சொரி தொ2வ்ல்ரியொ ஹட்வந் அந்லி, மொந்நும் ஒண்டெ லெ:க்க கெர்லி கோவலந் ஜொவள் “எல்லெ பி3ந்து3லொ க2ட்நார் எல்லெ கா3முர் கொந்நி நீ:. அம்ரெ ராடொ3 பாண்டி3மாதேவி ஜதொ வெக்ள கொங்கிஹால் க2டந் ஸெக்காநா. தெக3ஹால் துமி எடூஸ் ர:வொ. மி ரவுளுக் ஜி அம்ரெ ராட் ஜொவள் ஸங்கி புஸில்லி அவுஸ்” மெந்தி தெக த்யே தா2முர் ர:வட்டி ஜியெஸ்.

பாண்டிய ராடுக் தெ3க்கி அம்ரெ ராடா3 பாயிஞிர் ஸிங்கா3ர் கெரெ பி3ந்து3லொ ப4ரள்ளா கா3மு மெநிக் ஜொவள் ஸியெஸ் மெநி கஸார் ஸங்க3ஸ். ஏட் பு2ள்ளொ கெரெ கர்மாந் ஹொடி அவந்வேள் அவெஹால் த்யே பாண்டிய ராட் சிந்தநொ கெர்நாத்தக் நிந்தநொ பொந்த3த்தக் தெல்லெ “சொட்டா3க் மர்தி த்யே பி3ந்து3லொ ஏட் க2ள்ளியாவ்” மெநஸ்தக் த்யேட் ஹொதெ3 ஸ{பாய்நுக் த4ட்டி3யெஸ். 

மொரந்பொட்டேடும் ஜீவ்தி3யெ கோவலந் பா4ரி கண்ணகி காய்கெரத்தெ மெநி களாநாத்தக் தொ3ளொ தொ3ளொபோ4ர் பநி ருச்சள்ளி ரொள்ளேத்கந் பாண்டியராடுக் நஸிநம் ஹோத்தக் மொதிஹாரம் க4ல்லி பெ4ளி ஸிங்கா3ர்கந் ஹொதெ3 ஹேம்முரீ: த3க3ரபோகும் ஸேத்தெ ஸ்தனம் முறிடி3ஹெடி3 மது3ரெ கா3மஸ்கொ அக்3நி பூ4குக் சொரகந் தகி3ஸ். தெந்து3ஸ் தி3ந்நு ஸ்ரேஷ்டும் ஸ்திரம் ஹொயெ மது3ரெ ஹ{ளாம் பு4டி3 ஜியெஸ். நொ கெரரித்தெ காமுந் ஸியெ திளொதெநு தெக பத்நிமெநி மெச்சிலியாஸ். எல்லெ கொவ்ராந் ஸியெயொ எகோஸ் மெநி ஸாத்தநார் மெநெஸ்.

பு2ள்ளொ கெரெ கர்மாந் ஹொடியவந்வேள் அவெஸ் மெநி மெநாஸ்நா. திஸொ தெநுகெரெ பு2ள்ளா கர்மாந் காயொ மெநி பி2ரிகிந் ஸாத்தநார் ஜொவள் இளங்கோ புஸஸ். 

