Sourashtra Time
NOW AVAILABLE IN READY STOCK. RUSH YOUR ORDER FOR hiinun caLisye, hitavun caLisye and cunuk caLisye for Rs. 250/- ONLY.
Advertisement
binthulA kheni - 8

 

6.ஸ{ந்து3ர் க4ல்லந் கெ2நி
(வித்3யாத4ரர் கா3மு ரீ: ஒண்டெ தீ4ருடு3 தெக3 ப்ரேமி ஸெந்தொ புகா3ர் நக3ரிக் இந்து3ருகெ3 ஸெந்நு ஸாத்தக் அவஸ். த்யேவேள் மாத3வி நசெ வியார் வித3ம் நாசுந் தெக3 ப்ரேமிக் ஸவடி3 ஸொந்தோஷ் பொடெ3ஸ். தீ ஸெந்நு முஸெ கெ4டிம் கோவலந் மாத3வி ஸெந்தொ ரூஸ் அல்லத்தக்கிந் மாத3வி தெக3 ரூஸ் திர்சி செரி ஸொம்பு பொந்தி3ஸ். ப2ல்லொ ஸமுத்3ருக் ஜி பு4ட3த்தக் ஆஸ்தொபொடி3 தீ3தெநு ஜியாஸ். ஸொம்பும் பி3ஜ்ஜி ஹொதெ3 ஜெநுல்நுந் ஸெரொ தெநுமௌ;ளி மிள்வயி லயிஞ்சி ஸொம்புகந் ஹிந்த்3யாஸ் மெநஸ்தெ இவர்நுந் யெமொ ஸங்க3ரியொ)
ருப்பா தெக3ட் பெர்ப்பய ஸொக3ந் ஹிந்நா அத்3ரி ரா:ந் விஸ்தார் ஹொயெ ஹிமயகி3ரி ஸெஜ்ஜ ரா:ந் விஸ்தார் ஹொயெ மொ:ட்ட நக3ரி வித்3யாத4ர். த்யே நக3ரிமு மய் கெ3ளத்திஸொ பூ2லுந் பு2லயி ரா:ந் வநிம்ää களொ ம:ளி ஸொக3ந் லாம்க தொ3ள ஹிந்தெ3 தெக ப்ரேமி ஸெந்தொ செரி நுகி3 காமுடு3க் ஜொம3;ந் க4லி ஸிநி ஹோங்கு3ம் லயிஞ்சி ரி:யெ ஒண்டெ வித்4யாத4ர தீ4ருடு3.
தெநொ தெக ப்ரேமி ஜொவள் மெநஸ{… “ஹிந்தொ3 தெஷிண் பு2ட3ர் ஸெஜ்ஜரா:ந் உச்லாவ் பொ4ரெ புகா3ர் பட்ணமு இந்து3ருக் ஸெந்நு கெர்நார் ஜெ2ண்டா3வ் செவ்ட3ந் சொக்கட் தி3ந்நு. தே3வாதிதே3வர்நுக்ää அஸ{ருர்நு வெது3ர்செடி3 ஜ2க3ட் கெரந்வேள் முஸ{கு3;ந்தந் மெநந் ரஜொ அஸ{ருநு ஸெந்தொ மல்லி ஜெயம் பொந்தி3 இந்து3ருக் கபடெ3ஸ். அஸ{ருநு எக3தோ2க்செடி3 ஹிப்3ப3ந் முஸ{நா நஸிநம் ஹொய்யாஸ். 
ப2ல்சொ தெங்க3 மொந்நும் விரோத்3 தொ2வ்லி த்யே ஹொடி3 ஒட்டுகந் செடி3 முஸ{குந்த3நுக் வைரிகää ஹந்தா3ர் கெரந் பா3ண் ஒண்டெ தெக3 மாயஸக்திஹோர் செட்3வஸ். த்யே வஞ்சநொ நஸிநம் கெரத்தக் மொ:ட்ட பூ4த் ஒண்டெகொ இந்து3ரு முஸ{குந்தநுக் ரஷண கெரஸ்தக் த4ட்3டி3யெஸ். தெல்லெ பூ4த் அவி த்யே ஹந்தா3ர் ஜவடெ3ஸ். ப2ல்லொ ஸோள குலமுக் பா3த்3யம் ஹொயெ புகா3ர் பட்ணமு கொ2ப்3பி3ம் ரஷண கெரஸ்தக் தேதா2முஸ் ரி:யெஸ். தெக பொ3லி தே3ந் தீ3ஸங்கி3டி3 மௌ;ளி அமி ஸியெந்.
முல்லொ இந்து3ரு லோக்3 கப3டி3தி3யெஹால் தெக3 விஸ்வாஸ் களட3த்த ஸொக3ந் தே3வர்நு ரஜாக் தி3யெயொ க2ள்ளி ஸோளராடு3ந் தோ2ர் ஸ{ட்டுநா தீ3லியவந் ஸிங்கா3ர் பொ4ரெ விஸேஷ் ஹொயெ ஸெத்து3ஸெந்தொ நிள்சி;ரா:த்திஸொ ஹொயெ பாஞ்ச்வித3 ஸபா4ந்கிந் தெக3செரெ கெ4நமுந் ஸீ களய்லியெங்க.
தீ காலும் இந்து3ரு லோகு3ர் அக3த்திய முநிந் அவெத்தெ2ப்3ப3 ஸ்வாக3தம் கெரந்விதுரமு ஊர்வஸி நாச்நஸிஸ். த்யேவேள் நாரது3முநி லயிஞ்சி ஸங்கீ3த் ஸ{கா4நுப4வும் தே3த்திஸொ தம்பு3ர் மிட்டி க3வந் கீ3த்கிந்ää ஸிங்க3தி பெ3ட்கிந் க3வந் க3வ்நிகிந்ää ஸஸர் தொ3ளொ ரா:ந் இந்து3ருகெ காந் யோக்தி3 அஸ்கொ பொ4ரி ரி:யெஸ். த்யேவேள் ஊர்வஸி நசந் முஸ{நாஸ்தக் இந்து3ரு பெ3டொ ஜெயந்தநு ஸிங்கா3ரும் மெங்கி3 ஜீஸ். தெக3ஹால் நாரது3 தம்பு3ர் மெளி அமங்க3லு பொந்தெ3ஸ். தெக3ஹால்ää எநொ பு4லகு3ர் ஜி மெநிகு ஜெலும்க2ள்ளி பெ3ட்கிகந் உஜந்த3க் மெநி ஸப3ம் க2ள்ளிய ஊர்வஸிää மாத3வி மெநந் நாவும் பொ4தி3ரிந் குலமு நாசளிகந் பு4லகு3ர் உஜஸ். தெகதோ2ரும் அவி உஜெ ஸாப்ஸொக3ந் கேட் தொ2வ்லி நசந் மாத3வி மெநந் ஒண்டெ பெ3ட்கி நசய். தெக நாசுந் மௌ;ளி ஸியெங்க3ந் மெநி மெநஸ். லொ:வ ஜெத்துஹொயெ ஹோட்கிந்ää ம:ஜார் நா:ந்ஹொயெ கேட் ஸேத்தெ தெக ப்ரேமி ஜொவள் ஈயஸ்கி ஸீதி தே3வர்நு பதி இந்து3ருக் நம்லியவெந் மெநி மெநஸ்.
