ad1
We pleased to request our readers to open the advertisements in between the every articles.

Souno....

ஸொவ்நொ....

- சூர்யா ஞானேஸ்வர் -

 

ஹந்தா3ருக்கிந் ஹ{ஜாளுக் ம:த்3தி3ம். ஸெளராஷ்ட்ர ஜெநுலுந் ஸொந்தோஷ் மிஞ்சி தொப்பலுக்கெட்டர் மிளராஸ். ஜெதொஜெதொகந் ஹிப்3பி3ரீ: வத்தொபோ3லுந் கெர்லராஸ்.

ஜவ்ணாந் ஒண்டெபொக்கட் ஜவ்ணிந் ஒண்டெபொக்கட் ம:ட்டான் ஒண்டெபொக்கட் இஸநி ஒண்டெ கு3ம்பு மது3ரெம் ஸீராநா:ந். 

காய்தீ விஸேஷ் மெநி களய்லியெங்கந் மெநி மி மௌள்ளி தேட்ஜி ஹிப்3ப3ரெஸ். 

மி அம்தெநு ஜிவரியொ கா3மஸ்கொ சுட்டுபி2ரி ஸீதியொ. மெந்கியாந்மொட்டெட் ஸெந்தொ3 வத்தொ கெரிஸியெஸ். ஜந்லியெ தூ3ரு ஈ ஒர்ஸ{ அம்தெநு அந்நித்ராந் ஸெந்தொ3 தெ3வலகி3 கெல்ராநி மெநெத்தெ ஸொந்தோஷ் ஹொயெ ஸமச்சார் களள்ளரேஸ் மெநி ஒண்டெநொ மெநஸ்திக்காம் அஸ்கிதெநு ஹாத் தெட்டி ஸொந்தோஷ் களள்ளராஸ்.


ப2ல்சொ அங்கு3ண்டெ கு3ம்பும்ரீ: ஒண்டெநு ருவ்வொ மி ஸங்க3ரியொ அய்கொபா3 மெநி மெநராஸ். த்யே கெ4டி3ம் ஒண்டெ நிஸப்3து3 ஹொய்யொ. தீ ம:ட்டாந் காய் மெநஞ்ஜாரியொ மெநி அஸ்கிதெநு அய்கத்தக் ஸொம்மர் ஹிப்3ப3ராஸ். தொ3ப்3பா3தொ3ப்3பி3நி ஹோரெஸ். எங்கு3ட் ஸவொ தொ3ப்3பு3ல்நாங்கொ. அம்ரெ கா3மு ரீ: ஒண்டெநு சலெ எலக்ஷநும் ஜீக் பொந்தி3ராஸ் மெநஸ்தெ இவர் ஸொம்புகந் ஸங்கு3லரெஸ் மெநி மெநெ கெ4டி3ம் அஸ்கிதெநு ஹாத் தெட்டி ஸொம்பு ப4ராட் தெ3க்கள்ளராஸ்.


ஓண்டெநொ கோநக்பா3…தீ2ந்தெநு அம்ரெ ஜெநமூஸ் தெமொ ஒண்டெகொ அம்ரெ மெந்க்யாநுஸ் ஓட்தகி3 ஜீக் பொந்த3ட்3ராஸ் மெநெத்…கிஸொ…கிஸொ…சலெஸி…மெநி தெகொ ஸெந்தே3வ் புஸத்தக்…


ஓண்டெகட்சிகெரி அம்ரெ ஓட் அலக்3க3கெரி ஒண்டெ அந்நித்ராக் அவத்தக் வாட் அப்3ப3ய்மெநி ஹட்வி ஹிப்3ப3டெ3ஸ். ஈவாள் அமி ஒட்டுகந் ரீ: கோந்கட்சி ராஜ்ஜலெத் சொக்கட் மெநி ஸீ தெல்லெ கட்சிம் ரீ: ஹிப்3பெ3 அம்ரெ தெங்க ஓட்தகி ஜெம்சடி3 ஸமூகமுக் கெ4நம் க2ட்3டி3யாஸ். அம்கொ ஈவாள் பிரதிநிதித்துவம் தி3யெ கட்சிகாள்டுநுக் மௌளி அமி கெ4நம் கெத்திரியொபா3 மெநி மெநாஸ்.


ஆஹா…எல்லெ அய்கத்தக் காய் சொகட் லக3ரெஸ் களாய்கியா? ஈவாள் அஸ்கி கா3முர் இஸோஸ் சல்ரியொ. அமி அஸ்கிதெநு ஜெதகந் ஒண்டேஸ்கந் ஸேத்தெ மெநஸ்தெ தெ3க்கட்3ரியொ. மது3ரெ, பரமக்குடி, ஸேலம், திண்டுக்கல் மெநி அம்கொ பாஞ்ச் எம்.எல்.எ. அப்3பி3ரியொ ஜு2க்கு சொக்கட் லக3ரெஸ். அம்ரெ ஸமூகமுக் சொக்கட் வேள் ஹரும்ப3ம் ஹொய்யிரியொ மெநஸ்தெ எமொரீ: களாரெஸ். அத்தொ கிஸொதீ அம்கொ ஒண்டெ மந்திரி பத3வி அப்3புட3ய். அவ்ரெ ஸமூக மொ:ட்டாந் எல்லெ தே3ஸ{க் தெ4ரி கெரெ சொக்கட் காமுநு ஸொக3ந் அத்தொ அமி மௌளி எல்லெ பா4ரத3 தே3ஸ{க் எல்லெ தமிழ் தே3ஸ{க் ஸெங்கொ அம்ரெ ஸமூகமுக் ஹோர்செட3த்தக் காம் கெரத்தக் ராஜ்யவாந்நு ஜொவள் ரீ: அதி3கா3ர்கிந் அங்கீ3கார் அப்3ப3ய். முல்லொ ஈ ஸமச்சாருந் ஸெளராஷ்ட்ர டைம் ஸொக3ந் அம்ரெ ஸமூகமு பத்திரிகெநும் அஸ்கி அவட்டுநொ மெநி மெல்லேத் மி நிகுளத்தக் மொரெ டூவீலர் ஹெட3த்தக் ஜியெஸ். 


த்யேவேள் பு4ர்க்கக சுநுக் அவ்லேத் ருவ்வொ ருவ்வொ மொ:ட பொவுஸ்கந் ஹொய்யொ. மொரெ ஆங்க3ஸ்க பு4ட3ய்யொ. பொவுஸ்…பொவுஸ்… மெந்லேத் தொ3ள ஹ{டி3 ஸியெத்….மொரெ நத்தெ தெ3ஸெபோ4ர் பநி க2ல்லொ தொ3ப்3பி ஸொடி3 தெல்லெ பநி மொரெ ஆங்க3ஸ்க ஹொயி….ஆஹா….எல்லெ அஸ்கி ஸொவ்நொயா…. 


அப்துல்கலாம் ஸங்கெ3ஸொக3ந் ஸொவ்நொ தெ3க்கி அவ்ரெ அபி3லாஸாநஸ்கி பூர்த்தி கெர்லுநொ ஸேத்தேஸ். ஓண்டெவேளும் அவ்ரெ ஸெளராஷ்ட்ர மெந்க்யாந் கா3மஸ்க இவர்கந் ஒண்டே மொந்நுகந் ரீ: எல்லெ ஸொவ்நொதா4நு சலட்டியெத் ஆஹா…ஹா…ஹட்விலியேதி3ஸ் காய்சொகட் லக3ரெஸ்.                 

 

User Comments

Question : 1
+
6=