ந்யாவ் தெ4ரும் தீ4ரு ஸெந்தொ ஒண்கிநி நீ:த்தக் ஸ்ரேஷ்டு பொ4ரெ மது3ரெம் ராணுஹ{ளா பூ2லுந் க4ல்லி ஜெடா3ஜொ2டொ ஸெந்தொ ஸேத்தெ ஜடா3தரி தே3வ்   ருப்பா ஸத3ஸ{ம் வாஸம்கெரந் ப4கவாந் ஈஸொ ரா:ந் த4வ்ராம் ஒண்டெதா2ம் ராதி3வேள் மி நிஞ்ஜி ஹொதெ3யொ. த்யேவேளும் திந்நா விசாருந் மொந்நும் பொ4ரி தெல்கயி கெரந்தயெ காம் இஸாந்கெ மெநி களாநாத்தக் ஹிப்3பி3 ஹொதெ3 பதிவிரதா3பத்நி ஸொம்மர் மது3ரெ காப3ந்துதே3வ் பிரதட்சணம் ஹொயி ஹிப்3ப3ஸ். த்யே தே3வ், "தப்பரிய ஹ{ளொ ஸொகந் பொ4ரெ ராகும் ஹேமுஸேத்தெ ஸ்தநமா:ல் ஈ மது3ரெ கா3மஸ்கொ ஜளடி நஸிநம் கெரெ அளிவோ, முதி3ரெ கர்மா ப2லுநா:ல் துங்கொ இஸஸ்கி சலி முஸிரியொ. முல்லா ஜெலுமு அகாஸ்ஸேரு க்2யாதி பொந்தெ3 ஸிங்கபுரம் மெநந் கா3முர் ஜிவ்லேத் ஹொதெ3 ஸங்கமந் மெநந் க3நவாநு பா4ரி தொரெ அம்பு3லாக் ஸபி3ஞ்செ ஸாப3நொஹால் எல்லெ சல்நி ஹொயெயொ. காளொவநிம் லாம்ககே2ஸ் பொ4ரெ ஸிங்கா3ர் அளிவோ! எக3ஹால் தூ ப4ந்தில்லிய அம்பு3லாக் ஏட் ஸேத்தெ ஜெநுல்நுஸோந் ஸாந் முஸ{நா. ஹிந்தொ3 ரீ: சொவ்தொ3 தி3ந்நும் வீள்ஸந்து3லொ தே3வலோகு3வாஸிந் ஸெந்தொ தூ தொகொ3 தெ3க்கய்" மெநி மெநாஸ். த்யே த4வ்ராம் நிஞ்ஜிஹிந்தெ3 மி ஈ பா4ஷாநாந் அஸ்கி மொரெ காந்ஹோர் அய்கெயொ மெநி ஸாத்தநார் ஸங்க3ஸ்.

ராஜ்யவாநுந் கெரந் சூகுநுக் தெ4ரும் தெங்க3 மரத்தெகிந்

ஸ்ரேஷ்டு ஹொயெ பதிவிரதா3க் மேட்ஹொயெ மொ:ட்டாந் கொண்டல்லத்தெகிந்

பு2ள்ளகரெ கர்மாந் அவிதிண்சய் மெநஸ்தெகிந்

முல்லா கர்மாந் பொ4ரெ பி3ந்து3லொ காரணொகந் ஹாலிம்

பி3ந்துலாகெ2நி மெநஸ்தெ நாவும் நிள்சடந் அவெஸ் 

ஏ கெ2நி தமிழ்தே3ஸ்மெநி ஸங்க3ரியொ ஸேர, ஸோள, பாண்டி மெநந் தீ2ந் ராடுநுக் ஹொயெயொ மெநி மெந்லி யுவராட் இளங்கோ லிக்கத்தக் ஒப்புலராஸ்.


ஈ சரித்ரு தீ2ந் ராடுநுக் ஹொயெஹால் தெமொ ஒண்டெ யுவராட் ஹொயெ துமி ஈ கெ2நி லிக்குவொ மெநி க2ஜ்ஜு தொ3ஸ்  ஸாத்தநார் மெல்லியாஸ்.


இளங்கோ ஈ பொதி கிஸொ லிக்கந் ஜாரியொ மெநி ஸங்க3ராஸ். புகா3ர், மது3ரெ, வஞ்சி மெநந் தீ2ந் காண்டும் சல்நிந் வடொகெரி ஸங்கி3 முஸட3ராஸ்.

 

User Comments
T A Ramesh, Writer, Pondichery
It is difficult to write in Sourashta language. But you have written a whole article in this language, which is indeed a great thing to do!
yaaro
"Padigam" chokkaT avres. Moolum sEtte dhaanu "paraphrase" kerrio haal vaakyamun rovvo thaamum lambu sE, rovvo hibbi chevduno poDares. Hoyet artu teLiv kan amre bhaaShaam anraas. ARpudam hoye haarambam. Nandinin.
Information
Name
Comments
 
Verification Code
1 + 7 =