வித்4யாத4ர கா3மு ரீ: விஞ்ஜையந் மெநந் தீ4ருடு3தெக3 ப்ரேமிக் பொ3ல்லி புகா3ர்பட்ணமு அவரியொ. வாடும் உஞ்சாம் தோத் ஸங்க3ந் முஸ{நா ஹிமயகி3ரிகிந்ää பநி பொ4ரி த4மந் உச்லாவு ஹொயெ உஜ்யநி நக3ரிää விந்தியகி3ரிக் சுட்டுரா:ந் வநாந்தி3ரம்கிந்ää வெடேஸ்புரு வாஸம்கெரந் வெங்கட3கி3ரி அங்கு3ந்ää பீக் வேந் ஹொயெஹால் தொ2வ்லத்தக் தா2முந் பு2ர்நாத்தக் ரா:ந் காவேரி உஸிளி த4மந் சோளதே3ஷ். த்யேட் ஸேத்தெ புகா3ர் பட்ணமு அவந் வாடும் ஈயஸ்கி தெக3 ப்ரேமிக் தெ3க்கடெ3ஸ். ப2ல்சொ பூ2லுந் பு2லி ரா:ந் வநும் ஸேத்தெ புகா3ர்பட்ணமு ப2ய்ல ஸங்கெ3 வக3தா4நுக் தீ3ஸங்கி3டி3 பூ4த்ää பாஞ்சவித3 ஸபொ3ää இந்து3ரு த4வ்ரொ ஈயஸ்கி ஸிலேத் அவஸ{ந். தீ3தெநு செரி த்யேட் ரா:ந் தெ3ய்வுநுக் நம்ஸியாஸ். நமெ ப2ல்லொ உத்சலாவு ரி:யெ முல்லா நக3ரி ஹொயெ புகா3ர் பட்ணமு சலந் ஸொந்தோஷ் ஹொயெ இந்து3ரு ஸெந்நு மெளி தெக3 ப்ரேமி ஸெந்தொ ஸீலியவஸ்.
தூ3து ஸ{ந்து3ரும் ஸயநமு ரா:ந் ரெங்கநாது3க்கிந்ää ப்3ராஹ்மணää ராஜ்யää வநிää க்ருஷி மெநந் சார்விது3 வருண பூ4துக் நம்ஸிலி கீ3துந் க3விää திள ஜீவுந் காந்திஹொயெ ஸிள்ளாக் கு3ண்ணு ஹொநொ மெநஸ்தெ அபி3லாஷெ ஸெந்தொ அகாஸ{ம் ஜி2ர்கிஜாந் சாந்து3க் ஸீ க3வி மாத3வி ஹரும்ப3ம்கெரந் நாசு ஸா!
அஸ{ருர்நு திரிபுரம் ஜளி அம்கொ பால்நொ கெர்நொ மெநி தே3வது3ல்நுந் மெல்லியதா4நுää ஹ{ளாபா3ண் ஸொடி3 திரிபுரம் ஜளெ மேட்ஹொயெ ஸிவுடு3ää ஜெயம் பொந்தெ3 ஸொந்தோஷ{ம் பை4ரவி த4ரீர் ஹொயெ ஹ{ந்நா வநாந்த்3ரு மெநந் ருத்3ரபு4ஞி;ம் பார்வதிக் ஒண்டெ போகு3ர் தொ2வ்லி ந:ந்நகந முகுலஸொ அஸிதெ3க்கடி3 ஹாத்தெட்டி ஹிப்3பி3லி நசெ கொடுகொட்டி மெநந் நாச் மாத3வி நசரித்தெ ஸா!
ரெத்து ஸொம்மர் ஹிப்3பெ3 ஸாரதிää சார்தோண்டு3 ப்3ரம்மொ ஸாஸ்திஸொ த்யே பை4ரவி ரூபும் ஆங்க3ஸ்கொ பி3கி3த் லவ்லிய ஸிவுடு3 க2ளெ பாண்ட3ரங்க நாசு மாத3வி க2ளரித்தெ ஸா! 
கம்ஸநு வஞ்சநொ ஜெகி3ஞ்சந் ஹட்விலி அகாஷ்வநி கீஷ்டு நசெ நாசும் ஹைஸ்து ஸொண்டி மொடி3 ஸொந்தோஷ{ம் நசெ நாசும் யோக்ஹொயெ அல்லிகு3ம்பு மெநந் நாசுமெளி ஸா!
வாணாஸ{ருடு3 ஸெந்தொ மாத3வொ மல்லி ஜீக3; ஹொயெ நாசு கு3ஸ்திகா2ள். த்யே கு3ஸ்திநாசு மாத3வி நசரிஸ் ஸா!
மஹாஸமுத்3ரு லாடு3ந் த4ரீர் ஸொக3ந் தொ2வ்லி தெமொ ஹிப்3பி3 தெக தோ2க்;செடி3 ஹிப்3பெ3 ஸ_ரபத்மந் மெநந் அஸ{ருடு3 ஜீக் பொந்தெ3 முருகந் நசெ பு3டு3பு3டு3 நாசுமெளி மாத3வி நசரிஸ் ஸா!
அஸ{ருடு3ந் ஸைந்யம் தெங்கலத்தொ ரா:ந் ஜ2க3டய்து3நுந் கா2ல் தய்தி விசார்பொடெ3 வேள் தெங்க3ஸொம்மர் ஸதி ஒங்க3டி3 முருகந் நசெ ஸதி நாச் க2ளரியொ மாத3விக் ஸா!
காமுடு3 பெ3டொ அநிருத் தெநொ உஷை மெநந் வாணாஸ{ருடு3 பெ3டிக் கொங்கி களாநா பொ3ல்ஜி தொ2வ்லியெஹால் அநிருத்துக் தெ4ரி காராக்4ரஹமு ஜ2கி தொ2வ்தியாஸ். தெக நிஸ்தார் கரந்ஹோதா3ம் வாணாஸ{ருடு3 நக3ரிம் பா4டாம் லாம்தரீர் பகுலும் து4ங்கி3 மொவ்ஜெ மாத3வொ தந்துர்கந் க2ளெ கொடு3மு நாசு மாத3வி க2ளரிஸ் ஸா!
வாணாஸ{ருடு3 காராக்4ரஹமு ரீ: தெக3 பெ3டாக் நிஸ்தார் கெரந்வேள் காமுடு3 தெக த3ல்லப்பந் ரீ: ஸிங்கி3லி அளிரூபும் காமுடு3 நசெ பே3டி3நாசு மெளி மாத3வி நசரிஸ் ஸா!
ஹ{ப்3பி3யவந் ராகும்ரி:யெ அஸ{ருடு3ந் விஞ்சுää ஸாப்ää கோ3ம்பெ3ää மொண்ட3கோப் ஸோந் ரூப்க2ள்ளி கிலுபு3லய்லேத் ஸேத்தெ ஸீதி ஹீநுஹட்வநும் கெரந் கர்மிநு சல்நிந் ஸெக்குல்நாத்தக் து3ர்காமாய் பொல்கா பாய்ஞ் க4ல்லி த்யே அஸ்கி அம்கி பிஸ்கி மரெ நாசு பல்காபாய்ஞ் நாசு. மாத3வி த்யே பல்காபாய்ஞ் நாசு நசரிஸ் ஸா!
அஸ{ருடு3நு ஜ2க3டு உக்3கு3ர் ஹீந் கெரஸ்திஸொ ஸிங்கா3ர் ஹொயெ பிள்டிரூபும் ஸ்ரீமதி க2ளெ பிள்டி நாசு மாத3வி க2ளரியொ ஸா!
வாணாஸ{ருடு3கெ3 சோ நக3ரிம் உத்தர் த4டாம் த4ரிரும் ஹிப்3பி3 ஜுநத்வாநு குலமு அளி ஸொக3ந் ரூப்க2ள்ளி இந்தி3ராணி க2ளெ கடையநாசு மௌ;ளி ஸா!
