Sourashtra Time
NOW AVAILABLE IN READY STOCK. RUSH YOUR ORDER FOR hiinun caLisye, hitavun caLisye and cunuk caLisye for Rs. 250/- ONLY.
Advertisement
binthulA kheni - 11

9. ஸொப்நா ப2லுந் ஸங்கெ3 கெ2நி

(கண்ணகி ஒண்டெ நஜ்ஜெ ஸொப்நொ தெ3க்கிஸ். தெக ஸகி2ஜொவள் த்யே ஸங்கி3ஸ். கோவலந் கண்ணகி ஜொவள் பி2ரியவஸ். பி3ந்து3லாந் ஸே க2ள்ளுவொ மெநி மெநஸ். ஸொள ஹோத்த முல்லொ தெநுதெங்க கே4ர் ஸொட்3டி3கிந், புகா3ர் பட்ணமுரீ: ப4ராடவி மது3ரெக் ஸீ ப்ரயாண் கெர்யாஸ்)

 

தீ3ஸ் முஸி வீளுவேளு ஹரும்ப3ம் ஹோந்வேள்ää புகா3ரும் ஸேத்தெ பெ3ட்கிநஸ்கி தெங்கதெங்க கொ4ம்மாநு ஸொம்மர் ஸாள்கிந் முல்லெ பூ2ல் நெர்ப்பி ஸிங்கா3ர்கந் தி3வாந் பொ4வ்ரி தொ2வ்யாஸ். ராதிவேளுக் ஹொயெ வஸ்தர்நுந் பூ4ஷணாந் தி பெ3ட்கிந் க4ல்லியாஸ்.

 

  முல்லொ ஒண்டெதி3 மாலதி மெநந் ஒண்டெ பெ3ட்கி தெக3 ஸொவது நு:க்ருக் தூ3த் பெவடி3ஸ். த்யேவேளு தோ2க்ஸாநா வித3ம்கந் உஸ்ஸ{ ஜியெஸ். தெக3ஹால் நு:க்ருக் ஜீவ் ஜேடி3யொ. தெக3ஹால் தெக3 அம்பு3லொகிந் ஸொவத் தெகஹோர் ஹோநத்த பொரொ க4லந் மெநி ஹட்வி விசார் பொடி3ஸ். மொரெ நு:க்ருக் துக்கிலி புகா3ரும் ஸேத்தே கற்பக விருஷம் ரா:ந் த4வ்ரொää இந்து3ருகெ அய்ராவதம் த4வ்ரொää ஸிங்கா3ர்கந் ஹ{ஜாளும் ப்ரகாஷ் ஹொயெ ஸெரிரு ப3ல்தே3வ் த4வ்ரொää தீ3ஸ{வேளுக் ர:க்கயித் ஹொயெ க2வ்நஸ்வாந் த4வ்ரொää கா3மு ரஷணொ கெரந் தே3வதா த4வ்ரொää ஸோதோண்டு3 ஸ{ப்ரமண்யெந் த4வ்ரொää இந்து3ருகெ அய்து ஹொயெ வஜ்ராயுத3ம் ஹிப்3;பி3ரா:ந் த4வ்ரொää அய்யநார்ää அருக3ந்ää சாந்து3 மெநி அஸ்கி த4வ்ராநும் ஜீ தே3வுந் ஜொவள் தெக பா3தா3ந் ஸங்கி3லி தெமொரீ: திர்ச்சி தொ2வ்நொ மெநி ரொடா3போட்கந் மெல்லி ஹிப்3ப3ஸ். ஹொயெத் தெக3 கொர்க்கெலுக் கெல்லெ தே3வுநுந் த3யநெ பொடெ3நி.

 

ஸெத்லாம் பாசண்ட3 சாத்தாந் மெநந் த4வ்ராம் ஜிää நு:க்ருக் பி2ரி ஜீவ் தெ3நொ மெநி மகி3லிஸ் மாலதி. த்யேவேள் வெக்ளதெங்க தோத் தொ2வந் முஸ{நா ஸிங்கா3ர் பெ3ட்கி ரூபும் அவெ இடா3கிநி மெநந் ஸெரீர் நீ:த்தெ ஆத்மொ தெக3 தோ2க் அவெஸ். சூக் நீ:த்தெ அளிவோ! தப3ஸ் கெர்நாத்தெங்கொ தே3வ் அநுக்4ரஹம் தே3நா! மீ ஸங்க3ரியொ மித்தாந் நா: ஸெத்து! மெநி மெநஸ். தொரெ ஹாதும் ஸேத்தெ மொடா3க் மொர்ஜொவள் தே3மெநி தீ நு:க்ருக் தெக ஜொவள் ரீ: உக்கிலி தெக3ஹாதும் க2ள்ளிகிந் களஹந்தா3ர் பொ4ரெ ருத்3ரத4ரீரும் ஜி, பொல்லம் கொவ்ரி க3ட3ந் மொடாநுக்ää க2ய்லிரா:ந் இடா3கி3நி சொரொகந் தய்லிடி3யொ.