ஈ அஸ்கி நாசுந் தெகதெக தோத்கந் க4ல்லந் பூ4ஷாணாந் ஸெந்தொ ஹிப்3ப3ந் நாசுää பி3ஸந் நாசு மெநந் பத்3த3தி ஸ{ட்டுநாஸ்தக் மாத3வி நசெ வியார் நாசுந் ஸா! த்யே நாசுநுக் ஹொயெ ஸங்கீ3து தெக வடாந்வக3ஸ்கி அய்கிலெ! நாசு ஸாஸ்தர்நு பொதிம் ஸங்கெ3 வகா3ந்தா4நு ஸேத்தெ அந்த3ள்ளெ! முல்லொ அமி அவந்வேள் த்யே பூ2லுவநிம்  ஸங்கெ3 த்யே மாத3வி தோ2ரும் அவெ மாத3வி எநோஸ்மெநி தெக ப்ரேமி ஜொவள் ஸங்க3ஸ்.
தெக ப்ரேமிகிந் தெநொ மாத3வி நாசுநஸ்கி ஸீ ஸொம்பு பொந்தி3யாஸ் த்யே மேட் ஹொயெ விஞ்சையந் மெநந் தீ4ருடு3.
ஹிப்3ப3ந் நாசு மெநஸ்தெ ஹிப்3பி3லி நசஸ்தெ. அல்லிய கு3ம்புää ஹாத்தெட்டி நசெ கொடுகொட்டிää ஸதிää கொடு3ம்ää பாண்ட3ரங்குää கு3ஸ்திநாசு மெநந் ஸோ வித3 நாசுந் ஹிப்3ப3ந் நாசு. பி3ஸந் நாசு மெநஸ்தெ பொ4ய்ஞிர் பொடி3 நசஸ்தெ. பு3டு3பு3டு3ää கட3யம்ää பல்காபாய்ஞ்ää பிள்டிரூபுää பே3டிநாசு ஈயஸ்கி பி3ஸந் நாசு.
தே3வலோகு3ர் ரீ: தே3வது3ல்நுந் மௌ;ளி தெங்க கு3ர்த்து கொங்கி களாநாத்த ரா:ஸ்திஸொ வெக்ளரூபும் அவி ஸாந் இந்து3ரு ஸெந்நுகிந்ää த்யேட் மாத3விகெ ஸிங்கா3ர் ஹொயெ நாசுந்ää கீ3து3; ஒண்டெவாட்கந் முஸெஸ். திளதெநு ஸாத்திஸொ மாத3வி ஈ ஸெந்நும்  நசி க3வெயொ ஸீதி கோவலந் ஜுக்கு ரூஸல்ரா:ஸ். மாத3வி தெக3 ரூஸ் திர்சத்தக் வித3ம்வித3ம்கந் ஸிங்க3ர்லி ஸொந்தோஷ் கெரத்தக் யத்தந் கெரஸ்.
தெ3ஸ்ஸ{வித3 மூலிகெ3ந்ää பாஞ்ச் வித3 ஸ{க3ந்தமு பொ4ண்ணமுந் தீஸ{ந் தீ3 வித்ரம் ஹொயெ பநி க4ல்லித்திஸா வஸ{நா பொ4ட்ணமுந் பநிம் பி3ஜ்ஜடி3ää தி பி3ஜ்ஜெ பநிம் ஸ{க3ந்தம் ஹொயெ தெய்லுந் கெ3ஸிலி தெக வஸ{நொ பெர்ப்பாத்திஸொ களொ கே2ஸ{ம் லவ்லி பநி க4ல்லஸ். பநி க4ல்லிய ப2ல்சொ லாம்ஹொயெ ஜொ2டாக் க3ந்த3மு தூ4முந் தகி3தெ3க்கடி3 ஒல்லொ ஸ{க்கள்ளஸ். ஜொ2டா கே2ஸ{ந் பாஞ்ச் வடொ கெர்லி தெமொ கஸ்தூரி தெய்ல்ää ஜவ்வாத்3 கவ்லி லவ்லஸ். ப2ல்சொ வடொ கெரெ கே2ஸ{ந் வெது3ர்செடி3 ஓகோகு செர்சி பெ4ளி ஸிங்கா3ர்கந் கு4ம்புலஸ்.
தெக ஸிங்கா3ர் ஹொயெ பாஞிர் ஜெத்த பு4ருமு பூ2ல்கிந் கொ3ண்ட்3யாவ் செரி வடி கெ4ட்டிக ஹெடி லவ்லிஸ். சொக்கட்3 பொத3ம்கந் அக3ஸ்திர் ஸொக3ந் ரா:ந் நா:ந் அங்கி3ளிநுக் முத்3திந்ää ம:ளிதோண் முத்3தி3ää மோ:ருபீப் முத்3தி மெநந் பூ4ஷணாந் வொளயொ க4ல்லிஸ். பாஞிர் ஸெர்க்க ஹொயெ பரியகம்ää நூபுரம்ää பாடகம்ää சதங்கைää அரியகம் மெநந் ஆப3ரணுந் க4ல்லிஸ்.
சொக்கட3; த2ள்ககந் உண்டொகந் ரா:ந் மடி3க் மடி3பி3ந்து3லொ மெநந் ஸொம்மு க4ல்லிஸ்;.
மோபும் மொ:ட்டகந் ரா:ந் தீஸ{ந் தி3 மொதிசெரி ப4ந்தெ ஹாரம்கந் கெரெ விரிசிகை மெநந் ஒட்3யாணம் தெக கேடு3க் ம:ஜார் ஸிங்க3ரெ பூ2லுகாமுந்ஹால் ஹொயெää நிளவநி பஷ{த் ஸவ்லொ ஹொல்லொ க4ல்லிஸ். 
ஸிங்கா3ர் ஹொயெ ருத்3ராட்சம் ஸெந்தொ கு4ம்பி ப4ந்தெ3 மொதிந் செரெ மொதிஹாரம் ரெட்டெம் க4ல்லிஹொதி3ஸ்.
மாணிக்கம் ஸெந்தொ வய்ரமு தெக3டொ தொ2வி சித்ரு காமுந் பெ4ளி விஸேஷ்கந் கெரெ ஹாதுகய்நொää அப்ரஞ்ஜிம் கெரெ கய்நொää நொவ்விது3 மொதிம் கெரெ கய்நொää பஞ்சஜந்யமு கெரெ கய்நொ ஜதொ திளவிதுரமு கெரெ பவளமு கய்நாந் தெகää நா:ந்கே2ஸ{ந் ரா:ந் கொம்பு3ளொ ஹாதுக் ஹொயெதா4நு ஸொம்மர் க4ல்லி ஹொதி3ஸ்.
வாளெ ம:ளி தோண்ஸோந் ஒண்டெ வங்கி முத்3தி3ää ஜெத்தகாந்திம் மாணிக்கமும் ஒண்டெ முத்3தி3ää ஸெஜ்ஜ ரா:ந் அஸ்கி தி3க்குக் ப்ரகாஷ் தே3ந் மரகத3மும் கெரெ ஒண்டெ முத்3தி4 இஸொ அஸ்கி தெகபிந்தா3 அங்கி3ளிநு ஜ2கா3ஸ்திஸொ க4ல்லி ஹிந்தி3ஸ்.