 

  ஈயொ ஸீ பிக்கு பொந்தெ3 மாலதி, பவி ஸெத்3து அய்கி பெ3தி3ரி பொடெ3 மோ:ர் ஸொக3ந் பா3த லக3ள்ளி ரொட3ஸ். தெகஹோர் த3யநபொடெ3 பாசண்ட சாத்தாந்ää மாயி! து பா3தொ3 பொடி3 ரொடு3ங்கந் மெநி தெக3 ஸமதா4ந் கெரஸ். த்யேட் ஸா தொரெ ஸொம்மர் தீ நு:க்ரு ஜீவ் ஸெந்தொ ஸேத்தெ ஸா மெநி அநுக்4ரஹம் கெரி த்யேட் கொகிநு க3வந் வநும் ரா:ந் ஜா2டுகா2ல் தெநோஸ் தி நு:க்ருகந் மர்ச்சயி ரா:ஸ். மாலதி ருவ்வொ மெளி அத்3து3 நீ:த்தக் தீ தா2மு ஜி தெல்ல நு:க்ருக் துக்கிலி கபி3ல்லி க2ள்ளி ஜாஸ். தெல்ல நு:க்ருக் தெக3 ஜெநெ மாய்ஜொவள் தீ3 தெக3 பிக்கு திர்ச்சிலிஸ்.

 

  நு:க்ருகந் அவெ ஸாத்தாந், சூக் நீ:த்தெ வேத்3செவ்தெ3 த்யே ப4வணுக் பில்லொகந் ஹொடி3யவெஸ். வேத்3 வ்யாக்4யாநு செது3வும் ஸ்ரேஷ்டுகந் ஹொயெஸ். மாய்பா3ப் மொரெ ப2ல்லொ தெங்க3 கெர்நொ ஹோரிய கர்மாநஸ்கி கெரி முஸடெ3ஸ். தெக3 பா3த்3யத3 ஹொயெ கே4ர்தா3ருந்ää ஸொம்முஸொமந்துந் த்3யதிந் ஸெரொ விவஹார் கெரி ஜீக் பொந்தி3 க2ள்ளியெஸ். தே3வந்தி3 மெநந் பெ3ட்கிக் ஹொராட் கெல்லி ஜிவ்நமு லயிஞ்சி ஜிவ்லி ஹொதெ3ஸ். இஸொ இன்பு3க ஜிவ்லேத் ர:தொ ஒண்டெதி தெக பொட்டளி ப4ந்தி3லி தெவ்டி3 தி3லேத்ää மீ தீர்த்தும் பு4டத்தக் ஜாரியொ. பூ2ல் ஸொக3ந் பொத3ந்ஹொயெ தொ3ளாந் மொரெ து3ல்நிக் ஸெக்குல்நொ மெநி ஸங்கி3திää தொ3வ்ரப்பந் நீ:த்தெ ஜவ்ணொ ஹொயெ ரூப் தெ3க்கடெ3ஸ். ப2ல்லொ மொரெ த4வ்ராக் து நித்தெ அவ்நொ மெநி ஸங்கி3தி தெக3 ஸொட3;டி3 து4லி ஜேடி3யொ.

 

சூகு3ந் நீ:த்தெ சொக்கட3 வத்தாந் ஒண்டேஸ் கெரந் கு3ணவதி தீ தே3வந்தி. மொரெ மொந்நு பொ4ரெ அம்பு3லொ தீர்த்து பு4ட3ந் ஜீரியொ. தெங்க3 பி2ரிகிந் மொர்ஜொவள் ஏட் பொ3ல்லியவி செர்சுநொ மெநி தி ஸாத்தாந் த4வ்ராம் ஜி மகு3லியவஸ். நித்தெ நித்தெ ஒண்டொண்டெ காரணாந் ஸங்கி3லி தெநொ தி த4வ்ரா ஜி வந்தி3ல்லியவஸ்.


காந்திம் உந்நொ நீ:த்த க்2யாதி ஹொயெ கண்ணகி மொர் ஸோநுஸ் அம்பு3லாக் து4லி கிலம்பொந்த3ரித்தெ ஹட்வி தே3வந்தி ஜு2க்கு விசார் பொடி3ஸ்.