மாத3வி கெ3ளாம் தெ3ள்க தெ3ண்டொ3ää நா:ந் தெ3ண்டொ3ää பொமி க4ல்லந் அப்ரஞ்சி கோவிந்ää அங்கு3ந் வொள தெ3ண்டா3ந் ஸெரொ மொதிஹாரம் க4ல்லி ஹிந்தி3ஸ். த்யே தெ3ண்டா3ந் அஸ்கி ஒட்டுகந் செர்சி ஒண்டெ கொல்கிம் ரீ: ஜி2ர்கி லொம்பெ3 ஸிங்கா3ர்கந் ஸ{த்3தி3 ஹொnயெ மொண்ணிம் ப4ந்தெ3 ஹாரம் ஒண்டெ மாந் ஜ2க3யி ஹிந்தெ3ஸ்.
காநுக் வய்ரமு தெ3ய்டா3ம் கெரெ தவ்நட் க4ல்லிஸ். ஸிரஸ{ம் க4ல்லந் ஸொம்முந் தெக3 ஜெம்பொளா வநிம் லாம்க கு3ம்பிலிய வெநிம் ஸிங்கா3ர் தே3ஸ்தி;ஸொ க4ல்லிஸ்.
இஸொ ஸொம்முஸொமந்து3ந் க4ல்லியவி மாத3வி கோவலந் ஸெந்தொ ரூஸல்லத்தக்கிந்ää த்யே திர்ச்சுலத்தக்கிந் மர்சிமர்சி ர்P: ஸொம்புந் தீ3லி நிஞ்ஜத்தக் ஹொயெ கபுஸ{ மெது3ளாம் மிளந்மிளந்ஹோர் மோஹவதி மாத3வி ஸெந்தொ கோவலந் ரஸந்நுக3ஸ்.
வீஸ{நாட் தி3ந்நு சலெ இந்து3ரு ஸெந்நும் ஸெத்துலா தி3ந்நு புண்ணிமு தெந்து3ஸ். வைரிநுக் தா4க்தே3ந் புகா3ர் பட்ணமு ரீ: ஸமுத்3ரு ஸீலி கு3ம்புகு3ம்புகந் ஜெநுல்நு ஜிலேத் ஹொத்3யாஸ். ஸமுத்3ரும் க2ளி பநி க4ல்லிய ஸொந்தோஷ{ம் பு4டி3ரா:ந்ää ஹ{நுக் ஸிள்ளதே3ந் பூ2லுவநிந் ரா:ந் த்யேடää; மாத3வி தெநொமெளி ஸமுத்3ரு கா2ளுந் ஸநொ மெநி ஆஸொ லயி கோவலந் ஜொவள் மெல்லஸ். கோவலந் மாத3வி ஸங்கெ3யொ அய்கிலி ஸமுத்3ருகா2ள் ஸாத்தக் n}}}ஸர்கஸ் மெநஸ். 
ஹிரொஸ{ம் கமலு பி4த்தர் ரா:ந் பஷிண் ஹோங்கு3ம் நொண்கு3லஸ். த்யே அய்கி குக்டா3ந் ஸொளொ ஹொய்யிரா:ய் மெநி குகி3 தெ3க்கட3ஸ். ஆகாஸ{ம் அவெ சாந்து3கெ காந்திää த4ரீரும் பொ4ரி ரா:ந் ஹந்தா3ருக் ருவ்வொ உந்நொகெரஸ். ஹாரமுந் க4ல்லிய விலாஸ் ஹேம் ரா:ந் கோவலந் ஸெந்n;தாää மொ:டமொ:ட பூ4ஷணாந் க4ல்லிய மாத3வி மௌ;ளி செரி ஸ{ந்து3ர் தீரு ஸாந் நிக்3ள்யாஸ். ப்ரதிப2லுந் ஸாநாத்தக் அகாஸ{ம் ரீ: பொட3ந் பொவ்ஸ் ஸொக3ந் அஸ்கி ஜெநுல்நுக் தீ3 ஸொந்தோஷ் பொட3ந் ஹாத் ரா:ந் கோவலந் கோவேறு கெ4த3ட் ஹொல்ல ஹிங்கி3லிகிந்ää ஹிரண் ஸொக3ந் தொ3ளொ ரா:ந் மாத3வி கூ4டு3 கு3ஷ்;டிம் ஹிங்கி3லிகிந் நிக்3ளி ஜியாஸ்.
திளதிள கோடிநு ஹோந் ரவுளுந் ரா:ந் வணிகு3ந் பா4டாந் த4டி3ää மொ:டங்கி3டி3 பா4டாம் பூ2லுந் தொரம்கந் கெரிää மாணிக்கம் ஸொக3ந் ஜொ2லிஞ்சந் தி3வாந் ஹிங்க3டி3 தொ2வ்யாஸ். த்யே பூ2லுந்ää பொஸ்கெந்ää ஸாளுந் தொ2வி நம்யாஸ். மங்க3லு ஹொயெ தா3ஸிந்ää தெநு க4ல்லிய பூ4ஷணாநு ஸெத்3து3 அய்காத்தொ தீ3போகு3ம் லொளயி ஜிலேத் ரா:ந் ம:லெஷ்மி வாஸம் கெரந் பட்நபாக்கம் த4டி3 ஜியாஸ்.
ப2ல்சொää ஸமுத்3ரு ஹால் பொஸந்து3கந் ரா:ந் மருவூர்பாக்கம் மெநந் பா4டாம் ம:ஜார் ஜியாஸ். விதே3ஷிந்ஹால் பொல்கா நவ்காந் ஸொடி3 ஐஸ்வர்யமுந் ஜொடி3ஞ்சிலி தே3ஸ் ஸொட்டி3 தே3ஸ் அவி பொ4ரி ரி:யெ விதே3ஸ் வணிகு3ந் ரா:ந் பா4டா3; த3டி3 ஜிய்யாஸ். எல்லெ எல்லெ பதா3ர்த்து எல்லெ மெநி கு3ர்த்து களள்ளத்திஸொ தொ2வெ மாலைச்சேரி மெநந் பா4டா வாடும் ஜீää ஸ{ந்து3ர் தீரு ஸெஜ்ஜ ரா:ந் நந்த3வநமு ஜீ செர்யாஸ்.
ரெங்கு3ந்ää வஸ{நா பு4ர்காந்ää பூ2லுந்ää கெந்நு கெ3ர்வடு3ந் அஸ்கி தொ2வ்லி பி4யார் கெரந் தெங்க3 அங்கி3டி3நும் திளதிள தி3வாந் ஹிங்க3டி3 தொ2வி ஹிந்;த்யாஸ்.
கெரந் காமுநும் கெ4டி3காள் ஹொயெ கஸார் பூ4ஷணாந் கெரந் தா2முர் திளவிது3ரமு தி3வாந் ஹிந்த்யெஸ்.
பிட்டு (தந்து3பீட் வாபும் ஸ{வ்ஜி கு3ள்ளெ பதா3ர்துகந்) விக்கந் தா2முர் வொளவிது3ரமு தி3வாந் ஹொதெஸ்.
அப்பம் ஹந்தி3 விக்குநார் கொடு3ம் ஸொக3ந் த3ண்டு3ம் களாம் சிட்டி தி3வாந் பொ4வ்ரி தொ2வி ஹொத்யாஸ்.
திளவிது3ரமு பொ4ட்ணமுந் விக்கந் பெ3ட்கிந் தெங்க3தெங்க3 அங்கி3டி3நும் ஜு2கு தி3வாந் பொ4வ்ரி தொ2வி ஹிந்த்3யாஸ்.
ம:ஜார் ம:ளி விக்குநார் தெங்க3தா2முர் வொள தி3வாந் தொ2வ்லி ஹொத்யாஸ்.
ஸமுத்3ரு ஹொல்ல ஜாந் நவ்காநுக்ää தாருநுக் வாட் தெ3க்கட3ந் தாருஸ்த2ல் கூ4டு தி3வொ ஹொதெ3ஸ்.
ஓலதயி ம:ளி தெ4ரந் ம:ளயிது3ந் தெங்க3 நௌகாம் தி3வாந் பொ4வ்ரி தொ2வி ஹொத்3யாஸ்.
வெக்ள பா4ஷாம் பா4ஷணாந் கெரந் விதேஸிந் தொ2வெ தி3வாந் ஹொதெ3ஸ்.
திளபொ4ண்ணமு விக்கந் மொ:டமொ:டால அங்கி3டி3நுக் பால்நொ கெரந் ர:க2ய்துந் தொ2வ்லிய தி3வாந் தெ3க்கயஸ்.
இஸொ பூம்புகா3ர் நக3ரிம் ஸ{ந்து3ர் தீருர் அஸ்;கொ லெ:க்கவகொ3 நீ:த்தக் அஸ்கிபோகு3ம் தி3வாந் பொ4ரி ஹொத்3யெஸ். இஸொ ஹிந்தெ3ஹால் சொக்கட் ஜெலிஞ்செ பீட் ஸொக3ந் ஹொதெ3 ஸ{ந்து3ர்தீரு மத்திம் ஒண்டெ ந:ந்ந மு:ரி பொடெ3த் மௌ;ளொ தொ3ளாம் பொடி3 ஹெட3ந் முஸத்திஸா த்யே ராதி3வேள் தி3வா ஹ{ஜாள் அஸ்கி போகு3ம் நெர்ப்பயி மெர்ஸிலேத் ஹொத்யெஸ்.
இஸொ பநி பொ4ரெ த4ரிரும் கோவலந்கிந் மாத3வி தெக ஸகி3ந் கு3ம்பு ஸெரொ க2ளி ஸொந்தோஷ் பொட்3யாஸ். 
சூக் நீ:ஸ்த்தக் அட்கி ஹொதெ3 தொங்க3ர்ராண் தி3யெ பொ4ட்ணமுந் திளயொää ஸ{ந்து3ர் தி3யெ பொ4ண்ணமுந் திளயொää த்யேயஸ்கி க2ள்ளியவெ வத்தெந் ஹல்லிலி ரா:ந் ஸ{ந்து3ர் தீருக் ஸெஜ்ஜரா:ந் வொள நந்த3வநமும் ஒண்டெதா2மு ரஜா பெ3டாநுந்ää தெக ஒஸ்துந்ää ஸிங்க3திந்ää வணிகு3ந் பெ3டாந்ää தெங்க3 ஸெந்தொ அவெ வொளவித3 பொ4தி3ரிநுந்ää நாசளிந்ää ஸங்கீ3துந் க3வநளிந் கு3ம்புகு3ம்புகந் செரி ஹொத்3யாஸ். தெங்க3 சுட்டு திளவநிம் தெரா பொ3ட்டல்நு ஹொத்3யெஸ். அகாஸ் தி4க்கந்ஸேரு க்2யாதி பொந்தெ3 கரிகால்வளவந் மெநந் ராட் காவேரி நொவ்வ பநி அவந்வேள் ஸெந்நு கெரெ தி3ந்நும் வெக்ளவெக்ள சல்நிம்ää பா4வநாநும்ää க4ல்லிநி பி2ல்லிநும் ரெச்செ கூத்கந் ஹொதெ3 திளதெநு ஸெந்நு ஸ்த2லும் ஹிந்த்3யாஸ். தெங்க3ஸோந் ஸ{ந்து3ர் தீருர் செரி ஹொதெ3 ஜெநமஸ்கிதெநு தீ4ருந்கந் ஹொத்யாஸ். ஸ{ந்து3ர் தீருக் திகு3ச்சர் குஸ்கிஹெடி3 துக்கியவி ஸ{ந்து3ர் ஸெந்த கவ்லாந் காவேரி நெத்3தி3 புகா3ர் தோணஸ்க ஹ{ப்3பி3யவந் சதுர்வர்ணுந் அண்சுலந் முஸ{நா ப4வாடு3நஸ்கி செரி ஒட்டுகந் ஒண்டெப4வாட்கந் அய்கய்லேத் ஹொத்3யெஸ்.
திஸாந் தா2ம் ஸ{ந்து3ரு கவுச்சி கா4நுந் மர்சி ஸ{க3ந்த வஸ{நாந் நெர்ப்பெää தொண்மெந் விலாஸ் ஹொயெ பூ2லுந் பு2லி ரா:ந் நளர்ஜா2டுந்ää தெக3 பி4ஸ்தர் தெ3ட்டுகந் பாநுந் அட்கயெ புந்நெ ஜா2டு நீடா3ம் சுட்டு சித்ரு காமுந் பொ4ரெ படு3தாந் ஜ2கி ப4ந்தெ3 கூ4ட் ஒண்டெ ஹொத்3யெஸ். தெக3 ம:ஜார் ஹ{ஜாள் த3ந்தமுந் தொ2வி கெரெ மஞ்ஜ் ஹொதெ3ஸ். தெல்லெ மஞ்ஜ்ஹோர் இக்கெதூ3ர் அவெ ஸீந்ஹால் வடி3ஹொதெ3 வஸந்தமாலெ மெநந் மாத3வி ஸகி ஹாதும் ரீ: நெரமுநஸ்கி ஸெர்க்கந் ரி:யெ வீணெ ஹாதும் க2ள்ளி கோவலந் ஸெந்தொசெரி மிளி ஸொந்தோஷ்கந் ஹிந்தீ3ஸ். 
ஸ{ந்து3ர் தீருர் ரா:ந் பாளெ விஸ{ஞ்செ நளர்ஜா2டு பி4த்தர் பொ4ரிரி:யெ ஹ{ஜாள் ரேகுநும்ää வீளுவேளும் மய் பீதி மெங்கி3 நிஞ்ஜெ நிளவொண்டு3ந்ää ப2ல்தீபா4ர் உத்ஸாக்தே3ந் மய்கிந்ää பூ2லுந் வ்ருத்3தி3கெரந் பு4ர்காநுந் பு2க்3கெ3ஸொக3ந் ஸிங்கா3ர்கந் ஸ{த்3தி3 ஹொயெ ஹ{ஜாளும் க2வ்நஸ்வாந் கா2லகாஸ{ம் ரீ: ரெத்தும் ஹ{டி3யவஸ்.
தீ4ருடு-வீரன். தைரியமானவன். ப்ரேமி-காதலி. ரூஸ்-ஊடல். வைரி-பகை. ரஷண-பாதுகாத்தல். ஸபை-மன்றம்ääசங்கம். வநாந்தி3ரம்-காடு. தோண்டு-முகம். தோண்-வாய். கு3ஸ்தி-மல்யுத்தம். ஸைந்யம்-படை. யத்தந்-முயற்சி. மோ:ருபீப்-மயிலிறகு. மெது3ளொ-மெத்தை. மோபு-அளவு. மிளந்மிளந்ஹோர்-கூடிமுயலுந்தோறும். மோஹவதி-கணவனால் விரும்பப்படும் பெண். ரஸந்-இன்பம். நுக3ஸ்-அனுபவித்தல். ஹிரோஸ்-குளம். நொண்கு3லத்தெ-முணுமுணுத்தல். குக்டொ3-சேவல். குகி3-கூவி. பொஸந்து3-செழிப்பான. கெ4டி3காள்-வல்லவன். தாரு-கப்பல். கவுச்சிகா4ந்-புலால்நாற்றம். தொண்மெää ரேகுந்-இதழ். மய்-தேன். மய்ம:கி3-தேனீ
ஸ{ந்து3ர் க4ல்லந் கெ2நி முஸெஸ்