ப2ல்லொ தெநொ கொ4ம்மொ ஜி ஹரளி, பு4ர்க பு4ரும், ஸாள் நெர்ப்பி வந்தி3ல்;லி, கண்ணகி ஜொவள் ஜி து தொரெ அம்பு3லொ ஸெந்தொ ஸொந்தோஷ்கந் ஜிவய்மெநி நந்தி3ஸ்.

 

  த்யே அய்கெ கண்ணகிää தொரெ வத்தாந் மொந்நுக் ஸாந்தி தி3யெதி மெளிää மி மொரெ அம்பு3லொ ஸெந்தொ செரத்தக் முஸ{நா மெநி மொந்நு கிலேஸ{ம் ஸே. கால்ராத் ஸொப்நாம் மொர் அம்பு3லொ அவி மொர் ஹாத் தெ4ல்லி ஆவ் மெநி பொ3வி பொ3ல்ஜியாஸ். தீ3தெநு ஒண்டெ மொ:ட்ட நக3ரிம் ஜியாஸ். தீ கா3முர் ஸேத்தெநுந் அம்ஹோர் விஞ்சு துஞ்ஜெ ஸொக3ந் ஹோநத்தெ மித்தாந் ஸங்கி3 பொரொ க4லி பா3தொ3 கெரி அல்லட3ந் ஸொட்3யாஸ். தி பொரஹால் மொர் அம்பு3லாக் நஜ்ஜெயொ ஒண்டெ சலெஸ்மெநி கா3முரு ஜெநுல்நு ஸங்கெ3 வத்தாந் அய்கிலி மீää தீ கா3மு ரஜாக்ää ஸபா4ம் ஜி தெ3க்கி ந்யாவ் புஸிஸ். தெக3ஹால் தி ரஜாக்கிந் தி கா3முக் ஹீந் ஹொயெஸ். ஈ ஸொப்நொ ஹட்வதீஸ் மொர்ஹால் வத்தொ கெரந் ஹோரெநி. 

 

ஹாத்போ4ர் கவ்நாந் க4ல்லிய அளிவோ! தி ஸொப்நொ ஒண்டெ ஹீநு சல்நிக் ஸ{சநொகந் தெ3க்கடெ3 ஸொக3ந் லக3ரெஸ். தி ஹீந் மீ கெரெ சூக்ஹால் ஹொயெ ஸொக3ந் லக3ரெஸ். இஸொ சூக் கெரெ ப2ல்லொää மீகிந் மொரெ அம்பு3லொ மொ:ட்டகந் ஸ்ரேஷ்டு பொந்த்3யாஸ். ஈ அய்கெத் தொகொ மெளி அஸொ அவாய் மெநி கண்ணகி தே3வந்தி ஜொவள் ஸங்கி3ஸ்.

 

ஸொந்நாம் ஹாது கவ்நொ க4ல்ரிய கண்ணகி ஜொவள் தே3வந்திää ”தூ தொரெ அம்பு3லொஹால் து3வேஷ் ஹொயித்தெநொ நா: தொரெ முல்லா ஜெலுமு தூ தொரெ அம்பு3லாக் கெந்நொ ஹோரிய நோம் ஒண்டெ நொமத்த தொப்பெஹால் ஹிந்தொ3 த3ல்லாக் து4லி ஸேத்தெ. த்யே ஹீந் ஹொயெ சூக் ஹிட்டி ஜாந்த3க். காவேரி ஸமுத்3ரும் கவ்லாந் தா2ம் ஸமுத்3ரு த4ரிரும் ரா:ந் நந்தவநமு ஸோமகு3ண்டம்ää ஸ{ர்யகு3ண்டம் மெநி தி3 தொப்பல் ஸே. த்யே தொப்பலும் பு4டி3ஹ{டி3 காமுடு3கெ மந்மத த4வ்ராக் ஜி காமுடு3க் வந்தி3ல்லியெ அளிநுக் தெங்க அம்பு3லொ து4ல்நாத்தக் கொ2ப்3பி3ம் ஒட்டுக செரி ரீ: ஸொம்புகந் ஜிவாய். ப2ல்லொ ஜெலுமு மெளி ஸொம்பு தே3ந் ஈ த4ரீரும் உஜி அம்பு3லொ ஸெந்தொ செரி ரஸநுந் ஸெந்தொ ஜிவந். தெகஹால் அமி தீ3தெநு செரி ஒண்டெதி ஜி பு4ட்டியவெந்” மெநஸ்.