6.ஸ{ந்து3ர் க4ல்லந் கெ2நி

 

(வித்3யாத4ரர் கா3மு ரீ: ஒண்டெ தீ4ருடு3 தெக3 ப்ரேமி ஸெந்தொ புகா3ர் நக3ரிக் இந்து3ருகெ3 ஸெந்நு ஸாத்தக் அவஸ். த்யேவேள் மாத3வி நசெ வியார் வித3ம் நாசுந் தெக3 ப்ரேமிக் ஸவடி3 ஸொந்தோஷ் பொடெ3ஸ். தீ ஸெந்நு முஸெ கெ4டிம் கோவலந் மாத3வி ஸெந்தொ ரூஸ் அல்லத்தக்கிந் மாத3வி தெக3 ரூஸ் திர்சி செரி ஸொம்பு பொந்தி3ஸ். ப2ல்லொ ஸமுத்3ருக் ஜி பு4ட3த்தக் ஆஸ்தொபொடி3 தீ3தெநு ஜியாஸ். ஸொம்பும் பி3ஜ்ஜி ஹொதெ3 ஜெநுல்நுந் ஸெரொ தெநுமௌ;ளி மிள்வயி லயிஞ்சி ஸொம்புகந் ஹிந்த்3யாஸ் மெநஸ்தெ இவர்நுந் யெமொ ஸங்க3ரியொ)


ருப்பா தெக3ட் பெர்ப்பய ஸொக3ந் ஹிந்நா அத்3ரி ரா:ந் விஸ்தார் ஹொயெ ஹிமயகி3ரி ஸெஜ்ஜ ரா:ந் விஸ்தார் ஹொயெ மொ:ட்ட நக3ரி வித்3யாத4ர். த்யே நக3ரிமு மய் கெ3ளத்திஸொ பூ2லுந் பு2லயி ரா:ந் வநிம்ää களொ ம:ளி ஸொக3ந் லாம்க தொ3ள ஹிந்தெ3 தெக ப்ரேமி ஸெந்தொ செரி நுகி3 காமுடு3க் ஜொம3;ந் க4லி ஸிநி ஹோங்கு3ம் லயிஞ்சி ரி:யெ ஒண்டெ வித்4யாத4ர தீ4ருடு3.


தெநொ தெக ப்ரேமி ஜொவள் மெநஸ{… “ஹிந்தொ3 தெஷிண் பு2ட3ர் ஸெஜ்ஜரா:ந் உச்லாவ் பொ4ரெ புகா3ர் பட்ணமு இந்து3ருக் ஸெந்நு கெர்நார் ஜெ2ண்டா3வ் செவ்ட3ந் சொக்கட் தி3ந்நு. தே3வாதிதே3வர்நுக்ää அஸ{ருர்நு வெது3ர்செடி3 ஜ2க3ட் கெரந்வேள் முஸ{கு3;ந்தந் மெநந் ரஜொ அஸ{ருநு ஸெந்தொ மல்லி ஜெயம் பொந்தி3 இந்து3ருக் கபடெ3ஸ். அஸ{ருநு எக3தோ2க்செடி3 ஹிப்3ப3ந் முஸ{நா நஸிநம் ஹொய்யாஸ். 


ப2ல்சொ தெங்க3 மொந்நும் விரோத்3 தொ2வ்லி த்யே ஹொடி3 ஒட்டுகந் செடி3 முஸ{குந்த3நுக் வைரிகää ஹந்தா3ர் கெரந் பா3ண் ஒண்டெ தெக3 மாயஸக்திஹோர் செட்3வஸ். த்யே வஞ்சநொ நஸிநம் கெரத்தக் மொ:ட்ட பூ4த் ஒண்டெகொ இந்து3ரு முஸ{குந்தநுக் ரஷண கெரஸ்தக் த4ட்3டி3யெஸ். தெல்லெ பூ4த் அவி த்யே ஹந்தா3ர் ஜவடெ3ஸ். ப2ல்லொ ஸோள குலமுக் பா3த்3யம் ஹொயெ புகா3ர் பட்ணமு கொ2ப்3பி3ம் ரஷண கெரஸ்தக் தேதா2முஸ் ரி:யெஸ். தெக பொ3லி தே3ந் தீ3ஸங்கி3டி3 மௌ;ளி அமி ஸியெந்.