 

தெல்லக, சொக்கட்3 வெக்கி ஹெடெ3 பூ4ஷணாந் க4ல்ரி:யெ கண்ணகிää “இஸா காமுந் மொகொ3 கெ4நம் தே3நா! மெநி ஆஷேபணொ கெரஸ். இஸொ கண்ணகிகிந் தே3வந்தி வத்தபோ3ல் கெர்லி ரா:ந்வேள் காம்கெரந் பெ3ட்கி ஒண்டெநொ த4மியவி கெ4நம் ஹொயெ ரஜொ ஸொக3ந் ஒண்டெநுந் அவராஸ். தெநூஸ் அவ்ரெ கோவலந் ப4வாந் மெநி மெநஸ்.

 

த்யேட் அவெ கோவலந் கண்ணகி ஸெந்தொ நிஞ்ஜரியொ தவ்ரமு ஜியெஸ். தெக3 ப்ரேமி கண்ணகி விசாரும் கிலம்பொந்தி3ரிn;யா ஸியெஸ். நஜ்ஜெ கு3ண்ணுந் ஸெந்தொ மித்த வத்தாந் கெரித்தெகொ ஸெந்தொ மிளி ஸொரிவ் தொ2வ்லியஹால் அவ்ரெ ஒள்ட்3யாந் ஜொடி3ஞ்சி தி3யெ தொ3ங்க3ர்ஸேரு கடாஷமுந் அஸ்கி க3ம்ட3டி3 து3ர்ப3ள்கந் ஹொயி அவ்ரியொ. மொரெ ஈ ஸ்திதி2 மொகொ ஜு2க்கு கொஞ்சுத லக3ரெஸ் மெநி விசார் பொடி3 ஸங்கெ3ஸ்.

 

  கொ2ப்3பி3ம் காந்தி ஹொயெ வத3நும் முகுலஸொ ஸெந்தொ ரா:ந் கண்ணகி, கோவலநுக் ஸீ, “மொர்ஜொவள் அங்கு3ந் பாய்ஞ் பி3ந்து3லாந் ஸே. தெல்லெ க2ட்டொ2வ்லுவொ” மெநஸ்.

 

  தி அய்கெ கோவலந் கண்ணகிக் ஸீ, மி ஸங்க3ரியொ வத்தொ அய்கிலே. ஈ பி3ந்து3லாந் தொ2வ்லி பி2ரி ப்3யார் கெரி முல்லொ மி ஜவடெ3 ஸொம்முந்ää ஹந்நவுந் அஸ்கி ஜொடு3ஞ்சத்தெ மெநி ஸ்திரம் கெர்லிட்3ரியொ. தெகதெ4ரி அமி ஜு2க்கு க்2யாதி பொந்தெ3 கா3ம் மது3ரெக் ஜநொ ஹோரியொ. ரேகுந் விஸிஞ்செ பூ2லுஹாரமுந் க4ல்ரி:யெ கண்ணகி து மெளி மொர் ஸெந்தொ ஏட் ரீ: நிக்3ளியவ்வாய் மெநி மெநஸ்.

 

  முல்லா ஜெலுமு கெரெ கர்மாந் அவி மொந்நும் துரி துக்கி ஸொட3த்தக்ää தி கர்மாந் ஆக்3ஞொ தா3நு து3ஸரந்தி3 ப2ல்லீபா4ர் ஸ{ரிது ப்ரகாஷ், களஹந்தா3ருக் தொ3வ்ட3ந் முல்லொ தெநு தீ3 தெநு த்யேட்ரீ: நிக்3ளியாஸ்.

 

  ப்ரேமி ஹொயெ கண்ணகி தெ3க்கெ ஹீநு ஸொப்நொää களவநிம் லாம்க தொ3ளாநு ரா:ந் மாத3விகெ வத்தாந் ப2லுந் நீ:த்தக் கெர்தியொ பு2ள்ளா கர்மொ. தெக3ஹால் ஆதி3த்யொ  அவந் முல்லொ கண்ணகி ஸெந்தொ கே4ர்ஸொடி3 ப4ராட் ஜியெஸ் கோவலந்.

 


தோ2க்ஸாநா-எதிர்பாராமல். து3ள்கி-உண்ட பால் வெளிவருதல், உஸ்ஸ{ஜாத்தெ-புரையேறுதல். ருத்3ரத4ரிர்-மயானம்.

 

 

ஸொப்நா ப2லுந் ஸங்கெ3 கெ2நி முஸெஸ்

User Comments
Information
Name
Comments
 
Verification Code
4 + 9 =