முல்லொ இந்து3ரு லோக்3 கப3டி3தி3யெஹால் தெக3 விஸ்வாஸ் களட3த்த ஸொக3ந் தே3வர்நு ரஜாக் தி3யெயொ க2ள்ளி ஸோளராடு3ந் தோ2ர் ஸ{ட்டுநா தீ3லியவந் ஸிங்கா3ர் பொ4ரெ விஸேஷ் ஹொயெ ஸெத்து3ஸெந்தொ நிள்சி;ரா:த்திஸொ ஹொயெ பாஞ்ச்வித3 ஸபா4ந்கிந் தெக3செரெ கெ4நமுந் ஸீ களய்லியெங்க.


தீ காலும் இந்து3ரு லோகு3ர் அக3த்திய முநிந் அவெத்தெ2ப்3ப3 ஸ்வாக3தம் கெரந்விதுரமு ஊர்வஸி நாச்நஸிஸ். த்யேவேள் நாரது3முநி லயிஞ்சி ஸங்கீ3த் ஸ{கா4நுப4வும் தே3த்திஸொ தம்பு3ர் மிட்டி க3வந் கீ3த்கிந்ää ஸிங்க3தி பெ3ட்கிந் க3வந் க3வ்நிகிந்ää ஸஸர் தொ3ளொ ரா:ந் இந்து3ருகெ காந் யோக்தி3 அஸ்கொ பொ4ரி ரி:யெஸ். த்யேவேள் ஊர்வஸி நசந் முஸ{நாஸ்தக் இந்து3ரு பெ3டொ ஜெயந்தநு ஸிங்கா3ரும் மெங்கி3 ஜீஸ். தெக3ஹால் நாரது3 தம்பு3ர் மெளி அமங்க3லு பொந்தெ3ஸ். தெக3ஹால்ää எநொ பு4லகு3ர் ஜி மெநிகு ஜெலும்க2ள்ளி பெ3ட்கிகந் உஜந்த3க் மெநி ஸப3ம் க2ள்ளிய ஊர்வஸிää மாத3வி மெநந் நாவும் பொ4தி3ரிந் குலமு நாசளிகந் பு4லகு3ர் உஜஸ். தெகதோ2ரும் அவி உஜெ ஸாப்ஸொக3ந் கேட் தொ2வ்லி நசந் மாத3வி மெநந் ஒண்டெ பெ3ட்கி நசய். தெக நாசுந் மௌ;ளி ஸியெங்க3ந் மெநி மெநஸ். லொ:வ ஜெத்துஹொயெ ஹோட்கிந்ää ம:ஜார் நா:ந்ஹொயெ கேட் ஸேத்தெ தெக ப்ரேமி ஜொவள் ஈயஸ்கி ஸீதி தே3வர்நு பதி இந்து3ருக் நம்லியவெந் மெநி மெநஸ்.


வித்4யாத4ர கா3மு ரீ: விஞ்ஜையந் மெநந் தீ4ருடு3தெக3 ப்ரேமிக் பொ3ல்லி புகா3ர்பட்ணமு அவரியொ. வாடும் உஞ்சாம் தோத் ஸங்க3ந் முஸ{நா ஹிமயகி3ரிகிந்ää பநி பொ4ரி த4மந் உச்லாவு ஹொயெ உஜ்யநி நக3ரிää விந்தியகி3ரிக் சுட்டுரா:ந் வநாந்தி3ரம்கிந்ää வெடேஸ்புரு வாஸம்கெரந் வெங்கட3கி3ரி அங்கு3ந்ää பீக் வேந் ஹொயெஹால் தொ2வ்லத்தக் தா2முந் பு2ர்நாத்தக் ரா:ந் காவேரி உஸிளி த4மந் சோளதே3ஷ். த்யேட் ஸேத்தெ புகா3ர் பட்ணமு அவந் வாடும் ஈயஸ்கி தெக3 ப்ரேமிக் தெ3க்கடெ3ஸ். ப2ல்சொ பூ2லுந் பு2லி ரா:ந் வநும் ஸேத்தெ புகா3ர்பட்ணமு ப2ய்ல ஸங்கெ3 வக3தா4நுக் தீ3ஸங்கி3டி3 பூ4த்ää பாஞ்சவித3 ஸபொ3ää இந்து3ரு த4வ்ரொ ஈயஸ்கி ஸிலேத் அவஸ{ந். தீ3தெநு செரி த்யேட் ரா:ந் தெ3ய்வுநுக் நம்ஸியாஸ். நமெ ப2ல்லொ உத்சலாவு ரி:யெ முல்லா நக3ரி ஹொயெ புகா3ர் பட்ணமு சலந் ஸொந்தோஷ் ஹொயெ இந்து3ரு ஸெந்நு மெளி தெக3 ப்ரேமி ஸெந்தொ ஸீலியவஸ்.


தூ3து ஸ{ந்து3ரும் ஸயநமு ரா:ந் ரெங்கநாது3க்கிந்ää ப்3ராஹ்மணää ராஜ்யää வநிää க்ருஷி மெநந் சார்விது3 வருண பூ4துக் நம்ஸிலி கீ3துந் க3விää திள ஜீவுந் காந்திஹொயெ ஸிள்ளாக் கு3ண்ணு ஹொநொ மெநஸ்தெ அபி3லாஷெ ஸெந்தொ அகாஸ{ம் ஜி2ர்கிஜாந் சாந்து3க் ஸீ க3வி மாத3வி ஹரும்ப3ம்கெரந் நாசு ஸா!


அஸ{ருர்நு திரிபுரம் ஜளி அம்கொ பால்நொ கெர்நொ மெநி தே3வது3ல்நுந் மெல்லியதா4நுää ஹ{ளாபா3ண் ஸொடி3 திரிபுரம் ஜளெ மேட்ஹொயெ ஸிவுடு3ää ஜெயம் பொந்தெ3 ஸொந்தோஷ{ம் பை4ரவி த4ரீர் ஹொயெ ஹ{ந்நா வநாந்த்3ரு மெநந் ருத்3ரபு4ஞி;ம் பார்வதிக் ஒண்டெ போகு3ர் தொ2வ்லி ந:ந்நகந முகுலஸொ அஸிதெ3க்கடி3 ஹாத்தெட்டி ஹிப்3பி3லி நசெ கொடுகொட்டி மெநந் நாச் மாத3வி நசரித்தெ ஸா!


ரெத்து ஸொம்மர் ஹிப்3பெ3 ஸாரதிää சார்தோண்டு3 ப்3ரம்மொ ஸாஸ்திஸொ த்யே பை4ரவி ரூபும் ஆங்க3ஸ்கொ பி3கி3த் லவ்லிய ஸிவுடு3 க2ளெ பாண்ட3ரங்க நாசு மாத3வி க2ளரித்தெ ஸா! 


கம்ஸநு வஞ்சநொ ஜெகி3ஞ்சந் ஹட்விலி அகாஷ்வநி கீஷ்டு நசெ நாசும் ஹைஸ்து ஸொண்டி மொடி3 ஸொந்தோஷ{ம் நசெ நாசும் யோக்ஹொயெ அல்லிகு3ம்பு மெநந் நாசுமெளி ஸா!


வாணாஸ{ருடு3 ஸெந்தொ மாத3வொ மல்லி ஜீக3; ஹொயெ நாசு கு3ஸ்திகா2ள். த்யே கு3ஸ்திநாசு மாத3வி நசரிஸ் ஸா!


மஹாஸமுத்3ரு லாடு3ந் த4ரீர் ஸொக3ந் தொ2வ்லி தெமொ ஹிப்3பி3 தெக தோ2க்;செடி3 ஹிப்3பெ3 ஸ_ரபத்மந் மெநந் அஸ{ருடு3 ஜீக் பொந்தெ3 முருகந் நசெ பு3டு3பு3டு3 நாசுமெளி மாத3வி நசரிஸ் ஸா!


அஸ{ருடு3ந் ஸைந்யம் தெங்கலத்தொ ரா:ந் ஜ2க3டய்து3நுந் கா2ல் தய்தி விசார்பொடெ3 வேள் தெங்க3ஸொம்மர் ஸதி ஒங்க3டி3 முருகந் நசெ ஸதி நாச் க2ளரியொ மாத3விக் ஸா!


காமுடு3 பெ3டொ அநிருத் தெநொ உஷை மெநந் வாணாஸ{ருடு3 பெ3டிக் கொங்கி களாநா பொ3ல்ஜி தொ2வ்லியெஹால் அநிருத்துக் தெ4ரி காராக்4ரஹமு ஜ2கி தொ2வ்தியாஸ். தெக நிஸ்தார் கரந்ஹோதா3ம் வாணாஸ{ருடு3 நக3ரிம் பா4டாம் லாம்தரீர் பகுலும் து4ங்கி3 மொவ்ஜெ மாத3வொ தந்துர்கந் க2ளெ கொடு3மு நாசு மாத3வி க2ளரிஸ் ஸா!


வாணாஸ{ருடு3 காராக்4ரஹமு ரீ: தெக3 பெ3டாக் நிஸ்தார் கெரந்வேள் காமுடு3 தெக த3ல்லப்பந் ரீ: ஸிங்கி3லி அளிரூபும் காமுடு3 நசெ பே3டி3நாசு மெளி மாத3வி நசரிஸ் ஸா!


ஹ{ப்3பி3யவந் ராகும்ரி:யெ அஸ{ருடு3ந் விஞ்சுää ஸாப்ää கோ3ம்பெ3ää மொண்ட3கோப் ஸோந் ரூப்க2ள்ளி கிலுபு3லய்லேத் ஸேத்தெ ஸீதி ஹீநுஹட்வநும் கெரந் கர்மிநு சல்நிந் ஸெக்குல்நாத்தக் து3ர்காமாய் பொல்கா பாய்ஞ் க4ல்லி த்யே அஸ்கி அம்கி பிஸ்கி மரெ நாசு பல்காபாய்ஞ் நாசு. மாத3வி த்யே பல்காபாய்ஞ் நாசு நசரிஸ் ஸா!


அஸ{ருடு3நு ஜ2க3டு உக்3கு3ர் ஹீந் கெரஸ்திஸொ ஸிங்கா3ர் ஹொயெ பிள்டிரூபும் ஸ்ரீமதி க2ளெ பிள்டி நாசு மாத3வி க2ளரியொ ஸா!


வாணாஸ{ருடு3கெ3 சோ நக3ரிம் உத்தர் த4டாம் த4ரிரும் ஹிப்3பி3 ஜுநத்வாநு குலமு அளி ஸொக3ந் ரூப்க2ள்ளி இந்தி3ராணி க2ளெ கடையநாசு மௌ;ளி ஸா!


ஈ அஸ்கி நாசுந் தெகதெக தோத்கந் க4ல்லந் பூ4ஷாணாந் ஸெந்தொ ஹிப்3ப3ந் நாசுää பி3ஸந் நாசு மெநந் பத்3த3தி ஸ{ட்டுநாஸ்தக் மாத3வி நசெ வியார் நாசுந் ஸா! த்யே நாசுநுக் ஹொயெ ஸங்கீ3து தெக வடாந்வக3ஸ்கி அய்கிலெ! நாசு ஸாஸ்தர்நு பொதிம் ஸங்கெ3 வகா3ந்தா4நு ஸேத்தெ அந்த3ள்ளெ! முல்லொ அமி அவந்வேள் த்யே பூ2லுவநிம்  ஸங்கெ3 த்யே மாத3வி தோ2ரும் அவெ மாத3வி எநோஸ்மெநி தெக ப்ரேமி ஜொவள் ஸங்க3ஸ்.


தெக ப்ரேமிகிந் தெநொ மாத3வி நாசுநஸ்கி ஸீ ஸொம்பு பொந்தி3யாஸ் த்யே மேட் ஹொயெ விஞ்சையந் மெநந் தீ4ருடு3.


ஹிப்3ப3ந் நாசு மெநஸ்தெ ஹிப்3பி3லி நசஸ்தெ. அல்லிய கு3ம்புää ஹாத்தெட்டி நசெ கொடுகொட்டிää ஸதிää கொடு3ம்ää பாண்ட3ரங்குää கு3ஸ்திநாசு மெநந் ஸோ வித3 நாசுந் ஹிப்3ப3ந் நாசு. பி3ஸந் நாசு மெநஸ்தெ பொ4ய்ஞிர் பொடி3 நசஸ்தெ. பு3டு3பு3டு3ää கட3யம்ää பல்காபாய்ஞ்ää பிள்டிரூபுää பே3டிநாசு ஈயஸ்கி பி3ஸந் நாசு.


தே3வலோகு3ர் ரீ: தே3வது3ல்நுந் மௌ;ளி தெங்க கு3ர்த்து கொங்கி களாநாத்த ரா:ஸ்திஸொ வெக்ளரூபும் அவி ஸாந் இந்து3ரு ஸெந்நுகிந்ää த்யேட் மாத3விகெ ஸிங்கா3ர் ஹொயெ நாசுந்ää கீ3து3; ஒண்டெவாட்கந் முஸெஸ். திளதெநு ஸாத்திஸொ மாத3வி ஈ ஸெந்நும்  நசி க3வெயொ ஸீதி கோவலந் ஜுக்கு ரூஸல்ரா:ஸ். மாத3வி தெக3 ரூஸ் திர்சத்தக் வித3ம்வித3ம்கந் ஸிங்க3ர்லி ஸொந்தோஷ் கெரத்தக் யத்தந் கெரஸ்.


தெ3ஸ்ஸ{வித3 மூலிகெ3ந்ää பாஞ்ச் வித3 ஸ{க3ந்தமு பொ4ண்ணமுந் தீஸ{ந் தீ3 வித்ரம் ஹொயெ பநி க4ல்லித்திஸா வஸ{நா பொ4ட

User Comments
Information
Name
Comments
 
Verification Code
4 + 5 =